I/43 Svitavská radiála

Královo Pole - Řečkovice - Ivanovice - Česká

I/42 VMO Brno - Dálnice D 43

Svitavská radiála slouží jako severní přivaděč. Mimo úseku Dobrovského - Královo pole je označena silnice I/43 dopravní značkou silnice pro motorová vozidla.
Podle návrhu územního plánu z roku 1970 měla na radiálu něco jako "severojižní magistrála" ulice Drobného - Příční - Vlhká - Dornych, kde se měla napojovat na Bratislavskou radiálu. Zůstalo naštěstí jen u návrhu.

Celková délka: 12,1 km
V provozu: 7 km
V přípravě: 5,1 km

V přípravě

Stavba Přeložka silnice I/43 Česká - Kuřim je projektována v kategorii S 24,5/100, resp. S 11,5/80 a měří 5,100 km. V roce 2002 DOSING-Dopravoprojekt Group zpracoval technickou studii. V říjnu 2006 HBH Projekt zpracoval aktualizaci technické studie.
V srpnu 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že úsek bude dále posuzován.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Česká, Podlesí a Lipůvka), přeložka silnice II/379 (S 11,5/80; 1500 m).
Stavba začíná na konci čtyřpruhu u České. Stávající MÚK Česká se silnicí II/385 (rozštěpná) bude upravena. Pokračuje západně od stávající silnice I/43 k MÚK Podlesí se silnicí III/6401 (neúplná kosodelná, větve jen od a do Brna). Následuje MÚK Kuřim-východ (osmičkovitá), v křižovatce se nově na silnici I/43 přímo napojuje silnice II/385, která tvoří přivaděč k D43 a zároveň severní obchvat Kuřimi. Do křižovatky jsou zapojeny silnice I/43 a II/386. Pro směr Brno - Lipůvka je navržena přímá větev v trase stávající silnice. Tím bude zkrácen i připravovaný čtyřpruhový úsek, původně měl končit před MÚK Lipůvka se silnicí II/379 (trubkovitá).

V provozu

Stavba Královo Pole - Česká je postavena v kategorii R 24,5/100 a měří 7 km. Součástí stavby je 5 MÚK a 10 mostů. Stavba začíná za plánovanou křižovatkou s Velkým okruhem I/42 Dobrovského. Následuje MÚK Královo Pole s původní silnicí I/42. Podél železniční tratě Havlíčkův Brod - Brno pokračuje k rozštěpné křižovatce Řečkovice s ulicí Hrádecká. Následuje most přes Hapalovu ulici, který je součástí MÚK Mokrá Hora. Po úbočí kopce se stáčí kolem Řečkovic k další mimoúrovňové křižovatce Ivanovice, která slouží k napojení hypermarketu Globus. Stoupáním pokračuje kolem Ivanovic. Následuje nadjezd polní cesty a klesání k České. Východním obchvatem míjí obec Česká. Následuje MÚK Česká se silnicí II/385, za kterou stavba končí zúžením a napojením na původní silnici I/43. Stavba probíhala na přelomu 80. a 90. let.

Pohled na MÚK Královo Pole Pohled na MÚK Královo Pole

Stavba Silnice I/43 Brno, estakáda přes ul. Hapalovu, ev. č. 43-005 jedná se o rekonstrukci mostu přes ulici Hapalova v blízkosti železniční stanice Brno-Řečkovice, která byla postavena v roce 1982. Jedná se o kolmý předpjatý most o 8 polích s rozpětím polí 22,0 + 6x30,0 + 22,0 m o celkové délce 239,1 metrů, z toho je délka nosné konstrukce 225,0 m. Šířka mostu je 30,4 m a výška 6,991 m (stavební výška je 1,807 m). Mostovkou je tvořená ze segmentů DS-V 680/140 (dl. 3 m, z betonu B500). Mostovka má jednostranný spád 2,5 %. Zatěžovací třída mostu je A. Součástí rekonstrukce mostu je osazení nových ložisek na opěrách, betonáž úložných prahů, sanace spodní povrchu konstrukce a endoskopický průzkum stavu předpínací výztuže. Stavbu projektoval SHP a realizoval FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Náklady na rekonstrukci činili 114 milionů Kč. Realizace proběhla v období 28. duben 2003 až 2. prosinec 2004.

Zúžení před rekonstrukcí mostu přes ulici Hapalova Pohled na most přes ulici Hapalova


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 21. května 2014