Dálnice D3

Praha - Tábor - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko

Ve vládním usnesení z 10. dubna 1963 č. 286 byla vymezena jako rychlostní silnice R3 Praha - Tábor - České Budějovice - st. hranice s průchodem přes Posázaví. Výstavba dálnice byla poprvé definována usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 29. ledna 1987 č. 24, o rozvoji dálniční sítě do roku 1995. Usnesením vlády ze dne 29. srpna 1992 č. 517 byla dálnice schválena s předpokládanou výstavbou úseku Praha - Benešov v letech 1997 - 2001. Usnesením vlády č. 631 ze 17. listopadu 1993 byl rozsah výstavby doplněn o úseky Benešov - Tábor 1998 - 2003, Tábor - České Budějovice 2001 - 2005 a České Budějovice - státní hranice 2003 - 2007. Usnesením vlády č. 513 ze dne 21. září 1994 byly tyto termíny potvrzeny s posunem počátku výstavby na rok 1998. Při aktualizaci usnesení vlády č. 631/93 pro rok 1997 usnesením vlády č. 528/96 uložila vláda ministru dopravy provést analýzu vedení trasy dálnice D3. Vládním usnesením ze dne 19. února 1997 č. 86 byla dálnice vyjmuta z dálniční sítě na základě analýzy. V té době byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro úsek Jílové u Prahy - Mezno. Vládním usnesením č. 741 z července 1999 byla odsouhlasena dálniční síť včetně dálnice D3 Praha – České Budějovice a rychlostní silnice R3 České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko. Na základě tohoto vládního usnesení byla opět postupně zahajována příprava jednotlivých staveb tohoto tahu.
Dálnice byla v Jihočeském kraji prohlášena za veřejně prospěšnou stavbu. Na rakouské straně by se měla napojovat na rakouskou rychlostní silnici z Lince S10.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byla rychlostní silnice R3 Třebonín - státní hranice přeřazena zpátky do dálniční sítě jako dálnice D3. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla scvhálena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.

V provozu jsou úseky Nová Hospoda - MÚK Veselí-sever a Borek - Úsilné, v polovičním profilu jsou v provozu úseky Veselí n.L.-obchvat, Ševětín - Borek a obchvat Dolního Dvořiště. Probíhá rekonstrukce úseku MÚK Čekanice - MÚK Měšice a ve stavbě je ucelený úsek MÚK Veselí-sever - Borek.

V dubnu 2014 zpracoval Valbek studii proveditelnosti souboru R3 Třebonín - Dolní Dvořiště. Soubor staveb se skládá ze 3 akcí celkové délky 24,07 km, jenž má být zprovozněn v roce 2023. Úsek byl navržen invariantně v kategorii R 25,5/120. Náklady na celý úsek jsou odhadovány na 10,823 miliardy Kč. Na základě posouzení ekonomické efektivnosti a dalších aspektů studie doporučila tento úsek k realizaci. 24. července 2014 byla studie proveditelnosti schválena Centrální komisí MD ČR v kategorii R 25,5/120 s tím, že mosty nad 180 m budou realizovány s redukovanou zpevněnou krajnicí šířky 0,75 m.
V září 2014 zpracoval Valbek studii "R3, R11 Odhad nákladů při změně návrhové kategorie. Na základě nového posouzení a vzhledem k bezpečnosti provozu rozhodla Centrální komise 30. září 2014 o realizaci v kategorii R 25,5/120 v celé délce úseku Třebonín - Dolní Dvořiště.

V prosinci 2016 zpracoval Blahoprojekt "D3 Ševětín - Dolní Dvořiště, studie rozmístění odpočívek", ve které kromě plánované střední odpočívky Chotýčany v km 123,8P (40 míst pro NA) a velké odpočívky Suchdol v km 153,6 (80 míst pro NA), navrhl ještě malou odpočívku Velešín v km 153,6 (14 míst pro NA).

Celková délka: 170,034 km
V provozu: 49,057 km
10,680 km (1/2 profilu)
Ve stavbě: 18,817 km
V přípravě: 102,197 km

Úsek Praha - Mezno

Na všechny úseky byly zpracovány vyhledávací studie. V 90. letech byly zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí, které již nejsou aktuální kvůli změnám technických norem a tras. Dlouhodobě probíhal proces pořízování ÚP VÚC Pražský region a ÚP VÚC Benešovsko. Až Vláda ČR 14. prosince 2005 vybrala vládním usnesením č. 1643 variantu "Stabilizovaná". 18. prosince 2006 schválili zastupitelé Středočeského kraje ÚP VÚC Pražský región a VÚC Benešovsko s variantou "Stabilizovaná".
V průběhu pořízování územních plánu byly navrženy 4 varianty:

 • Stabilizovaná“ měří 59 km a součástí stavby je 10 mimoúrovňových křižovatek. Varianta prosazována ŘSD
 • Zenkl – Vyhnálek“ začíná na MÚK Psáře s Pražským okruhem a končí v prostoru Mezna. Dělí se na dvě podvarianty:
  • „Zenkl + Vyhnálek – Drachkovská“: délka 62 km, 11 MÚK
  • „Zenkl + Vyhnálek – Chvojenská“: délka 65 km, 12 MÚK
  Varianta „Zenkl - Vynálek“ splňuje podmínky normy ČSN 73 6101.
 • Promika“ začíná na MÚK Říčany s dálnicí D1, západně od Říčan a končí v prostoru Mezna. Dělí se na dvě podvarianty:
  • „Západ“: délka 65 km, 21 MÚK
  • „Východ“: délka 65 km, 19 MÚK
  Varianta „Promika“ v předložené podobě nesplňuje podmínky zadání, neboť použité návrhové prvky neodpovídají požadavkům normy ČSN 73 6101. Ustanovení normy nesplňuje zejména z hlediska vzdáleností křižovatek a poloměrů některých směrových oblouků (zejména v prvním úseku mezi Lipany a Senohraby).
 • Nulová“ - stávající dvoupruhová komunikace I/3 s pouze dílčími sledovanou přestavbou (tj. neúplné MÚK v úseku Mirošovice – Benešov na úplné, rozšíření silnice v prostoru Benešova na kategorii S 11,5, obchvat Olbramovic)

Varianta „Stabilizovaná“ měří 59 km a součástí stavby je 10 mimoúrovňových křižovatek. Je rozdělen do pěti staveb. Veškerá dokumentace ke stavbám se musí přepracovat, protože se změnily některé předpisy a normy. Výstavba je plánována ve dvou etapách. 1. etapa zahrnuje stavby 0301-3 Praha - Neštětice včetně Václavické spojky a 2. etapu tvoří stavby 0304-5/I Neštětice - Mezno.
V květnu 2006 Pragoprojekt zpracoval Technicko-provozní studii, která upravila postup etapovité výstavby a tím i rozhraní jednotlivých staveb. V červenci 2007 bylo zveřejněno oznámení EIA pro stavby 0301-3, v listopadu 2007 pro stavby 0304-5. Byly zveřejněny závěry zjišťovacího řízení, které stanovují porovnat "stabilizovanou" variantu s variantou "promika" splňující podmínky normy ČSN 73 6101. Usnesením vlády č. 1064 ze dne 19. září 2007 uložil ministru dopravy a ministru ŽP ustanovit komisi na nové posouzení varianty trasy ve Středočeském kraji. Závěry komise budou mít vliv na výběr konečné varianty. V únoru 2008 byla zpracována Studie alternativního vedení trasy dálnice v úseku Praha - Mezno tzv. "Promika 2008", dle požadavků "Závěrů zjišťovacího řízení EIA D3 Středočeská, I.etapa (stavby 0301-0303)“ a zároveň bude sloužit pro další etapy procesu EIA a jako podkladní materiál pro nezávislou komisi. Takto zpracováná alternativní varianta "Promika 2008" nevyhovovala představám MŽP ČR a proto se přepracovává (říjen 2008). Navržené varianty vychází z dřívějších variant „Zenkl + Vyhnálek“, „Promika“ a konceptu ÚP VÚC Benešovsko, které byly upraveny v souladu s normou ČSN 73 6101 a jsou navrženy v kategorii D 27,5/120. Všechny varianty začínají na MÚK Lipany s R1, jsou vedeny podél stávající silnice I/3 a končí na MÚK Mezno.
Mapa Promiky2008variant - Sdružení D3 klid

Stavba 0301 Praha - Jílové u Prahy je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 9,514 km. 30. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V prosinci 2009 zpracovalo sdružení "Pragoprojekt/SUDOP Praha" technickou studii, která byla podkladem pro dokumentaci EIA, která byla zveřejněna 14. ledna 2011. 1. února 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP.
V dubnu 2015 zpracoval Pragoprojekt technickou studii, ve které byla prověřena návrhová kategorie D 27,5 či D 33,5, upřesnila výsledné směrové a výškové vedení trasy, umístění křižovatek a odpočívek. Trasa byla oddálena u atomového krytu v km 5,0, v úseku km 8,0 - 12,0 byla trasa oddálena od zástavby v km 10,2. Pro předpokládané intenzity cca 43 600 vozidel v roce 2050 postačuje kategorie D 27,5/120.
V prosinci 2016 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald - D3 0301 - 0303" dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále zajistit inženýrskou činnost pro vydání územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Jesenice, Psáry a Jílové), 5 dálničních mostů, 2 nadjezdy, 4 mosty na větvích křižovatek, 2 mosty na účelové komunkaci, 2 tunely (Libeř (1517 m) a Kamenná Vrata (P=1690 m, L=1660 m)), zkapacitnění D0 na šestipruh (909, resp. 1107 m), přeložky silnic II/104 (1002 m), III/00315 (722 m) a III/1042 (90 m), 1 místní (180 m), 2 účelové (1212 + x m), 4 příjezdové (2543 m) a 3 příjezdové komunikace k DÚN komunikace (556 + x m), služební sjezd, 9 přístupových cest na pozemky (11400 m), 3 polní cesty (522 + x m), stezka pro pěší, 5 nástupních ploch, 5 protihlukových stěn (2753 m) a 23 zemních valů. Maximální podélný sklon je 3,70 %. Tunely jsou navrženy v kategorii T 9,5/100. Celkový objem výkopů je 3 060 900 m3 a násypů 3 754 900 m3.
Stavba začíná na MÚK Jesenice s Pražským okruhem D0 (rozštěpná). Odtud trasa pokračuje na jih, západně míjí cihelnu. S přeložkou místní komunikace Psáry - Libeň je navržena MÚK Psáry (deltovitá). Za křížením se silnicí III/00315 začíná hloubeným tunelem Libeř (1520 m), který dálnice míjí západně obec Libeř. V předstihu bude vyražena průzkumná štola délky 1660 m. Severovýchodně od Záhořan trasa překračuje mostem Záhořany (571 m) údolí Libeňského potoka, za kterým následuje ražený tunel Kamenná Vrata (1690 m), který leží pod stejnojmenou částí. U křižovatky silnic II/104 a III/1042 je navržena MÚK Jílové (deltovitá) s přeložkou silnice II/104, která je navržena v nové poloze jako jižní obchvat Jílového. Do křižovatky bude zapojen i připravovaný severní obchvat Jílového silnice II/105.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,116 miliardy Kč. Stavba je součástí 1. etapy stavby Praha - Mezno.

Stavba 0302 Jílové u Prahy - Hostěradice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 4,486 km. Dokumentace EIA byla oznámena 24. června 1996, proces jejího schvalování byl pozastaven 16. října 1996. V březnu 1996 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
30. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V prosinci 2009 zpracovalo sdružení "Pragoprojekt/SUDOP Praha" technickou studii, která byla podkladem pro dokumentaci EIA, která byla zveřejněna 14. ledna 2011. 1. února 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP.
V dubnu 2015 zpracoval Pragoprojekt technickou studii, ve které byla prověřena návrhová kategorie D 27,5 či D 33,5, upřesnila výsledné směrové a výškové vedení trasy, umístění křižovatek a odpočívek. Trasa byla oddálena v úseku km 8,0 - 12,0 od zástavby v km 10,2 a vyladěno napojení modré a červené trasy v km 12,0 - 15,0. Dále navrhla možné úspory a byly prověřeny varianty mostu přes Sázavu. Pro předpokládané intenzity cca 37 400 vozidel v roce 2050 postačuje kategorie D 27,5/120.
V prosinci 2016 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald - D3 0301 - 0303" dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále zajistit inženýrskou činnost pro vydání územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Hoštěradovice, 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy, most na přeložce, lávka pro pěší, tunel Luka (P=1843 m, L=1863 m)), přeložky silnic II/106 (1695 m), stávající II/106 (202 m), III/1044 (584 m), III/1044a (116 m), 1 místní (441 m), 2 účelové (729 + x m) a 4 příjezdové (1150 + x m) a 4 příjezdy k DÚN (461 + x m), 2 služební sjezdy, 2 přístupové cesty na pozemky, 2 polní cesty (294 m), 3 nástupní plochy 4 protihlukové stěny (2310 m) a 3 zemní valy. Tunely jsou navrženy v kategorii T 9,5/100. Celkový objem výkopů je 1 269 100 m3 a násypů 536 500 m3.
Přemostění údolí Sázavy je z technického hlediska nejobtížnější úsek stavby. Náročnost je dána jednak výškou nivelety nad údolím, která dosahuje až 110 m a dále požadavkem na minimalizaci zásahu do údolí, což reprezentuje maximální možné rozpětí středního pole mostu 180 - 260 m a polohou železničního tunelu. Délka mostu je 778 m. V technické studii 2015 byly navrženy 4 konstrukční alternativy, Alternativa oblouk I s jednou konstrukcí pro oba směry měří 771 m. Most má 9 polí o rozpětí 40 + 53 + 250 + 5 x 75 + 53 m. Alternativa oblouk II se 2 samostatnými konstrukcemi měří 778 m. Most má 10 polí o rozpětí 40 + 53 + 250 + 6 x 65 + 45 m. Alternativa letmá betonáž se 2 samostatnými konstrukcemi měří 750 m. Most má 8 polí o rozpětí 90 + 180 + 155 + 85 + 3 x 65 + 45 m. Alternativa extradosed se 2 pylony a jednou konstrukcí pro oba směry měří 750 m. Most má 7 polí o rozpětí 100 + 260 + 100 + 3 x 80 + 50 m. Pod mostem je umístěna lávka pro pěší, která je alternativně umístěna na pravý most anebo doprostřed mostu. Na pravém úbočí údolí Sázavy je patka oblouku založena pod železniční tratí. Toto řešení je výhodnější esteticky, staticky, finančně a ekologicky.
Z několika alternativ byla vybrána k dalšímu sledování alternativa obloukové konstrukce společné pro obě poloviny. Oblouk bude prováděn letmou betonáží s vyvěšováním. Nosnou konstrukci bude tvořit ocelová komora se spřaženou žb deskou. Na mostě jsou po obou stranách umístěny průhledné protihlukové stěny výšky 3 m. Nosná konstrukce bude vysouvána od táborské opěry a následně proběhne betonáž mostovky. Most má 16 polí o rozpětí 36,5 + 61 + 34,427 + 2 x 33,45 + 34,8 + 2 x 35,825 + 38,273 + 7 x 65 m. Rozpětí oblouku je 237 m. Na pravém břehu jsou 2 pole a na levém břehu je 7 polí. Mezi patkami oblouku je navržena vysutá lávka pro pěší (225 m).
Stavba navazuje na předchází úsek 0301 za MÚK Jílové, následuje nadjezd polní cesty. Trasa pokračuje v blízkosti silnice III/1044. Trasa ve raženým tunelem Luka (1845 m), který vznikl spojením tunelů Bohuliby (200 m) a Luka (1260 m). V předstihu bude vyražena průzkumná štola délky 1354 m. Trasa západně míjí Studené. Poté dálnici pokračuje mostem přes řeku Sázavu a železniční trať (787 m). Dálnice prochází mezi Hostěradicemi a Ovčínem. S přeložkou silnice II/106 je navržena MÚK Hostěradice (osmičkovitá), za kterou stavba končí.
Náklady na stavbu plánovány na 2,231 miliardy Kč.
Stavba je součástí 1. etapy stavby Praha - Mezno.

Stavba 0303 Hostěradice - Václavice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 11,292 km. Dokumentace EIA byla oznámena 24. června 1996, proces byl zastaven 16. října 1996. V březnu 1996 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V květnu 2006 byla zpracována Technicko-provozní studie, která posunula konec stavby do km 25,50.
30. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V prosinci 2009 zpracovalo sdružení "Pragoprojekt/SUDOP Praha" technickou studii, která byla podkladem pro dokumentaci EIA, která byla zveřejněna 14. ledna 2011. 1. února 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP.
V dubnu 2015 zpracoval Pragoprojekt technickou studii, ve které byla prověřena návrhová kategorie D 27,5 či D 33,5, upřesnila výsledné směrové a výškové vedení trasy, umístění křižovatek a odpočívek. Pro předpokládané intenzity cca 34 900 vozidel v roce 2050 postačuje kategorie D 27,5/120. Bylo vyladěno napojení modré a červené trasy v km 12,0 - 15,0 a zvětšen poloměr oblouku u Václavic z R=1000m na R=1350m v úseku cca od km 24,0. Dále navrhla možné úspory, upravena trasa Václavické spojky u Plhalova Mlýna a oddálen přivaděč Týnec od Chářovic. Byla změněna kategorie Václavické spojky z S 11,5 s přídatnými pruhy (2+1) na S 9,5.
V prosinci 2016 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Amberg/Mott MacDonald - D3 0301 - 0303" dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále zajistit inženýrskou činnost pro vydání územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Dunávice a Václavice), 12 dálničních mostů, 3 nadjezdy, most na přeložce III/1057, 3 tunely (délky Hostěradice (P=377 m, L=352 m), Vršky (137 m) a Krňany (P=432 m, L=407 m)), oboustranná odpočívka Dunávice, SSÚD Netvořice (samostatná stavba), přeložky silnic 3x III/1057 (1633 m), III/1065 (317 m), III/10513 (414 m), III/10611 (66 m), 4 místní (1574 m), 2 účelová (483 m), 2 příjezdové komunikace, 9 příjezdů k DÚN a RN (1753 m), 7 přístupových cest (17200 m), 7 lesních (2206 + x m) a 1 polní cesta (374 m), 2 služební sjezdy, 2 služební obratiště, 2 nástupní plochy, 6 protihlukových stěn (2994 m) a 4 zemní valy. Tunely jsou navrženy v kategorii T 9,5/120.
Přivaděč Benešov je navržen v kategorii S 9,5/80 a měří 5,801 km. Jeho součástí je MÚK Chlístov, 5 mostů na trase, 4 nadjezdy, přeložky silnic II/106 (1452 m) a III/10613 (256 m), místní komunikace (87 m), 4 přístupové cesty na pozemky, 5 polních (937 m) a 1 lesní cesta (208 m), chodník (87 m), 7 protihlukových stěn (2590 m) a 9 zemních valů. Celkový objem výkopů je 1 919 400 m3 a násypů 1 957 600m3.
Stavba začíná za MÚK Hostěradice. Odtud trasa dálnice vede lesním komplexem třemi raženými tunely Hoštěradice (377 m), Vršky (137 m) a Krňany 432 m). Mezi tunely Vršky a Krňany je navržen most Krňany přes boční údolí (231 m), za kterým následuje menší most (117 m). Dálnice kříží silnici II/105 mostem Maskovice (434 m). Trasa severovýchodně míjí Netvořice a pokračuje mostem Netvořice přes údolí Netvořického potoka (574 m) a dále podél silnice III/1057. Jižně od dnešní křižovatky silnic III/1057 a III/10513 je navržena MÚK Dunávice s přeložkou silnice III/10513 a přivaděčem Týnec (osmičkovitá). U křižovatky je v km 19,9 navrženo SSÚD Netvořice. Trasa prochází mezi Dunávicemi a rybníkem. Následuje velká oboustranná odpočívky Dunávice. Trasa pokračuje podél silnice III/1057, prochází mezi Chrášťanami a Krusičany. Za mostem přes Tloskovický potok je navržena MÚK Václavice s přeložkou silnice II/112, tzv. Václavickou spojkou (trubkovitá), za kterou stavba končí. Václavická spojka je připravována jako samostatná stavba, která umožní napojení Benešova a 1. etapy na starou silnici I/3.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,994 miliardy Kč.
Stavba je součástí 1. etapy stavby Praha - Mezno.

Stavba 0304 Václavice - Voračice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 16,700 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 2. dubna 1996, proces EIA byl zastaven 16. října 1996. V únoru 1996 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V květnu 2006 byla zpracována Technicko-provozní studie, která posunula začátek stavby do km 25,50.
16. října 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V prosinci 2009 zpracovalo sdružení "Pragoprojekt/SUDOP Praha" technickou studii, která byla podkladem pro dokumentaci EIA, která byla zveřejněna 14. ledna 2011. 1. února 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP.
V dubnu 2015 SUDOP Praha technickou studii, která upřesnila výsledné směrové a výškové vedení trasy, umístění umístění křižovatek a odpočívek. Odpočívka Minartice byla posunuta o 300 m severněji, byla zrušena MÚK Maršovice. V úseku km ZÚ - 27,5 došlo k posunu trasy do koridoru vymezném ZÚR Stč. kraje, až o 50 m západně především v úseku tunelu Prostřední vrch a byla zde snížena niveleta až o 6 m., čímž se snížil objem náspu. V km 32,8 - 25,0 je trasa vedena o 6 m výše kvůli lepšímu odvodnění mostu přes Zderadický potok. Jinak je trasa shodná s variantou Západní 2.
V prosinci 2016 zpracoval SUDOP Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Neštětice a Voračice), 12 dálničních mostů, 5 nadjezdů, 2 mosty na I/18, 2 ekodukty, velká oboustranná odpočívka Minartice, tunel Prostřední vrch (P=964, L=924 m), přeložky silnic I/18 (2033 m), II/114 (783 m), 2x III/00331 (399 m), III/10614 (594 m), III/11434 (436 m), III/11436 (275 m), III/11437 (1100 m), III/11444 (871 m), III/11445 (693 m), III/11447 (554 m) a III/11450 (289 m), 2 účelové (278 m), 2 příjezdové (537 m) a 2 příjezdové komunikace k DÚN (503 m), 1 lesní (170 m) a 22 polních cest (17746 m), 15 zemních valů (4670 m) a 6 protihlukových stěn (2864 m). Tunel je navržen v kategorii T 9,5. Celkový objem výkopů je 4 325 984 m3 a násypů 2 531 036 m3.
Stavba začíná za MÚK Václavice s Václavickou spojkou. Trasa prochází mezi Václavicemi a Chrášťany, jsou zde navrženy ochranné zemní valy. Dálnice pokračuje raženým tunelem Prostřední Vrch (760 m). Stavba prochází Přybišecemi a Neštěticemi, jsou zde navrženy ochranné zemní valy. Následně v zářezu pokračuje pravostranným obloukem kolem Neštětic k MÚK Neštětice s přeložkou silnice II/114 (deltovitá). Západně od Doloplaz je navržen most přes Tisem a Lumský potok (342 m). Trasa prochází mezi vrchy Nad Černým lesem a Drábovky. Jihovýchodně od Zderadic trasa kříží mostem Zderadický potok (807 m). Západně míjí Maršovice, kde jsou navrženy ochranné zemní valy. je navržena MÚK Maršovice (osmičkovitá). V zářezu trasa míjí východně Stranadice. Dálnice prochází mezi Šebáňovicemi a Mrvicemi. Severnovýchodně od Minartice je navržena velká odpočívka Minartice. Trasa pokračuje mostem přes železniční trať. Stavba končí za MÚK Voračice (deltovitá) s planovanou přeložkou silnice I/18.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 9,604 miliardy Kč.
Stavba je součástí 2. etapy stavby Praha - Mezno.

Stavba 0305/I Voračice - Nová Hospoda je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 16,500 km (stavba zasahuje 100 m do stavby D3 0305/II). V prosinci 1995 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 19. března 1996 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko k procesu EIA.
16. října 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V prosinci 2009 zpracovalo sdružení "Pragoprojekt/SUDOP Praha" technickou studii, která byla podkladem pro dokumentaci EIA, která byla zveřejněna 14. ledna 2011. 1. února 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na ŽP.
V dubnu 2015 SUDOP Praha technickou studii, která upřesnila výsledné směrové a výškové vedení trasy, umístění umístění křižovatek a odpočívek. Trasa je směrově a výškově shodná s variantou Západní 2.
V prosinci 2017 zpracoval SUDOP Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále zajistit inženýrskou činnost pro vydání územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Loudilka a Mezno), 20 dálničních mostů, 4 nadjezdy, přeložky silnic I/3 (1268 m), II/121 (821 m), III/00339 (100 m), III/12138 (905 m) a III/12139 (234 m), služební sjezd, 2 účelové (541 m) a 2 místní komunikace (596 + x m), 54 polních a 1 lesní cesta (2984 m), 10 příjezdových komunikací k RN (1491 m), 1 lesní (771 m) a 21 polních cest (10807 m), 29 přístupových cest na pozemky, 1 opěrná zeď (24 m), 8 protihlukových stěn (3640 m) a 8 zemních valů (3044 m). Celkový objem výkopů je 3 657 522 m3 a násypů 1 541 138 m3.
Stavba začíná za MÚK Voračice se silnicí I/18. Odtud pokračuje mostem přes vodoteč (249 m) umístěným jihovýchodně od Bezmíře. Trasa klesá k mostu přes Mastníku a silnici III/12145 (283 m, 3 pole), který se nachází mezi Bučovicemi a Křenovicemi. Dálnice stoupá po náspu mezi Dědkovem a Březinou, kříží mostem silnici III/12138. Jihozápadně trasa pokračuje kolem Heřmaniček k mostům přes vodoteč (134 m) a Divišovský potok (220 m). Západně od Loudilky je navržena MÚK Loudilka s přeložkou silnice II/121 (osmičkovitá). Poté vede trasa v souběhu s železniční tratí Praha - České Budějovice. Severně od Říkova je navržen most přes Voračický potok a polní cestu (462 m). V zářezu pokračuje k estakádě přes údolí Mastníku, železniční trať a místní komunikaci (925 m). V zářezu trasa severovýchodně míjí Styrov a Hejlový vrch. Severně od Žibkova je navržena estakáda (413 m), v zářezu se dostává k dalšímu mostu přes údolí (207 m). Stavba končí za MÚK Mezno s přeložkou silnice I/3 (osmičkovitá), kde se napojuje na provozovaný úsek Mezno - Veselí nad Lužnicí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 8,569 miliardy Kč.
Stavba je součástí 2. etapy stavby Praha - Mezno.

Úsek Mezno - České Budějovice

Úsek měří 67,3 km a je rozdělen do několika staveb. V provozu je úsek Mezno - Tábor-obchvat.

Stavba 0305/II Nová Hospoda - Mezno 1. etapa - Napojení na I/3 je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 1,000 km. 19. března 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. V prosinci 1995 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla aktualizována v červnu 2000. Bylo vydáno územní rozhodnutí. 23. března 2007 bylo vydáno stavební povolení. První etapa stavby byla připojena ke stavbě 0306/I Mezno - Chotoviny jako vícepráce.
Součástí stavby byly 2 dálniční mosty (pravé mosty), vybudování opěr a pilotovaného založení u jednoho levého mostu, přeložka silnice III/1248 (692 m), příjezd a chodník k nádraží Mezno, 4 polní cesty (2444 m), provizorní napojení a 2 protihlukové stěny.
V rámci 1. etapy byla postavena pravá polovina vozovky v km 63,000 - 64,000 a levá polovina vozovky v km 63,800 - 64,000.
Stavba začíná provizorním napojením na silnici I/3 na MÚK Mezno. Odtud provizorní komunikace pokračuje ve stopě dálnice až k dálničnímu mostu přes potok, před kterým začíná pravá polovina dálnice. Následně trasa pokračuje na jih, kde se napojuje na úsek Mezno - Tábor na hranicích kraje Středočeského a Jihočeského.
Stavbu projektoval Pragoprojekt. První etapu realizoval Strabag a SMP. Náklady na stavbu jsou 995 milionů Kč. Realizace proběhla v období 26. června 2008 až listopad 2009. 17. prosince 2007 byla uvedena do provozu pravá polovina vozovky jako provizorní napojení na I/3.

Stavba 0305/II Nová Hospoda - Mezno 2. etapa je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 1,700 km. 19. března 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. V prosinci 1995 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla aktualizována v červnu 2000. Bylo vydáno územní rozhodnutí. 30. ledna 2007 bylo zahájeno stavební řízení. 23. března 2007 bylo vydáno stavební povolení.
12. dubna 2011 bylo zahájeno stavební řízení na vybavení odpočívek, stavební povolení bylo vydáno 28. června 2011.
Součástí stavby jsou 2 dálniční mosty (levá polovina), levá polovina dálnice, oboustranná odpočívka Mezno, protihluková stěna a 2 protihlukové valy. V rámci 2. etapy byla postavena pravá vozovka v km 62,300 - 63,000 a levá polovina vozovky v km 62,300 - 63,800.
Stavba začíná za MÚK Mezno a odtud pokračuje na jih, kde se napojuje na úsek Mezno - Tábor na hranicích kraje Středočeského a Jihočeského.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a realizovalo sdružení Strabag a SMP. Náklady na stavbu jsou 821 milionů Kč. Realizace proběhla v období červenec 2008 až srpen 2010 s uvedením do provozu v 22. prosince 2009.

Stavba 0306/I Mezno - Chotoviny je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 6,800 km. V prosinci 1995 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 28. června 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V únoru 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2002 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. Realizační dokumentaci zpracoval Mott MacDonald.
Součástí stavby byla MÚK Chotoviny, 7 dálničních mostů, z nichž nejdelší je estakáda Rzavá (242 m), 3 nadjezdy, přeložky silnic II/120, III/00341, 2 účelových komunikací a 4 polních cest, 1 protihluková stěna (2110 m) a SSÚD Chotoviny (samostatná investice). Povrch vozovky je asfaltový.
Trasa bude navazovat na předchozí úsek 0305/II a je vedena východně od stávající silnice I/3 u Mezna. Pokračuje kolem Sudoměřic. U Chotovin mostem překračuje železniční trať Praha - České Budějovice a končí na MÚK Chotoviny.
Stavbu realizovalo "Sdružení 0306/I Mezno - Chotoviny" ve složení Strabag a SMP. Celkové náklady na stavbu jsou 2,292 miliardy Kč. Výstavba proběhla v období listopad 2003 až červen 2008, s uvedením do provozu 17. prosince 2007. Slavnostní zahájení stavby proběhlo 24. června 2004. 24. června 2004 bylo předáno staveniště pro nadjezdy, polní cesty atd. 14. prosince 2004 bylo předáno staveniště i pro hlavní trasu.

Stavba 0306/IIA Přeložka silnice I/3 Chotoviny - Stoklasná Lhota je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 3,280 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 15. srpna 1995, dne 20. března 1996 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. března 1996 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V prosinci 1996 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí. V červnu 2001 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro zadání stavby.
Součástí stavby byly 3 dálniční most, 2 nadjezdy, přeložka silnice III/00338, III/00347 a 2 polních cest, provizorní napojení a protihluková stěna (470 m).
Stavba začíná za MÚK Chotoviny, na starou silnici I/3 byla propojena pomocí provizorního napojení. Odtud pokračuje na jih ke Stoklasné Lhotě, kde kříží silnici II/603 překonává mostem. Stavba končí za nadjezdem silnici III/00347H u Stoklasné Lhoty.
Stavbu projektoval VPÚ DECO a provedlo "Sdružení 0306/IIA Chotoviny – Stoklasná Lhota" ve složení Strabag, SSŽ a SMP Construction. Náklady na stavbu byly 924 milionu Kč. Realizace proběhla v období 14. února 2002 až říjen 2005 s uvedením do provozu 7. října 2004. Úsek byl označen jako dálnice až při zprovoznění stavby 0306/I Mezno - Chotoviny v prosinci 2007.

Stavba 0306/IIB Rozšíření silnice I/3 Stoklasná Lhota - Čekanice je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 1,019 km. Jednalo se o dostavbu levé poloviny dálnice, pravá byla postavena v letech 1991 až 1994 v rámci stavby "I/3 Stoklasná Lhota - Čekanice, přeložka".
V prosinci 1996 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V říjnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí. V červnu 2001 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro zadání stavby.
Součástí stavby byla opěrná zeď (140 m).
Stavba začíná za nadjezdem silnice III/00347H u Stoklasné Lhoty a končí před mostem u Čekanic.
Stavbu projektoval VPÚ DECO Praha a provedlo "Sdružení D3 Tábor" ve složení Colas CZ, Firesta – Fišer a Swietelsky stavební. Náklady na stavbu byly 235 milionu Kč. Realizace probíhala v období 14. února 2002 až červen 2005 s uvedením do provozu 7. října 2004. V polovině září 2004 byla zprovozněna část po přejezd SDP. Úsek byl označen jako dálnice až při zprovoznění stavby 0306/I Mezno - Chotoviny v prosinci 2007.

Stavba 0306/IIC most u Čekanic je postaven v kategorii D 26,5/120 a měří 472,076 m. V prosinci 1996 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 29. září 2000 vydal Okresní úřad Tábor souhlasné stanovisko. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Předmětem stavby je levý most u Čekanic. Jedná se 13 polovou konstrukci z předpjatého betonu o rozpětí polí 22,14 + 29,41 + 30,10 + 32,35 + 40,44 + 7x40,47 + 30,35 metrů a šířce 15,35 m. Založení mostu je na vrtaných pilotách průměru 1220 mm proměnné délky 11-17 m. 6 ks pro jeden pilíř, vyjímkou je pilíř P8, pro který bylo navrženo 8 pilot. Jedná se o levý most, pravý byl postaven v letech 1991 až září 1994 v rámci stavby "I/3 Stoklasná Lhota - Čekanice, přeložka".
Stavbu projektoval Promo a realizovalo "Sdružení Druhý most" ve složení SMP Constuction a Strabag. Náklady na stavbu byly 322 milionů Kč. Stavba mostu byla zahájena v únoru 2003 a slavnostně byla zahájena až 28. dubna 2003. Most byl dokončen 20. června 2005. Úsek byl označen jako dálnice až při zprovoznění stavby 0306/I Mezno - Chotoviny v prosinci 2007.

Stavba 0306/IID most Čekanice - obchvat Tábora je postaven v kategorii D 26,5/120 a měří 536 m. Jedná se o dostavbu levý poloviny dálnice v úseku od mostu u Čekanic po MÚK Čekanice., pravá byla postavena v letech 1991 až září 1994 v rámci stavby "I/3 Stoklasná Lhota - Čekanice, přeložka". V prosinci 1996 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Povrch vozovky je asfaltový.
Stavbu projektoval VPÚ DECO a realizoval Swietelsky. Náklady na stavbu byly 94 milionů Kč. Výstavba úseku proběhla v období říjen 2002 až 20. červen 2005. Úsek byl označen jako dálnice až při zprovoznění stavby 0306/I Mezno - Chotoviny v prosinci 2007.

Obchvat Tábora je postaven v kategorii D 26,5/120 a měří 3,495 km, ale došlo ke zkrácení stavby na 3,018 km. Realizace stavby proběhla v období červen 1988 až červen 1991 s otevřením stavby 30. června 1991. Tato stavba byla označena jako dálnice po rekonstrukci na dalniční standard v roce 2013.
Spolu se stavbou 0307 proběhla rekonstrukce povrchu vozovky, byla upravena MÚK Čekanice, odstraněny obě čerpací stanice a vybudován systém SOS.

Stavba Tábor - Veselí nad Lužnicí je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 25,010 km. Stavbu realizuje sdružení "D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí", jehož členy jsou Strabag, Metrostav, IS Košice a Eurovia CS s nabídnutou cenou 12,433 miliardy Kč. Stavba se skláda ze pěti samostatných staveb 0307A Tábor - Soběslav, 0307B most přes Koberný, 0307C most přes údolí Černovíckého potoka, 0308A Soběslav - Veselí a 0308B most přes Lužnici včetně rekonstrukce obchvatu Tábora délky 3,514 km a dvoupruhu (0306/IIB,C) délky 1,550 km. Stavba byla slavnostně zahájena 2. října 2008. Realizace je plánována v období říjen 2008 až říjen 2013, Slavnostní akt proběhl 28. června 2013 a 29. června 2013 byla stavba dána do provozu.

Stavba 0306 Rekonstrukce stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu v km 74,080 - 79,125 je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 5,064 km, z toho délka dvoupruhu je 1,550 km a čtyřpruhu 3,495 km. Předmětem stavby je rekonstrukce pravého jízdního pásu km 74,080 - 75,630 (stavby 0306/IIB,C,D) a stávajícího obchvatu Tábora km 75,920 - 79,125 (vlevo) a v km 75,630 - 79,125 (vpravo). V dubna 2003 Helika zpracovala dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci dvoupruhu a v březnu 2004 Helika zpracovala dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci čtyřpruhu. V dubnu 2008 zpracovala Helika projektovou dokumentaci pro provádění stavby na rekonstrukci stávajícího dvoupruhu a čtyřpruhu. Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci dvoupruhu.
V červnu 2010 zpracoval Novák&Partner aktualizaci dokumentace pro stavební povolení na levý jízdní pás. 16. srpna 2010 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení rekonstrukce levého dvoupruhu v km 75,630 - 79,250, ústní projednání se uskutečnilo 14. září 2010. 21. září 2010 bylo stavební řízení přerušeno do majetkoprávního vypořádání mezi ŘSD a Benzinou, nejpozději však do 31. března 2011. 10. května 2011 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení. 14. června 2011 bylo na tuto část vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklad. 15. února 2012 byl rozklad zamítnut. Následně bylo 29. března 2013 stavební povolení rozhodnutím soudu zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 27. ledna 2014 rozkladová komise MD ČR rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání.
V březnu 2012 zpracoval Novák&Partner zpracoval aktualizaci dokumentaci pro stavební povolení na pravý jízdní pás. 24. dubna 2012 bylo zahájeno stavební řízení na rekonstrukci pravého dvoupruhu. 19. listopadu 2012 bylo vydáno na tuto část stavební povolení. Byly podány rozklad, které byly 12. dubna 2013 zamítnuty. Následně bylo stavební povolení rozhodnutím soudu zrušeno. 12. února 2014 bylo stavební řízení přerušeno. 18. září 2014 bylo stavební řízení na část km 76,765 - 78,660 zastaveno.
10. listopadu 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 76,765 - 78,660 vpravo, stavební povolení bylo vydáno 20. ledna 2015, proti kterému byl podán rozklad, jenž byl 25. května 2015 zamítnut.
V prosinci 2014 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby na pravý jízdní pás km 76,765 - 79,125, v rámci které byl úsek rozdělen na "bezproblémovou" km 76,765 - 78,660 a km 78,660 - 79,125 zahrnující nedořešené připojení areálu Motocentra.
20. ledna 2015 bylo vydáno stavební povolení na část km 76,765 - 78,660 vpravo, právní moci nabylo 22. května 2015. 7. března 2018 bylo zveřejněno oznámení o pokračování stavebního řízení na část km 78,660 - 79,125 vpravo, účastníci řízení se mohli vyjádřit do 15 dnů ode dne doručení.
30. září 2008 byla zahájena rekonstrukce pravého dvoupruhu (0306/IIB) a v dubnu 2009 byla dokončena. 4. května 2009 začala rekonstrukce Čekanického mostu (0306/IIC). Rekonstrukce pravého jízdního pásu byla navržena v období 17. květen až 31. prosinec 2013, není však stále dokončena. Rekonstrukce km 76,765 - 78,660 byla dokončena do 2. prosince 2016.
Předmětem rekonstrukce je úprava na dálniční standard, tj. změny šířkového a příčního uspořádání, kompletní výměna vozovky, dále úprava MÚK Čekanice, rekonstrukce mostu v MÚK Čekanice opravy a úpravy na estakády Čekanice, opěrné zdi u SOS hlásek (24 m), rekonstrukce kanalizačního systému, vybudování dálničného systému SOS a demolice ČSPH vlevo a vpravo.
Stavbu projektoval Novák a Partner a realizuje Strabag. Náklady na rekonstrukci jsou plánovány na 470 milionů Kč. Realizace je plánována v rámci stavby Tábor - Veselí nad Lužnicí.

Stavba 0307 Tábor - Soběslav je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 16,295 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 5. března 1999, dne 15. listopadu 2000 proběhlo veřejné projednání posudku dokumentace EIA. 5. února 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V dubnu 2002 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 16. října 2003 bylo vydáno územního rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, dostavba MÚK Měšice, 14 dálničních mostů, z toho 5 velkých mostů, 2 ekodukty, 11 nadjezdů, 1 most na přeložce, přeložky silnic I/19 (686 m), II/135, II/409 (920 m), III/13527 (512 m), III/13528 (440 m), III/13531 (634 m), III/4093 (292 m), 5 místních komunikací (2368 m), 6 lesních (2168 m) a 4 polní cesty (1180 m), 9 přístupových a účelových komunikací (12 310 m) a 8 protihlukových stěn (2160 m). Celkový objem výkopů je 2 019 939 m3 a násypů 1 564 870 m3.

Stavba bude navazovat na předchozí úsek obchvatu Tábora před MÚK Měšice se silnicí I/19. Trasa je vedena kolem Kozího Hrádku a rybníků až k silnici II/409, kde je plánována MÚK Planá nad Lužnicí (osmičkovitá). Pokračuje mostem přes Koberný okolo Košic v koridoru spolu s vedením VN až k Soběslavi. Přes údolí Černovíckého potoka je navržen most o délce cca 1 km, za kterým následuje MÚK Soběslav se silnicí II/135 (osmičkovitá).
Stavba byla rozdělena do tří částí:

 • Stavba 0307A Tábor - Soběslav V září 2004 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červnu 2008 její aktualizaci. 2. března 2010 bylo vydáno stavební povolení na část hlavní trasy km 91,270 - 95,420.
  23. března 2010 bylo vydáno stavební povolení na část hlavní trasy km 80,600 - 86,100. 13. ledna 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, jedná se o posun trasy v km 80,600 - 81,433 až o 10,5 m. 18. února 2011 bylo vydáno povolení na tyto změny.
  9. července 2010 bylo vydáno stavební povolenína mosty SO 201 a SO 202.
  9. září 2010 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu km 86,100 - 91,720, 3 mosty, ekodukt a další objekty.
  25. ledna 2011 bylo vydáno stavební povolení na MÚK Měšín (levá strana).
  14. února 2011 bylo vydáno stavební povolení na část hlavní trasy km 79,125 - 79,400.
  17. února 2011 bylo vydáno stavební povolení na část hlavní trasy km 79,400 - 80,600.
  Stavbu projektoval Valbek. Náklady na stavbu byly 7,330 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 16. března 2009 až 30. září 2013, s uvedením do provozu 28. června 2013. Slavnostní akt se konal 27. června 2013.
 • Stavba 0307B most přes Koberný měří 574 m. V řijnu 2004 Novák a Partner zpracovali dokumentaci pro stavební povolení. 16. června 2008 byla vydáno stavební povolení. 13. listopadu 2009 bylo vydáno rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením. Jedná se o změnu nosné konstrukce na letmo betonovanou předpjatou.
  Stavbu projektoval Novák a Partner a provedl Metrostav. Náklady na stavbu byly 1,188 miliardy Kč. 2. září 2008 bylo předáno staveniště. Realizace proběhla v období 2. září 2008 až 30. září 2013, s uvedením do provozu 28. června 2013. Slavnostní akt se konal 27. června 2013.
 • Stavba 0307C most přes údolí Černovíckého potoka měří 762 m. V prosinci 2004 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 15. února 2010 bylo vydáno stavební povolení.
  Stavbu projektoval Valbek a provedl Metrostav. Náklady na stavbu byly 892 milionů Kč. Realizace je proběhla v období 16. března 2009 až 30. září 2013.

Realizace je plánována v období 2. září 2008 až 30. září 2013, s uvedením do provozu 28. června 2013. Slavnostní akt se konal 27. června 2013.

Stavba 0308A,B Soběslav - Veselí nad Lužnicí je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 8,715 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 5. března 1999, dne 15. listopadu 2000 proběhlo veřejné projednání posudku dokumentace EIA. 5. února 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V dubnu 2002 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 28. května 2004 bylo vydáno územního rozhodnutí a 30. června 2004 nabylo právní moci. V září 2004 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v roce 2008 její aktualizaci.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, 9 dálničních mostů, 3 nadjezdy, most na přeložce, lávka, přeložky silnic I/23 (540 m) a III/13521, účelová komunikace, 13 polních cest, cesta pro pěší, 2 opěrné zdi (30 m) a 2 protihlukové stěny (1515 m). Celkový objem výkopů je 963 082 m3 a násypů 862 653 m3.

Stavba začíná za MÚK Soběslav se silnicí II/135. Odtud trasa pokračuje východně kolem Soběslavi. Za mostem U hráze rybníka Nadýmač se trasa dostává do souběhu s železniční tratí Praha - České Budějovice, podél které vede. Následuje MÚK Dráchov s přeložkou silnice I/23 (trubkovitá). Trasa je vedena v pravostranném oblouku k mostu přes Lužnici (1063 m), kterým překonává železniční trať, stávající silnici I/3 a řeku Lužnici. V místě provizorního napojení obchvatu Veselí n. L. na stávající silnici I/3 je navržena MÚK Veselí-sever (trubkovitá), za kterou stavba končí napojením na v polovičním profilu postavený obchvat Veselí n. L, který tvoří levou polovinu dálnice, současné propojení bude využito.
Stavba projektoval Pragoprojekt. Stavba byla rozdělena do dvou částí:

 • Stavba 0308A Soběslav - Veselí měří 7,652 km. Stavba končí za MÚK Veselí n. Lužnicí-sever. 20. května 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 99,500-104,135. 3. července 2009 bylo vydáno stavební povolení.
  6. dubna 2010 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 205 Dalniční most a 20 251 opěrnou zeď, 6. května 2010 bylo vydáno stavební povolení.
  Dne 30. července 2010 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavební řízení na hlavní trasu km 95,420-99,500, mosty SO 201-4 a další objekty. 10. září 2010 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
  Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedl Strabag. Náklady na stavbu byly 3,160 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 10. srpna 2009 až 30. září 2013, s uvedením do provozu 28. června 2013. Slavnostní akt se konal 27. června 2013.
 • Stavba 0308B most přes Lužnici měří 1,070 km. 18. května 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 3. července 2009 bylo vydáno stavební povolení.
  Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedla Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 1,388 miliardy Kč. Realizace je plánována v období 16. března 2009 až 30. září 2013, s uvedením do provozu 28. června 2013. Slavnostní akt se konal 27. června 2013.

Stavba 0308C Veselí - Bošilec je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 5,125 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 5. března 1999, dne 15. listopadu 2000 proběhlo veřejné projednání posudku dokumentace EIA. 5. února 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V dubnu 2002 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 28. května 2004 bylo vydáno územního rozhodnutí. V listopadu 2004 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V prosinci 2010 Pragoprojekt zpracoval aktualizaci dokumentace pro stavební povolení.
11. října 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 3. listopadu 2011. Následně byla 21. února 2012 zůžena žádost, z důvodů nedokončeného majetkoprávního vypořádání byl ze žádosti vyjmut úsek km 107,432 - 107,499 vpravo. 4. dubna 2012 bylo vydáno stavební povolení.
30. března 2012 bylo zahájeno stavební řízení na provizorní napojení na I/3. 1. listopadu 2012 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
19. března 2013 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu km 107,432 - 107,499 vpravo.
V dubnu 2012 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
V období duben 1995 až srpen 1998 byl postaven 3,8 km dlouhý obchvat Veselí nad Lužnicí s náklady 139 milionů Kč a uvedením do provozu 18. června 1998. V km 104,135-108,070 byla postavena levá polovina vozovky dálnice v kategorii D 26,5 a v oblasti MÚK Veselí-jih km 106,580-107,120 i pravá polovina. V rámci stavby bude provedeno rozšíření na kategorii D 27,5/120.
Součástí stavby je úprava MÚK Veselí-jih, 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 rekonstrukce nadjezdů, most na II/603, přeložky silnic II/147 (613 m), II/603 (3380 m) a III/14717 (247 m), 5 polních cest (3564 m) a 4 protihlukové stěny (1820 m). Celkový objem výkopů je 118 749 m3 a násypů 150 002 m3.

Stavba začíná za MÚK Veselí-sever se silnicí II/603 a pokračuje dále v trase obchvatu Veselí, který byl v předstihu postaven jako levá polovina dálnice, bude však výškově a šířkově upravena. Na konci obchvatu následuje MÚK Veselí - jih se silnicí I/24, která je již zprovozněná. Odtud vede v trase stávající silnice I/3. Stavba končí před odbočkou na Dolní Bukovsko.
Stavbu provedlo "Sdružení STRABAG - EUROVIA - D3 VESELÍ-BOŠILEC" ve složení Strabag a Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 998 milionů Kč. Realizace proběhla v období 13. dubna 2015 až 31. října 2017. Stavba byla slavnostně zahájena 7. dubna 2015. 20. ledna 2017 byl zprovozněn pravý jízdní pás v km 104,135 (ZÚ) - 107,8. 12. října 2017 byla stavba slavnostně zprovozněna.

Stavba 0309 Bošilec - Úsilné je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 21,977 km. V říjnu 2002 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 10. března 2003 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 10. července 2003 byla zveřejněna dokumentace EIA, dne 26. listopadu 2004 se uskutečnilo veřejné projednání. 9. února 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
Stavba nahradí přetíženou silnici I/3 a byla rozdělena do tří samostatných staveb:

Stavba 0309/I Bošilec - Ševětín měří 8,137 km. V prosinci 2007 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, v roce 2009 Pragoprojekt zpracoval změnu. 27. srpna 2009 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 16. září 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána 3 odvolání. 15. dubna 2011 byla odvolání zamítnuta.
V červenci 2010 Pragoprojekt zpracoval Technickou dokumentaci ekvivalent dokumentace pro stavební povolení - podklad pro majetkoprávní přípravu a v červenci 2012 dokumentaci pro stavební povolení.
9. července 2013 byla prodloužena platnost územního rozhodnutí.
24. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na 4 dálniční mosty a podchod. Ústní projednání se uskutečnilo 27. února 2014 na ŘSD. 25. července 2014 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
25. února 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stravebního řízení na hlavní trasu a další objekty. Ústní projednání se uskuteční 25. března 2014. 25. července 2014 bylo stavební řízení přerušeno. 30. října 2014 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
V červnu 2014 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby jsou 4 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 mosty na II/603, podchod, přeložky silnic II/603 (5822 m), III/14713 (540 m), III/1555 (170 m), III/1558 (244 m) a III/10570 (175 m), 2 místní komunikace (797 m), příjezd (34 m), 4 polní cesty (2158 m), oprava polní cesty (800 m), 5 sjezdů na polní cesty (334 m), parkoviště, komunikace pro pěší (136 m), 2 autobusové zastávky, 4 protihlukovýché stěny (3116 m) a demolice 4 objektů a 2 mostů. Celkový objem výkopů je 728 873 m3 a násypů 729 567 m3.
Stavba začíná před křižovatkou silnic I/3 s III/14713. Trasa odtud pokračuje v trase stávající silnicí, v místě překonání Bukovského potoka využívá železničního násypu, který bude opuštěn po modernizaci železniční trati. V technické studii (10/2002) byla navržena MÚK Bošilec, která byla při zpracování DÚR vypuštěna s ohledem na malou vzdálenost mezi křižovatkami. Trasa se u Dynína odklání od stopy silnice I/3 a pokračuje vpravo od ní. Následně ji kříží, a pokračuje mezi stávající silnice I/3 a železniční trati kolem Neplachova. Stavba končí napojením na stávající silnici I/3 před MÚK Ševětín se silnicí III/10570.
Stavbu provádí "Společnost MTS + SWIETELSKY + DOPRASTAV, D3 Bošilec - Ševětín" ve složení Metrostav, Swietelsky stavební a Doprastav. Náklady na stavbu jsou 1,951 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 314 milionů Kč, z toho je 172 milionů z OPD. Realizace je plánována v období 24. února 2016 až 24. února 2020. Stavba byla slavnostně zahájena 22. září 2015.

Stavba 0309/II Ševětín - Borek měří 10,680 km. V prosinci 2006 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. srpna 2009 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 16. září 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána 2 odvolání. 15. dubna 2011 byla odvolání zamítnuta. 3. července 2013 bylo prodlouženo územního rozhodnutí. 18. prosince 2014 bylo územní rozhodnutí změněno, kvůli změně napojení MÚK Lhotice. Podána odvolání byla 23. března 2015 zamítnuta.
V listopadu 2011 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Oproti předchozímu stupni dokumentace bude zachován v km 123,7 v prostoru odpočívky Chotýčany stávající poloměr výškového zakružovacího oblouku, rovněž nebude nutné demolovat 2 nadjezdy z důvodů posunutí odpočívky Chotýčany blíže k Táboru.
24. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na 4 dálniční mosty a ekodukt. Ústní projednání se uskutečnilo 27. února 2014. 30. dubna 2015 bylo stavební řízení přerušeno. 15. února 2016 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, účastníci se mohli vyjádřit k podkladům do 15 dnů od doručení. 7. dubna 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
14. dubna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, MÚK Ševětín a další objekty. Ústní projednání se uskutečnilo 6. května 2014. 25. července 2014 bylo stavební řízení přerušeno. 8. února 2016 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, účastníci se mohli vyjádřit k podkladům do 15 dnů od doručení. 30. března 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
V září 2014 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
14. ledna 2016 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na MÚK Lhotice a protihlukové stěny, ústní jednání se uskutečnilo 3. února 2016, 22. února 2016 byly doplněny podklady. 18. dubna 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Ševětín a Lhotice), okružní křižovatka, 3 dálniční mosty, 1 rekonstrukce dálničního mostu, ekodukt, úprava místní komunikace (151 m), služební sjezd, provizorní napojení (120 m - nebude realizováno), 3 lesní (403 m) a 5 polních cest (2733 m), přístupová cesta (150 m), 3 protihlukové stěny (1771 m) a demolice 2 mostů. Celkový objem výkopů je 618 105 m3 a násypů 494 475 m3.
V období 1985 až říjen 1994 byl postaven 10,5 kilometrový úsek mezi obcemi Ševětín - Borek v polovičním profilu kategorie D 26,5/120 jako pravá polovina vozovky. Výstavba proběhla ve třech stavbách. Stávající pravá polovina bude opravena rozšířena na kategorii D 27,5/120. Větve křižovatek budou přestavěny na dvoupruhové.
Stavba začíná před MÚK Ševětín se silnicí III/10570 (deltovitá). Odtud pokračuje v trase stávající silnice I/3, která bude doplněna o levou polovinu. V km 123,700 bude umístěna oboustranná odpočívka Chotýčany (samostatná stavba). Následuje MÚK Lhotice se silnicí II/146 (kosodelná). V km 127,0-127,3 je situováno SSÚD Borek (samostatná stavba, projektant VPÚ DECO). Stavba končí před stávajícím provizorním sjezdem u Borku.
Stavbu realizuje sdružení EUROVIA CS. Náklady na stavbu jsou 1,347 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 443 milionů Kč, z toho je 231 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 8. prosince 2016 až 31. prosinec 2020. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 15. března 2017. 18. prosince 2018 byla doprava převedena v km 118,170 - 125,730 a v km 126,310 - 128,080 převedena na levý jízdní pás.

Stavba D3 0309/II - Odpočívka Chotýčany leží v km 123,8. V březnu 2016 zpracoval Valbek technickou studii. V listopadu 2017 zpracoval Valbek dokumentaci pro územní rozhodnutí. 18. října 2017 bylo zveřejněno oznámení EIA na odpočívku Chotýčany. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. 13. srpna 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí.
Přemětem stavby je vybudování střední oboustranné odpočívky Chotýčany. Na každé odpočívce bude vybudováno 45 míst pro OA, 40 míst pro NA, 4 místa pro autobusy a 5 míst pro karavany. Součástí stavby je nadjezd, odpočívka, 2 polní cesty (861 m), protihlukový zemní val (678 m) a demolice nadjezdu. Celkový objem výkopů je 263 805 m3 a násypů 25 650 m3.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 329 milionů Kč. Realizace je plánována v období leden 2020 až červen 2021.

Stavba 0309/III Borek - Úsilné měří 3,140 km. V listopadu 2004 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 10. dubna 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a v říjnu 2007 nabylo právní moci. 9. března 2010 byla jeho platnost prodloužena do 31. května 2015.
V září 2008 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení pro I. etapu km 128,080-129,860. V prosinci 2009 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení pro II. etapu km 129,860 - 131,408 (MÚK Úsilné).
V prosinci 2008 Pragoprojekt zpracoval změnu dokumentace pro územní rozhodnutí na MÚK Úsilné. 9. září 2009 byla podána žádost o změnu územního rozhodnutí na MÚK Úsilné. 7. ledna 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu MÚK Úsilné.
19. listopadu 2012 bylo vydáno stavební povlení na část km 128,380 - 129,560. 5. prosince 2012 bylo na mosty vydáno stavební povolení na mosty v MÚK Úsilné.
18. ledna 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 128,080 - 128,380 a 129,560 - 131,240, MÚK Úsilné, 4 mosty a další objekty. 5. března 2014 byla žádost zúžena o MÚK Úsilné, 2 mosty a zárubní zeď, účastníci řízení se mohli vyjádřit do 11. dubna 2014. 11. července 2014 bylo na tuto část vydáno stavební povolení, proti kterému byl podán rozklady. 21. dubna 2015 byly rozklady zamítnuty.
19. září 2014 bylo vydáno stavební povolení na MÚK Úsilné, 2 mosty a další objekty.
V dubnu 2012 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je MÚK Úsilné (prstencovitá), 7 dálničních mostů, 2 nadjezdy, 2 nadjezdy přes I/34, úprava silnice I/34 (1280 m), přeložka silnice III/10576 (852 m), místní komunikace (260 m), provizorní napojení (84 m), polní cesta (243 m), 2 zárubní zdi (76 m) a demolice nadjezdu přes silnici I/34. Celkový objem výkopů je 576 242 m3 a násypů 588 319 m3.
Stavba začíná před provizorním napojením silnice I/3 na starou silnici. Odtud trasa pokračuje lesem, mostem přes Kyselovu vodu (192 m), východně kolem Úsilného. Stavba končí za MÚK Úsilné se silnicí pro motorová vozidla I/34, která byla původně navržena jako trolístkovitá a následně tvar změněn na prstencotivou.
Stavbu provedlo "Sdružení EUROVIA - STRABAG - D3 BOREK - ÚSILNÉ" ve složení Eurovia CS a Strabag. Náklady na stavbu byly 1,130 miliardy Kč. Výstavba proběhla v období 28. dubna 2015 až prosinec 2017. Stavba byla slavnostně zahájena 7. dubna 2015 a slavnostně zprovozněna 27. září 2017.

Úsek České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko

Úsek měří 43,8 km a je rozdělen do čtyř staveb:

Stavba 0310/I Úsilné - Hodějovice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 7,197 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001. 20. května 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V listopadu 2002 Pragoprojekt zpracoval technickou studii, která zpřesnila vedení doporučené varianty.
V prosinci 2005 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Proběhlo její projednávání, ale pro rozpory mezi požadavkem Českých Budějovic na výškové vedení trasy a dokumentací, byly požadovány změny. V srpnu 2009 "Sdružení Pragoprojekt/Metroprojekt D3 0310/I Úsilné - Hodějovice" zpracovalo aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí a investičního záměru.
12. května 2011 bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí. 14. září 2011 byla podaná odvolání zamítnuta. V březnu zpracoval TUBES změnu dokumentace pro územní rozhodnutí týkající změny odvodu srážkových vod z tunelu Pohůrka raženou kanalizací namísto přečerpávání. 12. července 2013 byla vydána změna územního rozhodnutí.
V květnu 2014 zpracoval Pragoprojekt změnu č. 2 dokumentace pro územní rozhodnutí spočívající ve změně MÚK Pohůrka, vypuštění MÚK Hodějovice, změny přesýpaných mostů na dvojice nadjezdů, související úpravy nižších tříd a dalších objektů.
6. února 2015 proběhlo jednání za účasti zástupců MD ČR, MV ČR, ŘSD, Jihočeského kraje a města České Budějovice, na kterém bylo dohodnuto vypuštění MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice. V září 2015 Pragoprojekt zpracoval studii dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice, ve které byla řešena přeložka silnice III/0341 při vypuštění MÚK Hlinsko, tvat křížovatky silnic II/156, III/1561 a MK při vypuštění MÚK Hodějovice a úprava MÚK Pohůrka v souvislosti s vypuštěním 2 MÚK a spojeným nárustem dopravy.
V květnu 2016 zpracovalo "Sdružení PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT - D3 0310/1" dokumentaci pro stavební povolení.
V listopadu 2016 zpracoval Pragoprojekt změnu č. 3 dokumentace pro územní rozhodnutí spočívající v jiné trase III/0341 a dílčích změnách některých objektů.
6. ledna 2017 vydalo MŽP závazné stanovisko k posouzení vlivům stavby na životní prostředí. V červnu 2017 zpracovalo "Sdružení PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT/VIAPONT - D3 0310/I" dokumentaci pro provádění stavby.
20. února 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu část km 131,240 - 133,840 a 134,800 - 136,800, 6 dálničních mostů (201-3, 205-6, 210) a další objekty. Ústní jednání se uskutečnilo 22. března 2017 na ŘSD ČR, Správě České Budějovice. 24. dubna 2018 bylo vydáno stavební povolení.
27. února 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu část km 133,840 - 134,800 a 136,800 - 138,437 a další objekty. Ústní jednání se uskutečnilo 12. dubna 2017 na ŘSD ČR, Správě České Budějovice. 3. května 2018 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
Součástí stavby je MÚK Pohůrka, 3 okružní křižovatky 6 dálničních mostů, 6 nadjezdů, most na III/15523, most na III/0341, hloubený tunel Pohůrka (999,5 m), úpravy silnic II/156 (179 m), II/634 (236 m), III/0341 (281 m), III/1561 (118 m) a III/14611 (71 m), přeložky silnice III/0341 (740 m) a III/15523 (417 m), 6 místních (1198 m) a 1 účelová komunikace (259 m), 6 příjezdů k RN a k ORL, 2 příjezdy k portálům tunelu (240 m), 3 polní cesty (1216 m), stezka (85 m), 5 chodníků, zastávka MHD, drenážní štola (202 m), gravitační štola (778 m raženo, 150 m hloubeno), 7 zárubních (328 m) a 4 opěrné zdi (376 m), 12 protihlukových stěn (5512 m) a 11 mobilní protihlukových stěn po dobu výstavby (317 m). Celkový objem výkopů je 2 135 089 m3 a násypů 841 961 m3.
Tunel je navržen v kategorii T 11,75. Jízdní pruhy jsou široké 3,5 m, resp. 3,75 m, průběžný přídatný pruh je široký 3,50 m, vnější i vnitřní vodící proužek měří 0,25 m, střední chodníky měří 1,25 m, vnější 1,30 m. V tunelu je navržena cementobetonová vozovka tloušťky 270 mm. Tunel je navržen na provozní rychlost 100 km/h.
Stavba navazuje na předcházející stavbu 0309/III Borek - Úsilné za MÚK Úsilné. Odtud trasa pokračuje na jih, kříží silnici II/634, prochází mezi Vrátem a průmyslovým areálem. Stavba pokračuje v pravostranném oblouku východně kolem Hlinskak tunelu Pohůrka. Hloubeným tunelem Pohůrka (999,5 m) prochází trasa mezi Dobrou Vodou a Suchým Vrbnem. U odkaliště je navržena MÚK Pohůrka s přeložkou silnice II/157 (prstencovitá). Trasa prochází v úzkém prostoru mezi odkalištěm a Novými Hodějovicemi. Se silnicí II/156 je navržena prosté křížení Hodějovice, což je okružní křižovatka, do které jsou zapojeny silnice II/156, III/1561 a III/15523. Stavba končí pod budoucím železničním mostem přeložky železniční trati, který je součást stavby 0310/II.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 8,539 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,107 miliardy Kč, z toho je 643 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období jaro 2019 až duben 2022.

Stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 12,536 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001. 20. května 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V listopadu 2002 Pragoprojekt zpracoval technickou studii, která zpřesnila vedení doporučené varianty.
V prosinci 2005 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V listopadu 2006 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 18. září 2008 bylo vydáno územního rozhodnutí, ale byla proti němu podána odvolání. 3. března 2009 byla odvolání zamítnuta. 23. srpna 2011 byla jeho platnost prodloužena.
V červnu 2013 zpracoval Novák & Partner změnu č. 1 dokumentace pro územní rozhodnutí týkající se MÚK Roudné. V dubnu 2015 zpracoval SUDOP Praha změnu dokumentace pro územní rozhodnutí. V září 2016 zpracoval Sudop Praha dokumentaci pro stavební povolení.
6. ledna 2017 vydalo MŽP závazné stanovisko k posouzení vlivům stavby na životní prostředí.
31. května 2017 byla vydána změna územního rozhodnutí.
V červenci 2017 zpracovala společnost "SUDOP GROUP_D3 Hodějovice - Třebonín" ve složení SUDOP Praha, Dopravoprojekt Bratislava, VPÚ DECO Praha, PUDIS, Dopravoprojekt Brno a GeoTec-GS projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
6. června 2018 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na MÚK Krasejovka, 17 dálničních mostů a nadchod pro zvěř. Ústní jednání se uskutečnilo 17. července 2018. 14. září 2018 bylo vydáno stavební povolení.
9. července 2018 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu a další objekty. Ústní jednání se uskutečnilo 16. srpna 2018.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Roudná, Krasejovka a Dolní Třebonín), 17 dálničních mostů, 3 nadjezdy, 2 železniční mosty, nadchod pro zvěř, přeložky silnic I/39 (521 m), II/155 (182 m), II/603 (661 m), III/00354a (289 m), III/15523 (430 m), 2x III/15529 (648 + 661 m), III/15532 (284 m) a III/15534 (261 m), 6 místních komunikací (1615 m), 2 lesní cesty (897 m), 9 polních cest (3784 m), přeložka železniční tratě (1350 m) a 7 protihlukových stěn (3220 m). Celkový objem výkopů je 1 871 786 m3 a násypů 2 247 492 m3.
Stavba začíná za křížením se silnicí II/156 u Hodějovic, v místě přeložky železniční trati. Odtud trasa pokračuje po náspu východně kolem Roudné k mostu přes Malši (778 m, 19 polí). V místě křížení silnice III/15529 je navržena MÚK Roudná s Jižní tangentou (kosodelná). U osady Lorenc je navržen ekodukt, trasa dále pokračuje po východním okraji lesa. Mostem přechází údolí Plavnice (437 m, 11 polí). Trasa východně prochází v zářezu kolem Plavnice. Se silnicí I/3 (budoucí II/603) je navržena MÚK Krasejovka (osmičkovita). Trasa pokračuje po náspu, kříží železniční trať České Budějovice - Dolní Dvořiště. Prochází mezi Dolní Svincí a Prostřední Svincí a končí za MÚK Dolní Třebonín (osmičkovitá) se silnicí II/155 (budoucí I/39).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,360 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,102 miliardy Kč, z toho je 643 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období jaro 2019 až duben 2022.

Stavba D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP o 0,5 na 3,5 m a měří 8,539 km. Oznámení EIA bylo zveřejněno 21. prosince 2001. V prosinci 2003 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 31. května 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V listopadu 2005 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V prosinci 2006 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 17. dubna 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, 24. září 2008 právní moci.
V listopadu 2015 zpracovalo "Sdružení VASA" ve složení Valbek a Satra dokumentaci pro stavební povolení a provádí inženýrskou činnost pro jeho vydání.
27. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA.
Součástí stavby je MÚK Kaplice-nádraží, 9 mostů na trase, 3 najezdy, velká oboustranná odpočívka Velešeín, přeložky silnic II/157 (410 m), III/1575 (45 m), III/15536 (687 m) a III/15710 (719 m), 4 místních komunikací (1086 m), 13 polních (3433 m) a 2 lesní cesty (441 m). Celkový objem výkopů je 925 389 m3 a násypů 849 264 m3.
Stavba začíná za MÚK Třebonín, kde navazuje na stavbu 0310. Odtud pokračuje v zářezu západně kolem Skřidly, přibližuje se železniční trati. Východně míjí Markvartice, kde je navržen most přes vodoteč a místní komunikaci (126 m, 5 polí). Trasa dále pokračuje v zářezu, prochází mezi Zvíkovem a Zubčickou Lhotou, západně míjí Netřebice. Následuje MÚK Kaplice-nádraží se silnicí II/157 (prstencovitá). Stavba končí za mostem přes Žďárský potok (153 m, 5 polí).
Náklady jsou plánovány na 2,802 miliardy Kč. Realizace je plánována v období leden 2020 až prosinec 2022.

Stavba D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 11,990 km. Oznámení EIA bylo zveřejněno 21. prosince 2001. V prosinci 2003 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 31. května 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V prosinci 2005 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V listopadu 2006 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 19. května 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí, 18. prosince 2008 nabylo právní moci.
V dubnu 2015 zpracovalo "Sdružení VASA" ve složení Valbek a Satra dokumentaci pro stavební povolení a provádí inženýrskou činnost pro jeho vydání.
31. srpna 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA.
Součástí stavby je MÚK Kaplice, 9 mostů na trase, 4 nadjezdy, most na III/00357, oboustranná odpočívka Suchdol, přeložky silnic II/154 (400 m), II/603 (413 m), III/00357 (1628 m), III/00358 (420 m), III/00359 (577 m), III/1572 (618 m), 3 místní komunikace (1045 m), 2 příjezdy (502 m), 3 polní cesty (2974 m) 2 lesní cesty (1227 m), 1 opěrná (84 m) a 1 zárubní zeď (x m) a 6 protihlukových stěn (1994 m). Celkový objem výkopů je 1 308 254 m3 a násypů 1 101 342 m3.
Stavba začíná za MÚK Kaplice-nádraží. Odtud vede po náspu, kříží železniční trať České Buděkovice - Dolní Dvořiště. Západně míjí Ráveň a Hubenov a východně Rožnov. V zářezu trasa pokračuje k mostu přes Blažkovský potok (318 m, 8 polí). Trasa vede po západním okraji Kaplice, východně od Stradova je navržen most přes Stradovský potok (192 m, 5 polí). S přeložkou silnice II/154 je navržena MÚK Kaplice (trubkovitá). Dále je trasa vedena po západním okraji lesa. Východně od Zdík je navržena estakáda Zdíky (612 m, 15 polí). most přes vede západně od stávající silnice I/3, západně míjí Kaplice, následuje MÚK Kaplice, která je navržena jako trubkovitá. Trasa vede dále podél stávající silnice I/3 kolem obce Skornice a Zdíky. Za nadjezdem silnice III/00359 Nažidla - Bujanov trasa pokračuje estakádou Suchdol (857 m, 21 polí). Trasa východně mijí Suchdol a končí napojením na již postavenou část obchvatu Dolního Dvořiště, který je vybudovaný v polovičním profilu.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 6,991 miliardy Kč. Realizace je plánována v období srpen 2021 až prosinec 2023.

Stavba D3 0312/II Nažidla – státní hranice ČR/Rakousko je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 3,543 km. Oznámení EIA bylo zveřejněno 21. prosince 2001. V prosinci 2003 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 31. května 2005 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V prosinci 2006 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 24. března 2015 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, které bylo zamítnuto 14. ledna 2016. 15. března 2017 bylo územní rozhodnutí Krajským soudem v Českých Budějovicích zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení. Následně 4. května 2017 Krajský úřad Jihočeského kraje napadé rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
V dubnu 2012 zpracoval Pragoprojekt ekvivalent dokumentace pro stavební povolení.
31. srpna 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA.
U Dolního Dvořiště byl v období duben 1992 až červen 1994 postaven v polovičním profilu úsek v délce 1,6 km.
Součástí stavby je MÚK Dolní Dvořiště, 3 mosty na trase, nadjezd, 2 úpravy silnice II/603 (71 + 170 m), přeložka silnice II/163 (1425 m), místní komunikace (373 m), 2 příjezdy (326 m), polní cesta (324 m), 2 opěrné zdi (382 m) a protihluková stěna (116 m). Celkový objem výkopů je 221 979 m3 a násypů 200 124 m3.
Stavba začíná na začatku již postaveného obchvatu jižně od Suchdola. Odtud pokračuje v současné trase, která bude rozšířena o pravou polovinu vozovky. Následně po cca 1,8 km se trasa od něj odklání a pokračuje levostranným obloukem k MÚK Dolní Dvořiště se silnicí II/163 (osmičkovitá). Následuje přímý úsek, kříží stávající silnici I/3 mostem, za kterým končí na státní hranici, kde navazuje na připravovanou rakouská rychlostní silnici S10.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,341 miliardy Kč. Realizace je plánována v období září 2021 až prosinec 2023.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019