Dálnice D 35

Úlibice - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou

Stavba dálnice D 35 byla schválena usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 10. dubna 1963 č. 286, o koncepci dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací, byla vymezena jako dálnice D 35 v trase Hradec Králové - Litomyšl - Svitavy - Jevíčko - Konice - Olomouc - Lipník nad Bečvou v délce 185 km. Úsek Liberec - Turnov - Hradec Králové byl součástí hlavní sítě jako H 35. Ke změně došlo usnesením vlády České republiky ze dne 10. listopadu 1993 č. 361, o rozvoji dálniční sítě do roku 2005, kde byla vymezena jako rychlostní komunikace R 35 v trase státní hranice - Liberec - Turnov - Hradec Králové - Česká Třebová - Mohelnice - Olomouc - Lipník nad Bečvou. Usnesením vlády České republiky ze dne 21. července 1999 č. 741. byl vypuštěn úsek státní hranice - Liberec a vymezena jako rychlostní silnce R 35 v trase Liberec - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Lipník.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byla rychlostní silnice R35 Liberec - Úlibice - Hradec Králové - Olomouc - Lipník přeřazena zpátky do dálniční sítě jako dálnice D35. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla schválena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.

Na základě rozhodnutí MD ČR ze dne 7. března 2016 byl úsek MÚK Doubí (Liberec) - MÚK Ohrazenice, km 25,005 - 42,001 přeřazen z dálniční sítě do sítě silnic pro motorová vozidla I/35.

18. prosince 2003 byla schválena severní varianta trasy přes Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou.

V říjnu 2013 zpracoval Valbek Studii proveditelnosti souboru staveb R35 Opatovice - Mohelnice, realizace byla rozdělena do 10 staveb celkové délky 105,810 km. V roce 2018 se předpokládá uvedení do provozu 2 staveb Opatovice - Časy a Časy - Ostrov, v roce 2020 4 staveb v úseku Ostrov - Janov, v roce 2025 stavby Janov - Opatovec a poslední 3 stavby v úseku Opatovec - Mohelnice by mělý být zprovozněny 2030. Celkové náklady byly odhadnuty na 47,443 miliardy Kč. Studie doporučila tento úsek rychlostní silnice R35 k realizaci s variantou bez MÚK Řídký, pro kterou nebyla prokázána její nezbytnost pro celý tah a může být nahrazena sousedními křižovatkami. 16. května 2014 Centrální komise MD ČR tuto studii schválila včetně realizace MÚK Řidký.

V červnu 2016 Valbek zpracoval studii "D35 Sedlice - Mohelnice, rozmístění odpočívek", ve které navrhl velkou odpočívku Litomyšl v km 191,940 (100 míst pro NA), střední odpočívku Staré Město v km 214,100 (60 míst pro NA) a malé odpočívky Bukovina v km 133,199 (14 míst pro NA), Hrušová v km 171,550 (14 míst pro NA), Opatov v km 202,250 (14 míst pro NA) a Křemačov v km 230,500 (14 míst pro NA).

¨

Dálnice je součástí mezinárodní silnice E442 Karlovy Vary - Liberec - Olomouc - Žilina. V provozu jsou úseky D11 (Sedlice) - Opatovice, Mohelnice - Křelov a Olomouc, Neředín - Lipník nad Bečvou. Ve stavbě je úsek Časy - Ostrov.

Celková délka: 206,981 km
V provozu: 61,947 km
1,040 km dokončeno, ale nezprovozněno
Ve stavbě: 14,700 km
V přípravě: 130,224 km

Úsek Úlibice - Hradec Králové

30. června 1994 bylo zveřejněno Oznámení EIA na úsek Úlibice - Hořice, část Úlibice - Ostroměř, dne 8. srpna 1996 se uskutečnilo veřejné projednání. 19. září 1996 vydal Okresní úřád Jičín nesouhlasné stanovisko z důvodu ochrany ZPF. 4. března 1998 bylo zveřejněno Oznámení EIA na úsek Ostroměř - Hradec Králové, ale další posuzování bylo zastaveno. Proto bylo na základě upřesňující technické studie nutno porovnat již navržené dlouhodobě sledované trasy s novou alternativní trasou a projít znovu celým procesem EIA.
Usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 26. února 2001 byla schválena v 2. změně a doplňcích ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, která obsahuje i koridor vedení trasy rychlostní silnice R 35.
V listopadu 2003 Transconsult zpracoval novou technickou studii, která byla podkladem při zpracování Oznámení EIA zveřejněného 13. září 2004. Dokumentace EIA byla zveřejněna 1. srpna 2006. V dubnu 2007 byl zpracován posudek. 31. května 2007 proběhlo veřejné projednání. Na základě požadavků na změnu trasy uvedeného v posudku byla zpracována "Studie R35 v úseku MÚK Vinice - MÚK Klenice", která byla projednána a posléze doplněná o hlukovou studii. 23. července 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.
V lednu 2009 Valbek zpracoval aktualizaci technické studie R35 Úlibice - Plotiště, která sloužila jako podklad pro zpracování investičních záměrů, prověřila polohu MÚK a upřesnila dělení na stavební úseky. Byly vypuštěny MÚK Ostroměř, Klenice a Všestary. Úsek je rozdělen do čtyř staveb.

Stavba D35 Úlibice–obchvat je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 1,641 km. V září 1999 Transconsult zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 29. září 2004 bylo zahájeno územní řízení, které bylo nasledně přerušeno. Z důvodů nedostačujícího stanoviska k hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 7. října 2005 územní řízení zastaveno.
V září 2009 Pragoprojekt zpracoval novou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně přeložky silnice I/16 v úseku konec stávajícího čtyřpruhu - MÚK Úlibice. Tvar křižovatky Úlibice byl spirálovitě okružní. Silnice I/16 měla býT rozšířena ve stávající trase. Následně byla stavba rozdělena do 3 souvisejících staveb, a to:
1. stavba km 2,341 - 1,200, předmětem je výstavba MÚK Úlibice a části přeložky I/16.
2. stavba km 1,200 - 0,700
3. stavba km 0,700 - 0,410, předmětem je hlavní trasa a provizorní napojení na I/35. Stavba byla přičleněna ke stavbě D35 Úlibice - Hořice.
A do samostatné stavby I/16 Úlibice, obchvat, s čímž nesouhlasila obec Úlbiice, která požadovala výstavbu spolu s dálnicí D 35.
V květnu 2010 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí na 2. stavbu. 18. srpna 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí na 2. stavbu, následně proti němu byla podána odvolání. 5. dubna 2012 byla odvolání zamítnuta.
V listopadu 2013 zpracoval Pragoprojekt aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, a to na 1. etapu - MÚK Úlibice. ve které byl změně tvar MÚK Úlibice ze spiralovité okružní na trojlístkovitou. 19. prosince 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí na 1. etapu.
V srpnu 2016 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí na "I/16 Úlibice-obchvat", přeložka silnice I/16 je vedena severně od stávající trasy.
Po vydání všech územních rozhodnutí bude zadáno zpracování jedné dokumentace pro stavební povolení pro všechny 3 části stavby jako jeden celek.
Součástí stavby je MÚK Úlibice, 2 dálniční mosty, 2 nadjezdy, most na větvi křižovatky, most na I/16, 2 podchody pod I/16, přeložky silnic I/16 (S 20,75/80, S 21,75/80, S 11,5/80; 1998 m), III/28438 (419 m) a III/2862 (145 m), napojení Úlibic (161 m), 1 místní komunikace (129 m), stezka pro pěší a cyklisty (220 m), 3 polní cesty (1216 m), autobusová zastávka a 3 protihlukové stěny (1130 m).
Stavba začíná před MÚK Úlibice se silnicí I/16 (trojlístkovitá), která je navržena severovýchodně od Úlibic. V I. etapě budou postaveny přímé větve Jičín - HK, HK - Trutnov v definitivní podobě, semidirektivní větev HK - Jičín bude postavena částečně v konečné podobě, ale bez mostu přes dálnici. Pro spojení Trutnov - HK bude vybudována provizorní větev I. Dostavba křižovatky se předpokládá v II. etapě spolu se stavbou úseku I/35 Turnov - Úlibice a části hlavní trasy v km 2,341 - 1,600.
Odtud trasa pokračuje mosty přes Tužínský a Úlibický potok. Následně trasa přechází do zářezu, silnice III/28438 přechází trasu nadjezdem, za kterým po 270 m končí čtyřpruh a navazuje provizorní napojení (cca 700 m) na stávající silnici I/35 jižně od Úlibic.
Přeložka silnice I/16 začíná před dnešní okružní křižovatou se silnicí I/35, v tomto úseku je vedena v kategorii S 20,75/80. Následně se odklání a pokračuje severně ve vzdálenosti až 55 m od stávající silnici I/16. Se silnicí III/2862 je navržena spirálovitá okružní křižovatka. V nasledujícím úseku je vedena v kategorii S 21,75/80, což je kategorie S 20,75 s rozšířeným SDP o 1 m. Následuje MÚK Úlibice s dálnicí D 35, za kterou přeložka končí napojením na stávající silnici I/16. Zde je vedena silnice v kategorii S 11,5/80. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 1,578 miliardy Kč.

Stavba D35 Úlibice - Hořice je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 16,346 km. V prosinci 2012 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 14. srpna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 14. října 2014. 16. ledna 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V listopadu 2017 zpracovalo "Sdružení Pragoprojekt/Viapont/Alfa - R35 Úlibice - Hořice" dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Chomoutice, 12 mostů na trase, 6 nadjezdů, most na polní cestě, přeložky silnic I/35 (840 m), II/327 (1316 m), III/28053 (583 m), III/32611 (783 m), III/32750 (797 m), III/32752 (248 m) a III/32834 (485 m), oprava I/35, příjezd k SSÚD (267 m), služební sjezd, 9 polních cest (6742 m), 2 opěrné zdi (60 m), 9 protihlukových stěn (2137 m) a 2 přeložky zemědělských letišť.
Stavba začíná 500 m před nadjezdem silnice I/35, kde navazuje na stavbu "D35 Úlibice-obchvat". Trasa přechází stávající silnici I/35 v levostranném oblouku a následně je vedena jižně v souběhu s ní po obec Konecchlumí. Za bažanticí se trasa odklání na jih, prochází mezi obcemi Konecchlumí a Kovač, kříží železniční trať Jičín - Hradec Králové. Severně od Chomutic je navržena MÚK Chomutice s přeložkou silnice II/327 (deltovitá), rovněž je zde navrženo SSÚD Chomutice (samostatná stavba). Most přes Javorku (122 m) Trasa je vedena v levostranném oblouku Sobčicemi a Chumuticemi. Následuje most přes Javorku a polní cestu (140 m). Následně jižně míjí Ostroměř, za křížením se silnicí III/32753 je navržena oboustranná odpočívka Domaslavice (samostatná stavba). Stavba pokračuje pravostraným obloukem jižně od Bílska. Stavba končí před MÚK Hořice se silnicí II/300.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,061 miliardy Kč.

Stavba D35 Sadová - Plotiště je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 7,537 km. V listopadu 2011 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V října 2013 Valbek zpracoval aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. 13. listopadu 2014 bylo zveřejněno oznámení EIA na MÚK Sadová, u které se změnil tvar z deltovité na kosodelnou a poloha křižovatky. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
18. ledna 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V listopadu 2017 zpracovala "Společnost AFSA" ve složení AF-CityPlan a Satra dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Sadová, 5 mostů na trase, 4 nadjezdy, most na větvi MÚK Plotiště (realizován v rámci D11 1106), přeložky silnic 2x II/635 (574 + 1386 m), III/3255 (241 m), III/3258 (143 m) a III/32433 (580 m), služební sjezd, 8 přístupů na pozemky (5240 m) a 2 protihlukové stěny (2083 m).
Stavba začíná za mostem přes silnici Sadová - Hněvčeves. Odtud trasa pokračuje v zářezu pravostranným obloukem k MÚK Sadová se silnicí II/635 (kosodelná). Odtud pokračuje v zářezu v levostranném oblouku jižně od stávající silnice I/35. Západně od Všestar se trasa přibližuje stávající silnici I/35 a v dalším úseku s ní vede v těsném souběhu. Vedle stávajícího mostu Všestary na I/35 je navržena estakáda Všestary přes silnici III/32329 a místní komunikaci (102 m). Jižně od Všestar je trasa vedena obloukem o větším poloměru. Stávající silnice I/35 bude zachována jako doprovodná komunikace II/635. Stavba končí před MÚK Plotiště s dálnicí D11 (okružní se semidirektivní větví) za dnešní křižovatkou silnic I/35 x III/32433.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,503 miliardy Kč.

Úsek Hradec Králové - Vysoké Mýto

V roce 1995 PÚDIS zpracoval krajinářské hodnocení a vyhledávací studii. MŽP ČR souhlasilo s navrhovanou trasou dle 2. změny ÚP VÚC Hradecko-pardubické aglomerace. Usnesením vlády ČR č. 191 ze dne 26. února 2001 byla schválena v 2. změně a doplňcích ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, která obsahuje i koridor vedení trasy rychlostní silnice R 35.
Oznámení EIA bylo předloženo 21. prosince 2001. V březnu 2003 Transconsult zpracoval zpřesnění technické studie. Při projednávání konceptu technické studie byl zjištěn konflikt s navrženou oblastí ochrany ptačích hnízdišť Komárov podle NATURA 2000. V rámci rozšířené studie a zpracovávání dokumentace EIA byly zpracovávány návrhy řešení uvedeného střetu. 9. srpna 2004 EVERNIA předložila dokumentaci EIA obsahující 4 možné varianty. Na základě posudku byla doporučena varianta A2. 6. září 2006 se uskutečnilo ústní projednání a dne 18. prosince 2006 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.

Úsek byl rozdělen do pěti staveb:

Stavba Rychlostní silnice R35 Sedlice - Opatovice km 126,000 - 129,150 je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 3,150 km. V říjnu 1999 Dopravoprojekt Brno zpracoval studii trasy, která obsahovala 2 varianty (1-jižní a 2-severní, která se lišila v km 0,0-2,5), ze kterých byla vybrana varianta 1-jižní. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. dubna 2000, dne 8. března 2001 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. dubna 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V prosinci 2000 zpracoval Pragoprojekt dokumentace pro územní rozhodnutí. V dubnu 2003 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 7. prosince 2004 nabylo územní rozhodnutí právní moci. V září 2004 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. 7. března 2007 bylo vydáno stavební povolení na část km 0,641 - 2,950, 6 dálničních mostů a další objekty.
15. září 2009 bylo vydáno stavební povolení na část km -0,080 - 0,641", jedná se o úsek mezi D11 a II/333, který sloužil k provizornímu propojení D11 s II/333.
Součástí stavby je MÚK Opatovice (2 úrovně), 6 mostů na trase, nadjezd, most na II/324, most na MK, 4 mosty na rondelu, přeložky silnic 2xII/324 (784 m), II/333 (667 m), 2 místní komunikace (899 m), 1 účelová komunikace (320 m), 2 polní cesty (1453 m), opěrná zeď (60 m) a protihluková stěna (396 m). Povrch vozovky je asfaltobetonový.
V rámci savby byla postavena přeložka silnice I/37 v úseku MÚK Opatovice - MÚK Hrobice v kategorii S 24,5/100 v délce 4,093 km. Její součástí byla MÚK Hrobice, 6 mostů na I/37, nadjezd nad I/37, přeložka silnice III/0372 (425 m), 2x úprava silnice II/324 (250 m), 5 místních komunikací (1284 m), úprava polní cesty, chodník (72 m), autobusová zastávka, zárubní zeď (12 m) a 2 protihlukové stěny (740 m).
Stavba začíná za MÚK Sedlice s dálnicí D 11. Odtud pokračuje jižně od Libišan. Silnice II/333 kříží nadjezdem trasu dálnice D 35. Trasa dále pokračuje po náspu mosty přes Kulhánovský odpad, přes železniční trať Pardubice - Hradec Králové a přes polní cestu k MÚK Opatovice s přeložkami silnic I/37 a II/324 (prstencovitá), kde končí. V km 128,950 - 129,150 byl postaven zárodek estakády Opatovice. V rámci stavby byl postaven pravý most v délce 209,1 m, levý most v délce 157 m a 2 mosty na větvi č. 7 a 8 délky 242 m, resp. 172 m. Šířka mostu byla 2 x 12,5 m a na větvích 10,1 m. Větve se odpojují z hlavního mostu. Nosná konstrukce je postavena jako komorový nosník, založení je hlubinné.
Přeložka silnice I/37 začínala provizorním napojením před mostem přes místní komunikaci u bývalého fotbalového hřiště. Následovala MÚK Opatovice. Trasa dále vedla západně podél původní silnice I/37, dnes II/324 k MÚK Hrobice (trubkovitá), za kterou stavba končí.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedla Skanska-DS, direkce Čechy východ. Náklady byly 3,610 miliardy Kč. Výstavba proběhla v období říjen 2006 až červen 2012. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 27. listopadu 2009. V trase stavby km -0,080 - 0,602 byla vybudována stavba D11 1105-2 Provizorní napojení přes R35 na II/333, levá polovina byla vybudována v definitivní úpravě, pravá bez obrusné vrstvy. Tento úsek byl zprovozněn spolu s D11 19. prosince 2006.

Stavba Rychlostní silnice R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády km 129,150 - 130,190 je projektována v kategorii R 24,5/120, resp. R 25,5/120 a měří 1,040 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. dubna 2000, dne 8. března 2001 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. dubna 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V prosinci 2000 zpracoval Pragoprojekt dokumentace pro územní rozhodnutí. Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 4. května 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. 26. května 2009 byla vyhlášena soutěž na zhotovitele se soutěžní lhůtou do 24. června 2009.
17. května 2010 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je dostavba estakády SO 206.2, výstavba 2 křižovatkových větví a rekonstrukce polních cest.
Stavba navazuje na rozestavěnou část estakády SO 206.1 z předchozí stavby. Trasa pokračuje přes MÚK Opatovice a končí 100 m za estakádou. Estakáda bude postavena v kategorii R 24,5/120. Stavba bude až do dostavby následujícího úseku Opatovice - Časy nevyužita.
V rámci stavby byla dostavěna estakáda Opatovice v km 129,150 - 130,150 délky 1000 m a šířky 2 x 12,5 m. Celková délka mostu je 1209 m. Z hlavního mostu se odpojují větve č. 3 a 4 délky 295 m a 200 m a šířky 10,5 m. Nosná konstrukce byla postavena jako komorový nosník stavěná na posuvné skruži. Pravý most stavěl Metrostav, levý most provedla Skanska.
Stavbu provedlo "Sdružení Skanska a Metrostav". Náklady na stavbu byly 1,651 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 21. červen 2010 až 31. prosinec 2015. V srpnu 2010 byl dán pokyn k přerušení prací, dodatkem ke smlouvě o dílu z 6. června 2013 byl udělen pokyn k pokračování prací.

Stavba Dálnice D35 Opatovice - Časy km 130,190 - 142,800 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 12,610 km. 18. prosince 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. V řijnu 2007 Transconsult zpracoval investiční záměr. Proběhlo geodetického zaměření stavby. V listopadu 2009 "Sdružení Pragoprojekt/Valbek - R35 úsek 6 Sedlice - Ostrov", konkrétně Pragoprojekt zpracoval dokumentace pro územní rozhodnutí. 7. června 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána odvolání. Následně Krajský úřad rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 17. května 2012 bylo vydáno nové územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána odvolání. 5. řijna 2012 byla odvolání zamítnuta.
V dubnu 2014 zpracovalo "Sdružení "CPP 2012" ve složení Pragoprojekt, PUDIS a AF-Cityplan dokumentaci pro stavební povolení a v květnu 2017 odezvdalo projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
V září 2016 byla vypsána soutěž na zhotovitele, kvůli chybnému postupu zadavatele v soutěži ji nakonec 31. července 2018 ÚOHS zrušil. Následně byla v srpnu 2018 vypsána novou soutěž.
10. února 2017 vydalo MŽP závazné stanovisko k EIA.
5. května 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 202 Estakáda přes inundační území Labe, 18. července 2017 bylo vydáno stavební povolení.
11. května 2017 bylo bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu část Opatovice - Rokytno, 5 dálničních mostů a další objekty, ústní jednání se uskutečnilo 13. června 2017. 7. srpna 2017 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
4. září 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část hlavní trasy Rokytno - Časy, 4. října 2018 se uskutečnilo veřejné projednání. 6. listopadu 2018 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Rokytno a Časy), okružní křižovatka, 17 dálničních mostů, 5 nadjezdů, most na přeložce I/36, úprava stávající silnice I/36 (304 + 226 m), přeložky silnic I/36 (1514 m), II/298 (979 m), III/29810 (194 m), III/29817 (618 m), III/29820 (589 m), III/29823 (680 m) a III/32253 (564 m), 3 místní komunikace (467 m), služební sjezd v km 130,8, 5 polních cest (1463 m), 43 přístupových cest na pozemky (19 425 m), 7 protihlukových stěn (4492 m) a oplocení (21 266 m).
Největším mostním objektem stavby je SO 202 Estakáda přes inundační oblast Labe o 23 polích, o délce 1062,2 m, šířce 2x14,3 m a výšce 17,34 m. Estakáda se skládá ze dvou dílčích mostů. Most 1 přes inundační území (876,2 m) je navržena jako monolitický dvoutrám z předpjatého betonu o 20 polích (32 + 18x45 + 32 m). Most 2 přes Labe (172,2 m) je navržen jako monolitický komorový most s náběhy s předpjatého betonu o 3 polích (45 + 80 + 45 m) budovaný letmou betonáží.
Stavba začíná za estakádou přes MÚK Opatovice. Odtud pokračuje mostem přes polní cestu a vysokým náspem k estakádě přes inundační oblast Labe (1062 m, 23 polí). Stavba severně míjí Bukovinu nad Labem. Trasa prochází jižně od Borku a stáčí se na jih. Západně od Rokytna následuje MÚK Rokytno se silnicí II/298 (deltovitá). Odtud pokračuje zemědělkou krajinou západně od Dolních Ředic, východně od Časů. Stavba končí za MÚK Časy s přeložkou silnicí I/36 (prstencovitá).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,429 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,042 miliardy Kč, z toho je 860 milionů Kč z OPD. Realizace je předpokládána v období březen 2019 až březen 2022.

Stavba Dálnice D35 Časy - Ostrov km 142,800 - 157,500 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 14,700 km. 18. prosince 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. V řijnu 2007 Transconstult zpracoval investiční záměr. Proběhlo geodetického zaměření stavby. V srpnu 2009 "Sdružení Pragoprojekt/Valbek - R35 úsek 6 Sedlice - Ostrov", konkrétně Valbek, zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
18. května 2010 bylo zahájeno územní řízení na provizorní připojení na I/17, dne 19. října 2010 se uskutečnilo veřejné ústní projednání, ve kterém obec Stradouň vyjádřila, že zřejmě změní své vyjádření a podané námitky ke stavbě, na čež bylo územní řízení přerušeno do 10. prosince 2010. 11. ledna 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí.
30. listopadu 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí. 27. května 2015 bylo zveřejněno oznámení o záhájení prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
22. září 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA na velkou oboustrannou odpočívku Dolní Roveň, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V červenci 2014 zpracovalo "Sdružení VASA" ve složení Valbek a Satra dokumentaci pro stavební povolení, v dubnu 2017 odevzdalo zadávací dokumentaci stavby.
10. února 2017 vydalo MŽP závazné stanovisko k EIA.
17. března 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na dálniční mosty SO 206, 209, 211 a 217. 25. července 2017 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
13. dubna 2017 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, 12 dálničních mostů, nadjezd a další objekty, ústní jednání se uskutečnilo 16. května 2017.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Dašice a Ostrov), 2 okružní křižovatky, 16 dálničních mostů, 3 nadjezdy, nadjezd III/32259 přes I/17, 2 mosty na přístupových cestách, napojení na I/17 (706 m), velká odpočívka Dolní Roveň, provizorní napojení na I/17 (794 m), 2 úpravy silnice I/17 (178 + 115 m), přeložky silnic II/322 (1116 m), III/32259 (148 m), III/32269 (522 m), III/32271 (459 m) a III/32273 (343 m), 1 místní komunikace (210 m), 14 polních cest (21 244 m), 5 protihlukových stěn (5491 m) a oplocení (25 199 m).
Stavba začíná za MÚK Časy. Odtud pokračuje po západním okraji ptačí oblasti Komárova, které se výhýbá, k MÚK Dašice se silnicí II/322 (deltovitá) v prostoru mezi Komárovem a Dašicemi. Prochází mezi Prachovicemi, Platěnicemi a Dolní Rovní. Se silnicí III/3225 byla navržena MÚK Roveň (deltovitá), která byla vypuštěna z důvodů nedostatečné vzdálenosti mezi křižovatkami. Trasa pokračuje zemědělskou krajinou jižně od Dolní Rovně. V km 150,5 je navržena velká oboustrannná odpočívka Dolní Roveň, následně se trasa stáčí na jihovýchod. Dálnice pokračuje mostem přes údolí Loučné (452 m, 15 polí o rozpětí 22 + 3 x 30 + 46 + 9 x 30 + 22 m), za kterým následuje vysoký náspem a most přes železniční stanici Uhersko (176 m, 50 + 72 + 50 m), který je navržen jako monolitický komorový nosník s vyloženými prefabrokovaný konzolami. Na levé i pravé straně kolejiště budou rovnoběžně s kolejemi postaveny skruže a na nich realizována vahadla, které následně budou na pilířích otočena do definitivní polohy. Dálnice pokračuje po náspu k MÚK Ostrov na silnici I/17 (trubkovitá) v prostoru severozápadně od Ostrova, stavba končí oproti předcházející studiím až provizorním sjezdem na silnici I/17 za Ostrovem.
Stavbu provádí "Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy - Ostrov" ve složení Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky stavební. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,676 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,330 miliardy Kč, z toho je 1105 milionů Kč z OPD. Realizace je předpokládána v období prosinec 2018 až březen 2022. Stavba byla slavnostně zahájena 4. prosince 2018.

Stavba D35 3504 Ostrov - Vysoké Mýto je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 7,000 km. 18. prosince 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. Transconsult zpracoval technickou studii. 1. října 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA na úsek Ostrov - Staré Město, kde trasa byla byla upravena z důvodů návaznosti na navazující úsek a nutnosti nového posouzení. 23. října 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V prosinci 2016 zpracovalo "Sdružení SAAF" ve složení Satra, AF-Cityplan a PNZ svetovanje projektiranje dokumentaci pro územní rozhodnutí. 16. července 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územní řízení. Ústní jednání se uskutečnilo 12. září 2018.
Součástí stavby jsou 4 mosty na trase, nadjezd, most na II/305, tunel Homole (P=575 m, L=545 m), úprava silnice I/17 (115 m), přeložky silnic II/305 (701 m), III/30517 (413 m) a III/30520 (820 m), provizorní sjezd v km 35,1 (100 m), 11 polních cest (8399 m), 2 služební sjezdy (74 m), 2 zárubní zdi (62 m) a 4 ptačí zábrany (45 m).
Byla posuzována další MÚK Radhošť se silnicí II/305, ale vzhledem k malé vzdálenosti od MÚK Ostrov nebyla zahrnuta do stavby.
Stavba začíná za provizorním napojením na silnici I/17 za Ostrovem. Odtud pokračuje polem severně od Stradouně. Za křížením silnice III/30517 následuje ražený tunel Homole pod vrchem Homole a silnicí I/17 (P=575 m, L=545 m). Tunel je navržen na rychlost 100 km/h. Před tunelem v km 35,1 je navržen provizorní sjezd, kvůli dřívějšímu zprovoznění úseku Ostrov - km 35,1. Za tunelem je trasa vedena po náspu v pravostranném oblouku, kterým se stáčí na jih. Stavba končí před MÚK Vysoké Mýto-západ s přeložkou silnice II/357, která propojuje D35 se stávající silnicí I/35.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,229 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2024.

Úsek Zámrsk - Staré Město

Pro tento rozsáhlý a pro svou členitost i značně náročný úsek ATEM zpracoval Krajinářské hodnocení úseku Vysoké Mýto - Mohelnice a v listopadu 1998 vyhledávací studii Valbek Liberec. Materiály byly předány MŽP ČR které vydalo souhlasné stanovisko s navrženými trasami s možností jejich dalšího rozpracování. ŘSD ČR zadalo pro danou oblast zpracování modelového zatížení variant vedení R 35 a ovlivněné silniční sítě (CityPlan 2000), která byla zpracována s výsledkem nejvhodnější trasy jako Varianty A (Severní).

18. prosince 2003 doporučilo zastupitelstvo Pardubického kraje do Koncetu ÚP Pardubického kraje zapracovat severní variantu R 35 v úseku Zámrsk - Mohelnice ve Variantě A (Severní) přes Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou.
16. června 2005 zastupitelstvo Pk schvlilo Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení Návrhu ÚP VÚC Pk, kde upřednostnili severní variantu.
V roce 2005 Valbek zpracoval technickou studii.
12. dubna 2006 Vláda ČR přijala vládní usnesení o Memorandu o R 35, ve kterém schvalila realizaci přivaděčů na Ústeckoorlicko a výstavbu silnice I. třídy vyměnou za to, že kraj bude podporovat jižní variantu.
2. října 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA na úsek Zámrsk - Staré Město, který obsahuje tři varianty (severní, severní HD a jižní).
10. listopadu 2006 byly zveřejněny závěry zjišťovacího řízení, ve kterém se požaduje posouzení i navazujících a vyvolaných přeložek silnic. Trasy těchto silnic musí být před procesem EIA technicky zdokumentovány.
14. prosince 2006 zastupitelstvo Pk schvalilo ÚP VÚC Pk s jižní variantou R 35, rovněž rozhodli o pořízení změny ÚP ve vedení R 35 okolo Vysokého Mýta. Kraj následně zadal zpracování studie "Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov u M.T.". V únoru 2008 vybrala Zastupitelstvo Pardubického kraje na základě studie jižní variantu. Bylo vícekriteriálně posouzeno 14 variant, nichž vyšla nejlépe "JIH_SUDOP_CEREKVICE_VALBEK_2006" a jako druhá nejlepší JIH_VALBEK_2006, která byla nakonec vybrána a je i obsažena v územním plánu VÚC Pardubického kraje.
3. dubna 2008 byla v Pardubicích podepsána deklarace o realizaci páteřní komunikace R 35 mezi zástupci ŘSD a krajů. Cílem je urychlená příprava a výstavba R 35 s nejpozdějším zahájením výstavby posledního úseku v roce 2016.
1. října 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA na úsek Ostrov - Staré Město, která se zúžila na základě Závěrů zjišťovacího řízení na jižní variantu s dvěmi subvariantami. Nově byl zahrnut i úsek Ostrov - Vysoké Mýto, který již byl posouzen, ale trasa byla byla upravena z důvodů návaznosti na navazující úsek.
7. prosince 2009 byla dokumentace EIA vrácena k přepracování. 2. září 2010 byla zveřejněná přepracovaná dokumentace. 6. ledna 2012 byl zveřejněn posudek s doporučením varianty základní a subvarianty Janov. 8. února 2012 se uskutečnilo veřejné projednání. 23. října 2012 vydalo MŽP souhlasné stanovisko.

Varianty posuzované v procesu EIA v úseku Vysoké Mýto - Staré Město

V Oznámení EIA byly posuzovány 4 varianty, a to nulová, severní, severní subvarianta HD a jižní. Na základě Závěrů zjišťovacího řízení byla k dalšímu posuzování doporučena varianta jižní.

Stavba Vysoké Mýto – Staré Město varianta severní je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 55,126 km. Součástí stavby je 9 MÚK, 75 mostů, z toho je 14 mostů nad 50 m a přeložka silnice I/35, I/14, I/43, II/317, II/357, II/360 a II/368. Minimální poloměr směrového oblouku je 800 m, maximální podélný sklon je 4,5 %, Maximální hloubka zářezů je 14,2 m a výška náspů je 15,1 m. Trasa překonává výškový rozdíl 452 m.
Stavba začíná před MÚK Zámrsk se stávající silnicí I/35 (osmičkovitá). Odtud pokračuje jižně kolem Slatiňan po severním úbočí Bůčkova kopce do prostoru křižovatky silnice II/357 se silnicí do Podrážek, kde je plánována MÚK Dvořisko (osmičkovitá). Průchod mezi vrchem Chlum a vodní nádrží vede v blízkosti stávající silnice napojující lokality Podrážek a Nořín na silnici II/357. Stavba se stačí na jihovýchod, vede jižně od Orlova. Mezi obcemi České Heřmanice a Chotěšany je navržena MÚK Chotěšov se silnicí II/317 (osmičkovitá). Trasa je dále vedena severně od Sloupnice. U Horní Sloupnice je navržena MÚK Sloupnice s přeložkou silnice II/360 (osmičkovitá). Stačí se po úbočí kopce Řetová, jižně míjí Řeťovou, prochází mezi Řeťovou a Přívretem. Trasa klesá podél silnice Přívrat - Česká Třebová. Podchází želeniční trať Praha Č. Třebová, za kterou je navržena MÚK Česká Třebová-sever se silnicí I/14 (trubkovitá). Stavba prochází mezi Lhotkou a Parníkem a pokračuje východním obchvatem Č.Třebové. V prostoru Rybníku je navržena MÚK Česká Třebová-jih se silnicí I/14 v prostoru Rybník. Trasa pokračuje V blízkosti silnice I/14 a následně železniční trati Praha - Olomouc, před žst. Třebovice je kříží a vede jižně kolem železniční stanice Třebovice pokračuje k železničnímu tunelu přes Třebovické sedlo, ze kterým následuje MÚK Damníkov se silnicí I/43 (osmičkovitá). Jižně míjí Damníkov a pokračuje po zemědělských pozemcích. Prochází mezi obcemi Trpík a Květná k Mladějovu na Moravě, kde je navržena MÚK Mladějov se silnicí III/36811 (osmičkovitá), a následně se stáčí kolem Rychnova. Stavba končí za MÚK Staré Město se silnicí II/368 (deltovitá) severně od Starého Města.

Stavba Vysoké Mýto – Staré Město subvarianta HD je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 56,041 km. Součástí stavby je 9 MÚK a 78 mostů, z toho je 15 mostů nad 50 m. Minimální poloměr směrového oblouku je 800 m, maximální podélný sklon je 4,5 %, Maximální houbka zářezů je 14,2 m a výška náspů je 15,1 m. Trasa překonává výškový rozdíl 452 m.
Stavba se liší vedením v úseku Česká Třebová - Damníkov. Stavba se odchyluje od severní varinaty za MÚK Česká Třebová-východ, vede v blízkosti silnice I/14, před napojením nákladové koleje před žst. Třebovice kříží železniční trať. Pokračuje k rybníku Hvězda, následně se stáčí na severovýchod. Vede poblíž silnice I/43, se kterou je navržena MÚK Třebovice (trubkovitá) a končí jižně od Damníkov napojením na severní variantu.

Stavba Vysoké Mýto – Staré Město varianta jižní je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 52,850 km. Součástí stavby je 9 MÚK, 66 mostů, z toho je 10 mostů nad 50 m, tunel Hřebeč (3700 m) a přeložky silnic I/35, I/43, II/317, II/357, II/358, II/360 a II/368. Minimální poloměr směrového oblouku je 800 m, maximální podélný sklon je 2,66 %, Maximální houbka zářezů je 15,8 m a výška náspů je 14,2 m. Trasa překonává výškový rozdíl 417 m.
Stavba začíná u Zámrsku, kde navazuje na předchozí stavbu. Stáčí se na jihovýchod a pokračuje k MÚK Vysoké Mýto s přivaděčem k stávající silnici I/35 (trubkovitá). Jihovýchodním obchvatem pokračuje k MÚK Vysoké Mýto-jihovýchod se silnicí III/35719 (osmičkovitá), která je situovaná u Džbánova. Trasa dále pokračuje podél železniční trati. Jižně od obce Hručová je navržena MÚK Hrušová se stávající silnicí I/35 (osmičkovitá). Následuje most přes Loučnou. Trasa je vedena severně od stávající silnice I/35. U Lán je navržena MÚK Litomyšl-západ s přeložkou silnice II/360 (kosodelná). Stavba pokračuje severním obchvatem Litomyšle k MÚK Litomyšl-východ se silnicí II/358. Západně míjí Strakov. V místě napojení obchvatu Janova na starou silnici je navržena MÚK Janov se stávající silnicí I/35 (osmičkovitá). Trasa je následně vedena v trase obchvatu Janov, který bude využit jako levá polovina čtyřpruhové vozovky. Následuje MÚK Mikuleč se silnicí II/366 (trubkovitá). Trasa je dále vedena podél stávající silnice I/35, za MÚK Opatovec se silnicí I/43 (osmičkovitá), se stáčí na severovýchod k Dětřichovu, severně ho míjí. Následuje tunel Dětřichov přes Mladečský vrch. Tunel ústí u Nové Vsy. Severně míjí Kunčinu, kde je navržena MÚK Kunčina s přeložkou silnice I/43. Trasa dále pokračuje severně od Starého Města a letiště. Stavba končí na MÚK Staré Město s dálnicí D43 (trubkovitá).

V Dokumentaci EIA byla posuzována jižní varianta, a dvě podvarianty a to Sedliště jih a Janov. Z porovnání variant vyšla základní a Sedliště jih nastejno a z variant základní a Janov byla lépe hodnocena varianta Janov.

Stavba Ostrov – Staré Město, varianta základní km 30,000 - 91,400 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 61,186 km. Součástí stavby je 10 MÚK, 72 mostů, z toho je 11 mostů nad 50 m, tunely Vraclav (475 m) a Hřebeč (3700 m) a přeložky silnic I/17, I/35, I/43, II/305, II/317, II/357, II/358, II/360, II/366, II/368, III/03530,III/30517, III/30520, III/30523, III/30527, III/35711 a III/35719. Minimální poloměr směrového oblouku je 800 m, maximální podélný sklon je 4,5 %, Maximální houbka zářezů je 14,2 m a výška náspů je 15,1 m.
Stavba začíná za MÚK Ostrov se silnicí I/17. Odtud pokračuje polem severně od Stradouně. Za křížením silnice III/30517 následuje tunel Vraclav pod vrchem Homole a silnicí I/17 (475 m). Trasa je vedena v pravostranném oblouku, kterým se stáčí na jih.
Následuje MÚK Vysoké Mýto s přeložkou silnice II/357 (trubkovitá), která propojuje R35 se stávající silnicí I/35. Jihovýchodním obchvatem Vysokého Mýta pokračuje trasa k MÚK Džbánov s přeložkou silnice III/35719 (deltovitá). Trasa dále pokračuje podél železniční trati. Jižně od Hrušové trasa přechází železniční trať a stávající silnicí I/35 a pokračuje vlevo od ní.
Následuje most přes Loučnou. U obce Řidký se trasa odklání od stávající silnice I/35, následuje MÚK Řidký (trubkovitá), a pokračuje severně od Sedliště a Kornice k MÚK Litomyšl-sever s přeložkou silnice II/366. Následuje MÚK Litomyšl-východ se silnicí II/358. Západně míjí Strakov.
Před napojením obchvatu Janova na starou silnici je navržena MÚK Janov se stávající silnicí I/35 (osmičkovitá). Trasa je dále vedena v trase obchvatu Janov, který bude využit jako levá polovina budoucí vozovky. Se silnicí II/366 je navržena MÚK Mikuleč (trubkovitá). Trasa je dále vedena podél stávající silnice I/35 až za MÚK Opatovec se silnicí I/43 (osmičkovitá).
Následně trasa opouští koridor I/35 a stáčí se na severovýchod k Dětřichovu, který severně ho míjí. Následuje tunel Dětřichov (3700 m) přes Mladečský vrch. Tunel ústí u Nové Vsy. Severně od Kunčiny je navržena MÚK Kunčina s výhledovou přeložkou silnice I/43 (deltovitá), severně míjí Radišov a Staré Město. Stavba končí na MÚK Staré Město-východ s dálnicí D43 (trubkovitá) mezi Petrušovem a Dětřichovem.

Stavba Ostrov - Staré Město, subvarianta Sedliště jih v km 50,10 - 58,65 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 60,656 km. Součástí stavby je 9 MÚK a 70 mostů.
Varianta začíná u obce Řidký. Odtud pokračuje severně podél stávající silnice I/35. Na začátku Lán je navržena MÚK Litomyšl-západ s přeložkou silnice II/360 (kosodelná). Stavba pokračuje severním obchvatem Litomyšle k MÚK Litomyšl-východ se silnicí II/358, kde se napojuje na základní variantu.

Stavba Ostrov - Staré Město, subvarianta Janov v km 63,16 - 65,5 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 61,266 km.
Varianta před MÚK Janov se stávající silnicí I/35. Odtud pokračuje jižně podél obchvatu Janova, který zústane zachován. Varianta končí před Gajerem napojením na základní variantu.

Jižní varianta je rozdělena do 5 staveb.

Stavba D35 3505 Vysoké Mýto - Džbánov je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 5,950 km. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. V lednu 2016 zpracovalo sdružení "MM: R35 Vysoké Mýto" ve složení Mott MacDonald CZ a Mott MacDonald - organizační složka dokumentaci pro územní rozhodnutí.
V lednu 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územní řízení, 21. února 2018 se uskutečnilo veřejné projednání. 24. dubna 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání. 26. října 2018 bylo rozhodnutí zrušeno a věc vráceno k novému projednání.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Vysoké Mýto-západ a Džbánov), 1 styková a 4 okružní křižovatky, 6 mostů na trase, 4 nadjezdy, most na III/35719, přeložky silnic 2x stávající I/35, II/357 (510 m), III/30523 (483 m), III/30527 (306 m), III/35711 (351 m) a III/35719 (1145 m), 2 místní (426 m) a 1 účelová komunikace (112 m), 10 přístupových cest (9276 m), 1 lesní (69 m) a 2 polní cesty (675 m), chodník (304 m), 2 opěrné zdi a 9 protihlukových stěn (3370 m).
Stavba začíná před MÚK Vysoké Mýto-západ s přivaděčem Vysoké Mýto (trubkovitá). Odtud pokračuje po západním okraji Vysokého Mýta. Trasa kříží silnici II/357, dále je vedena v souběhu s železniční tratí. Stavba končí za MÚK Džbánov s přeložkou silnice III/35719 (kosodelná).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,074 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2024.

Stavba D35 3506 Džbánov - Litomyšl je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 10,789 km. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. V lednu 2017 zpracovalo "Sdružení HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GEOtest" ve složení HBH Projekt, Complex, Amberg, Link Projekt a GEOtest dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Řidký, 11 mostů na trase, 3 nadjezdy, přivaděč Řidký, přeložky silnic I/35 (394 m), II/317 (452 m), III/03528 (467 m), III/03529 (536 m) a III/35016 (505 m), místní komunikace (607 m), 26 přístupových cest (16773 m), 2 polní cesty (357 m) a 12 protihlukových stěn (6431 m).
Stavba začíná za MÚK Džbánov s přeložkou silnice III/35719. Následně se trasa dostává do souběhu s železniční tratí, podél které pokračuje na jihovýchod. Jižně od Hrušové trasa kříží estakádou železniční trať a stávající silnici I/35 (317 m). Odtud je trasa vedena severně od stávající silnice I/35, řeku Loučnou překonává mostem (138 m). Přes údolí Končického potoka je navržena estakáda (429 m), za kterou se trasa následně odklání od stávající silnice I/35 a pokračuje na východ. S přivaděčem ke stávající silnici I/35 je navržena MÚK Řidký (trubkovitá). Trasa míjí severně Sedliště a Kornici a končí za mostem přes silnici III/36016.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,264 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2024.

Stavba D35 3507 Litomyšl - Janov je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 7,150 km. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. V prosinci 2016 zpracovala "Společnost pro projektové práce R35 Litomyšl - Janov" ve složení APIS, Ing. Jiří Lebeda, TOP CON SERVIS, CEO TEC CS a CR Projekt dokumentaci pro územní rozhodnutí.
V květnu 2017 zpracoval APIS technickou studii varianty trasy v km 55,0 - 62,6, na základě požadavku obcí a občanských sdružení k trase zpracované v DÚR. Byly v ní zapracovány požadavky na oddálení trasy od obcí, vedení trasy v zářezech a snížení hlukové zátěže. Byly vypracovány 3 varianty vedení trasy, varianta 1 vedla dále od Litomyšle i od Strakova. Varianta 2 vedla v 16 m hlubokém zářezu, byly odmítnuta. Varianta 4 vedla dále od Litomyšle, v průběhu zpracování studie byla také odmítnuta. Varianta 1 byla hodnocena jako rovnocená s varaintou dle DÚR, ale vyžadovala by si dle sdělení MŽP nové posouzení EIA. 22. srpna 2017 schválila CK MD pokračování přípravy dálnice ve variantě DÚR.
Součástí stavby je MÚK Janov, okružní křižovatka, 3 mosty na trase, 5 nadjezdů, přeložky silnic I/35 (782 m), II/358 (675 m), II/360 (218 m), III/03530 (725 m) a III/35846 (630 m), 2 služební sjezdy, 13 polních cest.
Stavba začíná severovýchodně od Kornice. Původně uvažovaná MÚK Litomyšl-sever s plánovanou přeložkou silnice II/360 (osmičkovitá), která měla sloužit jako přivaděč pro Ústeckoorlicko, byla na základě požadavku obcí a rozhodnutí investora vyřazena ze stavby. Na jejím místě je připravována střední odpočívka (samostatná akce).
Odtud pokračuje na jihovýchod ve větší vzdálenosti od Litomyšle. Následně kříží silnice II/360 a II/358. Trasa pokračuje západně od Suché a Strakova. Cca 1000 m před odbočkou do Janova je navržena MÚK Janov se stávající silnicí I/35 (deltovitá), za kterou stavba končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,971 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2024.

Stavba D35 3508 Janov - Opatovec je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 11,713 km. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. V srpnu 2016 zpracovala "Společnost pro DÚR/IČ - R35 Janov - Opatovec" ve složení Pragoprojekt, Viapont a Pontex dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. dubna 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale bylo proti němu podáno odvolání, které bylo 26. října 2018 zamítnuto.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Mikuleč a Opatovec), 2 okružní křižovatky, 7 mostů na trase, 4 nadjezdy, železniční most, most na přeložce I/43, 2 ekodukty, úprava silnice I/43 (563 m), přeložky silnic 2x I/35 (2684 + 1206 m), II/366 (330 m), 3x III/03532 (191 + 192 + 297 m) a III/36022 (195 m), místní komunikace (720 m), 14 polních cest, úprava železniční trati, přesunutí železniční zastávky Svitavy-Lačnov, 7 protihlukových stěn (3509 m) a 1 stěna pro ochranu ptactva (437 m).
17. ledna 2018 bylo zveřejněno oznámení o zahájení územního řízení, ústní jednání se ukustečnilo 27. února 2018.
Stavba začíná za MÚK Janov se stávající silnicí I/35. Odtud trasa pokračuje po náspu jižně podél stávající silnice I/35. Za odbočkou na Gajer trasa kříží silnici I/35 a pokračuje severně podél silnice I/35. Následuje MÚK Mikuleč s přeložkou silnice II/366 (trubkovitá). Trasa dále pokračuje v souběhu se stávající silnicí I/35, kterou jihozápadně od Starého Valdeku kříží mostem (444 m) a pokračuje jižně podél stávající silnice I/35. Jižně od Nového Valdeku trasa opět kříží silnici I/35 a pokračuje dále severně od ní. Podchází železniční trať, kde bude vybudován železniční most (Langerův nosník) a přesunuta železniční zastávky Svitavy-Lačnov. V km 199,8 je navržena MÚK Opatovec se silnicí I/43 (osmičkovitá), za kterou stavba končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,884 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2024.

Stavba D35 3509 Opatovec - Staré Město je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 16,600 km. Byl zpracován předběžný geologický průzkumu. V únoru 2014 Valbek zpracoval studii "R35 Vysoké Mýto - Staré Město, aktualizace trasy", aktualizace trasy", ve které byly zapracovány podmínky z EIA na posun trasy. V říjnu 2016 zpracovalo "Sdružení SUDOP GROUP C" ve složení Dopravoprojekt Brno, SUDOP Praha a Dopravoprojekt Bratislava dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je 12 mostů na trase, 4 nadjezdy, železniční most, tunel Dětřichov (3983 m), přeložka a úprava železniční trati (1104 m), přeložky silnic II/368 (624 m), III/36810 (607 m) a III/36823 (722 m), služební sjezd v km 200,6, 3 přístupové komunikace (847 m), 25 polních cest (21278 m) a 4 protihlukové stěny (2150 m).
Stavba začíná za MÚK Opatovec se silnicí I/43. Trasa se odklání od stávající silnice I/35, kříží mostem údolí Třebovky (382 m). V km 201,9 je navržena velká oboustranná odpočívka Opatov (samostatná akce). Dále trasa pokračuje k Dětřichovu, který mine severně. Následuje tunel Dětřichov (3980 m) pod Mladějovským vrchem, kterým trasa překonává Hřebečovský hřbet. Tunel je navržen v kategorii T8, jeho součástí jsou 4 nouzové zálivy, 14 tunelových propojek a vzduchotechnická šachta. Technologické vybavení tunelu je navrženo na rychlost 100 km/h. Tunel ústí severně od Nové Vsi. Odtud trasa pokračuje severně od Nové Vsi a Kunčiny, podchází železniční trať, za kterou je v km 210,0 navržena výhledová MÚK Kunčina s přeložkou silnice I/43 (jiná investice). Dále stavba pokračuje severně kolem Radišova a Starého Města. V km 213,1 je navržena velká oboustranná odpočívka Radišov (samostatná akce). Trasa kříží silnici II/368. Vede kolem letiště Staré Město. Severně od Dětřichova je navržena MÚK Staré Město s připravovanou dálnicí D 43 (trubkovitá), před kterou stavba končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 9,316 miliardy Kč. Realizace je plánována v období září 2022 až červen 2025.

Stavba Staré Město Součástí stavby je nadjezd, přeložka silnice III/36822 (830 m) a 3 polní cesty (741 m).
Předmětem tohoto krátkého úseku je propojení předchozí stavby D35 Opatovec - Staré Město s přivaděčem na silnici I/35, po kterém bude převedena veškerá doprava z dálnice do doby vybudování navazujícího úseku Staré Město - Mohelnice.
Stavba začíná před nadjezdem silnice III/36822 a končí za odpojením větve HK - I/35 na MÚK Staré Město. Samotná křižovatka je součástí navazující stavby kromě větve HK - I/35, která je součástí stavby přivaděče.

Úsek Staré Město - Mohelnice

Úsek Staré Město - Mohelnice-jih je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 18,900, resp. 18,780 km. V roce 1998 ATEM zpracoval Krajinářské vyhodnocení úseku Vysoké Mýto - Mohelnice, následně v listopadu 1998 Valbek zpracoval vyhledávací studii. V roce 2006 Valbek zpracoval studii, která byla podkladem pro Oznámení EIA ve 2 variantách lišících se vedení v okolí MÚK Maletín, které bylo zveřejněno 11. dubna 2007. 2. dubna 2009 byla předložena dokumentace EIA MŽP, pro nesplnění formálních požadavků a nedostatečnému zohlednnění některých závěrů zjišťovacího řízení MŽP vrátilo dokumentaci k přepracování. Přepracovaná dokumentace EIA byla zaslána 25. února 2011 MŽP. Po následném přepracování byla dokumentace EIA zveřejněna 30. prosince 2011. 16. března 2012 byla dokumentace vrácena k přepracování. 14. prosince 2016 byla zveřejněna přepracována dokumentace EIA. 31. ledna 2018 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posuzení vlivů stavby na životní prostředí.
Součástí stavby jsou 4 MÚK (Staré Město, Maletín, Mohelnice-sever a Mohelnice-jih), 18 dálničních mostů, 7 nadjezdů, 1 most na větvi křižovatky, tunel Maletín (1100 m), přeložky silnic stávající I/35 (612+975 m), II/444, II/635 (750 m), II/644, III/31519 (950 m) a 2xIII/31521 (1128 m), Jihozápadní spojka, 1 místní komunikace (600 m), 6 polních (2830 m) a 2 lesní cesty (1390 m) a 6 protihlukových stěn (4400 m).
Stavba začíná před MÚK Staré Město s dálnicí D43 (trubkovitá). Odtud trasa pokračuje levostranným obloukem po okraji lesa, následně vstupuje do lesního komplexu a vede tunelem Maletín (1100 m), za kterým následuje most přes údolí Mírovky (160 m) a hluboký zářez. Následuje most přes silnici Maletín - Křižanov (270 m). Trasa dále pokračuje po loukách a okraji lesa severně od Maletína k MÚK Maletín se silnicí Maletín - Krchleby (osmičkovitá), která je navržena variantně líšící se polohou MÚK a vedením trasy. Před MÚK Maletín je rozhraní staveb. Trasa pokračuje klesáním 4,5 % jižně kolem Krchleb a Řepové. Řepovský potok trasa kříží mostem (500 m). Následně se trasa u Křemačova stáčí na jihovýchod. Jihovýchodně od Křemačova je navržena MÚK Mohelnice-sever s přeložkou silnice I/44 a I/35 (trojlístkovitá). Dále trasa pokračuje přímo mezi Podolím a čerpací stanicí ke stávající silnici I/35, na kterou se napojuje před MÚK Mohelnice-jih, která bude přestavěna. Stávající osmičkovitá křižovatka bude zrušena a posunuta jihovýchodněji tak, aby bylo možné dodržet minimální vzdálenost mezi křižovatkami. Stavba končí za MÚK Mohelnice-jih (kombinace osmičkovité a kosodelné). Stávající obchvat Mohelnice bude zúžen na dvoupruh.
Realizace je rozdělena do 2 staveb, Staré Město - Maletín délky 7,40 km a Maletín - Mohelnice délky 11,50 km.

Úsek Mohelnice - Olomouc

Je vybudován v kategorii S 22/100 a měří 26 km. Samotná délka čtyřpruhového úseku je delší, ale tato část není označena jako dálnice. Jeho výstavba byla dokončena a je v provozu. V období 2002 až 2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce povrchu vozovky v úseku Křelov - hranice okresu Šumperk v délce 22,9 km včetně 20 mostů. Rekonstrukci projektoval Dosing a Optima a realizovaly Skanska-DS a Strabag.
Kategorie, v nichž je postaven úsek, je již dnes zastaralá a nevyhovující. V ZÚR Olomouckého kraje je tento úsek navržen k přestavbě na kategorii R 25,5/120.

Stavba Mohelnice - Loštice,obchvat - Palonín je postavena v kategorii S 22/100 a měří 4,113 km. Součástí stavby byl most na trase, nadjezd, most na polní cestě a polní cesty.
Stavba začíná za MÚK Mohelnice-jih a končí před MÚK Palonín, kde byla větví křižovatky napojena na silnici III/4444se napojovala na starou silnici. Samotná stavba byla další, ale jen tato část je označena jako dálnice, zahrnovala i výstavbu části MÚK Mohelnice-jih.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1977.

Stavba Palonín - Řimice je postavena v kategorii S 22/100 a měří 1,840 km. Součástí stavby byla MÚK Palonín, most na trase, nadjezd, přeložka silnice III/4444 a provizorní napojení.
Stavba začíná před MÚK Palonín se silnicí III/4444 a končí před hranici okresů Šumperk a Olomouc, kde provizorním sjezdem propojena pomocí silnice III/4441 na starou silnici.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Řimice - Mladeč je postavena v kategorii S 22/100 a měří 3,630 km. Součástí stavby byla MÚK Mladeč, 4 mosty na trase, nadjezd, přeložka silnice III/4449, polní cesty a přeložka Malé Vody.
Stavba začíná před hranici okresů Šumperk a Olomouc, kde navazuje na předchozí stavbu a končí na MÚK Mladeč se silnicí III/4499. Stavba prochází skoro v celé své délce přes CHKO Litovelské pomoraví, která však byla vyhlášena až v roce 1990.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1983.

Stavba Mladeč - Nasabůrky je postavena v kategorii S 22/100 a měří 3,170 km. Součástí stavby byla MÚK Nasobůrky, 3 mosty na trase a místní komunikace.
Stavba začíná za MÚK Mladeč. Odtud vede severně od Mladeče a Sobačova. Přes železniční trať a silnici II/635 je postaven nejdelší most úseku Mohelnice - Křelov (116 m), jehož pravá polovina byla zprovozněna až v roce 1986. Stavba končí za MÚK Nasobúrky. Stavba prochází částečně přes CHKO Litovelské pomoraví, která však byla vyhlášena až v roce 1990. Stavba propojila dva již provozované úseky Mohelnice - Mladeč a Nasabůrky - Křelov.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a provedly Silnice Ostrava, závod Šumperk. Stavba byla zprovozněna 11. října 1985 jako poslední stavba z úseku Mohelnice - Olomouc.

Stavba Nasobůrky - Unčovice je postavena v kategorii S 22/100 a měří 4,910 km. Součástí stavby byla MÚK Nasobůrky, 3 mosty na trase, nadjezd, přeložky silnic II/449 a II/635.
Úsek začíná na MÚK Nasobůrky se silnicí II/635, kde byla postavena větev Olomouc - Litovel. Odtud vede převážně po náspu polemi. Stavba končí na MÚK Unčovice se silnicí II/449.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno.
Stavba byla zprovozněna v roce 1977.

Stavba Unčovice - Příkazy je postavena v kategorii S 22/100 a měří 2,698 km. Součástí stavby byl most na trase, nadjezdy a polní cesty.
Stavba začíná před nadjezdem v MÚK Unčovice. Odtud pokračuje vpravo podél staré silnice I/35. Stavba končila jizápadně před Příkazy.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1984.

Stavba Příkazy - obchvat je postaven v kategorii S 22/100 a měří 3,000 km. Součástí stavby byl most a polní cesty.
Stavba navazovala na předchozí stavbu jihozápadně od Příkaz. Odtud pokračuje jako jižní obchvat Příkaz, kříží železniční trať, přes kterou je postaven druhý nejdelší most tohoto úseku (90 m). Dále se přimyká k staré silnici I/35 a pokračuje vpravo podél ni. Stavba končila před Křepelkou napojením provozovaný úsek do Olomouce.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1984.

Stavba Příkazy - Křelov je postaven v kategorii S 22/100 a měří 2,540 km. Součástí stavby byla MÚK Křelov, 3 nadjezdy, přeložky silnic II/635, III/4466 a III/5709, odpočívka Křepelka a polní cesty.
Stavba začínala provizorním napojením na starou silnici před Křepelkou. Odtud pokračuje přímo vpravo podél stávající silnice. Stavba končí za MÚK Křelov se silnicí II/635, kde dál pokračuje přivaděč do Olomouce, který není součástí R35. V budoucnu bude část stavby přestavěna v souvislosti s výstavbou 3508.2 Křelov - Slavonín.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno. Stavba byla zprovozněna v roce 1975.

Úsek Olomouc - Lipník nad Bečvou

Úsek měří 36,7 km a je rozdělen do několika staveb.

Stavba 3508.2 Křelov - Slavonín, 2. etapa je projektována v kategorii R 22,5/120 a měří 3,166 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 10. října 1995, dne 11. dubna 1996 se uskutečnilo veřejné projednání. 6. května 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. Stavbu provázeli komplikace kvůli trasování R 35. Obce Křelov a Břuchotín nesouhlasili s původně navrženou variantou B4, která ústila do stávající MÚK Křelov. Požadovali oddálení trasy do varianty C/B od obcí a napojení až za MÚK Křelov. Na jaře roku 2004 byly vyřešeny problémy s trasou a bylo přistoupeno na variantu C/B. Poté nastaly potíže se schválováním územního plánu obce Křelov-Břuchotín, který byl nakonec schválen až podzim 2005.
V roce 2006 byl schválen Investiční záměr. V roce 2008 proběhl předběžný geotechnický průzkum. 26. března 2008 Zastupistelstvo obce Křelov-Břuchotín schválilo realizaci původní varianty B4.
V listopadu 2013 Viapont zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 22. března 2017 bylo zveřejněno Oznámení EIA ve stupni dokumentace EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba bude dále posuzována. 30. června 2017 byla dokumentace EIA vrácena k dopracování. 21. listopadu 2017 byla zveřejněna doplněná dokumentace EIA a posudek na ni. 8. února 2018 vydalo MŽP souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V srpnu 2018 zpracoval Dopravoprojekt aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Neředín, úprava stávající MÚK Křelov, okružní křižovatka, 3 dálniční mosty, nadjezd, přeložka II/635 (439 m), úpravy silnic I/35 (2320 m) a II/5709 (204 m), místní komunikace (173 m), 7 polních cest (1479 m), protihluková stěna (437 m), rekultivace stávající levé poloviny I/35 a demolice nadjezdu. Povrch vozovky je navržen jako asfaltobetonový.
Stavba začíná před nadjezdem polní cesty u Břuchotína před MÚK Křelov, který bude zbourán bez náhrady. Následně se trasa odklání od stávající trasy D35 a pokračuje v zářezu směrem na jihovýchod k MÚK Něředín s tzv. Severním spojem silnicí II/448 (prstencovitá). Do křižovatky bude napojeno západní pokračování silnice II/448 kolem Topolan a výhledové napojení tř. Míru. Za křižovatkou stavba končí napojením na 1. etapu v místě, kde dnes navazuje provizorní napojení na sevenrí spoj.
Stávající dálnice D35, resp. I/35 v úseku Břuchotín - MÚK Křelov - OK Globus bude napojena na původní silnici I/35, dnes II/635. Levá polovina vozovky bude zrekultivována a pravá polovina bude upravena na kategorii S 9,5/80, stejně tak bude upravena stávající MÚK Křelov se silnicí III/5709.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,959 miliardy Kč.

Stavba Rychlostní silnice R35 3508 Křelov - Slavonín, 1. etapa je projektována v kategorii R 22,5/120, resp. R 26,6/120 a měří 2,750 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 10. října 1995, dne 11. dubna 1996 se uskutečnilo veřejné projednání. 6. května 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V říjnu 1996 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V únoru 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2002 HBH Projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V červnu 2005 bylo vydáno stavební povolení na Severní spoj a další objekty.
Součástí stavby je most na trase, nadjezd, nadjezd přes tzv. Severní spoj, lávka, přeložka silnice II/448, místní komunikace a polních cest, dále byl postaven tzv. Severní spoj v kategorii S 22,5/100 (1185 m) a 2 protihlukové stěny (1275 m). Celkový objem násypů činí 290 tisíc. m3, objem výkopů je 210 tisíc m3.
Stavba začíná za MÚK Slavonín s dálnicí D 46. Odtud pokračuje částečně zářezem okolo letiště, kříží silnicí II/448. Cca 1 km za tím, stavba končí v místě budoucí MÚK s tzv. Severním spojem. Odtud je trasa provizorně vedena obousměrně větví budoucí MÚK, na nichž navazuje tzv. Severní spoj, který končí u okružní křižovatky u Globu.
Stavbu projektoval HBH Projekt a realizovalo "Sdružení pro výstavbu R 3508 Křelov – Slavonín" ve složení Skanska-DS, závod Olomouc, Strabag a Dálniční stavby Praha. Náklady na stavbu jsou 1,331 miliardy Kč. 8. listopadu 2004 byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Stavba byla realizována v období 27. října 2004 až červen 2008, s uvedením do provozu 1. listopadu 2007.

Stavba Rychlostní silnice R35 3509 Slavonín - Přáslavice 2.etapa km 266,422 - 281,072 je projektována v kategorii R 26,5/120 a měří 14,650 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 18. srpna 1995, dne 3. dubna 1996 se uskutečnilo veřejné projednání. 25. dubna 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V září 1995 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 29. září 1997 bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí. V říjnu 1998 SHB zpracoval změnu dokumentace pro územní rozhodnutí. V červnu 1999 byla vydána změna územního rozhodnutí na stavbu.
V listopadu 1998 SHB zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v lednu 1999 dokumentaci pro zadání stavby.
Součástí stavby jsou 3 MÚK, MÚK Hněvotín na D46, 32 mostů, z toho je 12, mostů na trase, 11 nadjezdů, 4 mosty na I/55, most na D 46, 2 mosty na větvi křižovatek, přeložka dálnice D 46 (1400 m), přeložky silnic I/55-budoucí D55 (2179 m), II/435, III/4359, III/4353, III/4365, III/4366 a polních cest, opěrná stěna (76 m) a 3 protihlukové stěny (1452 m). Betonový povrch je položen v délce 8,055 km a asfaltový povrch je položen v délce 6,595 km. Největšími mostními objekty jsou 3 estakády, a to estakády řeku Moravu a přes železniční tratě Olomouc - Přerov a Olomouc - Prostějov. Estakáda přes trať Olomouc – Přerov (215 m) o 7 polích je budovaná z dodatečně předpjatých nosníků T-90 se spřaženou železobetonovou deskou. Další SO 202 estakáda přes trať Olomouc – Prostějov (460 m) o 11 polích má neobvyklou nosnou konstrukci. Poslední SO 204 estakáda přes řeku Moravu (250 m) o 6 polích má také neobvyklý tvar jak nosné konstrukce, tak i spodní stavby. Pilíře objektu 204 mají vzhledem ke svému umístění v blízkosti koryta řeky Moravy proudnicový tvar příčného řezu. Mostovka obou mostů je tvořena spojitou železobetonovou předpjatou trámovou konstrukcí s parabolickými náběhy s rozpětím polí 42 – 45 m.
Stavba začíná za mostem přes místní komunikaci před MÚK Slavonín s dálnicí D 46 (trojlístkovitá). Odtud pokračuje po úpatí kopce Kyselov. Následně estakádou přes železniční trať Olomouc - Prostějov. Následuje MÚK Kožušany se silnicí II/435 (deltovitá). Po náspu a estakádou přes řeku Moravu se dostává k MÚK Holice se silnicí I/55 (trojlístkovitá), v budoucnu s dálnicí D 55. V zářezu a následně otevřenou krajinou pokračuje až na již částečně postavenou MÚK Přáslavice, kde se napojuje na provozovaný úsek do Lipníku.
Stavbu projektoval SHB a HBH Projekt a provedlo "Sdružení R 3509 Slavonín - Přaslavice" ve složení Skanska-DS závody 75 Olomouc a 77 Mosty, Dálniční stavby Praha, Strabag a ILBAU Morava. Náklady na stavbu byly 5,1 miliardy Kč z části hrazené pomocí úvěru od EIB. Realizace proběhla v období listopad 1999 až 30. červen 2004. Stavba byla slavnostně zahájena 13. prosince 1999. 8. listopadu 2002 byla zprovozněna přeložka silnice I/55. Do provozu byla stavba uvedena 6. října 2003.

Stavba Rychlostní silnice R35 3510 Přáslavice - Velký Újezd km 281,072 - 289,122 je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 8,050 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 19. ledna 1993, dne 5. května 1993 se uskutečnilo veřejné projednání. 24. května 1993 vydal Okresní úřad Olomouc souhlasné stanovisko. Dle původních plánu byla tato stavba zahájena jako součást dálnice D 35, ale v průběhu výstavby došlo ke změně na rychlostní silnici R 35.
Součástí stavby jsou MÚK Přaslavice, 9 mostů na trase, 8 nadjezdů, most na přivaděči, východní přivaděč (1,89 km) a kategorie S 16,5/80, protihlukové stěny (1534 m) a SSÚRS Kocourovec.
Stavba začíná před MÚK Přaslavice se silnicí II/635, která slouží jako východní přivaděč Olomouce. Po náspu pokračuje jižním obchvatem Přaslavic. U obcí Kocourovec a Daskábát mosty překonává silnici II/435 a jižně pokračuje kolem Velkého Újezdu k MÚK Velký Újezd se silnicí II/441, v které končí.
Stavbu projektoval SHP a provedly Dopravní stavby <--IES --> Olomouc a Dopravní stavby Ostrava. Výstavba stála 1,348 miliardy Kč. Výstavba byla realizována v období prosinec 1993 až listopad 1997 s uvedením do provozu 10. října 1997.

Stavba Rychlostní silnice R35 3511 Velký Újezd - Lipník nad Bečvou km 289,122 - 296,469 je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 7,347 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 12. května 1994, dne 26. října 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 3. listopadu 1994 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
Součástí stavby byla MÚK Velký Újezd, 20 mostních objektů, stoupací pruh (3268 m) a přivaděč Lipník nad Bečvou v kategorii S 16,5/80 (2132 m). Největším mostním objektem na této trase je estakáda na přivaděči přes bývalou skládku komunálního odpadu (186 m). Mostovka sedmipolového mostu je sestavena z předem předpjatých nosníků řady DS-PP se spřaženou železobetonovou deskou, která tvoří prostřednictvím monolitických předpjatých příčníků spojitou konstrukci. Povrch vozovky je cementobetonový, dvouvrstvý.
Byl také postaven 100 m dlouhý hloubený tunel se zpětným zásypem na úroveň původního terénu a dodatečným zalesněním. Tubus tunelu tvoří dvojitá klenbová konstrukce, sestavená z železobetonových prefabrikovaných stěnových a klenbových prvků, které byly zhotoveny ve výrobně prefabrikátů v Tovačově, dovezeny na stavbu a smontovány těžkým kolovým jeřábem. Jeho výstavba stála 80 milionů Kč.
Stavba navazuje v MÚK Velký Újezd na předchozí stavbu. Odtud v zářezu pokračuje až k tunelu. Od tunelu klesá až do prostoru MÚK Lipník s dálnicí D 1, kde končila plynulým napojením na přivaděč Lipník. Od 25. listopadu 2008 navazuje přímo na dálnici D1 Lipník - Bělotín.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a realizoval DS-holding, závody 05 Olomouc a 07 Mosty a podzhotovitelé ILBAU Morava a DOSTA Dopravní stavby Uherské Hradiště. Výstavba stála 1,792 miliardy Kč. Realizace stavby proběhla v období červenec 1996 až 30. červen 2000. Stavba byla včetně přivaděče a staveb Lipník-obchvat, 1. a 2. stavba slavnostně uvedena do provozu 22. července 1999.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019