Modernizace dálnice D1

Opravy v úseku Praha - Brno - Vyškov

Dálnice D1 je nejdůležitější dopravní tepnou v České republice, žádná jiná komunikace se ji nevyrovná, jak významem, tak i dopravním zatížením. Tento stav vede k tomu, že dálnice je opotřebovanější ve srovnání s jinými dálnicemi. V uplynulých letech probíhaly dílčí opravy, za zmínku stojí od 90. let přestavba, resp. velká oprava mostů v havarijním stavu nebo rekonstrukce některých úseku s cementobetonovým krytem a asfaltobetonovým krytem. Od roku 2008 nešel řešit stávající stav dílčími opravami, protože povrch dálnice byl v úseku Mirošovice - Brno již za hranicí své životnosti, proto bylo rozhodnuto provést generální opravu v úseku Mirošovice - Kývalka.
Oprava povrchu navazujícího úseku Kývalka - Holubice měla být řešena v rámci souboru staveb zkapacitnění dálnice na šestipruhové uspořádání. Vzhledem k problémům s přípravou souboru staveb zkapacitnění bylo přistoupeno k dílčím opravám vozovky. Zároveň byl s ohledem na vysoké dopravní zatížení a realizaci oprav po polovinách nahrazen stávající cementobetonový kryt vozovky za asfaltobetonovou vozovkou. Realizace oprav v úseku Kývalka - Brno-centrum proběhla v období březen 2018 až podzim 2019.
Od roku 2012 probíhala postupně oprava i v úseku Holubice - Vyškov, který je o 8-12 let mladší než poslední úsek D1 mezi Prahou a Brnem. Byla zde prováděna po souvislých úsecích, ročně byly opraveny 2 úseky. Oprava úseku Brno-centrum - Vyškov proběhla postupně v období červen 2012 až 30. července 2017.

Modernizace dálnice D1 Mirošovice - Kývalka, km 20,854 - 181,990

Úsek je projektován v kategorii D 28/120 a měří 161,117 km.

V dubnu 2009 Pragoprojekt zpracoval "Studii Komplexních opatření dálnice D1 v úseku Mirošovice - Kývalka", která měla za cíl navrhnout komplexní opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity a zlepšení stavebně-technického stavu. Dále prověřila možnosti rozšíření vozovky pro vedení dopravy ve 2+2 pruzích po jedné polovině, způsobu rekonstrukce povrchu vozovky, mostů, nadjezdů, kanalizace a SOS systému. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy.
Vozovka bude rozšířena především na vnější stranu o 0,75 m na šířku 11,5 m. Pokud nebude možné rozšíření na vnější stranu, provede se rozšíření na úkor SDP. V úsecích, kde nebude možné rozšíření vozovky, budou zřízeny přejezdy SDP před a za tímto úsekem. V místech odbočovacích, připojovacích a stoupacích pruhů se rozšíření nenavrhuje.
V úseku Mirošovice - Kývalka je 104 mostů a 44 nadjezdů, z nichž část byla opravena a část úplně přestavěna. U mostů ve špatném technickém stavu je navržena jejich přestavba a rozšíření, některé mosty budou rozšířeny o nosník na požadovanou šířku vozovky 11,5 m, u přesypaných mostů bude rozšíření vozovky provedeno strmějšími svahy.
Studie navrhla způsoby rozšíření a rozdělila rekonstrukci dálnice do 20 mezikřižovatkových úseků, které vždy zahrnují vzdálenější křižovatku.
Na základě generální dohody mezi MD ČR a MŽP ČR bylo dohodnuto vybudování 4 ekodukty pro velké savce, a to v km 95, 128, 170 a 175.
Náklady na modernizaci byly plánovány na 14,888 miliardy Kč. Realizace byla plánována v období březen 2013 až srpen 2018.

Úsek Staničení (km) Délka úseku (km)
01 Most Šmejkalka 23,350 - 24,350 1,000 km
02 Mirošovice - Hvězdonice 20,854 - 29,500 7,646 km
03 Hvězdonice - Ostředek 29,500 - 34,140 4,640 km
04 Ostředek - Šternov 34,140 - 41,340 7,200 km
05 Šternov - Psáře 41,340 - 48,590 7,250 km
06 Psáře - Soutice 48,590 - 56,300 7,710 km
07 Soutice - Loket 56,300 - 66,320 10,018 km  
09 Loket - Hořice 66,320 - 75,920 9,600 km
10 Hořice - Koberovice 75,920 - 82,417 6,497 km
11 Koberovice - Humpolec 82,420 - 91,240 8,820 km
12 Humpolec - Větrný Jeníkov 91,240 - 104,820 13,577 km
14 Větrný Jeníkov - Jihlava 104,820 - 113,320 8,500 km
15 Jihlava - Velký Beranov 113,320 - 119,300 5,980 km
16 Velký Beranov - Měřín 119,300 - 134,011 14,711 km  
18 Měřín - Velké Meziříčí-západ 134,011 - 141,200 7,186 km
19 Velké Meziříčí-západ - Velké Meziříčí-východ 141,200 - 147,100 5,895 km  
20 Velké Meziříčí-východ - Lhotka 147,100 - 153,748 6,647 km
21 Lhotka - Velká Bíteš 153,720 - 162,750 9,030 km
22 Velká Bíteš - Devět Křížů 162,750 - 168,170 5,420 km
23 Devět Křížů - Ostrovačice 168,204 - 178,500 10,296 km  
25 Ostrovačice - Kývalka 178,500 - 181,990 3,490 km

Přehled staveb:

Úsek 01 Most Šmejkalka km 23,350 - 24,350 je projektován v kategoriích D 28/120 a D 29,5/120 a měří 1,000 km. Kategorie D 29,5/120 je navržena v km 23,475 - 24,350.
Stavba řeší především rekonstrukci mostu Šmejkalka přes potok Šmejkalka a silnici III/6031 a navazujícího okolí. Most je ve špatném stavebně-technickém stavu a má nevyhovující zatížitelnost. Závady vykazuje především mostovka, jejímž hlavním problémem je stav koloubů vložených polí mostovky, které jsou limitujícím důvodem pro zatížitelnost mostu.
Na základě mimořádné prohlídky mostu v roce 2006 byly zahájeny projektové práce na celkové rekonstrukci mostu a zároveň byl zakázán vjezd NA do levých průhů. Následně byl proveden podrobný diagnostický průzkum mostu, na jehož základě byla stanovena životnost oblouků na 70 let. Na základě podrobného statického výpočtu nevyhoví oblouk pro uvažované zatížení, a to kvůli nové širší mostovce a pohyblivé zatížení. Proto nelze navrhnout žádnou variantu bez zesílení oblouku.
Byly řešeny varianty od sanace konstrukce s výměnou příslušenství přes sanaci oblouků s výstavbou nové mostovky po výstavbu zcela nových mostních konstrukcí. Na základě studie a ekonomického vyhodnocení bylo rozhodnuto, že bude provedena kompletní výměna mostní konstrukce včetně spodní stavby a založení. Stávající oblouky se měly rozšířit a zesílit.
V roce 2010 zpracoval Pontex dokumentaci pro územní rozhodnutí a v březnu 2013 zpracoval její aktualizaci. 17. července bylo vydáno územní rozhodnutí.

Řešení mostu Šmejkalka dle DSP 09/2015, VPÚ DECO PRAHA:
V září 2015 zpracoval VPÚ DECO Praha dokumentaci pro stavební povolení, projekt rekonstrukce mostu pak Pontex.
Součástí stavby je most Šmejkalka, provizorní vozovka dálnice (683 m), oprava silnice III/6031, dálniční kanalizace, SOS systém, 3 protihlukové stěny (168 m) a rekultivace odpočívky Luňáčky.
Most Šmejkalka je navržen v kategorii D 29,5/120 s šířkou jízdního pásu 13,25 m, což umožňuje budoucí uspořádání ve 3+3 pruzích se zpevněnou krajnící 1,0 m. Jízdní pruhy jsou široké 2 x 2x3,75 m,
V rámci stavby měla být snesena nosná konstrukce délky 247 m a část spodní stavby. Stávající oblouky měly být zachovány a zesíleny. Šířka oblouků měla být zvětšena z 7,70 m na 12,55 m a výška na 1,70 - 2,35 m. Měla být provedena nová spodní stavba, nosná konstrukce a mostní příslušenství. Nosná konstrukce měla mít 15 polí o rozpětí 14,5 + 17,4 + 23,2 + 18,85 + 6x14,5 + 18,85 + 3x23,2 + 17,4 m. Spřažená ocelebetonová spojitá nosná konstrukce měla být vysouvána. Kvůli tvaru terénu by brněnská opěra byla příliš vysoká, proto bylo rozhodnuto o prodloužení mostu o 1 pole směrem na Brno. Délka nosné konstrukce byla 268,2 m, šířka mostu byla 32,7 m.
V rámci stavby měl být postaven provizorní most s dočasnou spodní stavbou a definitivní mostovkou (délka NK 268 m) o rozpětí polí 14,5 + 17,4 + 23,2 + 33,4 + 2x29,0 + 33,4 + 3 x 23,2 + 17,4 m. Po zhotovení NK pravého mostu měla být mostovka příčně zasunuta do definitivní polohy pravého mostu.
Rekonstrukce byla uvažována ve 4 etapách.
0. etapa - Oprava vozovky před stavbou, prodloužení provizorních přejezdů SDP v km 23,200-23,270 a 25,050-25,120 na 100 m, realizace provizorního rozšíření levé poloviny dálnice, výstavba spodní stavby provizorního mostu, provizorní podepření levého mostu. Doprava vedena ve 2+2, resp. 2+1+1 pruzích. Realizace byla plánována během 12 týdnů.
1. etapa - Dokončení spodní stavby provizorního mostu, práce v SDP, realizace provizorních přejezdů SDP v km 23,415-23,595 a 24,230-24,350. Následně byl proveden výsun vrchní stavby provizorního mostu. realizace provizorní rozšíření pravé poloviny v km 24,050-24,350. Poté provoz byl převeden na provizorní most a provedena demolice stávajícího mostu Šmejkalka a výstavba nového. Po zprovoznění levého mostu, byl proveden příčný přesun provizorní mostovky na pravý most. Doprava vedena ve 2+1+1, resp. 2+2 pruzích. Realizace byla plánována během 139 týdnů a je rozdělena do 5 podetap.
2. etapa - Práce v SDP, oprava kanalizace, odstranění provizorních přejezdů SDP. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace byla plánována během 8 týdnů.
3. etapa - Rekonstrukce pravého jízdního pásu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace byla plánována během 12 týdnů.
4. etapa - Rekonstrukce levého jízdního pásu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace byla plánována během 12 týdnů.
5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace byla plánována během 12 týdnů.

Řešení dle TS 10/2016, Společnost Most Šmejkalka (Inženýrská akademie ČR a Stráský, Hustý a partneři):
V říjnu 2016 "Společnost Most Šmejkalka" ve složení Inženýrská akademie ČR a Stráský, Hustý a partneři zpracovala "D1 modernizace mostu ev. č. D1-030 přes údolí Šmejkalky; technická studie alternativního návrhu". Alternativní řešení spočívá ve vybudování nové společné spřažené ocelobetonové konstrukci mostovky, která je podepřená v ose stávajících oblouků. Šířkové uspořádání je D 29,5/120, což umožňuje převedení výhledového šestipruhu.
Alternativní řešení zachovává stavající oblouky, které budou sanovány dle diagnostiky bez nutnosti rozšiřování a dále zachovává původní základy podpěr P2 až P9. Opěry, dříky podpěr P2 až P9 a stojky na oblouku A až O budou nahrazeny novými ŽB konstrukcemi. Most bude vysouván po polovinách a následně dobetonována střední část. Most má 24 polí o rozpětí 12,5 + 15,5 + 17,5 + 18,75 + 8,85 + 14x7,5 + 8,85 + 18,75 + 2x17,6 + 12,5 m. Délka nosné konstrukce je 254,5 m a šířka mostu je 32,7 m.
Pro převedení dopravy ve 2+2 pruzích bylo navrženo mostní provizorium typu ŽM 16 M délky 286 m a s volnou šířkou vozovky 4,28 m. Provizorium má 7 polí o rozpětí 30 + 5x45 + 40 m a bude uleženo na žb pilířích výšky až 44 m. Alternativní návrh je oproti DSP o 17 % levnější, o 4300 m3 menší spotřeba betonu na konstrukci spodní stavby, o 8000 m3 menší objem zemních prací a měl by být rychlejší. Varianta DSP je výhodnější v tom, že ji tvoří 2 nezávislé konstrukce.
Realizace je plánována ve 4 etapách:
1. etapa - Provizorní most. Bude vybudováno mostní provizorium typu ŽM 16 M, které bude upraveno na provoz na rekonstruované dálnici. Most bude postaven vpravo vedle stávajícího. Bude vybudována provizorní komunikace včetně rozšíření pravé poloviny dálnice. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 36 týdnů.
2. etapa - Demolice stávající nosné konstrukce a spodní stavby pravého mostu, která proběhne od středu mostů. Výstavba nových opěr a pilířů vysun nové nosné konstrukce a vybetonování spřažené žb desky. Provoz veden v uspořádání 2+1+1 po levé polovině a po provizorním mostě. Realizace je plánována během 45 týdnů.
3. etapa - Demolice stávající nosné konstrukce a spodní stavby levého mostu, která proběhne od středu mostů. Výstavba nových opěr a pilířů vysun nové nosné konstrukce a vybetonování spřažené žb desky. Následně bude vložen příčníky do střední části a dobetonována střední část. Poté vyměněna ložiska vlevo a zhotoveno mostní příslušenství. Provoz veden v uspořádání 2+1+1 po pravé polovině a po provizorním mostě. Realizace je plánována během 56 týdnů.
4. etapa - Dokončovací práce na pravém mostě. Výměna ložisek vpravo a dodělání mostního svršku. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích po levém mostě a provizorním mostě. Realizace je plánována během 23 týdnů.
5. etapa - Dokončovací práce, demontáž mostního provizoria. Provoz veden ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 11 týdnů.

Řešení dle TS 12/2016, Pontex:
V prosinci 2016 zpracoval Pontex "D1 Modernizaci mostu ev. č. D1-030 přes údolí Šmejkalky, technická studie alternativního návrhu", ve které navrhl zachování obou původních oblouků a pro každý směr samostatnou mostovku. Spodní stavba měla být nová na původních základech vyjma opěr, jejíž založení bylo navrženo nově. Hlavy pilířů byly navrženy s jednostranným vykonzolováním. Oblouky měly být sanovány a měly přenášet excentrické zatížení. Nosnou konstrukci měly tvoži ocelové nosníky se spřaženou žb deskou. Nosná konstrukce délky 257 m tvoří 24 polí o rozpětí 12,7 + 15,5 + 17,5 + 18,75 + 8,85 + 14x7,5 + 8,85 + 18,75 + 2x17,6 + 14,5 m. Prostorové uspořádání bylo navrženo 2x13,25 m se zúženým SDP šířky 1,7 m a obslužnými chodníky na vnější straně. Nosná konstrukce měla být vysouvána. Provoz během výstavby byl navržen v uspořádání 2+1+1 pruzích, kdy samostatný pruh byl veden po mostním provizoriu z inventárního materiálu délky 276 m. Doba výstavby byla 121 týdnů a náklady byly stanoveny na 475,6 milionů Kč.

Řešení mostu Šmejkalka dle aktualizace DSP 12/2017, VPÚ DECO PRAHA:
V prosinci 2017 zpracoval VPÚ DECO Praha aktualizaci dokumentace pro stavební povolení, do které byla zapracována TS 10/2016 od "Společnost Most Šmejkalka" týkající se změny technologie výstavby mostu a koncepce rozšíření mostu.
Součástí stavby je dálniční most Šmejkalka, provizorní most, provizorní vozovka dálnice (2x208 m), oprava silnice III/6031, 2 provizorní přístupové komunikace (1436 m), dálniční kanalizace, SOS systém a 3 protihlukové stěny (455 m).
Most Šmejkalka je navržen v kategorii D 29,5/120 s šířkou jízdního pásu 13,25 m, což umožňuje budoucí uspořádání ve 3+3 pruzích se zpevněnou krajnící 1,0 m. Na jedné polovině vozovky budou vyznačeny 2 jízdní pruhy 2x3,75 m, vnitřní vodící proužek 0,5 m, vnější vodící proužek 0,25 m a zpevněná krajnice 4,0 m.
Most Šmejkalka je navržen jako obloukový most se spřaženou ocelobetonovou spojitou nosnou konstrukcí, která je společná pro oba směry. Spodní stavba je železobetonová a založení je plošné. Délka nosné konstrukce (NK) je 254,7 m a šířka NK je 31,7 m. Rozpětí polí je 12,5 + 15,5 + 17,5 + 18,75 + 122,7 + 17,75 + 17,5 + 15,5 + 12,5 m. Most byl prodloužen o 4 m k Praze a o 3 m k Brnu. Nosná konstrukce je tvořena 4 podélnými I nosníky výšky 1,3 m a železobetonovou spřaženou deskou tl. 270 mm. Vozovka je na mostě navržena tl. 85 mm a skládá se z obrusné vrstvy tl. 40 mm, litého asfaltu tl. 40 mm a celoplošné izolace tl. 5 mm. Po obou stranách mostu je navržena protihluková stěna výšky 2,0 m.
V rámci modernizace bude snesena nosná konstrukce délky 247 m a spodní stavby až na oblouk. Stávající oblouky šířky 7,7 m budou zachovány a sanovány. Poté bude vybetonovány nové pilíře, stojky a opěry. Rozmístění vnitřních stojek zůstává zachována podle původního mostu. Nosná konstrukce bude provedena vysouváním od pražské opěry. Následně proběhne betonáž žb spřažené desky. Poté realizace mostního příslušenství.
Pro zachování provozu po dobu modernizace mostu bude zhotoveno mostní provizorium vpravo vedle mostu Šmejkalka délky NK 272,1 m a šířka NK je 8,9 m. Rozpětí polí je 2x30 + 3x45 + 30 m. Bude zde veden jeden pruh šířky 5,0 m, rychlost provozu je stanovena na 80 km/h. Provizorní most je navržena jako ocelové mostní provizorium s žb horní mostovkou (např. ŽM 16-M) a spodní stavbou ze žb pilířů založených hlubině a provizorních stojek PIŽMO založených plošně. Provizorium bude vysouváno od pražské opěry.
Kromě rekostrukce mostu proběhne modernizace přilehlého úseku dálnice. Rozšíření vozovky je navrženo na vnější strany o 0,75-1,5 m, kromě úseku km 23,350 - 23,540, kde bude levá polovina rozšířena o 0,25 m na vnější stranu a o 0,5 m rozšířena do SDP, který bude zúžen na 3,5 m. V km 22,810 - 23,470 je navržen stoupací pruh vpravo na úkor zpevněné krajnice.
Povrch vozovky bude asfaltobetonový. Obrusná vrstva má tl. 40 mm, ložní vrstva tl. 80 mm, podkladní vrstva 150 mm, směs stmelená cementem 220 mm a štěrkodrť 250 mm, tj. celkem 740 mm.
Dálniční nadjezd D1-029 v km 23,403 nebude stavbou dotčen.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,077 miliardy Kč. Realizace je plánována v období srpen 2020 až listopad 2023, s realizaci se počítá i v zimním období. Realizace je plánována během 8 etap:

 • 0. etapa - Výstavba provizorního mostu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 26 týdnů.
 • 2.A etapa - Oprava odvodňovačů pravého mostu. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 2 týdnů.
 • 2.B etapa - Proběhnou práce v SDP, rekonstrukce kanalizace, provizorní přejezd v km 24,120-24,170 a provizorní rozšíření pravého mostu výměnou římsy. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 7 týdnů.
 • 4.A etapa - Rekonstrukce levé poloviny mostu a úseku dálnice v km 23,350 - 24,350. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 35 týdnů.
 • 3.A etapa - Realizace pravé poloviny mostu včetně provizorního napojení mostu na dálnici v km 23,625 - 23,738 a 23,993 - 24,120. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 34 týdnů.
 • 3.B/4.B etapa - Spojení nosných konstrukcí levého a pravého mostu. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 9 týdnů.
 • 3.C etapa - Změna podepření pravé poloviny mostu. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 3 týdnů.
 • 4.C etapa - Změna podepření levé poloviny mostu, realizace římsy a PHS vlevo. Doprava je vedena ve 2+1+1 pruzích (1 po mostním provizoriu). Realizace je plánována během 9 týdnů.
 • 5. etapa - Modernizace pravé poloviny dálnice, dokončovací práce na pravém mostě, demontáž provizorního mostu. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 98 dnů.
 • 6. etapa - Dokončovací práce v SDP. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2 týdnů.

Úsek 02 Mirošovice - Hvězdonice, km 20,854 - 29,500 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 7,646 km mimo úsek 01 Most Šmejkalka km 23,350 - 24,350. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V listopadu 2014 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 8. ledna 2016 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 9. února 2016 se uskutečnilo ústní jednání. Po doplnění podkladů se další ústní jednání uskutečnilo 8. června 2017. 10. července 2017 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 26. července 2018 byl rozklad zamítnut.
V červnu 2016 zpracoval Sudop Praha projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou úpravy MÚK Mirošovice a MÚK Hvězdonice, 7 dálničních mostů, nadjezd, úprava silnice II/508 (281 m), oprava povrchu odpočívky Poddubí, dálniční kanalizace, SOS systém, 8 protihlukových stěn (2641 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Bude také zřízen nový odbočovací pruh MÚK Mirošovice, prodloužen připojovací pruh MÚK Mirošovice a upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Hvězdonice a odpočívky Poddubí.
V km 21,050 - 21,410 L, 21,250 - 21,815 P, 22,960 - 23,690 L, 25,410 - 26,030 P, 26,390 - 29,100 L bude provedeno rozšíření do SDP, který bude zúžen o 0,5 m a v km 21,987 - 22,960 bude SDP zúžen oboustranně o 0,25 m na 3,5 m. V km 21,46, 23,06, 25,28, 25,96, 26,50, 27,72 budou zřízeny nouzové zálivy. V km 22,810 - 23,470 je nově navržen stoupací pruh.
Dálniční most přes silnici I/3 v km 21,238 bude rozšířen přídáním 2 T-nosníků vpravo. Dálniční most přes Mnichovku v km 22,447 nebude rozšiřován, bude upraven mostní svršek a zúžen SDP na 3,5 m. Na dálničních mostech přes MK v km 25,233 a přes III/1081 v km 26,589 budou provedeny nové nosné konstrukce. Přesýpaný dálniční most přes MK v km 22,842 není nutné rozšiřovat, bude sanován dle diagnostiky.
Dálniční most Hvězdonice v km 27,463 není nutné rozšiřovat, bude sanována spodní stavba, výměněna ložiska, zhotoveny nové betonové svodidla, dále bude staticky zesilena nosná konstrukce pomocí volných kabelů a lepených karbonových lamel.
Dálniční most přes II/109 v km 29,161 byl realizován v předstihu, a to byl zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120.
Dálniční nadjezd v km 22,192 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako jednopolový ocelový se spřaženou žb deskou (36,6 m), bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná za odpojením větve Praha - Tábor na MÚK Mirošovice a končí mezi větvemi levé poloviny MÚK Hvězdonice.
Stavbu bude provádět společnost "D1 - úsek 02 - Eurovia CS + Eurovia Beton" ve složení Eurovia CS a Eurovia Beton GmbH (Německo). Realizace je plánována v 5 etapách.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,389 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 475 milionů Kč, z toho je 309 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období říjen 2018 až srpen 2022.

 • 0. etapa - Budou zřízeny nové či případně prodlouženy stávající přejezdy SDP v km x. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace během 2 měsíců.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdu v km 22,192 při úplné uzavírce dálnice na 12 hodin.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m, rozšíření levého mostu přes Mnichovku a levého mostu přes Sázavu, výstavba nového mostu v MÚK Hvězdonice, výstavba nadjezdu v km 22,192 a oprava kanalizace. Doprava je vedena ve 2+2, resp. 2+1+1 pruzích. Etapa je rozdělena do dvou dílčích podetap. Realizace je plánována během 6, resp. 2 měsíců.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a osazení svodidel v SDP. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 5 měsíců.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 7 měsíců.

Úsek 03 Hvězdonice - Ostředek, km 29,500 - 34,140 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 4,640 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V červnu 2013 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2013 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 22. listopadu 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 24. ledna 2014 bylo vydáno stavební povolení a 24. února 2014 byl proti němu podán rozklad. 18. prosince 2014 byl rozklad zamítnut.
Součástí stavby jsou 2 dálniční mosty, nadjezd, úpravy silnic II/110 (190 m) a III/1107 (115 m), dálniční kanalizace, SOS systém, 4 odstavné zálivy vpravo, zárubní zeď (70 m), posun protihlukové stěny Bělčice (563 m) a demolice nadjezdu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Hvězdonice a MÚK Ostředek a nově bude vybudován odbočovací pruh odpočívky Bělčice.
Dálniční most přes silnici III/1107 v km 32,466 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28. Přesýpaný dálniční most v km 30,609 není nutné rozšiřovat, bude sanován dle diagnostiky.
Nadjezd v km 33,849 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2x 26 m), bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná mezi větvemi levé poloviny MÚK Hvězdonice a končí na MÚK Ostředek.
Náklady na stavbu byly 712 milionů Kč. Morednizace proběhla v období 21. května 2015 až 29. říjen 2016. Stavbu provedla "Společnost MTS + SWIETELSKY + HOCHTIEF" ve složení Metrostav, Swietelsky stavební a Hochtief CZ.

 • 0. etapa - Prodloužení stávajícího přejezdů SDP v km 32,6 na 80 m a provedení opravy vozovky před stavbou. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 21. května až 8. června 2015.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 33,849 D1-038 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin v noci z 5. na 6. července 2016.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření pravé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu v km , realizace pravé poloviny opěry a středového pilíře nadjezdu D1-038 a oprava kanalizace. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Etapa je rozdělnena do dvou dílčích podetap. Realizace provizorního rozšíření proběhla v období 8. června až 10. července 2015. Práce v SDP proběhly v období 11. července až 27. září 2015.
 • 3. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a výstavba levé poloviny nadjezdu. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 5. března až 4. července 2016.
 • 4. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a dokončení nadjezdu. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 5. července až 9. října 2016.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP proběhli 9. až 27. října 2016.

Úsek 04 Ostředek – Šternov, km 34,140 - 41,340 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 7,200 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V listopadu 2012 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení. V únoru 2015 Pontex zpracoval dokumentaci pro stavební povolení na most D1-041 Most přes údolí Křešického potoka. 22. dubna 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí na most přes Křešický potok. 28. srpna 2015 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 29. září 2015. 13. května 2016 bylo vydáno stavební povolení. V květnu 2016 zpracovalo "Sdružení NOVA" ve složení Valbek a Novák & partner projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy, úpravy silnic II/111 (266 m) a II/113 (65 m), 2 polní cesty (282 m), dálniční kanalizace, SOS systém, 3 nouzové zálivy, zárubní zeď (70 m), posunutí 2 protihlukových stěn (1470 m) a demolice 2 nadjezdů.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany, pouze v okolí protihlukové stěny Ostředek v km 34,560 - 34,900 pravé poloviny do SDP. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Ostředek a MÚK Šternov. V km 36,84 L, 37,8 L, 40,42 P budou zřízeny nouzové zálivy.
Dálniční most přes silnici II/113 D1-039 v km 34,720 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28. Dálniční most přes Křešovský potok D1-041 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28 se šířkou vozovky mezi obrubami 12,5 m. Most je nově navržen jako ocelobetonový o 4 polích (34,5 + 2 x 40 + 34,5 m) realizovaný metodou výsuvu. Přesýpaný dálniční most přes lesní cestu D1-042 v km 39,118 není nutné rozšiřovat, bude sanován dle diagnostiky.
Nadjezdy D1-040 v km 37,170 a D1-043 v km 41,204 budou zbourány a postaveny znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2 x 22 m, resp. 2 x 24 m), bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná na MÚK Ostředek a končí za MÚK Šternov.
Stavbu provádí "Společnost HT BT úsek 04" ve složení Hochtief CZ a BT Beton Technik GmbH. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,070 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 7 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2017 až duben 2019.

 • 0. etapa - Provizorní rozšíření v km 38,548 - 38,910 vlevo včetně provizorního rozšíření mostu D1-041 o T-nosník na vnější stranu, vybudování provizorních přejezdů před a za mostem D1-041 v km 38,2 a 38,9, oprava vozovky před modernizací. Doprava byla vedena ve 2+2, resp. 2+1+1 pruzích. Realizace proběhla v období 25. března až 13. května 2017.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 37,170 a v km 41,204. Bourání nadjezdu proběhlo při úplné uzavírce z 22. na 23. dubna 2017.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky v km 34,375 - 36,800 a pravé poloviny v km 38,756 - 39,204 a v km 41,009 - 41,208 o 0,75 m na vnější stranu, realizace opěr a středových pilířů nadjezdů D1-040 a D1-043 a oprava kanalizace. Doprava vedena ve 2+1+1, resp. 2+2 pruzích. Etapa je rozdělena do dvou dílčích podetap. Realizace proběhla v období 13. května až 5. července 2017.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky v úseku ZÚ - km 39,040 a levé poloviny vozovky v úseku km 39,040 - KÚ a osazování nosníků nadjezdů. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 6. července až 12. prosince 2017.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky v úseku ZÚ - km 38,760 a pravé poloviny vozovky v úseku km 39,040 a dokončení nadjezdu. Zahájení prací na levé polovině mostu D1-041. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována v období 31. března až 22. července 2018.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP, dokončení mostu D1-041 vlevo a přilehlého úseku dálnice. Provoz veden ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 9 týdnů.

Úsek 05 Šternov - Psáře, km 41,340 - 48,590 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 7,250 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V září 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění staveb a v září 2011 Pragoprojekt dokumentaci přepracoval.
16. ledna 2012 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 20. dubna 2012 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 8. června 2012 byl rozklad vzat zpět, stavební povolení nabylo právní moci.
Součástí stavby je 5 dálničních mostů, 2 nadjezdy, 2 polní cesty (186 m), dálniční kanalizace, SOS systém, 8 odstavných zálivů (2 vlevo a 6 vpravo) a úprava protihlukové stěny (22 m).
Povrch vozovky byl navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy byl rozebrán. Následně byla odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté byla provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m. Také byly upraveny připojovací a odbočovací pruhy odpočívky Blanice a křižovatky Psáře.
Na dálničních mostech v km 43,444 a 44,294 byly ubourány stávající nosné konstrukce včetně větší části spodních staveb a na původních základech byly postaveny pro kategorii D 28 nové mosty s nosnou konstrukci se spřažených prafabrikátových nosníků. Dálniční most v km 44,644 byl opraven a upraven na kategorii D 28, která především spočívala ve výměně krajních nosníků I-73 za nové T-nosníky. Přesýpané dálniční mosty v km 45,880 a 46,869 nebylo nutné rozšiřovat, byly sanovány dle diagnostiky.
Nadjezdy v km 42,661 a 47,864 byly zbourány a postaveny znovu v kategorii D 28/120.
Stavba začíná za MÚK Šternov a končí za MÚK Psáře.
Stavbu provedla Eurovia CS. Náklady byly 749 milionů Kč. Modernizace proběhla v období 6. květen 2013 až 30. listopad 2014.
Rekonstrukce byla realizována ve šesti etapách:

 • 0. etapa - Zřízení provizorních přejezdů SDP v km 41,2, 44,0, 44,8 a 48,7. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 8. až 21. července 2013.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km D1-044 a D1-050 a rozšíření levé poloviny mostu přes Blánici v km 44,644. Demolice proběhla při úplné uzavírce dálnice v noci ze 17. na 18. srpna 2013.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu v km 43,864 - 48,290, rozšíření levé poloviny mostu přes Blánici v km 44,644, oprava kanalizace a výstavba opěr nadjezdů. Etapa je rozdělnena do dvou dílčích podetap. Realizace provizorního rozšíření proběhla v období 22. července až 31. října 2013. V období 11. září až 20. prosince 2013 a 1. března až 10. dubna 2014 proběhla oprava kanalizace.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky, osazení nosníků nadjezdů v km 42,661 a 47,864. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 6. dubna až 31. července 2014.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a dokončení nadjezdů. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 31. července až 15. října 2014.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP proběhli v období 16. října až 30. listopadu 2014.

Úsek 06 Psáře - Soutice, km 48,590 - 56,300 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 7,710 km. Asfaltobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od příčných a podélných trhlin, přes výtluky, rozpad povrchu po ohlazení povrchu. Cementová stabilizace dle diagnostiky vykazuje vysokou míru porušení v místech příčných a podélných trhlin. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V říjnu 2013 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení. 4. dubna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, ústní projednání se uskutečnilo 7. května 2014. 19. září 2014 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad, který byl 29. října 2015 zamítnut.
V květnu 2015 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je 5 dálničních mostů, 2 nadjezdy, úprava silnice II/125 (210 m), polní cesta (124 m), 1 zárubní (64 m) a 1 opěrná zeď (32 m), dálniční kanalizace a SOS systém.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno především na vnější strany. V km 51,500-51,850 dojde k odsunu jízdních pásů o 0,5 m vlevo včetně náběhových klínů (200 a 100 m) tak, aby byla zachována min. vzdálenost od líce svodidla u protihlukové stěny, která zůstane zachována. V km 53,120-53,340 vpravo bude zúžena vozovka o 1,0 m a v km 53,120-53,281 vlevo bude zůžena vozovka o 0,75 m.
Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Bude opraven povrch na větvích křižovatky Psáře a Soutice. Nově budou zřízeny odbočovací pruhy křižovatek Psáře a Soutice, prodloužen připojovací pruh křižovatky Soutice a odpočívky Střechov vpravo. Na odpočívce Střechov vlevo nově budou vybudovány připojovací a odbočovací pruhy odpočívky Střechov-vlevo. Budou také postaveny SOS zálivy ve stoupání vlevo v km 49,48, 50,25, 51,18 a 52,38 a vpravo v km 54,6 a 55,46.
Dálniční mosty v km 51,971 a km 55,721 budou zbourány až na základovou spáru a postaveny znovu, most v km 56,195 bude ubourán až na dříky opěr a postaven znovu a most v km 54,421 bude rozšířen o jeden nosník na kategorii D 28/120. Mosty v km 52,834 a 53,075 není nutné rozšiřovat ani opravovat, jejich přestavba proběhla v minulých letech. Přesýpaný dálniční most v km 50,819 není nutné rozšiřovat, bude sanován dle diagnostiky.
Nadjezd silnice II/125 v km 48,849 a nadjezd polní cesty v km 49,625 nevyhovují budoucímu šířkovému uspořádní, bude zbourány a rovnou postaveny pro výhledový šestipruh.
Úsek začíná před MÚK Psáře a končí za odpojením větve Praha - Soutice na MÚK Hořice.
Stavbu provedla "Společnost MTS + SWIETELSKY D1 úsek 06, Psáře - Soutice" ve složení Metrostav a Swietelsky stavební. Náklady na stavbu byly 1,189 miliardy Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 8 milionů Kč. Modernizace proběhla v období 12. března 2016 až říjen 2017.
Realizace bude provedena v 5 etapách:

 • 1. etapa - Snesení konstrukce stávajících nadjezdů během 14 dnů. Doprava vedena ve 2+1 pruzích. Realizace proběhla v období 12. až 25. března 2016.
 • 2. etapa - Práce v SDP, provizorní přejezdy SDP, oprava kanalizace, výstavba středových pilířů nadjezdů. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 25. března až 5. června 2016.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 48,590-53,690, levé poloviny v km 56,120 - 56,300, provizorní rozšíření vozovky v km 53,250-54,100 vpravo a výstavba obou nadjezdů. Limitním objektem 3. etapy je dálniční most v km 51,971. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích po levé polovině. Realizace proběhla v období 6. června až 10. listopadu 2016 ve 4 podetapách.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 53,690-56,300. Limitním objektem 4. etapy je dálniční most v km 51,971. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Etapa se dělí na 2 podetapy. Realizace 4.A etapy proběhla v období 13. března až 16. června 2017. Realizace 4.B etapy proběhla v období 17. června až 22. října 2017.
 • 5.etapa - Dokončovací práce v SDP v km 52,750-KÚ.

D1 Modernizace - Úsek 07 EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket, km 56,300 - 66,320 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 10,018 km. Asfaltobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od příčných a podélných trhlin, přes výtluky, rozpad povrchu po ohlazení povrchu. Cementová stabilizace dle diagnostiky vykazuje vysokou míru porušení v místech příčných a podélných trhlin. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V říjnu 2016 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Viapont - D1 úsek 7" dokumentaci pro stavební povolení. 22. června 2018 bylo vydáno stavební povolení. 12. listopadu 2018 byl rozklad zamítnut.
V březnu 2018 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Viapont - D1 úsek 7" projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je oprava větví MÚK Soutice a Loket, 6 dálničních mostů, úpravy silnic II/150 (42 m), III/1265 (40 m) a III/11217 (115 m), úprava odpočívky Kalná, dálniční kanalizace a SOS systém.
Povrch vozovky je proveden cementobetonový tloušťky 270 mm. Asfaltové vrstvy budou odfrézovány. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno především na vnější strany. V km 56,470-57,665 a 59,660-65,580 bude vozovka rozšířena na vnější strany. V km 57,800-59,490 bude levý jízdní pás rozšířen do SDP. V km 57,761-59,339 vlevo je kvůli zachování PHS Kalná navržen odsun jízdních pásů o 0,50 m a zúžení SDP o 0,50 m na 3,50 m tak, aby nedošlo k deformaci trasy v přímém úseku.
Na MÚK Soutice vpravo bude vyměněna obrusná vrstva v tl. 40 mm a ložní vrstva v tl. 80 mm. Na MÚK Loket, služebním sjezdu Bernarice a na odpočívce Kalná bude provedena výměna povrchu v tl. 180 mm.
Dálniční mosty v km 59,646, 64,111 a 65,944 budou zcela zbourány a postaveny znovu. Na dálničním mostě přes Sedlický potok v km 62,095 bude provedena úprava volné šířky vozovky, která bude zvětšena na úkor nouzového chodníku. Dále bude výměna ložisek, zesílení krajních konzol nosné konstrukce, vyměněn mostní svršek a vybavení mostu. Přesýpané dálniční mosty v km 57,858 a 58,808 není nutné rozšiřovat, budou sanovány dle diagnostiky.
Stavba začíná za odpojením větve Praha - Soutice na MÚK Soutice a končí za MÚK Loket.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,453 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 906 milionů Kč, z toho je 416 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období duben 2019 až duben 2021.
Realizace bude provedena v 5 etapách:

 • 0. etapa - Oprava vozovky před stavbou, vybudování základů nové mytné brány. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2 týdnů.
 • 2. etapa - Provizorní rozšížení levého jízdního pásu v km 56,470-57,665 a 59,660-65,580, práce v SDP, přejezdy SDP, oprava kanalizace a provizorní rozšíření levého jízdního pásu do SDP v km 57,800-59,740 a 64,030-64,190. Doprava vedena ve 2+1+1, resp. 2+2 pruzích. Realizace se dělí na 2 podetapy, 2A. etapa je plánována během 1 měsíce a 2B. etapa pak během 2 měsíců.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 měsíců a dělí se na 2 podetapy, ve 3.A etapě je v provozu větev II/126 - Brno na MÚK Soutice, ve 3.B etapě je v provozu pouze vetev SSÚD - Brno služebním sjezdu. Odpočívka Kalná je uzavřena po celou dobu etapy, kvůli nevyhovujícím rozhledovým poměrům při výjezdu z ní.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 měsíců a dělí se na 3 podetapy, ve 4.A etapě je v provozu větev Brno - II/150 na MÚK Loket, ve 4.B etapě již není a ve 4.C etapě je v provozu větev Brno - SSÚD na služebním sjezdu.
 • 5.etapa - Dokončovací práce v SDP. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 1 měsíce.

Úsek 09 Loket - Hořice, km 66,320 - 75,920 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 9,600 km. Asfaltobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od příčných a podélných trhlin, přes výtluky, rozpad povrchu po ohlazení povrchu. Cementová stabilizace dle diagnostiky vykazuje vysokou míru porušení v místech příčných a podélných trhlin. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V říjnu 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění staveb a v září 2011 Pragoprojekt přepracoval dokumentaci.
19. ledna 2012 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení a 13. června 2012 bylo na stavbu vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je 5 dalničních mostů, 3 nadjezdy, úprava silnice III/11232 (180 m), polní (80 m) a lesní cesta (56 m), dálniční kanalizace a SOS systém.
Povrch vozovky je proveden cementobetonový tloušťky 270 mm. Asfaltové vrstvy byly odfrézovány. Následně byla odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté byla provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy odpočívek Dunice, Studený a křižovatky Hořice, kde bude nově vybudován připojovací pruh ve směru na Prahu.
Dálniční most v km 72,142 bude upraven na kategorii D 28/120, nosná konstrukce pravého mostu bude nahrazena novou. Přesýpané dálniční mosty v km 67,679, 68,510, 70,590 a 74,280 není nutné rozšiřovat, budou sanovány dle diagnostiky.
Nadjezd polní cesty v km 67,119 a nadjezd lesní cesty v km 69,604 byly ravnou postaveny pro výhledový šestipruh. Nadjezd silnice III/11232 v km 71,435 byl zbourán a znovu postaven. Nadjezd silnice III/13034 v MÚK Hořice byl předmětem samostatné investiční akce Kraje Vysočina.
Úsek začíná za MÚK Loket a končí za přejezdem středního dělícího pásu za MÚK Hořice v km 75,920. Úsek byl prodloužen z důvodů plynulého napojení na stávající uspořádání navazujícího úseku.
Stavbu provedlo "Sdružení CPI pro D1" ve složení Colas CZ a Porr. Náklady na stavbu byly 882 milionů Kč. Modernizace proběhla v období 15. květen 2013 až 30. dubna 2015. Samotné práce byly záhájeny 10. června 2013.
Rekonstrukce proběhla ve šesti etapách:

 • 1. etapa - Demolice nadjezdů a vybudování provizorních přejezdů SDP v km 65,6 a 76,2. Provoz je veden v 2+1 pruzích, resp. 1+1 pruzích. Etapa je rozdělena do čtyř dílčích podetap. Doba realizace 3 týdny. Demolice nadjezdů proběhla v noci z 5. na 6. července 2013 při úplné uzavírce dálnice.
 • 2a. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m v km 65,580 - 72,440. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace je plánována v období 10. června až 28. července 2013.
 • 2b. etapa - Oprava kanalizace, výstavba pílířů nadjezdů v km 67,120 a 69,604. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Doba realizace 9 týdnů.nadjezdu na lesní cestě a zřízení provizorního přejezdu SDP v km 163,5. Realizace proběhla v období 29. července? až 30. listopadu 2013.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky, výstavba pravých polovin nadjezdů a osazení nosníků na nadjezdu v km 71,435. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 6. dubna až 8. srpna 2014.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky, výstavba levých polovin nadjezdů a zrušení provizorního přejezdu SDP. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 8. srpna až 15. listopadu 2014.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP a na nadjezdech. Realizace proběhla v období 15. listopadu až 5. prosince 2014 a 30. března až 30. dubna 2015.

Úsek 10 Hořice - Koberovice, km 75,920 - 82,417 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 6,497 km. Asfaltobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od příčných a podélných trhlin, přes výtluky, rozpad povrchu po ohlazení povrchu. Cementová stabilizace dle diagnostiky vykazuje vysokou míru porušení v místech příčných a podélných trhlin. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V únoru 2015 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 8. prosince 2015 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad.
Součástí stavby je úprava MÚK Hořice, 4 dálniční mosty, rekonstrukce mostu na silnici III/13036 přes Želivku, nadjezd, účelová komunikace (200 m), dálniční kanalizace, SOS systém, odstavný záliv v km 77,45 P a 2 opěrné (102 m) a 4 zárubní zdi (1576 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Asfaltové vrstvy budou odfrézovány. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m. Rovněž bude prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy MÚK Koberovice, kde budou nově zřízeny větve pro otáčení údržby.
V km 76,160-76,800 bude provedeno rozšíření do SDP, který bude zúžen ma 2,50 m. Bude realizován odstavný záliv v km 77,65.
Dálniční most Píšť přes Želivku v km 76,490 nebude rozšiřován, vozovka bude rozšířena na úkor SDP, který bude zúžen na 2,5 m. Bude vyměněn mostní svršek, ocelová konstrukce bude otrýskýna. Na spodním mostě na III/13036 přes Želivku bude provedena sanace konstrukce, výměna některých konstrukčních prvků, celoplošná izolace a rekonstrukce mostního svršku. Dálniční mosty přes místní komunikaci v km 78,437 a přes III/12930 v km 79,199 budou rozšířeny přibetonováním řims, dále bude provedena nová spřahující žb deska. Na dálničním mostě Koberovice v km 81,219 budou vyměněny řimsy. Nadjezd v km 80,554 účelové komunikace nevyhovuje budoucímu šířkovému uspořádní, bude zbourán a rovnou postaven jako jednopolový (34 m) pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná před mostem Píšť přes Želivku a končí za MÚK Hořice. Stavbu provede sdružení "EUROVIA-COLAS-EUROVIA Beton D1-10" ve složení Eurovia CS, Colas CZ a Eurovia Beton GmBH. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,063 miliardy Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 367 milionů Kč, z toho je 228 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období říjen 2016 až říjen 2018.
Realizace je plánována v 6. etapách:

 • 0. etapa - Zřízení provizorních přejezdů SDP a oprava vozovky před stavbou. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2 týdnů.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdu v km 80,554. Doprava vedena ve 2+1 pruzích, resp. úplné uzavírce. Bourání nadjezdu proběhlo při úplné uzavírce z 22. na 23. dubna 2017.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření pravé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu, rozšíření pravé poloviny mostu Koberovice v km 82,219, oprava kanalizace a výstavba pravé opěry nadjezdu. Etapa byla rozdělena do dvou dílčích podetap. Doprava je vedena ve 1+1+2 a 2+2 pruzích. Práce v SDP proběhly v období 31. března až 10. června 2017, provizorní rozšíření proběhlo v období 11. června až 29. července 2017.
 • 3. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a výstavba levé opěry nadjezdu. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 29. července až 27. listopadu 2017.
 • 4. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky, osazení nosníků nadjezdu a dokončení nadjezdů. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována v období 30. dubna až 20. července 2018.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období až 14. září 2018.

D1 Modernizace - Úsek 11a, nadjezdy D1-083 a D1-085 je projektován v kategorii D 28/120. Jedná se o předstihovou stavbu před vlastní modernizací dálnice, a to z důvodu nutnosti zachovování objízdných tras při modernizaci. Tuto stavbu lze provádět v souběhu s modernizací úseků 10 a 12.
V červnu 2013 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 7. listopadu 2014 bylo vydáno stavební povolení na nadjezdy a úpravy dotčených komunikací.
V říjnu 2017 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou 2 nadjezdy, úpravy silnic III/12924 (105 m) a III/12936 (120 m).
Nadjezd silnice III/12936 v km 86,783 a nadjezd silnice III/12924 v km 89,349 budou zbourány a rovnou postaveny pro výhledový šestipruh (2 pole, 40 m). Nosná konstrukce je navržena T-nosníků se spřaženou žb deskou.
Stavbu provádí Eurovia CS. Náklady jsou plánovány na 69 milionů Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 65 milionů Kč, z toho je 48 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 6,5 měsíců v roce 2018 a je rozdělena do 5 etap:

 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 86,783 a 89,349. Doprava vedena v 1+1 pruzích, resp. byla navržena 14-ti hodinová úplná uzavírka. Demolice proběhla v noci ze 12. na 13. května 2018.
 • 2. etapa - Výstavba opěr a středových pilířů a realizace prací v SDP na přeložkách dálniční kanalizace a kabelů. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Výstavba opěr proběhla v období 10. května až 7. července 2018.
 • 3. etapa - Osazení nosníků. Doprava je vedena ve 1+1 pruzích, resp. při krátkodobých uzavírkách 10-15 minut. Realizace je plánována během 1 dne.
 • 4. etapa - Dokončení nadjezdů. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 14. července až 3. listopadu 2018.

Úsek 11 Koberovice - Humpolec, km 82,420 - 91,240 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 8,820 km. Asfaltobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od příčných a podélných trhlin, přes výtluky, rozpad povrchu po ohlazení povrchu. Cementová stabilizace dle diagnostiky vykazuje vysokou míru porušení v místech příčných a podélných trhlin. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V červnu 2013 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 12. června 2015 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení. 2. listopadu 2015 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad.
V červenci 2018 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je oprava povrchu MÚK Humpolec, 2 dálniční mosty, 2 nadjezdy, úprava silnice II/129 (116 m), úprava polní cesty (83 m), oprava povrchu odpočívek Speřice a Humpolec, dálniční kanalizace, SOS systém, 3 odstavné zálivy vpravo, úprava zárubní zdi (55 m) a odsunutí 2 protihlukových stěn Humpolec (166 + 139 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm namísto dnešního AB povrchu. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
V km 90,130 - 91,240 je navržena AB vozovka, stávající vozovka bude odfrézována o 120 mm, na ni položena ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. V místě poruch v km 90,721 - 90,950 je navíc navrženo odfrézování dalších 120 mm AB vozovky a pokládka 2 podkladních vrstev tl. 60 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany o 0,75 m s vyjímkou úseku km 90,130 - 90,380, kde bude rozšíření provedeno do SDP o 0,5 m kvůli přilehlé protihlukové stěně. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Humpolec, odpočívky Speřice a Humpolec. Na odpočívce Speřice P bude zřízen odbočovací klín a připojovací pruh.
Na odpočívkách Speřice P+L a Humpolec P a na MÚK Humpolec bude odfrézován povrch v tl. 120 mm a položena nová obrusná (40 mm) a podkladní vrstva (80 mm). V km 82,9 P, 84,3 P a 84,9 P jsou navrženy SOS zálivy.
Na dálničním mostě přes polní cestu v km 85,770 bude vyměněna nosná konstrukce za žb desku a bude rozšířen na kategorii D 28, dálniční most přes silnici I/34 v km 90,369 bude sanován a vyměněno mostní příslušenství.
Nadjezdy v km 83,194 a 88,398 budou zbourány a rovnou postaveny pro výhledový šestipruh (2 pole, 40 m).
Stavba začíná za MÚK Koberovice a končí za MÚK Humpolec.
Náklady jsou plánovány na 1,206 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 709 milionů Kč, z toho je 400 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období duben 2019 až květen 2021
a je rozdělena do několika etap:

 • 0. etapa - Oprava vozovky před stavbou, prodloužení přejezdů SDP v km 85,1 a 90,3 na 80 m. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2 týdnů.
 • 2.A etapa - Provizorní rozšíření dálnice v km 85,498 - 88,334 a 89,312 - 90,500. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace je plánována ve 2 podetapách během 6 týdnů.
 • 2.B.1 etapa - Práce v SDP v km 82,420 - 90,660 - oprava kanalizace, přeložka kabelů O2 a zřízení provizorího přejezdu SDP v km 90,315 - 90,450. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 10 týdnů.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 83,194 a 88,398 během úplné 14-ti hodinové uzavírky.
 • 2.B.2 etapa - Výstavba pilířů nadjezdů a pravé opěry nadjezdu D1-084. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 5 týdnů.
 • 3.A etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 82,420 - 90,180 včetně modernizace odpočívky Speřice L. Provizorní rozšíření do SDP v km 90,130 - 90,315 a na vnější stranu v km 90,180 - 90,310. Realizace levých polovin nadjezdů. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 15 týdnů.
 • 4.A etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 82,420 - 90,200. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 15 týdnů.
 • 5.A etapa - Dokončovací práce v SDP v km 92,420 - 90,660. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 týdnů.
 • 5.B etapa - Práce v SDP v km 90,660 - 91,240. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 5 týdnů.
 • 3.B etapa - Rekonstrukce levé poloviny v km 90,180 - 91,240 včetně levé poloviny MÚK Humpolec. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 5 týdnů.
 • 4.B etapa - Rekonstrukce pravé poloviny v km 90,200 - 91,240 včetně pravé poloviny MÚK Humpolec. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 týdnů.

Úsek 12 Humpolec - Větrný Jeníkov, km 91,240 - 104,820 je projektován v kategorii D 28,120 a měří 13,577 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V únoru 2013 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v květnu 2014 dokumentaci pro stavební povolení pro nadchod pro velké savce na D1 v km cca 95 který bude vyhovovat i pro šestipruh. Je to samostatná akce.
V únoru 2015 Novák & Partner zpracoval dokumentaci pro stavební povolení na úsek 12 Humpolec - Slavníč a v lednu 2015 zpracovala Helika dokumentaci pro stavební povolení na úsek 13 Slavníč - Větrný Jeníkov. V březnu 2016 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
16. listopadu 2016 bylo vydáno stavební porovlení, proti kterému byl podán rozklad.
Součástí stavby je úprava MÚK Větrný Jeníkov, rekonstrukce 5 dálničních mostů, 2 nadjezdy, ekodukt, úpravy silnic II/131 (229 m) a III/34775 (167 m), rekonstrukce služebního sjezdu, úprava lesní cesty (60 m), 6 nouzových zálivů (2 vlevo a 4 vpravo), dálniční kanalizace, SOS systém a 2 protihlukové stěny (1667 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany o 0,75 m. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Humpolec, MÚK Větrný Jeníkov a oboustranné odpočívky Mikulášov. Na MÚK Větrný Jeníkov vpravo bude zřízen nový odbočovací pruh.
Dálniční most v km 92,619 bude rozšířen přídáním T-nosníků na kategorii D 28/120.
Dálniční most v km 98,520 bude zbourán včetně spodní stavby a postaven znova v kategorii D 28/120 z T-nosníků se spřaženou žb deskou. Dálniční most v km 100,846 bude zbourán včetně spodní stavby a postaven znova v kategorii D 28/120 s předpjatou monolitickou deskou. Na přesýpaném mostě v km 95,213 bude sanována nosná konstrukce a spodní stavba, vyměněna izolace, římsy. Přesýpaný most v km 99,597 bude sanován dle diagnostiky.
Nadjezdy v km 92,021 a 103,991 budou zbourány a postaveny znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2 x 24 m) z T-nosníků, jenž budou vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná na konci připojovacího pruhu MÚK Humpolec. V km 94,760 je navržen nový ekodukt. V km 98,133 - 99,150 vpravo je navržena nová protihluková stěna Slavníč a v km 100,650 - 101,300 vlevo je navržena nová protihluková stěna Skorhov. Stavba končí za MÚK Větrný Jeníkov.
Stavbu provádí společnost "TSG JOINT VENTURE" ve složení Toto S.p.A. Costruzioni Gencrali (Italie), GEOSAN GROUP a SP Sine Midas Stroy (Kazachstán). 17. prosince 2018 odstoupil od smlouvy investor. 18. prosince 2018 zhotovitel odstoupil od smlouvy. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,209 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 934 milionů Kč, z toho je 755 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 18. března 2018 až červenec 2020 v 7 etapách.

 • 0. etapa - Realizace provizorního přejezdu SDP v km 91,09 a provizorního rozšíření pravé poloviny na vnější stranu o 0,75 km v km 97,800-99,960 a 103,971-104,817. Doprava vedena ve 2+2, resp. 2+1+1 pruzích. Realizace je plánována během 1,25 měsíce v období 18. března až 25. května 2018.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 92,021 a v km 103,991 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin. Realizace proběhla v noci z 7. na 8. dubna 2018 během 14 hodin.
 • 2. etapa je rozdělena do 3 podetap. Ve 2.A etapě bude provedeno provizorní rozšíření o 0,75 m na vnější stranu levé poloviny vozovky v km 91,240-95,303 a 95,620-95,787, oprava kanalizace v km 97,575-104,820 a realizace obou opěr a středového pilíře nadjezdů v km 92,021, 103,991 a ekoduktu. Doprava vedena ve 1+1+2, resp. 2+2 pruzích. Realizace je plánována v období 26. května až 7. srpna 2018.
  Ve 2.B etapě pokračují práce na provizorním rozšíření levé poloviny, nadjezdech a opravě kanalizaci v km 96,685-97,575 a je zahájena rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 98,000-104,817. Doprava vedena ve 1+1+2, resp. 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 1,5 měsíce.
  Ve 2.C etapě pokračují práce na rekonstrukci levé poloviny dálnice a nadjezdech, probíhá oprava kanalizace v km 91,240-97,575, osazení nosníků nadjezdů a výstavba PHS Skorkov. Doprava vedena ve 1+1+2, resp. 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 3,5 měsíce.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 91,240 - 104,817, výstavba pravé poloviny ekoduktu a PHS Slavíč. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 3,5 měsíců.
 • 4. etapa je rozdělena do 2 podetap. Ve 4.A etapě bude pokračovat rekonstrukce pravé poloviny v km 98,430-104,817 a PHS Slavíč. Bude zahájena rekonstrukce levé poloviny dálnice v km 91,240-98,000 a proběhne výstavba levé poloviny ekoduktu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 1,5 měsíce.
  Ve 4.B etapě pokračuje rekonstrukce levé poloviny a výstavba ekoduktu. V km 98,400-104,817 probíhají dokončovací práce v SPD. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2 měsíců.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP v km 91,240-98,400. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 1 měsíce.
 • 6. etapa - Dokončení ekoduktu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 3 měsíců.

Úsek 14 Větrný Jeníkov - Jihlava, km 104,820 - 113,320 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 8,500 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V září 2010 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění staveb a v září 2011 Valbek dokumentaci přepracoval. Oproti dřívější dokumentaci byl rozšířen rozsah stavby o 155 m.
23. ledna 2012 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení a 28. června 2012 bylo vydáno stavební povolení.
10. dubna 2013 byla podepsána smlouva ze zhotovitelem.
Součástí stavby je MÚK, 6 dálničních mostů, 2 nadjezdy, dálniční kanalizace, SOS systém a 6 odstavných zálivů.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy byl rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Rovněž byly upraveny připojovací a odbočovací pruhy odpočívek Smrčná a Pávov a křižovatky Jihlava. Došlo ke zkrácení o 890 m stoupacího pruhu ve směru na Prahu na úkor vytvoření připojovacího pruhu odpočívky Pávov.
Dálniční mosty v km 106,268 a 111,979 byly demolovány a postaveny nové mosty z prefabrikátových nosníků se spřaženou deskou v kategorii D 28. Dálniční most v km 112,628 nebylo nutné rozšiřovat, byl opraven dle diagnostiky. Přesýpané dálniční mosty v km 108,792 a 111,050 nebylo nutné rozšiřovat, byly sanovány dle diagnostiky.
Nadjezd lesní cesty v km 107,280 byl stržen a znovu postaven. Nadjezd v km 110,825 byl sanován v omezené míře.
Stavba začíná za MÚK Větrný Jeníkov a končí za MÚK Jihlava.
Stavbu provedlo "Sdružení CPI pro D1" ve složení Colas CZ a Porr. Náklady na stavbu byly 878 milionů Kč. Staveniště bylo předáno 12. dubna 2013, samotné práce byly záhájeny 9. května 2013, dokončení proběhlo v září 2015.
Rekonstrukce proběhla ve čtyřech etapách:

 • 1. etapa - Vybudování provizorních přejezdů středního dělícího pásu, demolice nadjezdu a provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m v km 111,760 - 113,510 pro umožnění vedení dopravy ve 2+2 pruzích na jedné polovině. Demolice nadjezdu proběhla při úplné uzavírce v noci z 8. na 9. června 2013.
 • 2. etapa - Oprava kanalizace, rekonstrukce inženýrských sítí v SDP, výstavba středového pilíře nadjezdu. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace 2.B etapy (práce v SDP) je plánována v období 15. červen až 8. listopad 2013.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky, doprava vedena po levé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 6. dubna až 31. července 2014.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky, doprava vedena po pravé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhne v období 28. března do 29. července 2015.
 • 5. etapa - Dokončovací práce proběhla v období 30. července až 18. září 2015.

Úsek 15 Jihlava - Velký Beranov km 113,320 - 119,300 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 5,980 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V září 2013 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 3. září 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, 10. října 2014 bylo vydáno stavební povolení. V lednu 2016 zpracoval Dopravoprojekt Brno projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je rekonstrukce 4 dálničních mostů, nadjezd, úprava silnice II/352 (325 m), dálniční kanalizace, SOS systém a úprava protihlukové stěny (7 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany kromě úseku 115,900 - 117,054, kde je provedeno rozšíření levé poloviny do SDP, bude zúžen na 3,5 m. Levý jízdní pás bude posunut o 0,75 m a pravý odsunut o 0,25 m. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velký Beranov a provedena oprava větví křižovatky.
Přesýpaný most v km 113,328 není nutné rozšiřovat, bude sanován dle diagnostiky.
Přesýpané mosty v km 116,359 a v km 117,029 není nutné rozšiřovat, do mostního otvoru bude vložena nová trouba z DN 1780, resp. 1940 mm a vzniklý prostor vyplněn. Dálniční most přes silnici II/353 v km 119,179 není nutné rozšiřovat, bude provedena kompletní výměna mostního svršku a reprofilována spodní stavba mostu.
Nadjezd v km 115,881 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2 x 27 m), bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná na konci připojovacího pruhu MÚK Jihlava před mostem přes Zlatý potok a končí mezi větvemi pravé poloviny MÚK Velký Beranov.
Stavbu provádí "Společnost D1" ve složení Vodohospodářské stavby a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a BT Beton-Technik. Náklady na stavbu jsou plánovány na 774 milionů Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 115 milionů Kč, z toho je 92 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 24. září 2016 až duben 2018 v pěti etapách.

 • 0. etapa - Přípravné práce, oprava vozovky před stavbou a provedení provizorního přejezdu SDP v km 119,420-119,555. Realizace proběhla v období 24. září až 8. listopadu 2016.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdu v km 115,881 při úplné uzavírce dálnice proběhla v období 11. a 12. března 2017.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření pravé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu, realizace pravé poloviny opěry a středového pilíře nadjezdu a oprava kanalizace. Etapa je rozdělena do dvou dílčích podetap. Rozšíření proběhlo v období 8. října až 15. prosince 2016 a práce v SDP pak v období 4. března až 29. dubna 2017.
 • 3. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a výstavba levé poloviny nadjezdu. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 30. dubna až 23. srpna 2017.
 • 4. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a dokončení nadjezdu. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována v období 16. března až 22. června 2018.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Realizace proběhla v obdoví 23. června až 13. srpna 2018.

Úsek 16 Velký Beranov - Měřín, km 119,300 - 134,011 je projektována v kategorii D 28/120 a měří 14,711 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V listopadu 2012 Ateliér projektování inženýrských staveb zpracoval dokumentaci pro stavební povolení na úsek 16 Velký Beranov - Řehořov, km 119,300 - 127,080. V dubnu 2013 HBH Projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby na úsek 17 Řehořov - Měřín, km 127,080 - 134,014.
V lednu 2013 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí na nadchod pro velké savce na D1 v km 128,8. 14. května 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí. V září 2015 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
V květnu 2017 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby na celý úsek 16 Velký Beranov - Měřín, km 119,300 - 134,014.
15. června 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 1. listopadu 2017 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 7. listopadu 2018 byl rozklad zamítnut.
Součástí stavby je oprava povrchu větví MÚK Velký Beranov, MÚK Měřín a odpočívky Jamenský potok, rekonstrukce 10 dálničních mostů, nadjezd, ekodukt, úprava silnice III/3532 (195 m), lesní cesta (100 m), dálniční kanalizace, SOS systém, 7 nouzových zálivů, 2 zárubní zdi (130 m), 2 protihlukové stěny (2472 m), úprava protihlukové stěny (118 m) a demolice nadjezdu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Poté bude položen CB kryt tl. 270 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany o 0,75 m. Pouze v okolí ZPI v km 122,362 - 122,386 vpravo bude provedeno rozšíření o 0,5 m do SDP, který bude zůžen na 3,5 m. V okolí protihlukových stěn Věžnice v km 124,127 - 124,735 bude provedeno zúžení SDP vlevo o 1,0 m a rozšíření SDP vpravo o 0,5 m na výslednou šířku 3,50 m. V km 125,034 - 125,422 v okolí PHS Věžnice bude zúžen SDP na 3,50 m, bude provedeno rozšíření SDP vlevo o 0,5 m a zúžení SDP vpravo o 1,0 m. V okolí protihlukové stěny Měřín v km 133,175 - 133,591 je navrženo rozšíření do SDP o 0,75 m a zároveň posun levého jízdního pásu o 0,25 m vlevo. Staničení je bez přechodých úseků délky 150 m. V okolí protihlukových stěn dochází k posunu osy dálnice. Vozovka v místě stoupacího pruhu je navržena s jízdními pruhy šířky 3,5 + 3,75 + 3,5 m a 0,5 m širokými vnějším a vnitřním vodícími proužky, tj. šířky 11,75 m.
Na větvích MÚK Velký Beranov bude vyměněna obrusná vrstva v tl. 40 mm, na větvích MÚK Měřín bude vyměněna ložní vrstva v tl. 80 mm a obrusná vrstva v tl. 40 mm. Na odpočívce Jamenský potok vpravo bude vyměněna podkladní vrstva v tl. 70 mm, ložní vrstva v tl. 80 mm a obrusná vrstva v tl. 40 mm. Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velký Beranov a Měřín a odpočívky Jamenský potok.
V km 126,7 L, 127,2 L, 127,8 L, 128, 3 L, 128,9 L, 129,5 L a 130,2 L budou zřízeny nouzové zálivy.
Protihluková stěna v km 123,979 - 125,042 bude posunuta vpravo. Dálniční most D1-167 v km 133,836 přes silnici II/348 byl rekonstruován v roce 2014, bude ponechán bez úprav. Dálniční mosty D1-158 v km 124,427 přes silnici II/351 a D1-162 v km 128,086 přes lesní cestu budou zcela zbourány a postaveny znovu v kategorii D 28. Dálniční most D1-164 v km 130,996 přes III/34824 bude rozšířen o 1 nosník na vnější stranu a 1 nosník do SDP na kategorii D 28. Přesýpané dálniční mosty D1-154 v km 119,879, D1-157 v km 123,385 a D1-160 v km 125,019 přes vodoteče budou zesíleny novou ocelovou rourou. Přesýpané dálniční mosty D1-156 v km 122,099 přes Šlapanku, D1-163 v km 128,217 přes potok, D1-165 v km 131,681 přes potok a D1-166 v km 132,609 přes polní cestu a potok budou sanovány dle diagnostiky. V km 128,800 je navržen nadchod pro zvěř o rozpětí polí 2 x 18,875 m, který bude vyhovovat pro výhledový šestipruh. Nadjezd D1-155 v km 120,179 na silnici III/3532 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2 x 21,5 m) z T-nosníků se spřaženou žb deskou, bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh. Nadjezd D1-159 v km 126,329 nebude upravován.
Stavba začíná za odpojedním větve Praha - II/353 na MÚK Velký Beranov a končí za odpojením větve Praha - II/358 na MÚK Měřín.
Stavbu provádí "Společnost D1 modernizace - úsek 16" ve složení Strabag, Metrostav a Eurovia CS. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,385 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 435 milionů Kč, z toho je 320 milionů Kč z OPD II. Realizace je plánována v období 2019 až říjen 2021 v 6 etapách.

 • 0. etapa - Oprava vozovek před stavbou. Realizace je plánována během 3 týdnů.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdu D1-155 v km 120,179 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin. Realizace je plánována na 1 týden.
 • 2.A etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky v km 119,655 - 124,030, v km 124,850 - 126,064, v km 131,005 - 133,363 a v km 133,586 - 133,680 o 0,75 m na vnější stranu. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace je plánována během 3 měsíců.
 • 2.B etapa - Práce v SDP, oprava kanalizace, realizace středového pilíře nadjezdu D1-155 a provizorní rozšíření do SDP v km 123,880 - 124,990. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 2,5 měsíce.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a osazování nosníků nadjezdů. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4,5 měsíce.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a dokončení nadjezdu. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4,5 měsíce.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Provoz veden ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 3,5 měsíce.

Úsek 18 Měřín - Velké Meziříčí-západ, km 134,014 - 141,200 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 7,186 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V listopadu 2012 Dopravoprojekt Ostrava zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červnu 2014 projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
8. listopadu 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 17. ledna 2014 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 12. prosince 2014 byl rozklad zamítnut.
Součástí stavby je úprava severní části MÚK Velké Meziříčí-západ, 8 dálničních mostů, dálniční kanalizace, SOS systém a posun protihlukové stěny Měřín (1493 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany, kromě úseků u protihlukové stěny Měřín km 134,014 - 135,570 a u mýtné brány km 139,299 - 139,499, kde bude provedeno rozšíření do SDP, který bude mít šířku 3,5 m. V roce 2009 rekonstruovaný úsek 134,290-136,800 vlevo bude ponechán bez větších úprav. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velké Mezičící-západ a odpočívek Kochánov a Stánecká Zhoř.
Dálniční most přes silnici III/35433 v km 134,938 bude rozšířen přidáním 3, resp. 1 nosníku se spřahující žb deskou na kategorii D 28/120. Dálniční most v km 136,151 přes Blížkovský potok bude zbourán a místo něj postaven nový most s ocelovou nosnou konstrukcí se spřahující žb deskou. Dálniční mosty v km 139,343 přes silnici II/354, v km 140,126 přes silnici III/0026 a v km 140,996 přes větev křižovatky budou zbourány a postaveny znovu z T-nosníků se spřahující žb deskou. Dálniční most v km 137,895 přes místní cestu není nutné rozšiřovat, bude provedena sanace spodní stavby. Přesýpané dálniční mosty v km 136,383 a 140,213 není nutné rozšiřovat, bude sanována dle diagnostiky.
Stavba začíná mezi větvemi pravé poloviny MÚK Měřín a končí za MÚK Velké Meziříčí-západ.
Stavbu provedla "Společnost D1 - Modernizace úsek 18" ve složení EUROVIA CS a STRABAG. Náklady na stavbu byly 1,312 miliardy Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 25 milionů Kč. Modernizace proběhla v období 31. srpna 2015 až 30. listopadu 2017 v 5 etapách:

 • 0. etapa - Vybudování provizorních přejezdů SDP a oprava vozovky před modernizací. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 5. září až 31. října 2015.
 • 1. etapa - Rozšíření mostů v km 134,938, 136,151, 139,343 a 140,126. Doprava byla vedena ve 1+1+2 pruzích. Realizace proběhla v období 23. ledna až 23. března 2016.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu v km 139,200 - 141,500, rekonstrukce kanalizace a pokračování na rozšíření mostů. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace provizorního rozšíření včetně 4 mostů proběhla v období 23. ledna až 23. března 2016 a v období 24. března až 31. května 2016 proběhly práce v SDP.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a posun protihlukové stěny Měřín. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 31. května až 20. listopadu 2016.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky. Doprava byla vedena v 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 18. března až 29. září 2017.
 • 5. etapa - Osazení svodidel v SDP a betonáž CB krytu na letišti. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 30. září až 16. listopadu 2017 a 30. března 28. dubna 2018.

D1 Modernizace - úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ - EXIT 146 Velké Meziříčí-východ, km 141,200 - 147,100 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 5,895 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V říjnu 2016 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Viapont - D1 úsek 19" dokumentaci pro stavební povolení. 27. dubna 2018 bylo zveřejněno oznámení o záhájení stavebního řízení. 24. května 2018 se uskutečnilo ústní projednání. 31. května 2018 bylo vydáno stavební povolení.
V červenci 2018 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Viapont - D1 úsek 19" projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je oprava 1 větve MÚK Velké Meziříčí-západ, oprava 3 větví MÚK Velké Meziříčí-východ, 5 dálničních mostů, nadjezd, úprava místní komunikace (120 m), oprava povrchu odpočívky Velké Meziříčí vpravo, polní cesta (2055 m), 2 gabionové zdi (136 m), protihluková stěna (397 m), dálniční kanalizace, SOS systém a demolice nadjezdu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany, pouze v km 143,170 - 144,008 a v km 145,420 - 146,950 bude provedeno rozšíření pravé poloviny vozovky do SDP, kde bude SDP zúžen na 3,50 m kvůli přilehlým protihlukovým stěnám.
Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velké Meziříčí-západ a MÚK Velké Meziříčí-východ a odpočívky Velké Meziříčí vlevo a vpravo. V km 141,5 P, 142,0 P a 142,6 P budou zřízeny nouzové zálivy.
Na dálničním mostě D1-176 v km 142,135 bude provedena nová nosná konstrukce.
Dálniční most Vysočany D1-178 v km 144,245 bude příčně rozšířen o 750 mm navařením nových ocelové segmentů mostovky v celé délce. Rozšíření proběhne do SDP. Pilíře a opěry budou sanovány. Hlavní nosník bude zesílen. Vyměněna všechna ložiska. Na dálničním mostě D1-181 v km 146,712 bude pravý most rozšířen přídáním nosníku do SDP, na levém mostě bude vyměněn mostní svršek.
Přesýpané dálniční mosty D1-177 v km 142,241 a D1-179 v km 144,493 budou sanovány dle diagnostiky.
Nadjezd D1-180 v km 145,526 místní komunikace bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako spřažená ocelobetonová konstrukce o jednom poli (32,7 m), která bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná na MÚK Velké Meziříčí-západ před připojením větve II/602 - Brno a končí mezi větvemi pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-východ.
Náklady jsou plánovány na 2,077 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1033 milionů Kč, z toho je 600 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období březen 2019 až duben 2021 v 6 etapách.

 • 0. etapa - Oprava vozovky před stavbou, zřízení provizorních přejezdů v km 143,630, 143,835, 144,612 a 144,880, zahájení přípravných prací na mostě Vysočina, úprava polní cesty na Fajtův kopec. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 týdnů.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdu D1-180 v km 145,526 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin.
 • 2. etapa - Rekonstrukce pravého mostu Vysočina včetně rekonstrukce vozovky v km 143,730 - 144,725, provizorní rozšíření levého jízdního pásu v km 144,712 - 145,046 do SDP a v km 144,970 - 146,656 na vnější stranu a pravého jízdního pásu v km 141,585 - 141,665 a v km 142,664 - 143,300 na vnější stranu a v km 143,220 - 143,755 do SDP, výstavba spodní stavby nadjezdu, práce v SDP, přejezdy SDP, oprava kanalizace. Doprava vedena ve 2+1+1, resp. 2+2 pruzích, v okolí mostu Vysočina ve 2+1 pruzích s přehazováním. Realizace se dělí na 2 podetapy, 2A. etapa je plánována během 7 týdnů a 2B. etapa pak během 8 týdnů.
 • 3. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 141,200 - 144,008 a pravé poloviny v km 144,725 - 147,100, dokončení pravého mostu Vysočina a oprava odpočívky Velké Meziříčí vpravo. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována ve 2 podetapách během 16 týdnů.
 • 4. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 141,200 - 143,730 a levé poloviny v km 143,915 - 147,100 a levého mostu Vysočina. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 16 týdnů.
 • 5.etapa - Rekonstrukce levého mostu Vysočina, dokončovací práce v SDP a vybudování přejezdů SDP. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 18 týdnů.

Úsek 20 MÚK Velké Meziříčí-východ - MÚK Lhotka, km 147,100 - 153,748 je projektovan v kategorii D 28/120 a měří 6,647 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V červenci 2013 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
6. srpna 2015 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 1. září 2015 se uskutečnilo ústní jednání. 12. února 2016 bylo vydáno stavební povolení, byl proti němu podán rozklad, který byl 20. ledna 2017 zamítnut.
V červnu 2016 zpracovala "Společnost pro VD-ZDS/AD - D1 úsek 20" ve složení Viapont a Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je rekonstrukce 8 dálničních mostů, nadjezd, úprava silnice II/390 (191 m), dálniční kanalizace, SOS systém a demolice nadjezdu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany, pouze v km 153,052 - 153,120 bude zúžen SDP na 3,70 m kvůli omezeným možnostem rozšíření mostu D1-190.
Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Velké Meziříčí-východ a MÚK Lhotka.
Na dálničním mostě D1-184 přes II/602 v km 149,223 budou uřezány konzoly a provedena nová spřažená žb deska s konzolami a provedena výměna mostního svršku a vybavení.
Na dálničním mostě D1-186 přes polní cestu v km 150,638 bude výměna nosné konstrukce za žb monolitickou desku, na dálničním mostě D1-187 přes místní komunikaci v km 151,643 bude provedena výměna nosné konstrukce za T-nosníky.
Na dálničním mostě D1-190 přes potok a místní komunikaci v km 153,068 bude provedena spřažená žb deska a výměna mostního svršku a vybavení.
Přesýpané dálniční mosty D1-182 v km 147,688, D1-183 v km 148,900, D1-185 v km 149,277 a D1-188 v km 151,805 přes vodoteče budou sanovány dle diagnostiky.
Nadjezd D1-191 v km 153,592 na silnici II/390 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 jako dvoupolový (2 x 25 m), bude vyhovovat i pro výhledový šestipruh. Nadjezd D1-189 polní cesty v km 152,494 bude zbourán bez náhrady.
Stavba začíná mezi větvemi pravé poloviny MÚK Velké Meziříčí-východ a končí mezi větvemi pravé poloviny MÚK Lhotka, kde navazuje na již provedený úsek 21.
Stavbu provedlo "Společnost COLAS - ISK D1 úsek 20" ve složení Colas CZ a Inženierské stavby Košice. Náklady na stavbu byly 915 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 15 milionů Kč. Výstavba proběhla v období březen 2017 až srpen 2018.

 • 0. etapa - Realizace provizorního přejezdu SDP v km 146,8 a opravy vozovek před stavbou. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Etapa proběhla v období 18. března až 1. dubna 2017.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů D1-189 v km 152,494 a D1-191 v km 153,592 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin. Demolice proběhla v noci z 8. na 9. duben 2017.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky, realizace levé opěry a středového pilíře nadjezdu D1-191 a oprava kanalizace. Doprava vedena ve 2+1+1, resp. 2+2 pruzích. Etapa je rozdělena do dvou dílčích podetap. Rozšíření proběhlo v období 1. dubna až 10. června 2017, práce v SDP proběhly v období 10. června až 8. srpna 2017.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a osazování nosníků nadjezdů. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Etapa proběhla v období 9. srpna 2017 až 21. ledna 2018.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a dokončení nadjezdu. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Etapa proběhla v období 29. března až 17. července 2018.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Provoz veden ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 14. srpna až 15. září 2018.

Úsek 21 MÚK Lhotka - MÚK Velká Bíteš, km 153,720 - 162,750 je projektovan v kategorii D 28/120 a měří 9,030 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V září 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění staveb a v zaří 2011 Pragoprojekt přepracoval dokumentaci. 22. března 2012 bylo vydáno stavební povolení.
10. dubna 2013 byla podepsáno smlouva ze zhotovitelem.
Součástí stavby je 7 dálničních mostu, 2 nadjezdy, 2 polní cesty (219 m), dálniční kanalizace, SOS systém a demolice mostu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bylrozebrán. Následně byla odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté byla provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany. Rovněž byly upraveny připojovací a odbočovací pruhy odpočívek Jáchymov a Korbel a křižovatek Lhotka a Velká Bíteš.
Dálniční mosty v km 155,701, 157,263, 159,459 a 161,166 byly rozšířeny na kategorii D 28. Na dálničním mostě v km 162,241 byl opraven mostní svršek. Přesýpané dálniční mosty v km 155,841 a 161,263 není nutné rozšiřovat, byly sanovány dle diagnostiky.
Nadjezdy polních cest v km 156,564 a 161,976 byly strženy a znovu postaveny, jejich nová podoba umožní vedení výhledového šestipruhu. Nadjezd polní cesty v km 160,415 již nebyl obnoven.
Stavba začíná za MÚK Lhotka se silnicí II/602 a končí za MÚK Velká Bíteš se silnicí I/37.
Stavbu provedlo "Sdružení D1 Lhotka - Velká Bíteš" ve složení OHL ŽS a Alpine Bau CZ. Náklady na stavbu byly 821 milionů Kč. Staveniště bylo předáno 11. dubna 2013, samotné práce byly záhájeny 9. května 2013 a dokončeny 3. září 2015.
Rekonstrukce proběhla ve čtyřech etapách:

 • 1 etapa - Demolice nadjezdů v km 156,6, 160,4 a 162,0. Demolice nadjezdů proběhla v noci z 5. na 6. července 2013 při úplné uzavírce dálnice.
 • 2. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu, oprava kanalizace, výstavba středových pilířů nadjezdů. Doprava vedena ve 2+2 pruzích, resp. ve 2+1+1 pruzích. Realizace provizorního rozšíření proběhla v období 9. květen až 30. listopadu 2013 a v období 1. až 7. dubna 2014. Práce v SDP proběhly v období 8. dubna až 23. července 2014.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky a výstavba pravých polovin nadjezdů. Doprava je vedena po levé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 23. července až 9. listopadu2014.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky a výstavba levých polovin nadjezdů. Doprava je vedena po pravé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 3. dubna až 9. července 2015.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP proběhly v období 9. července až 3. září 2015.

Úsek 22 Velká Bíteš - Devět Křížů, km 162,750 - 168,170 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 5,420 km. Cementobetonový povrch byl již za hranicí životnosti, vykazoval celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy byly již nedostačující.
V srpnu 2010 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění staveb a v zaří 2011 Viapont přepracoval dokumentaci. Došlo k rozšíření rozsahu stavby ve směru na Prahu o 0,812 km.
17. července 2012 bylo vydáno stavební povolení.
Následně byla v roce 2012 vypsána soutěž na zhotovitele, která byla rozhodnutím ÚOHS v roce 2014 zrušena.
V září 2015 zpracovalo "Sdružení společností APIS, Ing. Jiří Lebeda, TOP CON Servis, ABP a CR Project projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je oprava věví MÚK, dálniční most, nadjezd, oprava odpočívky Devět Křížů, úprava lesní cesty (145 m), dálniční kanalizace, SOS systém, 2 gabionové zdi (608 m) a demolice nadjezdu.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy byl rozebrán. Následně byla odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté byla provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky bylo provedeno na vnější strany.
Most přes silnici II/395 byl nahrazen novým mostem s žb deskou, na původním mostě byla snesena nosná konstrukce a ubourána části opěr. Před původní opěry byly zhotoveny nové opěry. Nový most je kratší (NK=20 m). Nadjezd lesní cesty v km 164,483 byl zbourán a znovu postaven o rozpětí 24 + 24 m, jeho nová podoba umožňuje vedení výhledového šestipruhu. Nadjezd lesní cesty v km 166,134 byl snesen bez náhrady. Nadjezd silnice II/602 byl opraven v roce 2011 v rámci samostatné investiční akce Jihomoravského kraje, vozovka byla rozšířena na úkor středního dělícího pásu, který má šířku 2,5 m v km 167,758 - 168,170.
Byla vyměněna obrusná a ložní vrstva v tl. 120 mm na větvích MÚK Devět Křížů a větvi MÚK Velká Bíteš. Rovněž byly upraveny připojovací a odbočovací pruhy odpočívky Devět Křížů a MÚK Devět Křížů.
Stavba začíná za MÚK Velká Bíteš se silnicí I/37 a končí za MÚK Devět Křížů se silnicí II/602.
Stavbu provedela "Společnost pro modernizaci D1, úsek 22" ve složení Alpine Bau CZ, OHL ŽS a Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 869 milionů Kč. Modernizace proběhla v období 13. duben 2016 až 17. červenec 2017.
Rekonstrukce proběhla ve šesti etapách:

 • 0. etapa - Zřízení přejezdu SDP v km 168,260-168,300 a oprava vozovek před stavbou. Realizace proběhlav období od 13. do 27. dubna 2016.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů v km 164,483 a 166,134. Realizace je plánována během 11 dnů, demolice za úplné uzavírky dálnice. Doprava vedena ve 2+1 pruzích. Demolice proběhla v noci ze 7. na 8. května 2016.
 • 2. etapa - Rozdělena do 2 podetap. V 2A. etapě bude provedeno provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu, a ve 2.b etapě bude provedena oprava kanalizace avýstavba nadjezdu na lesní cestě. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích, resp. 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 47 + 47 dnů. Realizace proběhla v období 27. dubna až 12. srpna 2016.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky, doprava vedena po levé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 13. srpna až 4. prosince 2016.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky, doprava vedena po pravé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 2. března až 8. června 2017.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP, doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 9. června až 17. července 2017.

D1 Modernizace - úsek 23 EXIT 168 Devět Křížů - EXIT 178 Ostrovačice, km 168,204 - 178,500 je projektován v kategorii D 28/120 a měří 10,296 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V červenci 2013 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí pro nadchody pro velké savce na D1 v km 169,7 a v km 175,6, které vyhovují i pro šestipruh. 20. března, resp. 9. prosince 2014 byla vydána územní rozhodnutí na nadchody.
V červenci 2016 zpracoval Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro stavební povolení.
28. srpna 2017 bylo zveřejněno Oznámení o záhájení stavebního řízení, ústní jednání se uskutečnilo 3. října 2017. 8. listopadu 2017 bylo vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 20. dubna 2018 ŘSD vzalo žádost o vydání stavebního povolení zpět. 31. května 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní jednání se uskutečnilo 10. července 2018. 21. srpna 2018 bylo vydáno stavební povolení, byly proti němu podány rozklady. 19. prosince 2018 byly rozklady zamítnuty.
V září 2017 Dopravoprojekt Brno zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je oprava větví MÚK Ostrovačice a 1 větve MÚK Devět Křížů, dálniční most, 5 nadjezdů, 2 nadchody pro zvěř, úprava silnice III/00212 (219 m), 2 příjezdy k RN (239 m), 2 lesní (220 m) a 2 polní cesty (289 m), 2 přeložky protihlukových stěn (459 m), dálniční kanalizace, SOS systém a 5 demolice nadjezdů.
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm. Rozšíření vozovky o 0,75 m bude provedeno na vnější strany.
Budou také upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Devět Křížů a MÚK Ostrovačice. V km 170,4 L, 171,0 a 176,6 budou zřízeny nouzové zálivy.
Přesýpaný dálniční most D1-208 v km 174,094 bude sanován dle diagnostiky.
Nadjezdy D1-206 v km 170,725, D1-209 v km 175,274, D1-210 v km 176,400 a D1-211 v km 177,244 budou zbourány a postaveny znovu v kategorii D 28/120 z T-nosníků o rozpětí 2 x 25,7 m. Nadjezd D1-207 v km 172,285 bude zbourán a postaven znovu v kategorii D 28/120 z T-nosníků o rozpětí 2x 25,56 m. Po dobu výstavby bude zřízeno za účelem přístupu do obce Javůrek mostní provizorium o rozpětí 45 m. Nadchody pro zvěř v km 169,740 a 175,611 jsou navrženy jako přesýpané dvouklenbové konstrukce o rozpětí 2 x 18,95 m a šířce 33,9 m, resp. 2 x 19,1 m a šířce 55,14 m. Všechny nadjezdy a nadchody budou vyhovovat i pro výhledový šestipruh.
Stavba začíná na MÚK Devět Křížů před připojením větve II/602 - Brno a končí mezi větvemi pravé poloviny MÚK Ostrovačice.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,733 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 992 milionů Kč, z toho je 600 milionů Kč z OPD II. Realizace je plánována v období březen 2019 až říjen 2021.

 • 0. etapa - Oprava vozovky před stavbou. Montáž a osazení mostního provizoria. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 5 týdnů.
 • 1. etapa - Demolice nadjezdů D1-206, D1-209 a D1-210 při úplné uzavírce dálnice na 14 hodin.
 • 2.A etapa - Demolice nadjezdů D1-207 a D1-211, provizorní rozšíření levého jízdního pásu v km 168,444 - 169,920, v km 171,527 - 175,253 a v km 177,310 - 178,112, výstavba opěr nadjezdů a nadchodů vlevo. Doprava je vedena v 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 6 týdnů.
 • 2.B1 etapa - Práce v SDP, oprava kanalizace, realiizace provizorních přejezdů SDP a výstavba pilířů nadjezdů v SDP. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 4 týdnů.
 • 2.B2 a 3.1 etapa - Realizace stěn nadchodů, dokončovací práce v SDP v úsecích mezi ZÚ a nadchodem SO 23-226 a nadchodem SO 23-227 - KÚ, zahájení modernizace pravé poloviny v km 170,200 - 175,240 a pokládka nosníků nadjezdů. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 6 týdnů.
 • 3.2 etapa - Dokončení rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 170,200 - 175,240, dokončení všech nadjezdů, realizace klenby nadchodů vpravo a odstranění mostního provizoria. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 14 týdnů.
 • 3.3 a 4.1 etapa - Rekonstrukce pravé poloviny v km 168,204 - 170,200 a 175,240 - 178,500, zahájení rekonstrukce levé poloviny v km 170,650 - 174,715 a odsun protihlukové stěny. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 11 týdnů.
 • 4.2 a 4.3 etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky, realizace klenby nadchodů vlevo.Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 7+10 týdnů.
 • 5.etapa - Dokončovací práce na v SDP a na nadchodech. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je plánována během 9 týdnů.

Úsek 25 Ostrovačice - Kývalka km 178,500 - 181,990 je projektována v kategorii D 28/120 a měří 3,490 km. Cementobetonový povrch je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující.
V květnu 2013 Helika zpracovala dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby na část A km 178,530 - 180,530, která měla navazovat na stavbu 0153.1 (zpracována DÚR) připravovaného rozšíření na šestipruh kolem Brna. Z důvodu změny koncepce tohoto rozšíření se modernizace posune až do prostoru MÚK Kývalka.
V srpnu 2013 Helika zpracovala dokumentaci pro stavební povolení na část B km 180,530 - 182,300 a v listopadu 2013 projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro celý úsek 25.
7. února 2014 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 3 dálniční mosty, dálniční kanalizace, SOS systém, 4 opěrné zdi (237 m) a posun protihlukové stěny Ostrovačice (108 m).
Povrch vozovky je navržen cementobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 120 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm.
Rozšíření vozovky je provedeno na vnější strany s výjimkou protihlukové stěny Ostrovačice, kde je v km 178,670 - 180,305 provedeno rozšíření pravé vozovky do středního dělícího pásu, který bude mít nově šířku 3,5 m místo 4,0 m. Tento úsek zahrnuje i 150 m dlouhé přechodové úseky na začátku a konci zúžení. Rovněž budou upraveny připojovací a odbočovací pruhy MÚK Ostrovačice a Kývalka.
Dálniční most přes silnici III/3842 v km 179,312 bude zbourán a postaven znovu z T-nosníků se spřahující žb deskou V kategorii D 28. Dálniční most a přes místní komunikaci v km 179,749 bude zbourán a postaven znovu s monolitickou žb deska. Přesýpaný dálniční most přes místní komunikaci v km 180,955 není nutné rozšiřovat bude opraven dle diagnostiky.
Stavba začíná za odpojením větve Praha - Ostrovačice na MÚK Ostrovačice se silnicí I/386 a končí na MÚK Kývalka se silnicemi I/23 a II/602.
Stavbu provedla Skanska. Náklady na stavbu byly 599 milionů Kč. Modernizace proběhla v období červen 2015 až listopad 2016 v 5 etapách:

 • 0. etapa - oprava vozovky před zahájením následujících etap. Proběhla v období 9. a 10. června 2015 a 22. července až 1. srpna 2015.
 • 1. etapa - Provizorní rozšíření levé poloviny vozovky o 0,75 m na vnější stranu. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace proběhla v období 2. srpna až 15. září 2015.
 • 2. etapa - Práce v SDP, oprava kanalizace a provedení přejezdů SDP. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 16. září až 2. prosince 2015.
 • 3. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky. Doprava vedena po levé polovině vozovky ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 12. března až 9. července 2016.
 • 4. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky. Realizace proběhla období 12. července až 15. října 2016. Doprava vedena po levé polovině vozovky ve 2+2 pruzích.
 • 5. etapa - Dokončovací práce v SDP. Doprava vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 16. října až 3. listopadu 2016.

Opravy úseků vozovek v havarijním stavu před modernizací dálnice D1 měří 12,211 km. V květnu 2014 SHB zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby. Předmětem akce je oprava 8 úseků dálnice D1. Jedná se o tyto úseky:
Km 27,900 - 29,440 vpravo - pravý jízdní pás a odstavný pruh délky 1,540 km. Byl odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a byla provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy tl. 11 cm a na mostě bude vyměněna obrusná vrstva tl. 4 cm. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace proběhla v období 14. září až 11. října 2014.
Km 39,275 - 40,936 vpravo - stoupací pruh délky 1,671 km. Bude provedeno odfrézování v tl. 11 cm a pokládka nové obrusné vrstvy tl. 4 cm a ložné vrstvy tl. 7 cm. Doprava bude vedena ve 2+2 pruzích. Realizace je proběhla v období 2. až 16. dubna 2015.
Km 38,350 - 36,800 vlevo - stoupací pruh délky 1,550 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm. Doprava bude vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 1. až 30. dubna 2015.
Km 93,900 - 95,515 vpravo - pravý jízdní pruh délky 1,615 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy tl. 11 cm a na mostě bude vyměněna obrusná vrstva tl. 4 cm. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace proběhla v období 20. září až 20. října 2014.
Km 97,800 - 98,495 vpravo - pravý jízdní pruh délky 0,695 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy tl. 11 cm a na mostě bude vyměněna obrusná vrstva tl. 4 cm. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace proběhla v období 20. září až 20. října 2014.
Km 96,450 - 95,250 vlevo - pravý jízdní pruh délky 1,200 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace je navržena v období 25. dubna až 14. května 2015.
Km 142,090 - 142,347 vpravo - pravý jízdní pruh a stoupací pruh délky 0,257 km a km 142,600 - 143,883 vpravo - pravý jízdní pruh délky 1,283 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy tl. 11 cm a na mostě bude vyměněna obrusná vrstva tl. 4 cm. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace proběhne v období 1. až 27 října 2014.
Km 185,615 - 183,215 vlevo - stoupací pruh, délky 2,400 km. Bude odstraněn stávající CB kryt včetně rozrušeného povrchu cementové stabilizace v tl. 35 cm a bude provedena jeho výměna za AB kryt v tl. 35 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy tl. 11 cm a na mostě bude vyměněna obrusná vrstva tl. 4 cm. Doprava bude vedena ve 2+2 pruzích. Realizace proběhla v období 15. dubna až 23. května 2015.
Opravu provedla "Společnost D1 - Opravy úseků před modernizací" ve složení Strabag, o.z. Brno, Eurovia CS a Swietelsky stavební, o.z. Dopravní stavby Východ nákladem 134 milionů Kč. Realizace proběhla v období září 2014 až květen 2015.

Dílčí opravy povrchů a mostů

Od zprovoznění dálnice probíhá neustále údržba dálnice. I přesto je potřeba čas od času přistoupit k menší či větší opravě nebo rekonstrukci, kterých v uplynulých letech proběhla celá řada, a jejíž výčet není reálné podat. V 90. letech byla opravena většina velkých a středních mostů (mosty Šmejkalka, Hvězdonice, Sedlice, Píšť, Koberovice atd.), z nichž některé mají novou nosnou konstrukci, jiné zase byly přestavěny úplně. Kromě mostu probíhají i výměny AB povrchu vozovky a rekonstrukce CB povrchu vozovky, dálnice byla doplněna o řadu protihlukových stěn, byla provedena sanace skalního zářezu Lensedly.

Oprava AB vozovky D1, km 9,400 - 1,275 vlevo měří 8,125 km. V září 2013 AVS Projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Původní povrch vykazoval celou řadu poruch od lokálních výtluků přes rozpad obrusné a ložní vrsty, podélné a příčné trhliny, vyjeté koleje po otevřený povrch a poškozené elastické mostní závěry. V km 3,2-6,7 byl položen tzv. tichý asfalt.
Realizace byla rozdělena na 2 úseky. V úseku km 5,300 - 9,400 byla vyměněna obrusná a ložní vrstva v tloušťce 120 mm v celé šířce vozovky. Trhliny byly sanovány. Rozhraní úseku tvoří most přes Botič. V úseku km 1,275 - 5,300 bylo provedeno frézování v tloušťce 230 mm a vyměněna AB vozovka v celé tloušťce. Byla položena nová obrusná vrstva 40 mm, ložní vrstva 80 mm, kompezační vrstva 30 mm a podkladní vrstva tloušťky 80 mm. V km 1,275 - 2,050 byly opraveny levý a prostřední jízdní pruh, neboť pravý a odstavný byl opraven v roce 2008 v rámci rozšíření D1. Trhliny v cementové stabilizaci byly sanovány.
Rovněž byl opraven kolektor a větve MÚK Průhonice, dále byla provedena oprava kanalizace a odvodnění a výměna středových svodidel. Oprava byla provedena po polovinách s podélnou pracovní spárou v ose prostředního jízdního pruhu.
Oprava I. úseku byla provedena v 5 fázích a proběhla v období 31. března až 8. června 2015.
1. fáze (28 dnů) - byla provedena oprava levé poloviny levého jízdního pásu v km 5,300 - 9,400. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích, resp. 2+2 pruzích u výměny středových svodidel. Realizace proběhla v období 31. března až 8. června 2015.
2. fáze - byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pásu v km 5,960 - 9,400. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích. MÚK Průhonice byla zachována pro provoz.
3. fáze - byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pásu v km 5,960 - 9,400, kolektoru a levé poloviny větví MÚK Průhonice. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích. MÚK Čestlice byla zachována pro provoz, MÚK Průhonice byla zachována pro nájezd do Prahy.
4. fáze - byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pásu v km 5,300 - 9,400, kolektoru a pravé poloviny větví MÚK Průhonice. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích. MÚK Čestlice byla zachována pro provoz, MÚK Průhonice byla zachována pro nájezd do Prahy a kolektor byl zachován pro průjezd k ČS.
5. fáze - byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pásu v km 5,300 - 9,400. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích. MÚK Průhonice a Čestlice a odpočívka Průhonice byly zachovány pro provoz.
Oprava II. úseku byla rozdělena do 2 fází a proběhla v období 8. července až 15. září 2014.
1. fáze - byla provedena oprava levé poloviny levého jízdního pás v km 1,275 - 5,300. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích, resp. ve 2+2 pruzích.
2. fáze - byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pás v km 1,275 - 5,300. Přednostně byl opraven úsek pro napojení odpočívky Újezd, aby mohla být zprovozněna v nejkratším možném čase. Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích.
Výměna svodidel v km 5,480 - 9,400 proběhla v období 16. srpna až 15. září 2014 a v období 31. března až 17. dubna 2015. Náklady na opravu byly 293 milionů Kč. Realizace proběhla v období 8. červenec 2014 až 8. června 2015.

Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P měří 8,881 km. Jedná se o opravu AB vozovky v km 2,319 - 11,200. V prosinci 2017 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Stávající AB vozovka je již za hranicí životnosti, proto bylo přistoupeno k opravě povrchu v celé šířce vozovky.
V km ZÚ - 6,7 je navrženo odfrézování AB vozovky v tl. 230 mm, následně proběhne recyklace vrstvy SC tl. 180 mm, poté budou položeny 2 podkladní vstavy AB tl. 2x60 mm, ložní vrstva tl. 90 mm a obrusná vrstva s nízkohlučným povrchem tl. 30 mm.
V km 6,7 - 8,21 je navrženo odfrézování AB vozovky v tl. 230 mm, následně proběhne recyklace vrstvy SC tl. 180 mm, poté budou položeny 2 podkladní vstavy AB tl. 2x60 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm.
V km 8,21 - KÚ je navrženo odfrézování AB vozovky v tl. 130 mm, následně proběhne pokládka kompenzační vrstvy tl. 25 mm, ložní vrstva tl. 80-90 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Na mostech bude převážně vyměněna obrusná vrstva tl. 40 mm.
Byla provedena oprava větví MÚK Chodov L+P a MÚK Průhonice P včetně kolektoru, dále byla provedena oprava povrchu popoooodpočívek Újezd L+P. Na MÚK Chodov vpravo a na Průhonice vpravo bude vyměněna obrusná vrstva tl. 40 mm a ložní vrstava tl. 80 mm, na MÚK Chodov vpravo bude vyměněna obrusná vrstva tl. 40 mm, ložní vrstava tl. 70 mm a podkladní vrstva tl. 70 mm.
Na odpočívce Újezd L+P bylo odfrézováno 200 mm vozovky, následně byla položena podkladní vrstva tl. 80 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. V místech stání pro NA byla položena CB vozovka tl. 230 mm.
Součástí opravy je rekonstrukce osvětlení dálnice v km 0,0 - 2,8, odpočívek Újezd L+P a MÚK Chodov, zárubní zeď (31 m), oprava PHS. Rovněž byla vyměněna krajní svodidla, provedena oprava poškozených částí odvodnění.
Rekonstrukce byla navržena v 8. etapách, ve všech etapách budou zachovány připojovací a odbčovací pruhy:
V 1. etapě byla provedena oprava pravé poloviny PJP v km ZÚ - 5,283 a odpočívky Újezd L+P, doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace byla ve 38 dnech.
Ve 2. etapě byla provedena oprava levé poloviny PJP v km ZÚ - 5,283 a odpočívky Újezd L+P, doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace byla ve 38 dnech.
Ve 3. etapě byla byla provedena oprava pravé poloviny PJP v km 5,283 - 9,465 a MÚK Průhonice P, doprava vedena ve 2+(2+1) pruzích. Realizace byla ve 38 dnech.
Ve 4. etapě byla byla provedena oprava levé poloviny PJP v km 5,283 - 9,465, doprava vedena ve 2+(2+1) pruzích. Realizace byla ve 38 dnech.
Ve 5. etapě byla byla provedena oprava pravé poloviny PJP v km 9,465 - 11,200, doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace byla ve 24 dnech.
Ve 6. etapě byla byla provedena oprava levé poloviny PJP v km 9,465 - 11,200, doprava vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace byla ve 24 dnech.
Ve 7. etapě byla byla provedena oprava MÚK Chodov. Realizace byla ve 27 dnech.
Ve 8. etapě byla byla provedena výměna kabelového vedení a VO v km 0,0 - 2,750, doprava vedena ve 3+3 pruzích. Realizace byla ve 20 dnech.

D1 oprava AB vozovky km 11,980-15,650 P a km 15,650-9,400 L měří 5,030 km P + 6,600 km L. V srpnu 2016 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Stávající AB vozovka je již za hranicí životnosti, proto bylo přistoupeno k opravě povrchu v celé šířce vozovky.
V km 11,970 - 16,000 směr Brno byla odfrézována vozovka tl. 130 mm až na úroveň původního CB krytu, následně byla položena kompenzační vrstva tl. 25 mm, ložní vrstva tl. 70-90 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm.
Ve směru na Prahu byla oprava rozdělena do 4 typu oprav povrchu. V km 9,400 - 9,6 byla odfrézována vozovka tl. 230 mm až na úroveň podkladní vrstvy SC, následně byla položena podkladní vrstva tl. 110 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. V km 9,6 - 9,7 byla odfrézována vozovka tl. 120 mm a položeny nová ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. V km 9,7 - 10,1 a 12,1-16,000 byla odfrézována vozovka tl. 110 mm až na úroveň původního CB krytu, následně byla položena kompenzační vrstva tl. 25 mm, ložní vrstva tl. 70-90 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Dále zde byla provedena úprava a doplnění krajních svodidel a oprava odvodnění. V km 10,1 - 12,1 byla v jízdních pruzích odfrézována vozovka tl. 130 mm až na úroveň původního CB krytu, následně byla položena kompenzační vrstva tl. 25 mm, ložní vrstva tl. 70-90 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Na zpevněné krajnici byla vyměněna pouze obrusná vrstva tl. 40 mm.
V okolí nadjezdu v km 13,6 byla vozovka rozšířena na plný profil. Na přejezdech SDP byla vyměněna obrusná vrstva tl. 40 mm. Součástí opravy je vybudování zárubní zdi (552 m) nahrazující betonová svodidla v km 14,107 - 14,659 vpravo. Na mostech byla vyměněna vozovka, provedena lokální sanace řims, přip. svodidel a nové zálivky.
Stávající protihluková stěna na mostě D1-014 byla nahrazena novou konstrukcí stejné délky (40 m).
Opravu provádí Eurovia CS nákladem 302 milionů Kč v období červen 2018 až červen 2019. Realizace bude provedena ve 5 etapách, které se dělí na dílčí podetapy.
V 1. etapě proběhne rekonstrukce pravé poloviny vozovky v km 11,970 - 16,000, doprava bude vedena ve 2+2+1 pruzích, z toho na pravé polovině je veden 1 pruh pro zajištění obsluhy MÚK Všechromy. V 1. fázi je doprava vedena na pravé části PJP a ve 2. fázi je doprava vedena na levé části PJP, MÚK Všechromy vpravo uzavřena. Realizace je plánována v období 9. června až červen 2018.
Ve 2. etapě proběhne rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 11,950 - 16,000, doprava bude vedena ve 1+2+2 pruzích, z toho na levé polovině je veden 1 pruh pro zajištění obsluhy MÚK Všechromy. V 1. fázi je doprava vedena na pravé části LJP a ve 2. fázi je doprava vedena na levé části LJP, MÚK Všechromy vpravo uzavřena. Realizace je plánována během 35 dnů.
Ve 3. etapě proběhne rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 11,750 - 11,950, doprava bude vedena ve 3+2+1, resp, 3+1+1 pruzích, z toho 1 pruh je kolektorový. V 1. fázi proběhne oprava levé části LJP, ve 2. fázi pak pravé části LJP a ve 3. fázi pak pravé části LJP v km 9,580 - 10,020. Realizace je plánována během 8 dnů.
Ve 4. etapě proběhne rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 9,580 - 11,750, doprava bude vedena ve 3+1+1+1 pruzích, z toho 1 pruh je kolektorový. V 1. fázi proběhne oprava levé části LJP a ve 2. fázi pak praví části LJP. Realizace je plánována během 19 dnů.
V 5. etapě proběhne rekonstrukce levé poloviny vozovky v km 9,400 - 9,580 doprava bude vedena ve 3+2 pruzích. V 1. fázi proběhne oprava pravé části LJP, ve 2. fázi pak levé části LJP. Realizace je plánována během 10 dnů.
Šířka jízdních pruhů na jedné polovině je 3,15-3,50 + 2,50-3,40 + 2,50-3,40 + 3,15-3,50. Jsou zachovány připojovací a odbočovací pruhy.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 20,70-22,20 L měří 1,5 km. Předmětem rekonstrukce byla výměna ložné a obrusné vrstvy v jízdních pruzích a stoupacím pruhu, obrusné vrstvy v odstavném pruhu, sanace trhlin a obnova vodorovného dopravního značení.
Rekonstrukci provedly SSŽ. Náklady na stavbu byly 20 milionů. Realizace proběhla v srpnu 2001.

Stavba D1, Nadjezd ev. č. D1-024, rekonstrukce se nachází v 21,700 km. V září 2018 zpracoval Link Projekt dokumentaci pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího nadjezdu místní komunikace ul. K Jezeru přes dálnici v km 21,700. Stavební stav je na základě provedené mostní prohlíkdy z července 2015 spodní stavby hodnocen stupňem V-špatný a nosné konstrukce IV-Uspokojivý.
Délka nosné konstrukce je 56,6 m, šířka mostu je 6,65 m. Rozpětí mostu je 8,8 + 31,7 + 13,1 m. Nosná konstrukce je tvořena segmenty DS-V.
Rekonstrukce najdezdu spočívá ve výměně mostního svršku a mostního příslušenství, dále bude sanována nosná konstrukce a spodní stavba, kde bude pilíře sanovány obetonováním.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 10 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 9 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2019 až duben 2020.

Stavba D1, Nadjezd ev. č. D1-031, rekonstrukce Náklady na stavbu jsou plánovány na 57 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 52 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2019 až duben 2020.

Rekonstrukce dálničního mostu D1-027 v km 22,447 měří 188 m. Most přes Mnichovku byl zprovozněn 8. července 1977. Předmětem stavby byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, výměna mostních dilatačních závěrů, oprava ložisek a odvodnění mostu.
Rekonstrukci provedl Sangreen. Náklady byly 60 milionů Kč. Realizace levého mostu proběhla v období květen až listopad 2001 a pravé poloviny v období duben až říjen 2002.

Oprava AB vozovky D1 v km 22,305-24,021 L měří 1,716 km. Předmětem stavby byla výměna obrusné, ložní a podkladní vrstvy AB vozovky, včetně částečné recyklace cementové stabilizace.
Opravdu provedl Colas CZ. Náklady byly 35 milionů Kč. Realizace proběhla v létě 2006.

Oprava vozovky mostu D1-034 měří x km. Předmětem opravy je výměna asfaltobetonové vozovky na mostě Hvězdonice. Byla odfrézována vozovka v tl. 85 mm a položena nová obrusná vrstva tl. 35 mm a ložní vrstva tl. 55 mm na pravém mostě a pravém předpolí a na levém mostě a levém předpolí pak pravý jízdní pruh. Doprava vedena ve 2+1+1 pruzích.
Opravu pravé poloviny provedl Metrostav nákladem 8 milionů Kč v období 15. října až 31. října 2013. Opravu levé poloviny provedl Colas CZ nákladem 5,6 milionů Kč v období 3. až 26. října 2014.

Oprava mostu D1-035 na dálnici D1 je projektována v kategorii D 28. V únoru 2015 zpracoval Pontex dokumentaci pro stavební povolení. Dálniční most D1-035 je v havarijním stavu na krajní nosníky byl zakázán vjezd. Stávající most bude zbourán včetně spodní stavby a postaven znova jako třípolový z T-nosníků se spřaženou žb deskou o rozpětí 3 x 29,16 m. Nový most bue dlouhý 103 m a široký 2 x 13,0 m. Kromě toho bude zřízen nový přejezd SDP v km 28,98 délky 135 m a provizorní přejezd v km 29,32 délky 165 m. Před opravou bude provedena oprava zpevněné krajnice a případně její rozšíření na 11,75 m v délce 1250 m vlevo a 586 m vpravo. Bude nutné kvůli tomu vybudovat 3 opěrné stěny (300 m).
Most bylo nutné pro zachování provozu i v krajních pruzích havarijně podepřít, což provedla Stavební firma HOBST v květnu 2015 nákladem 63 milionů Kč.
Doprava bude vedena ve 2+2 pruzích, kromě 1. etapy, ve které bude levý most provizorně rozšířen za vedení dopravy ve 2+1+1 pruzích. Nejprve bude postaven levý most a následně pak i pravý. Opravu provedl SMP CZ. Realizace proběhne v období 10. srpna až 15. listopadu 2015 a v období 5. března až 2. listopadu 2016.

Rekonstrukce dálničního mostu D1-055 v km 52,835 měří 152 m. Most přes Dalkovický potok byl zprovozněn 8. července 1977. Předmětem rekonstrukce bylo úplné snesení mostu a výstavba nového 5-ti polového mostu. Most je širší oproti původnímu tak, aby umožnil provoz ve 2+2 pruzích při uzavírkách.
Stavbu provedly SMP Construction. Náklady byly 166 milionů Kč. Realizace proběhla v období květen 2005 až říjen 2006.

Rekonstrukce dálničního mostu D1-056 v km 53,076 měří 90 m. Most přes Štěpánovský potok byl zprovozněn 8. července 1977. Předmětem rekonstrukce bylo úplné snesení mostu a výstavba nového tří polového mostu. Most je širší oproti původnímu tak, aby umožnil provoz ve 2+2 pruzích při uzavírkách.
Stavbu provedly SSŽ, závod Řevnice. Náklady byly 129 milionů Kč. Realizace proběhla v období květen 2005 až říjen 2006.

Stavba Oprava AB vozovky metodou REMIX plus v km 51,7 - 87,2 P+L měří 22,731 km. V březnu 2014 Viadesigne zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Cílem opravy je zajistit sjízdnost po dobu 2 až 5 let do modernizace D1. Bude provedena recyklace za horka remix plus 30 mm v jízdních pruzích, na mostech bude vyměněna obrusná vrstva. Bude odfrézována vozovka v tl. 35 mm, následně bude provedena recyklace ložní vrstvy v tl. 50 mm a pokládka nové obrusné vrstvy v tl. 30 mm. V místech poruch bude provedeno odfrézování tl. 150 mm a pokládka nové podkladní a ložné vrstvy. Oprava byla rozdělena do 10 úseků a to 51,888-52,000 P (celá polovina), 51,891-52,0 L (celá polovina), 52,000-52,700 P (jen pravý jízdní pruh), 53,100-55,200 P, 53,200-56,500 L, 55,947-59,000 P, 59,000-59,200 L, 62,250-65,800 L, 62,276-65,800 P, 79,900-81,156 P, 82,800-87,150 L (jen pravý jízdní pruh).
Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích. Realizace je plánována v 7 etapách.
Opravu provedl Metrostav nákladem 115 milionů Kč v období 13. září 2014 až 31. října 2014 a 8. června až 28. července 2015.

Stavba D1 oprava AB vozovky metodou REMIX v km 55,0 - 93,9 P+L. V březnu 2013 Viadesigne zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Cílem opravy je zajistit sjízdnost po dobu 2 až 5 let do modernizace D1. Bude provedena recyklace za horka remix plus 30 mm v jízdních pruzích, na mostech bude vyměněna obrusná vrstva. V místech poruch bude provedeno odfrézování tl. 15 cm a pokládka nové podkladní a ložné vrstvy. Oprava byla rozdělena do 8 úseků a to 55,000-56,000 P, 76,643-79,100 L+P, 79,100-81,152 L, 81,300-82,800 L, 81,300-83,700 P, 91,037-93,900 P a 91,100-93,900 L.
Opravu provedla Eurovia, závod Morava jih s nabídnutou cenou 99 milionů Kč. Oprava km 55,0-56,0 P proběhla v období 13. až 22. srpna 2013. Oprava levého pruhu v km 91,037-93,9 P proběhla v období 13. až 22. srpna 2013 a pravého jízdního pruhu v období 23. srpna až 2. září 2013. Oprava v km 76,643-81,152 L a 81,300-82,800 L proběhla v období v období 24. srpna až 16. září 2013. Oprava km 76,643-79,100 P a 81,300-83,700 P proběhla v období 17. září až 20. října 2013.

Oprava AB vozovky D1 km 59,105 - 62,043 P měří 2,938 km. Předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně částečně recyklace cementové stabilizace a sanace trhlin pravého jízdního pásu. Bylo provedeno rozšíření vozovky o 0,75 m na vnější stranu, ale neproběhlo v celém úseku.
Opravu realizoval Swietelsky. Náklady na opravu byly 72 milionů Kč. Realizace proběhla v období 29. srpen 2009 až 24. září 2009.

Oprava AB vozovky D1 km 61,951 - 59,038 měří 2,913 km. Předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně částečně recyklace cementové stabilizace a sanace trhlin pravého jízdního pásu. Bylo provedeno rozšíření vozovky o 0,75 m na vnější stranu, ale neproběhlo v celém úseku.
Opravu realizoval Strabag. Náklady byly 110 milionů Kč. Realizace proběhla v srpnu 2009.

Rekonstrukce AB vozovky D 1 v km 81,600 - 82,686 L měří 1,086 km. Předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně částečně recyklace cementové stabilizace, sanace trhlin a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedlo Sdružení COLAS CZ a.s. a STRABAG a.s. Náklady byly 35 milionů Kč. Realizace proběhla v srpnu 2005.

Oprava AB vozovky D1 v km 85,2 - 83,2 vlevo měří 2,0 km. Předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně recyklace cementové stabilizace, sanace trhlin a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedl COLAS CZ. Náklady byly 33 milionů Kč. Realizace proběhla v srpnu 2003.

Rekonstrukce AB vozovky D1 v km 85,2-89,8 L měří 4,6 km. Předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně recyklace cementové stabilizace, sanace trhlin a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedlo sdružení "Oprava D1 vlevo" - COLAS CZ a STRABAG. Náklady byly 71 milionů Kč. Realizace proběhla v roce 2003.

Oprava AB vozovky D1 km 87,100 - 90,300 vpravo předmětem stavby byla výměna obrusné vrstvy. Opravu provedla Eurovia CS. Náklady na opravu byly 21 milionů Kč. Realizace proběhla v roce 2012?

Oprava AB vozovky D1 km 89,806 - 91,044 L předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně částečně recyklace cementové stabilizace, sanace trhlin a zhotovení nového odvodnění žlaby Curbking levého jízdního pásu.
Stavbu realizoval Colas CZ. Náklady na opravu byly 45,9 milionů Kč. Realizace proběhla v období 22. září až 12. října 2009.

Oprava AB vozovky D1 km 89,806 - 91,044 P předmětem stavby byla výměna podkladní, ložné a obrusné vrstvy včetně částečně recyklace cementové stabilizace, sanace trhlin a zhotovení nového odvodnění žlaby Curbking pravého jízdního pásu.
29. května 2009 byla vypsána soutěž na zhotovitele se soutěžní lhůtou do 15. června 2009. Náklady na stavbu jsou plánovány na 54,7 milionů Kč.

Rekonstrukce CB vozovky dálnice D1, km 93,725-95,217 L měří 1,942 km. Předmětem rekonstrukce bylo kompletní vybourání CB povrchu tloušťky 280 mm a jeho nahrazení novým CB povrchem tloušťky 280 mm, výměna AB povrchu v předpolích a mostě D1-134, rovněž byly prodlouženy SDP v km 93,701-93,749 a v km 95,188-95,247.
Rekonstrukci projektoval ALB Projekt a provedla Skanska-DS. Náklady byly 39 milionů Kč. Realizace proběhla v období 7. červenec až září 2003.

Rozšíření vozovky dálnice D1 o 1 m, km 93,650-96,800 vlevo měří 3,150 km. Předmětem stavby bylo rozšíření vozovky z 10,75 m na 11,5 m a to jak na úkor odstavného pruhu, tak i středního dělícího pásu. Důvodem rozšíření bylo, aby byl umožněn obousměrný provoz ve 2+2 pruzích při plánované rekonstrukci CB vozovky pravého jízdního pásu v km 93,750 - 96,450 v roce 2010 (neproběhla).
Stavbu realizoval Strabag. Náklady na rozšíření byly 23 milionů Kč. Realizace proběhla v období 21. září 2009 až 21. října 2009.

Rekonstrukce CB vozovky dálnice D1, km 93,750-96,450 vpravo předmětem stavby je rekonstrukce povrchu a rozšíření vozovky z 10,75 m na 11,75 m tak, aby v budoucnu při uzavírkách byl umožněn obousměrný provoz ve 2+2 pruzích.
28. srpna 2009 byla vypsána soutěž na zhotovitele se soutěžní lhůtou do 11. září 2009. 27. září 2010 byla soutěž zrušena z důvodů nepokrytí zakázky finančními prostředky.
Náklady na rekonstrukci jsou plánovány na 170 milionů Kč. Realizace je plánována během 2 měsíců v roce 2010.

Rekonstrukce CB vozovky dálnice D1, km 96,420-99,376 L měří 2,956 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení. Rovněž proběhla rekonstrukce a prodloužení SDP v km 96,393-96,438 a v km 99,353-99,398.
Rekonstrukci provedla Stavební technologie Humpolec. Náklady byly 31 milionů Kč. Rekonstrukce proběhla v období 22. červenec až říjen 2002.

Rekonstrukce CB vozovky dálnice D1, km 98,371-99,298 vpravo měří 0,927 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedla Stavební technologie Humpolec. Náklady byly 9 milionů Kč. Rekonstrukce proběhla v období duben až srpen 2003.

Rekonstrukce dálničního mostu D1-135 v km 95,520 měří 48 m. Most přes silnici III/3483 byl zprovozněn 8. listopadu 1980. Předmětem stavby byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, výměna mostních dilatačních závěrů, oprava ložisek a odvodnění mostu.
Realizace pravého mostu proběhla v období srpen až říjen 2002 a levé poloviny v období duben až srpen 2003.

Rekonstrukce CB a AB vozovky dálnice D1, km 99,370-102,620 L měří 3,250 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, výměna AB povrchu na předpolí a mostě D1-137, kolektoru MÚK Jihlava a odstavného pruhu, a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedla Stavební technologie, Humpolec. Náklady byly 11 milionů Kč. Realizace proběhla v období 8. červen až 21. srpen 1998.

Rekonstrukce dálniční vozovky D1, km 112,122-113,450 L+P strana měří 1,328 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, výměna AB povrchu v předpolí a na mostě D1-147, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedl Strabag. Náklady byly 70 milionů. Realizace proběhla v období květen 2005 až říjen 2006.

Rekonstrukce dálničního mostu D1-148 v km 113,197 měří 13 m. Most přes železniční trať byl zprovozněn 22. listopadu 1979. Předmětem stavby byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, výměna mostních dilatačních závěrů, oprava ložisek a odvodnění mostu.
Realizace pravého mostu proběhla v období srpen až říjen 2003 a levé poloviny v období duben až srpen 2004.

Rekonstrukce dálniční vozovky D1, km 113,450-116,260 L+P strana měří 2,810 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci projektoval Horstav Olomouc a provedla Stavební technologie, Humpolec. Náklady na stavbu byly 32 milionů Kč. Realizace pravé strany proběhla v období 13. srpen až 17. září 2001 a levé strany v období 17. září až 19. října 2001.

Oprava CB a AB vozovky na dálnici D1 v km 120,507-123,130 L měří 2,643 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedla Stavební technologie Humpolec. Náklady byly 20 milionů Kč. Realizace proběhla v období 25. srpen 1999 až 8. říjen 1999.

Oprava CB a AB vozovky na dálnici D1 v km 123,130-125,880 L+P měří 2,750 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, výměna AB povrchu na předpolí a mostě D1-158 vlevo, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedla Stavební technologie Humpolec. Náklady byly 18 milionů Kč. Realizace proběhla v období 27. červenec 1998 až 8. říjen 1999, leva polovina vozovky byla opravena v období 27. červenec až 4. září 1998 a pravá polovina vozovky v období 25. srpna až 8. října 1999.

Rekonstrukce dálniční vozovky dálnice D1, km 127,820-134,270 P byla rozdělena na 2 části. V 1. části km 127,820 - 128,064 délky 244 m bylo provedeno broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
2. část km 128,121 - 134,259 měří 6,138 km. V této části byla provedena kompletní výměna CB povrchu a AB povrchu v odstaveném pruhu za nový CB povrch tloušťky 270 mm. V předpolích a mostě D1-167 byla provedena výměna obrusné vrstvy.
Rekonstrukci provedly Dopravní stavby Uherské Hradiště. Náklady byly 136 milionů Kč. Realizace proběhla v období červenec až říjen 2001.

Rekonstrukce mostu D1-162, pravý most v km 128,086 měří 10 m. Most přes lesní cestu byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace proběhla v období červenec až říjen 2001.

Rekonstrukce mostu D1-164 v km 130,997 měří 19 m. Most přes silnici III/34825 byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce byla výměna izolace, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace levého mostu proběhla v období červenec až říjen 2002 a pravého mostu v období květen až srpen 2003.

Rekonstrukce mostu D1-165 v km 131,684 měří 7 m. Most přes potok Lysá byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace pravého mostu proběhla v období červenec až říjen 2001 a levého mostu v období červenec až říjen 2002.

Rekonstrukce mostu D1-166 v km 132,609 měří 9 m. Most přes Křivý potok byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce byla výměna vozovkového a izolačního souvrství, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace pravého mostu proběhla v období červenec až říjen 2001 a levého mostu v období červenec až říjen 2002.

Rekonstrukce mostu D1-167 v km 133,838 měří 30 m. Most přes silnici II/348 byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna mostního svršku, sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu, budou vyměněny všechny krajní nosníky. Rozšíření dálnice mezi přejezdy SDP km 134,284 - 133,700 a prodloužení přejezdu SDP v km 134,284. 4. března 2011 bylo vydáno stavební povolení.
Byla vypsána soutěž na zhotovitele se soutěžní lhůtou do 9. května 2012.
Stavbu projektoval Projekční kancelář PRIS a realizuje OHL ŽS Náklady na rekonstrukci jsou plánovány na 35 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben až říjen 2014. 1. etapa (rozšíření vozovky vlevo) skončila 1. června 2013. 2. etapa (prodloužení přejezdů SDP) skončila 29. června 2013 a 3. etapa trvala do 31. října 2013. Od 7. do 21. června 2014 proběhlo rozšíření vozovky před přejezdem SDP. 4. etapa (rekonstrukce pravého mostu) je plánována v období 21. června až 31. října 2014.

Rekonstrukce dálniční vozovky D1, km 134,290-136,800 vlevo měří 2,345 km. Předmětem stavby byla rekonstrukce povrchu a rozšíření vozovky z 10,75 m na 11,75 m tak, aby v budoucnu při uzavírkách byl umožněn obousměrný provoz ve 2+2 pruzích. Byla provedena kompletní výměna CB povrchu a AB povrchu v odstaveném pruhu za nový CB povrch tloušťky 280 mm. Rovněž byl prodloužen připojovací pruh z odpočívky Stránecká Zhoř.
Stavbu projektoval ALB Projekt a realizovala Skanska-DS, závod 86 Uherské Hradiště. Náklady na opravu byly 117,5 milionů Kč. Realizace proběhla v období 17. července 2009 až 24. září 2009.

Rekonstrukce mostu D1-168, km 134,938 měří 24 m. Most přes silnici III/35433 byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna mostního svršku a sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Při realizaci byla doprava vedena mezi přejezdy SDP v km 134,280 a 136,920 ve 2+2 pruzích po levé polovině.
Stavbu projektoval Projekční kancelář PRIS a provedl SUPER-KRETE CZECH. Náklady na opravu jsou 29 milionů Kč. Realizace levého mostu proběhla v období červenec až září 2009 a pravého mostu v období 2. května 2010 až 14. srpna 2010.

Rekonstrukce mostu D1-171, km 134,938 měří 24 m. Most přes místní komunikaci byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem rekonstrukce je kompletní výměna mostního svršku a sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu.
Stavbu provedl SUPER-KRETE CZECH. Náklady na opravu jsou 35 milionů Kč. Realizace pravého mostu proběhla v roce 2006 a pravého mostu v roce 2007.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 136,800-139,266 L měří 2,466 km. Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna CB vozovky v místě letiště. Tento úsek vykazoval již celou řadu poruch několik let po svém zprovoznění. Rekonstrukce proběhla v 90. letech.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 140,500-143,900 P měří 3,400 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, výměna AB povrchu ve stoupacím pruhu za nový CB povrch, výměna AB povrchu v odstaveném pruhu a v předpolích a na mostech D1-175 a D1-176 a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedly Dopravní stavby Uherské Hradiště. Náklady na stavbu byly 32 milionů Kč. Realizace proběhla v období červenec až říjen 2001.

Rekonstrukce mostu D1-175, km 140,996 měří 28 m. Most přes větev křižovatky byl zprovozněn 28. října 1976. Předmětem byla rekonstrukce izolace, říms a dilatačních závěrů, sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu.
Stavbu provedl SUPER-KRETE CZECH. Náklady na opravu jsou 35 milionů Kč. Realizace pravého mostu proběhla v období červenec až říjen 2001 a levého mostu v období květen až srpen 2002.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 141,500-143,840 L měří 2,340 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedly Dopravní stavby Uherské Hradiště. Náklady byly 16 milionů Kč. Realizace proběhla v období 14. srpen až 23. říjen 2000.

Most Vysočina D1-178, km 144,244 měří 426 m. Na mostě proběhly opravy a rekonstrukce většího i menšího rozsahu.
Ve třech etapách byla provedena obnova vnitřních nátěrů ocelové konstrukce. Pravý most byl realizován ve dvou etapách a levý v jedné etapě od července 2001 až do října 2004.
Další proběhnuvší akci byla výměna dilatačních závěrů, kterou provedl Firesta nejspíš v roce 2005?. Náklady byly 22 milionů Kč.
Poslední akcí je vypsaná soutěž na "D1 Rekonstrukce vozovky mostu D1-178 (Vysočina)", jejichž předmětem je výměna asfaltové vozovky včetně izolace, výměna vnitřního potrubí odvodnění mostu, výměna vnějších odvodňovacích žlabů a oprava zábradlí. Rekonstrukci projektoval Ing. Antonín Pechal, CSc. 17. května 2011 bylo vydáno stavební povolení. Rekonstrukci provádí Firesta-Fišer. Stavební náklady jsou plánovány na 54 milionů Kč. Realizace je plánována v období 10. září až 6. listopadu 2011.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 145,600-147,350 P měří 1,750 km. Byla provedena kompletní výměna CB povrchu a AB povrchu v odstaveném pruhu za nový CB povrch.
Rekonstrukci provedl Strabag. Náklady byly 129 milionů Kč. Realizace proběhla v období 15.červenec až 15. září 2008.

Rekonstrukce mostu D1-181 v km 146,711 a D1-246 v km 204,177, most D1-181 přes silnici III/03719 měří 27 m a most D1-246 přes silnici III/37370 měří 157 m. Předmětem byla rekonstrukce mostů. Provoz při realizaci mostu D1-181 byl veden ve 2+2 pruzích po jedné polovině mezi přejezdy SDP 146,17 - 147,42.
Rekonstrukci provedla Skanska-DS, mostu D1-181 Firesta-Fišer. Náklady byly 95 milionů Kč. Rekonstrukce levého mostu D1-181 proběhla v období květen až říjen 2009 a pravého v období 15. květen až 15. červen 2010.

Oprava AB vozovky na předmostí a mostě D1-182 v km 147,592 - 147,854 L měří 0,262 km. Předmětem rekonstrukce bylo odfrézování živičného povrchu a pokládka nového.
Náklady na stavbu byly 2 milony Kč. Opravu provedly Silnice Brno. Oprava proběhla v období červenec až srpen 2002.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 155,600-156,950 L měří 1,350 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
V úseku km 155,583 - 156,143 byla provedena kompletní výměna CB povrchu a AB povrchu v odstaveném pruhu za nový CB povrch.
Realizace proběhla v období červen až srpen 2002.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 159,340-163,603 L měří 4,263 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce odstavného pruhu a vodorovné dopravní značení.
Opravu provedla Stavební technologie Humpolec. Náklady byly 21 milionů Kč. Realizace proběhla v období 31. května až 20. srpna 1999.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 159,500-163,300 P měří 3,800 km. Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna CB vozovky. Rekonstrukce proběhla v 90. letech.

Stavba Připojovací pruh odpočívky Devět křížů na dálnici D1, km 166,5 vpravo Předmětem bylo prodloužení připojovacího pruh na normou dáný stav.
Stavbu provedl SIMOST. Náklady byly 23 milionů Kč. Realizace proběhla na podzim roku 2007.

D1 Oprava mostu D1-212 měří 66 m. V řijnu 2016 zpracoval Link projekt dokumentaci pro stavební povolení. Na základě diagnostického průzkumu bylo rozhodnuto o demolici stávajícího mostu a jeho nahrazením novým mostem. Bude snesena nosná konstrukce a ubourány úložné prahy opěr. Provedeny nové uložné prahy krajních opěr. Nová nosná konstrukce je navržena jako monolitická dodatečně předpjatého betonu.
Délka nosné konstrukce je 41,5 m. Jedná se o most o 3 polích z nosníků KA-61.
Doprava bude vedena ve 2+2 pruzích na jedné polovině. Realizace je rozdělena do 3 etap. V 1. etapě proběhli v období 7. až 9. dubna 2017 přípravné práce. Ve 2. etapě proběhla rekonstrukce pravého mostu v období 9. dubna do 30. července 2017 a ve 3. etapě proběhla rekonstrukce levého mostu v období 31. července až 18. listopadu 2017.
Opravu provedl Firesta-Fišer, stavby, rekonstrukce nákladem 44 milionů Kč.

D1 Rekonstrukce vozovky km 181,827 - 189,530 vlevo měří 7,696 km. V únoru 2017 zpracovalo sdružení "PGP/VIAPONT/AMBERG - RS projektové práce" konkrétně Viapont projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 181,827 - 189,530 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 30 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 31-35 cm, tj. 2x podkladní vrstva tl. 70-90 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Příčný sklon byl změněn na 2,3 %. V místě poruch byla odstraněna cementová stabilizace v tl. 120 mm a položená nová vrstva. na větvích křižovatek Kývalka a Brno-západ, na vjezdech a výjezdech na odpočívky a ve stoupacím pruhu byla odfrézována vozovka v tl. 120 mm a položena nová ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Součástí sopravy byla výměna a doplnění svodidel na krajnici a větví MÚK. Na dálničních mostem D1-219, D1-220, D1-221, D1-223 a D1-224 byla provedena výměna obrusné vrstvy v tl. 40 mm a mostních závěrů.
Opravu provedla Skanska nákladem 3O9 milionů Kč. Doprava byla vedena ve 2+1+1 a 2+2 pruzích. Rekonstrukce proběhla v etapách. V I. etapě proběhla oprava levé poloviny levého jízdního pásu. Ve II.a etapě proběhla oprava pravé poloviny levého jízdního pásu, výjezd na MÚK Kývalka v provozu, ve II.b byl uzavřen výjezd na MÚK Kývalka. Ve III.a etapě proběhla podkládka obrusné vrstvy v celé šířce levého jízdního pásu, doprava vedena ve 2+1 pruzích, nájezd MÚK Kývalka byl v provozu. Ve III.b etapě proběhly dokončovací práce na pravé půlce. Ve III.c etapě proběhly dokončovací práce na levé půlce. Realizace proběhla v období 22. března až 17. června 2018.

D1 Rekonstrukce vozovky km 181,990 - 189,700 vpravo měří 7,710 km. V prosinci 2017 zpracovalo sdružení "PGP/VIAPONT/AMBERG - RS projektové práce" konkrétně Viapont projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 181,990 - 189,700 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 30 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 31-35 cm, tj. 2x podkladní vrstva tl. 70-90 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Příčný sklon byl změněn na 2,3 %. V místě poruch byla odstraněna cementová stabilizace v tl. 120 mm a položená nová vrstva. na větvích křižovatek Kývalka a Brno-západ, na vjezdech a výjezdech na odpočívky a ve stoupacím pruhu byla odfrézována vozovka v tl. 120 mm a položena nová ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. Součástí opravy byla výměna a doplnění svodidel na krajnici, větvích MÚK a v SDP. Na dálničních mostem D1-219, D1-220, D1-221, D1-223 a D1-224 byla provedena výměna obrusné vrstvy v tl. 40 mm a mostních závěrů. Budou doplněny přejezdy SDP v km 182,8 a 184,5 délky 120 m a v 187,1 délky 135 m, prodloužen přejezd SDP v km 185,6 na 120 m a zrušeny přejezdy SDP v km 182,7, 183,6, 184,4, 187,0, 188,2 a 188,7.
Opravu provádí "Společnost D1 Rekonstrukce vozovky" ve složení Eurovia CS, M-Silnice a Alpine Bau CZ nákladem 450 milionů Kč. Doprava bude vedena ve 2+1+1 a 2+2 pruzích. Rekonstrukce proběhne v etapách. V I. etapě proběhne oprava levé poloviny pravého jízdního pásu. Ve II.a etapě proběhne oprava pravé poloviny pravého jízdního pásu, větev I/23 - Brno na MÚK Kývalce v provozu, větev D1 - Brno na MÚK Brno-západ uzavřena, ve II.b byl uzavřena větev I/23 - Brno na MÚK Kývalka. Ve III.a etapě proběhla podkládka obrusné vrstvy v celé šířce levého jízdního pásu, doprava vedena ve 2+1 pruzích. Ve III.b etapě proběhly dokončovací práce na pravé půlce. Ve IV. etapě proběhly dokončovací práce na levé půlce. Realizace proběhla v období 26. června až 30. října 2018.

Oprava spodní stavby mostu ev. č. D1-226 v km 190,074 měří m. Most na I/23 přes D1 v MÚK Brno-západ byl zprovozněn 6. září 1972. Předmětem stavby byla sanace narušených částí sloupů a úložných prahů, ochranné nátěry spodní stavby, zesílení patních částí sloupů, dobudování obslužných schodišť, obnovení živičné krajnice pod mostem, obnovení flexibilních závěrů a zálivek na mostě.
Realizace proběhla v období srpen až říjen 2002.

Oprava AB vozovky D1 km 193,8 - 199,3 vlevo včetně MÚK Brno-centrum a MÚK Brno-jih měří 5,5 km. Předmětem je výměna obrusné a ložní vrstvy asfaltové vozovky a úprava dopravního značení. Rovněž budé opravena vozovka na větvích křižovatek a v pravém i levém kolektoru dálnice D2 (2350 m). V km 199,130 - 199,300 bude provedena náhrada CB vozovky za AB vozovku tloušťky 28 cm. Na některých mostech bude provedena výměna mostních závěrů. V březnu 2012 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích, resp. 2+1 pruzích.
Stavbu projektoval Viapont a realizuje "Sdružení AB vozovky D1" ve složení M-Silnice a Hochtief CZ s nabídnutou cenou 104 milionů Kč. Náklady jsou plánovány na 144 milionů Kč. V období 31. březen až 16. červen 2013 proběhla oprava povrchu 196 - 199,3. Realizace proběhla v období 2012 až 23. červen 2013.

Oprava AB vozovky D1 km 193,8 - 199,3 vpravo včetně MÚK Brno-centrum a MÚK Brno-jih měří 5,5 km. V únoru 2013 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 27. září 2013 bylo vydáno stavební povolení na opravu.
Předmětem je výměna obrusné a ložní vrstvy asfaltové vozovky, bude odfrézováno 12,5 cm a úprava dopravního značení. Rovněž budé opravena vozovka na větvích křižovatek (1950 + 2300 m). V km 199,003 - 199,300 bude provedena náhrada CB vozovky za AB vozovku tloušťky 28 cm. Na některých mostech bude provedena výměna mostních závěr a bude provedena výměna středových svodidel.
Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích, resp. 2+1 pruzích.
Opravu provede Eurovia CS. Náklady jsou plánovány na 104 milionů Kč. Realizace je plánována v období 3. října 2013 až 5. října 2014.

Rekonstrukce dilatačních závěrů mostu D1-233, km 194,750, jenž měří 238 m. Předmětem byla kompletní výměna všech čtyř dilatačních závěrů Transflex T-160 na mostě ev. č. D1-233 výměnou za jednoduché povrchové dilatační závěry.
Rekonstrukci provedl SIMOST s náklady 22 milionů Kč. Realizace proběhla v roce 2008.

Oprava asfaltové vozovky na dálnici D 1, km 195,490-196,150 L měří 0,660 km. Předmětem opravy byla výměna obrusné a ložní vrstvy AB vozovky a vybudování nového přejezdu SDP.
Opravu provedl Strabag. Náklady byly 11 milionů Kč. Realizace proběhla v létě 2006.

Rekonstrukce mostu ev.č. D1-234, km 195,766 měří 18 m. Most přes silnici III/15278 byl zprovozněn 4. října 1978. Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna mostního svršku, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Rekonstrukci provedl SUPER-KRETE CZECH. Realizace pravé poloviny proběhla v období květen až září 2004 a levé poloviny v období duben až srpen 2005.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 196,880-200,020 P měří 3,140 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými, dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu, rekonstrukce AB vozovky na předpolí a mostě D1-238 a D1 240, a vodorovné dopravní značení.
Rekonstrukci provedly Silnice Brno. Náklady byly 12 milionů Kč. Realizace proběhla v období 18. května až 18. srpna 1998.

Rekonstrukce vozovky D1 km 199,3 - 204,6 vpravo měří 5,302 km. V červenci 2015 zpracoval Viapont projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 199,3-204,602 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 28 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 20 cm a nové vrstvy cementové stabilizace tlousťky 12 cm. Stávající AB povrch bude odfrézován v tl. 12 cm a provedena pokládka nové obrusné (4 cm) a podkladní vrstvy (8 cm). Na větvích křižovatek Brno-Slatina a Brno-východ bude odfrézován AB povrch v tl. 10 cm a provedena pokládka nové obrusné (4 cm) a podkladní vrstvy (6 cm). Na mostech D1-243, D1-245 a D1-246 bude vyměněna obrusná vrstva v tl. 4 cm. V místech poruch byla vyměněna stávající cementová stabilizace v tl. 12 cm.
Bude zřízen nový přejezdy SDP v km 201,7, stávající přejezdy SDP v km 200,0 a 204,0 budou prodlouženy na 135, resp. 120 m. Stávající zrušeny přejezdy SDP v km 200,8 a 200,9 budou zrušeny. Dále budou vyměněna středová svodidla a úpraven střední dělící pás.
Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích.
Realizace je plánována v 4 etapách. V I. etapě byla provedena oprava levé poloviny pravého jízdního pásu (rychlého pruhu), ve II.a etapě bude provedena oprava pravé poloviny pravého jízdního pásu (pomalý a odstavný pruh), v km 203,7-204,6 byla provedena obrusná vrstva, ve II.b etapě proběhla oprava pravé poloviny PJP v km 199,3 - 203,7, MÚK Brno-východ bude v provozu. Ve III. etapě proběhla pokládka obrusné vrstvy v úseku 199,3 - 204,6, doprava byla vedena v 2+1 pruzích, ve IV. etapě budou vyměněna svodidla v SDP a proběhly dokončovací práce v SDP a v V. etapě proběhla výměna portálových konstrukcí před MÚK Brno-centrum, doprava vedena v 1+1 pruzích.
Opravu provedla "Společnost D1 199-STRABAG+COLAS" nákladem 200 milionů Kč. Oprava proběhla v období 20. června až 29. října 2016.

Rekonstrukce vozovky D1 km 199,300 - 204,600 vlevo měří 5,300 km. V únoru 2015 zpracoval Viapont projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 199,3-204,6 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 28 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 18 cm a nové vrstvy cementové stabilizace tlousťky 12 cm. Stávající AB povrch byl odfrézován v tl. 12 cm a provedena pokládka nové obrusné (4 cm) a podkladní vrstvy (8 cm). Na větvích křižovatek Brno-Slatina a Brno-východ byl odfrézován AB povrch v tl. 10 cm a provedena pokládka nové obrusné (4 cm) a podkladní vrstvy (6 cm). Na mostech D1-243, D1-245 a D1-246 byla vyměněna obrusná vrstva v tl. 4 cm. V místech poruch byla vyměněna stávající cementová stabilizace v tl. 12 cm.
Doprava byla vedena ve 2+1+1 pruzích.
Realizace je plánována v 55 etapách. V I. etapě byla provedena oprava pravé poloviny levého jízdního pásu (rychlého pruhu), ve II. etapě byla provedena oprava levé poloviny levého jízdního pásu, ve III. etapě proběhla pokládka obrusné vrstvy na levém jízdním pásu, doprava byla vedena v 2+1 pruzích, ve IV. etapě byly provedeny dokončovací práce v SDP.
Opravu provedlo sdružení "Swietelsky - M-Slnice - D1 km 204,6 - 210,0 vpravo". Realizace proběhla v období 20. srpna až 2. prosince 2015.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 200,954-204,015 P měří 3,061 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými a dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu. Na úsecích s AB povrchem a na větvích MÚK Brno-východ byla vyměněna obrusná a ložní vrstva mimo místo D1-243 a D1-245. AB povrch v úseku km 201,944-202,121 byl nahrazen novým CB povrchem.
Realizace proběhla v období červen až srpen 2003.

Rekonstrukce vozovky dálnice D1, km 200,954-204,015 L měří 3,061 km. Předmětem rekonstrukce bylo broušení nerovnosti, zvedání CB desek, vybourání porušených desek a nahrazení novými a dodatečné vložení kluzných trnů do spár pomalého jízdního pruhu. Na úsecích s AB povrchem byla vyměněna obrusná a ložní vrstva mimo místo D1-243 a D1-245. AB povrch v úseku km 201,944-202,121 byl nahrazen novým CB povrchem. Přejezd SDP v km 204,014 byl prodloužen na 100 m.
Rekonstrukci provedla Skanska DS. Náklady byly 63 milionů Kč. Realizace proběhla v období červenec až 11. říjen 2004.

Rekonstrukce mostu ev.č. D1-245, km 203,449 měří 95 m. Most přes větev křižovatky v MÚK Brno-východ byl zprovozněn 10. prosince 1982. Předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna mostního svršku, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace pravé poloviny proběhla v období květen až srpen 2003 a levé poloviny v období červenec až říjen 2004.

Připojovací pruh odpočívky Rohlenka na dálnici D1, vlevo Předmětem stavby bylo rozšíření odstavného pruhu, aby vznikly připojovací a odbočovací pruhy. Rozšíření bylo provedeno na úkor nezpevněné krajnice. Rovněž bylo odstraněno omezení rychlosti na 90 km/h v tomto úseku a odstraněna značka "Stůj, dej přednost v jízdě".
Stavbu provedl Firesta-Fišer. Realizace proběhla v období 2. října až 19. listopad 2011.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 204,6 - 210,0 vpravo měří 5,383 km. V dubnu 2014 HBH Projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 204,602 - 209,985 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 28 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 20 cm a nové vrstvy cementové stabilizace tlousťky 12 cm. V km 209,985-210,971 bylo provedeno odfrézování levého jízdního pruhu obrusné vrstvy v tl. 4cm a pokladka nové obrusné vrstvy. V km ZÚ-205,420 byly vyměněny ve stoupacím pruhu podkladní vrstvy. V místech poruch byla vyměněna stávající cementová stabilizace. V místech stávající AB vozovky byla vyměněna obrusná vrstva v tl. 4 cm a ložní vrstva v tl. 8 cm na části odpočívky Rohlenka. Budou zřízeny 3 nové přejezdy SDP v km 205,300-205,420, 206,375-206,495 a 208,480-208,600 a prodloužen přejezd SDP v km 210,271-210,391.
Realizace je plánována v 5 etapách. V I. etapě byly provedeny práce v SDP, ve II. etapě byla provedena oprava pravé části jízdního pásu, ve III. etapě proběhla oprava levé části jízdního pásu, ve IV. etapě byla položena obrusná vrstva v celé šířce a v V. etapě byly provedeny dokončovací práce v SDP. Opravu projektoval HBH Projekt a provedla "Společnost Swietelsky - M-Silnice - D1 km 204,6 - 210,0 vpravo" s nabídnutou cenou 187 milionů Kč. Realizace proběhla v období 28. března až 12. září 2015.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 204,6 - 210,0 vlevo měří 6,175 km. V březnu 2016 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 204,600 - 209,985 a v km 210,981 - 211,048 včetně asfaltové mezivrstvy v tl. 31 cm a pokládka nové AB vozovky tloušťky 29 cm a nové vrstvy cementové stabilizace tlousťky 12 cm. V místech poruch bude vyměněna stávající cementová stabilizace. V místech stávající AB vozovky bude vyměněna obrusná vrstva v tl. 4 cm a ložní vrstva v tl. 8 cm, stejně tak na větvi I/50 - Brno, celé odpočívce Rohlenka a přejezdech SDP v km 205,300-205,420, 206,070-206,190, 206,375-206,495, 208,480-208,600 a 210,271-210,391. Na mostech D1-253..2, D1-254.1 a D1-255..2 bude vyměnana obrusná vrstva v tl. 4 cm.
Opravu provedla "Společnost D1 Rekonstrukce vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo" ve složení Eurovia CS a M-Silnice nákladem 213 milionů Kč. Doprava bude vedena ve 2+1+1 pruzích.
Realizace je plánována v 5 etapách. V 1a. etapě bude provedena oprava levé části jízdního pásu, ve 1b. etapě bude provedena oprava pravé části jízdního pásu, v 1c. etapě bude položena obrusná vrstva v celé šířce vozovky, doprava vedena ve 2+1 pruzích. Ve 2. etapě budou provedny práce v SDP, provoz veden ve 2+2 pruzích. ve 3. etapě proběhne oprava pravé poloviny v km 210,981-211,048, realizace po půlkách, doprava vedena v jednom pruhu. Realizace je plánována v období 22. března až 30. července 2017.

Rekonstrukce mostu ev. č. D1-248, v km 206,314 Předmětem opravy byla vyměna krajních nosníků a nosníků v SDP (celkem 5 ks), následně byla provedena nová vyrovnávací deska, izolace a vozovka. Nové jsou závěry, římsy a svodila. Rovněž byla provedena sanace nosné konstrukce a spodní stavby. Součástí byl také nový přejezd SDP délky 120 m v km 206,1, rozšíření vozovky pravého jízdního pásu do SDP o 0,75 m v km 206,190 - 206,425 a levého jízdního pásu na vnější stranu o 0,75 m v km 206,070 - 206,383.
Nejprve byl realizován nový přejezd SDP, rozšíření pravé poloviny spolu s provizorní římsou na levém mostě, následně rozšíření levé poloviny. Ve III. etapě proběhla rekonstrukce pravé poloviny mostu a ve IV. etapě rekostrukce levé poloviny mostu. Doprava bude vedena ve 2+2, resp. 2+1+1 pruzích.
Rekonstrukci provedl Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby nákladem 29 milionů Kč v období 15. července až 19. listopadu 2017 (pravá polovina) a 17. března až 17. června 2018 (levá polovina).

Rekonstrukce mostu ev.č. D1-253, km 210,207 měří 49 m. Most přes silnici III/4161 byl zprovozněn 10. prosince 1983. Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky, izolace, a říms, sanace nosné konstrukce a spodní stavby.
Realizace levé poloviny proběhla v období srpen až říjen 2001 a pravé poloviny v období II. až III. čtvrtletí 2002.

Oprava AB vozovky D1 km 210,0 - 211,0 vpravo měří 1 km. Předmtem opravy byla výměna obrusné a ložní vrstvy v odbočovacím a pravém jízdním pruhu.
Opravu provedl Colas CZ. Náklady na opravu byly 7 milionů Kč. Smlouva podepsána v září 2012. Realizace proběhla v období 18. až 21. května 2013.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 215,0 – 210,0 vlevo měří 4,255 km. Stávající CB vozovka je ve špatném stavu, vyskytují se trhliny, ulomené hrany, značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky v km 210,745 - 215,000 a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm. Lokálně bude provedena oprava cementové stabilizace. V km 210,745 - 211,100 bude provedena výměna za AB povrch. Na větvi křižovatky Holubice, na mostech a přilehlých úsecích bude provedeno odfrézování AB vozovky v tl. 11 cm a pokládka nové obrusné (4 cm) a ložní vrstvy (7 cm). Kromě toho budou opraveny mostní závěry a další příslušenství na mostech D1-256, D1-257 a D1-258. Přejezdy SDP v km 211,0 a 214,7 budou prodlouženy na 120 m.
V lednu 2015 zpracoval Viapont dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Doprava bude vedena ve 2+1 pruzích. Realizace je plánována ve 2 etapách. V 1. etapě bude opraven povrch a ve 2. etapě provedeny práce v SDP.
Opravu provedl Metrostav s nabídnutou cenou 108 milionů Kč v období 20. srpna až 5. listopadu 2015.

Oprava stoupacího pruhu CB dálnice D1 km 211,5 - 212,500 L měří 1 km. Předmětem opravy bylo nahrazení CB povrchu ve stoupacím pruhu novým CB povrchem. Opravu provedl Strabag. Náklady byly 23 milionů Kč. Realizace proběhla na podzim 2007.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 211,0 - 214,6 vpravo měří 3,600 km. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky a pokládka nové CB vozovky v šířce 10,75 m a tloušťky 27 cm a v úseku km 214,600 - 214,800 vpravo bude položen nový CB povrch v pravém jízdním pásu. Rovněž bude provedena recyklace cementové stabilizace za studená. Dále bude vyměněna obrusná a ložní vrstva na mostech. V březnu 2012 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Doprava byla vedena ve 2+1 pruzích.
Opravu projektoval Viapont a provedl Strabag s nabídnutou cenou 58 milionů Kč. Náklady jsou plánovány na 120 milionů Kč. Realizace proběhla v období 27. srpna 2012 ař 31. říjen 2012.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 214,6 - 220,2 vpravo měří 5,553 km. Stávající CB vozovka je ve špatném stavu, vyskytují se trhliny, ulomené hrany, značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm. Výměna obrusné a ložní vrstvy na větvích křižovatky Rousínov a na mostech a k ním přilehlých úsecích. Rovněž bude vybudován nový přejezd SDP v km 213,152 - 213,272 a případně prodloužen přejezd SDP v km 220,806 - 220,846.
V březnu 2013 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Doprava byla vedena ve 2+1 pruzích.
Nejprve byl vybudován nový přejezd SDP v km 213,2. Poté byla doprava převedena na levou polovinu dálnice a proběhla rekonstrukce povrchu pravé poloviny, doprava vedena ve 2+1 pruzích bez přehazování, realizace proběhla v období 21. září až 27. listopadu 2013. A nakonec byla vyměněna svodidla v SDP, doprava byla vedena ve 2+2 pruzích, jenž proběhla v období 21. listopadu až 22. prosince 2013.
Opravu provedl Metrostav nákladem 79 milionů Kč. Realizace proběhla v období 7. září až 22. prosinec 2013.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,177-215,0 vlevo měří 5,177 km. V březnu 2014 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení ve stupni projektové dokumentace pro provádění staveb. Stávající CB vozovka je ve havarijním stavu, vyskytují se trhliny, prasklé desky, ulomené hrany, také je značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky včetně asfaltové mezivrstvy a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm, dále bude provedena výměna obrusné a ložní vrstvy na větvích křižovatky Rousínov a na mostech a k ním přilehlých úsecích. Bude prodloužen přejezd SDP v km 217,0, zrušen v km 219,7 a zřízen nový v km 218,8.
Doprava bude vedena ve 2+1 pruzích.
Opravu provedl Metrostav nákladem 93 milionů Kč v období 13. září až 23. listopadu 2014, v období 26. listopadu až 16. prosince 2014 proběhla výměna svodidel v SDP.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 225,75 vlevo měří 5,977 km. Stávající CB vozovka je ve špatném stavu, vyskytují se trhliny, ulomené hrany, značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm. Výměna obrusné a ložní vrstvy na větvi křižovatky Vyškov-západ a na mostech a přilehlých úsecích. Rovněž budou vybudovány nové přejezdy SDP v km 222,550 - 222,670, 225,462 - 225,582 a 225,930 - 226,050, prodlouženy přejezdy SDP v km 220,806 - 220,926 a 226,402 - 226,522 a zrušeny budou přejezdy v km 225,634 - 225,674 a 225,854 - 225,894. V březnu 2013 Viapont zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Doprava bude vedena ve 2+1 pruzích s přehazováním.
Nejprve budou prodlouženy přejezdy SDP v km 219,7 a 220,1. Poté bude doprava převedena na pravou polovinu dálnice a proběhne rekonstrukce povrchu levé poloviny, doprava vedena ve 2+1 pruzích bez přehazování, realizace proběhla v období 21. září až 25. listopadu 2013. A nakonec byla vyměněna svodidla v SDP, vybudovány nové přejezdy SDP, rozšířeny stávající a zrušeny přejezdy SDP v km 225,6 a 225,8, doprava vedena ve 2+2 pruzích, jenž proběhne v období 1. až 22. prosince 2013.
Opravu provedla Skanska nákladem 96 milionů Kč. Realizace proběhla v období 7. září až 22. prosinec 2013.

Oprava CB vozovky km 220,2 - 225,6 vpravo měří 5,400 km. Předmětem opravy je úplná výměna CB povrhu v pravém jízdním pruhu a ve stoupacím pruhu pravého jízdního pásu z důvodů totalního rozpadu CB desek, dále byla provedena výměna obrusné vrstvy a ložní vrstvy v pravém jízdním pásu na mostech. Doprava byla vydena ve 2+1, resp. 2+1+1 pruzích. Opravu provedla Skanska, divize silničního stavitelství. Náklady na opravu byly 40 milionů Kč. Realizace proběhla v termínu 9. červen až 21. srpen 2012.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 229,5 vpravo měří 8,880 km. Jedná se o rekonstrukci vozovky v km 220,620 - 229,500. V říjnu 2015 Viapont zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Stávající CB vozovka je ve špatném stavu, vyskytují se trhliny, ulomené hrany, značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm, výměna obrusné a ložní vrstvy na větvi křižovatky Vyškov-západ a na mostech a přilehlých úsecích tl. 11 cm. Rovněž bude provedena oprava či výměna mostních závěru, oprava říms a mostního příslušenství, dále bude provedena výměna svodidel ve středním dělícím pásu v km 216,2 - 220,0. V km 228,950 - 229,253 bude provedena výměna CB vozovky za AB vozovku.
Na mostech bude provedena oprava nebo výměna mostních závěrů, oprava říms a mostního příslušenství. V okolí mostu přes Roštěnický potok bude provedena sanace poklesu. Doprava byla vedena v 2+1 pruzích (2 pruhy na Brno).
Opravu provedl Metrostav s nabídnutou cenou 289 milionů Kč v období 28. května až 22. září 2016.

Rekonstrukce CB vozovky D1 km 226,150 - 229,5 vlevo měří 3,325 km. V únoru 2014 Viapont zpracoval projektovou dokumentaci. Stávající CB vozovka je ve špatném stavu, vyskytují se trhliny, ulomené hrany, značná schodovitost desek. Předmětem rekonstrukce je vybourání stávající CB vozovky a pokládka nové CB vozovky tloušťky 28 cm, výměna obrusné a ložní vrstvy na větvi křižovatky Vyškov-západ a na mostech a přilehlých úsecích tl. 4 cm. Rovněž bude provedena oprava či výměna mostních závěru, oprava říms a mostního příslušenství, dále bude provedena výměna svodidel ve středním dělícím pásu v km 220,946 - 225,462. Bude vybudován nový přejezd SDP v km 229,497 - 229,597.
V okolí mostu přes Roštěnický potok bude provedena sanace poklesu. Rekonstrukce navazuje na akci "Rekonstrukce CB vozovky D1 km 220,2 - 225,75 vlevo". Doprava byla vedena v 2+1 pruzích (2 pruhy na Brno).
Opravu provedl Metrostav s nabídnutou cenou 91 milionů Kč v období 3. srpna až 30. listopadu 2014.

Oprava mostů D1-266.1 a D1-266.2 na přivaděči Vyškov západ měří 989 m. V listopadu 2017 zpracoval Link Projekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem stavby je oprava mostů D1-266.1 přes potok a D1-266.2 dálničního nadjezdu a rekonstrukce povrchu na přivaděči Vyškov západ.
Bylo provedeno odfrézování vozovky v tl. 120 mm a položena nová ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm.
Na mostech byla provedena obnova mostního svršku, provedena sanace spodní stavby a nosné konstrukce, nová vyrovnávací deska, izolace a zhotovení nových říms.
Opravu provedla Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby nákladem 44 milionů Kč.

D1 Opravy AB vozovek na mostech v km 229,9 - 260,6 měří P=5,491 km a L=5,894 km. V listopadu 2017 zpracoval Link Projekt dokumentace pro stavební povolení na akci "Oprava AB vozovek na mostech D1 v km 229,9 - 260,6" a na akci "Oprava AB vozovek na rampách MÚK 230, MÚK 244, MÚK 258 a MÚK 260".
Byly opraveny úseky km 229,521 - 229,986 P (458 m), km 231,534 - 231,786 L+P (252 m), km 234,036 - 234,286 P (250 m), km 235,402 - 235,516 L (114 m), km 235,414 - 235,516 P (102 m), km 237,286 - 237,486 L+P (200 m), km 239,016 - 239,116 P (100 m), km 240,712 - 240,796 (84 m), km 241,486 - 241,886 P (400 m), km 243,506 - 243,606 L+P (100 m), km 245,682 - 245,836 L+P (154 m), km 248,138 - 248,536 L (398 m), km 249,454 - 249,666 L+P (212 m), km 249,918 - 250,056 L (138 m), km 250,836 - 251,061 L (225 m), 251,583 - 251,696 L (113 m), km 256,333 - 256,532 L (199 m) a km 257,636 - 260,603 L+P (3167 m).
Na MÚK Vyškov-východ byla opravena větev OL-KM, na MÚK Mořice byla opravena levá polovina křižovatky. Větve na MÚK Kroměříž-západ byly opraveny všechny a na MÚK Kroměříž-východ byla opravena pravá polovina křižovatky.
Byla odfrézována AB vozovka v tl. 40 mm a položena nová obrusná vrstva tl. 40 mm, v případě vyrovnání nerovností anebo doporučení diagnostiky byla ještě navíc vyměněna ložní vrstva tl. 80 mm. V km 257,865-257,935 byla navíc vyměněna ložní vrstva AB v tl. 2x80 mm.
Doprava vedena v 1+1 pruzích.

D1 Lokální oprava AB v km 356 - 370 P+L měří 2,060 km. V srpnu 2016 zpracoval SHB provizorní opravu havarijních (zvlněných) úseků dálnice D1 na Ostravsku. Požadovaná životnost je 2 roky, pak by měla proběhnout generální oprava. Jedná se o úseky:
- km 356,900 - 357,400, vpravo délky 400 m
- km 357,600 - 358,200, vlevo délky 600 m
- km 362,800 - 362,860, vlevo délky 160 m
- km 363,400 - 363,800, vlevo délky 400 m
- km 369,000 - 369,500, vlevo délky 500 m
Oprava je navržena ve 2 variantách, buď výměna obrusné vrstvy tl. 40 mm, tak kde to bude dostačující nebo odfrézování ložní vrstvy tl. 80 mm, případně podkladní vrstvy 70 mm, pokud bude tato vrstva rozrušená, s prasklinami, případně odstranění mechanicky zpevňovaného kameniva tl. 100 mm, pokud dojde k profrézování na tuto vrstvu. Budou položeny stejné vrstvy s výjimkou vrstvy MZK, která bude nahrazena vrstvou štěrkodrti tl. 80 mm.
Doprava vedena v 1+1 pruzích. Opravu provedl Colas CZ nákladem 18 milionů Kč v roce 2018?.

D1 Lokální oprava AB v km 356 - 370 P+L měří 3,410 km. V srpnu 2018 zpracoval SHB projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Lokální oprava měla proběhnout v těchto úsecích:
– km 357,500 – 359,000, vpravo
– km 359,900 – 366,100, vpravo
– km 369,000 – 369,900, vpravo
– km 355,200 – 359,900, vlevo
– km 359,900 – 366,100, vlevo
Oprava je navržena ve 2 variantách, buď výměna obrusné vrstvy tl. 40 mm, tak kde to bude dostačující nebo odfrézování ložní vrstvy tl. 80 mm, případně podkladní vrstvy 70 mm, pokud bude tato vrstva rozrušená, s prasklinami, případně odstranění mechanicky zpevňovaného kameniva tl. 100 mm, pokud dojde k profrézování na tuto vrstvu. Budou položeny stejné vrstvy s výjimkou vrstvy MZK, která bude nahrazena vrstvou štěrkodrti tl. 80 mm.
Doprava vedena v 1+1 pruzích.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 28. prosince 2018