Dálnice D4

Praha - Příbram - Nová Hospoda

Usnesením vlády č. 286 ze dne 10. dubna 1963 byla v úseku Praha - Strakonice a v úseku Strakonice - st. hranice jako dvoupruh. Následně byl čtyřpruh zkrácen o úsek Nová Hospoda - Strakonice v souvislosti s převedením hlavního tahu Plzeň - České Budějovice do stopy silnice I/20.
Usnesením vlády ze dne 10. listopadu 1993 č. 631 byla vymezena rychlostní silnice R4 v trase Praha - Příbram - Nová Hospoda v kategorii R 22,5/100. Usnesením vlády ze dne 16. října 1996 č. 528 byla výstavba aktualizována o nové termíny. Opět byla trasa rychlostní silnice R4 potvrzena usnesením vlády ze dne 21. července 1999 č. 741.
V provozu jsou úseky Praha - Háje délky 45,903 km a Mirotice - MÚK Nová Hospoda délky 7,472 km. První úsek je vybudován v kategoriích S 22/100, S 24,5/100, R 24,5/100 a R 22,5/80. Druhý úsek je vybudován v kategorii R 22,5/100. Chybějící úsek Háje - Mirotice je připravován v kategorii R 25,5/120. Probíhá soutěž na koncesionáže PPP na výstavbu úsek Háje - Mirotice a provoz úseku Skalka - Nová Hospoda a silnice I/20 Nová Hospoda - Písek.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byla rychlostní silnice R4 Praha - Nová Hospoda přeřazena do dálniční sítě jako dálnice D4. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla schválena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.

V roce 2013 zpracoval Pragoprojekt "Studii ekonomické efektivnosti - R4 Skalka - Mirotice, rozšíření", ve které byly posuzovny varianty R 25,5/120 a R 21,5/100, u obou vyšla záporná čistá současná hodnota (NPV), čímž nebyla splněna ekonomická efektivnost tahu s realizací se počítalo do roku 2026. 22. listopadu 2013 na Centrální komisi MD ČR bylo uloženo ŘSD ČR zohlednit výsledky tendru na stavbu R4 Skalka - křiž. II/118 a prověřit možnost snížení stavebních nákladů na zbývající části R4 křiž. II/118 - Mirotice, rozšíření.
V říjnu 2014 zpracoval Pragoprojekt upravenou "Studii ekonomické efektivnosti - R4 Skalka - Mirotice, rozšíření", ve které byla posuzována jediná varianta R 25,5/120 vzhledem na to, že mnoho úseků má odevzdanou DSP a výkupy pozemků probíhají dle záborových elaborátů na R 25,5/120. Dále bylo počítáno s dostavbou do roku 2022. Takto upravená varianta vyšla s kladným výsledkem.
5. února 2015 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ve variantě R 25,5/120 s tím, že u stavby D4 Mirotice-rozšíření bude technické řešení přizpůsobeno tomu, aby nebylo nutné bourat nadjezd a vhodně byl využit stávající poloviční profil.

Celková délka: 85,054 km
V provozu: 53,375 km
z toho 9,176 jako I/4
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 31,748 km
14,900 km modernizace

Ve stavbě:

Připravované stavby:

Stavba D4 SOKP - Řitka je projektována v modifikovaných kategorii D 25/120, 100 a D 24,5/120 a měří 14,900 km. V dubnu 2016 zpracoval PUDIS technickou studii, ve které byla navržena stavební opatření, za účelem odstranění nebezpečných míst a modernizace trasy z hlediska požadavků platných ČSN norem. Minimální šířka jízdních pruhů byla stanovena na 3,5 m, pokud se neprokáže reálnost 3,75 m, šířka SDP na min. 3,0 m a zpevněné krajnice na 2,5 m. Návrhová rychlost byla stanovena na 100 km/h v úseku D0 - km 6,0 a ve zbývajícím na 120 km/h kromě oblouku u Jíloviště, kde je 110 km/h.
Součástí stavby je úprava 4 MÚK (Zbraslav-sever, Zbraslav-jih, Jíloviště a Řitka), 3 dálniční mosty, rekonstrukce a rozšíření 3 mostů, 4 nadjezdy, lávka pro pěší, 4 podchody, doprovodná silnice (2680 m), přeložka silnic III/0042 (2266 m), III/1024 a III/11510, 3 místní komunikace, doprovodní komunikace Za Dálnicí (485 m), polní cesta, protihlukové stěny a demolice 4 mostů, 3 nadjezdů a 3 podchodů. Stavba začíná za MÚK Lahovice s Pražským okruhem. V km 0,700 - 5,900 bude silnice přestavěna na dálnici kategorie D 25/100, tj. D 24,5 s rozšířením SDP na 3,5 m. Jízdní pruhy budou široké 3,5 m a zpevněná krajnice 2,5 m. SDP bude rozšířen na 3,5 m z 1,92-3,14 m tak, aby do něj šla umístit středová kanalizace i kabelová trasa DIS. Vozovka jednoho pásu bude rozšířena z 9,29-11,93 na 10,25 m. Na MÚK Zbraslav-sever (deltovitá) budou prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy, rovněž větve budou upraveny. Napojení ulice k Výtopně v km 2,87 vpravo i místní kounikace v km 3,5 vlevo budou zrušena bez náhrady. Připojovací a odbočovací pruhy čerpací stanice budou prodlouženy. Přechod pro chodce v km 4,5 bude nahrazen lávkou pro pěší v km 4,48. Připojení ulice Za dálnicí v km 4,57 bude zrušeno, ulice bude nově napojena na ulici Jílovišťská. Na MÚK Zbraslav-jih (deltovitá) budou prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy, levá polovina bude přestavěna. Napojení lesní cesty 5,43 vpravo bude zrušeno.
V km 5,900 - 9,600 bude silnice přestavěna na dálnici kategorie D 25/120. V km 8,300 - 9,600 pak v kategorii D 25/110. SDP bude rozšířen z 2,7-3,0 m na 3,5 m. Vozovka jednoho pásu bude upravena z 9,21-13,18 na 10,25 m. Mezi Zbraslaví a Jílovištěm bude vybudována doprovodná silnice vlevo podél dnešní silnice I/4, která začíná okružní křižovatkou s větvemi křižovatky a ulicí Na Baních na MÚK Zbraslav-jih a končí okružní křižovatkou s ulicí Pražská. Účelové komunikace v km 5,95 a 5,99 a lesní cesty v km 6,55 a 7,09 budou nově napojeny na doprovodnou silnici. Lesní cesty v km 5,43, 6,000, 6,55, 7,09 a 7,82 (všechny vpravo) budou nově napojeny na zrekonstruovanou síť lesních cest. Autobusová zastávka v km 7,11 bude přeístěna na doprovodnou silnici. Autobusové zastávky v km 8,35 a 9,45 budou zrušeny, první je nahrazena zastávkou v ulici Pražská v Jílovišti. Na MÚK Jíloviště se silnicí III/11513 budou prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy. Vratné větve Příbram - Pražská a Klínecká - Praha budou zrušeny.
V km 9,600 - 14,900 bude dálnice přestavěna na kategorii D 24,5/120 s 3,5 m širokými jízdními pruhy. SDP bude rozšířen z 2,5 m na 3,5 m. Vozovka jednoho pásu bude upravena z 9,92-10,89 na 10,25 m. Autobusové zastávky v km 11,2 a 12,5 budou zrušeny. Pravá odpočívka v km 12,3 bude nahrazena novou a levá odpočívka bude rozšířena. Mezi Klíncem a Řitkou bude doplněna doprovodná silnice v podobě přeložky silnice III/0042. Autobusová zastávka v km 13,6 bude nahrazena zastávakou v obcí poblíž nově navržené okružní křižovatky silnic III/1024 a III/11510. Na MÚK Řitka budou prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy, upraveny větve křižovatky. Napojení pravé poloviny bude řešenou jednou stykovou křižovatkou.

Stavba D4 Řitka - Skalka, modernizace km 14,200 - 40,900 je projektována v kategorii R 24,5/100 a měří 26,700 km. V lednu 2017 zpracoval Mott MacDonald CZ technickou studii "D4 Řitka - Skalka, modernizace", jejímž předmětem byl návrh odstranění dopravních závad na trase spočívajících v nedostatečném rozhledu pro zastavení, nedostatečném příčném sklonu vozovky, nedostatečných délkách přídatných pruhů, dále byl posouzení stav mostů a nadjezdů a možnosti jejich rekonstrukce, stav a řešení odvodnění a doplnění SOS systému na trase. Byly také prověřeny majetkoprávní vztahy na přilehlých pozemcích k dálnici pro případné úpravy dálnice.
Na začátku úsek navazuje na připravovanou modernizaci úseku D0 - Řitka v km 14,2 na MÚK Řitka. Konec úseku navazuje na dokončenou stavbu "R4 Skalka - křiž. II/118".
Pro návrhovou rychlost 120 km/h a směrodatnou rychlost 130 km/h je minimální poloměr směrového oblouku R=1025 m při příčném sklonu 6 %. Oblouk R=840 m v km 29,007 - 29,336 vyhovuje pouze rychlosti 110 km/h a v oblouk R=600 m v km 24,779 - 24,974 jen rychlosti 100 km/h.
Výškové vedení z hlediska normy vyhovuje v celé délce. Směrové ani výškové řešení nebude upravováno. Stávající příčný sklon neodpovídá cca v polovině případů potřebným normovým příčným sklonům na rychlost 130 km/h. V rámci modernizace bude upraveno příčné klopení vozovky.
Investor nepožaduje homogenizaci na kategorii R 25,5, ale pouze šířku jízdních pruhů min. 3,50 m, přídatných pruhů včetně vodícího proužku 3,50 m a šířku zpevněnné krajnice nejméně 2,50 m.
Ve 14 směrových obloucích je nedostatečný rozhled pro zastavební vozidla, 4 směrové oblouky je nutné přesně zaměřit pro posouzení a jen 5 směrových oblouků vyhovuje pro směrodatnou rychlost 130 km/h. Je to způsobeno malou šířkou SDP 2,50 m a malými poloměry směrových oblouků. Rozšíření SDP není navrhováno, investor jako vhodné řešení nedostatečného rozhledu pro zastavení ve směrových obloucích akceptuje vydání souhlasu s odchylným řešením obdobně jako u modernizace dálnice D 1. Podmínkou pro zachování povolené rychlosti 130 km/h je dostatečná drsnost a protismykové vlastnosti povrchu vozovky.
Dále byla navržena doprovodná komunikace v kategorii S 7,5/50 mezi MÚK Kytín a MÚK Voznice využívající těleso původní silnice I/4.
Autobusové zastávky Mníšek p. B., závod a Dubenec, Skalka II budou zrušeny bez náhrady.
Odvodnění bude doplněno o retentční nádrže a dále budou odstraněny nejproblematičtější části.

Stavba D4 Křižovatka II/118 - Milín - zkapacitnění je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 5,586 km, z toho je 128 m přesah do předchozí stavby. V prosinci 2000 byla zpracována technická studie pro úsek Háje - Milín. 30. dubna 2003 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 26. dubna 2004 byla zveřejněna dokumentace EIA. 22. října 2004 proběhlo veřejné projednání. 22. listopadu 2004 vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné stanovisko pro úsek ZÚ - 3,88.
Stavba byla ale prodloužena o zkapacitnění obchvatu Milína. V dubnu 2006 APIS zpracoval technickou studii na část obchvat Milín, na který bylo zveřejněno Oznámení EIA 4. dubna 2007. Ze Závěrů zjišťovacího řízení z února 2007 nepodléhá zkapacitnění obchvatu dalšími posuzování pro dvě varianty. Při zpracování územního plánu Milína, byl vznesen požadavek na referendum. Na základě předběžného geotechnického průzkumu a vizualizace byla po projednání v obci Milín schválena původní varianta.
V září 2007 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí na část ZÚ - 3,88 a v březnu 2008 na zbývající část. 20. května 2009 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí pro úsek ZÚ - 3,88. 28. června 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, 12. července 2012 byla platnost územního rozhodnutí prodoužena.
Byla vypsána soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, výkon autorského dozoru stavby a výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy. Následně byla soutěž zrušena.
V červnu 2017 zpracovalo "Sdružení R4 křižovatka II/118 - Milín, DSP/IČ" ve SHP, Dopravoprojekt Ostrava, SHB a Viapont dokumentaci pro stavební povolení a provádí inženýrskou činnost pro jeho vydání na II. etapu.
8. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr "D4 v úseku - křižovatka II/118 - Milín - Mirotice, rozšíření". 9. listopadu 2018 vydalo MŽP ČR závěrečné souhlasné stanovisko.
Jedná se rekonstrukci stávající silnice a výstavbu levé poloviny vozovky. V roce 1995 byla zprovozněna přeložka silnice I/4 Milín - obchvat kategorie S 11,5/80, délky 5,3 km a s náklady 96 milionů Kč.
Součástí stavby jsou úpravy MÚK Háje a MÚK Milín, 4 dálniční mosty, 3 nadjezdy, nadchod pro zvěř, prodloužení kolektoru, prodloužení propustku, přeložky silnic II/118 (424 m), 2x II/604 (S 7,5/50+ 4570 m), III/11812 (623 m), III/11818 (100 m), účelové komunikace (155 m), lesní (1391 m) a 3 polních cest (1493 m), doprovodná silnice (S 7,5/50; 4570 m), 2 chodníky, opěrná (104 m) a zárubní zeď (490 m) a 3 protihlukové stěny (730 m). Celkový objem výkopů je 282 803 m3 a násypů 163 036 m3.
Stavba začíná za MÚK Háje se silnicí II/118, odkud pokračuje přes lesní komplex levostranným obloukem nejprve krátkým klesáním a následně stoupáním. Následuje pravostraný oblouk kolem Jesenice. Silnice III/11812 Jesenice - Buk přechází trasu nadjezdem. Následně mírným klesáním pokračuje k MÚK Milín se silnicí I/66 (trubkovitá), kde budou upraveny větve. Stavba končí za křížením silnice I/4 a III/0049.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 798 milionů Kč. Realizace je plánována v období červenec 2020 až listopad 2023.

Stavba D4 Milín - Lety je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 ma měří 11,595 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 6. listopadu 1998, dne 11. listopadu 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 7. března 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko s doporučenou variantou A u obce Zálužany A3 (vzdálenější od obce).
V prosinci 2003 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 31. ledna 2007 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 29. srpna 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a 10. listopadu 2007 nabylo právní moci. V roce 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 15. července 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní řízení se uskutečnilo 11. srpna 2011.
13. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 202 Most přes místní komunikaci a polní cestu. 1. dubna 2014 bylo vydáno stavební povolení na most.
V únoru 2018 zpracovalo "Sdružení Valbek - Novák - Bung" ve složení Valbek, Novák & partner a Bung Ingenieure aktualizaci dokumentace pro stavební povolení.
8. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr "D4 v úseku - křižovatka II/118 - Milín - Mirotice, rozšíření". 9. listopadu 2018 vydalo MŽP ČR závěrečné souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je MÚK Těchařovice, 13 dálničních mostů, 3 nadjezdy, přeložky silnic 4xII/604 (1154 + 829 + 249 + 924 m), III/0046 (956 m), 2xIII/0048 (579 + 242 m), III/10245 (229 m) a III/10250 (308 m), 3 místní komunikace (1096 m), 2 účelové komunikace (478 m), 4 polní cesty (2025 m), stezka pro pěší a 2 protihlukové stěny (768 m). Celkový objem výkopů je 817 497 m3 a násypů 775 579 m3.
Stavba začíná za křížením silnic I/4 a III/0049. Následuje most přes biokoridoer a místní komunikaci do Rtišovic (16 + 5x23 + 16 m; 149 m). Dále trasa pokračuje východně podél od stávající silnice I/4. S přeložkou silnice III/0046 je navržena MÚK Těchařovice (kosodelná). Za nadjezdem bývalé železniční vlečky se dálnice odklání od trasy silnice I/4 a prochází mezi Chrašticemi a Zbenicemi. Trasa vede východně kolem Chrástiček a Vargače. Severně od sázky kříží dálnice mostem silnici I/4 (30 + 5x45 + 30 + 22 m; 218 m) U Sázky křižuje silnici I/4 a pokračuje západně podél silnice I/4. Západně dálnice míjí Zálužany. Na hranici Středočeského kraje se napojuje do stopy stávající silnici I/4 a vede v její stopě. Stavba končí před MÚK Lety se silnicí I/19, kde navazuje na stavbu "D4 Lety - Čimelice".
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 3,363 miliardy Kč. Realizace je plánována v období listopad 2020 až říjen 2024.

Stavba D4 Lety - Čimelice je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 2,590 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V prosinci 2004 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. března 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí. 16. března 2009 byla prodloužena platnost územního rozhodnutí až do 11. dubna 2011.
V prosinci 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červenci 2009 její aktualizaci. 3. února 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 130 Rozšíření silnice I/19 a 31. března 2011 bylo na něj vydáno stavební povolení. 20. května 2011 bylo zahájeno stavební řízení na hlavní trasu a 14. srpna 2012 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu.
V prosinci 2011 Valbek zpracoval zadávací dokumentaci stavby. A v červenci 2013 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
8. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr "D4 v úseku - křižovatka II/118 - Milín - Mirotice, rozšíření". 9. listopadu 2018 vydalo MŽP ČR závěrečné souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je MÚK Lety, most na trase, rozšíření silnice I/19 na kategorii S 9,5/80 (700 m), výstavba doprovodné silnice II/604 (2112 m), 2 provizorní napojení (145 + 118 m), 2 místních kominikací (778 m), účelová komunikace (605 m) a 2 polní cesty. Celkový objem výkopů je 227 173 m3 a násypů 253 949 m3.
Stavba začíná provizorním napojení před MÚK Lety. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice I/4, která bude přestavěna. MÚK Lety se silnicí I/19 je navržena jako osmičkovitá. Stavba končí cca 300 m před odbočkou na Nerestovice provizorním napojením na původní silnici I/4.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 822 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až říjen 2022.

Stavba D4 Čimelice - Mirotice je projektována v kategorii R 25,5/120 s rozšířeným SDP na 3,5 m a měří 8,460 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V březnu 2006 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v březnu 2008 dodatek k dokumentaci. 5. prosince 2007 bylo zahájeno územní řízení, 6. března 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla podána odvolání, které řeší krajský úřad. 20. dubna 2009 bylo zahájeno odvolací řízení. Podaná odvolání byla vzata zpět a územní rozhodnutí nabylo právní moci 13. června 2009.
V únoru 2012 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení, ve které byly oproti předchozímu stupni zkráceny mosty a vypuštěn ekodukt.
V červnu 2018 zpracovalo "Sdružení Valbek - Novák - Bung" ve složení Valbek, Novák & partner a Bung Ingenieure aktualizaci dokumentace pro stavební povolení.
8. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr "D4 v úseku - křižovatka II/118 - Milín - Mirotice, rozšíření". 9. listopadu 2018 vydalo MŽP ČR závěrečné souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je 8 dálničních mostů, nadjezd, nadchod pro zvěř, přeložky silnic II/121 (326 m), II/604 (726 m), III/00420 (397 m), III/00421 (195 m) a III/1757 (585 m), místní komunikace (36 m), 9 polních cest (4716 m), autobusová zastávka a 2 opěrné zdi (169 m). Celkový objem výkopů je 700 072 m3 a násypů 729 499 m3.
Stavba začíná před odbočkou na Nerestovice, kde navazuje na předchozí stavbu "D4 Lety - Čimelice". Odtud trasa pokračuje západně podél stávající silnice I/4. V těsné blízkosti dnešního obloukového mostu přes údolí řeky Skalice je navržen dálniční obloukový most přes údolí řeky Skalice a železniční trať Zdice - Protivín s rozpětím oblouku 74 m (25 + 32 + 4x33 + 26 + 74 + 26 + 33 + 32 + 26 m; 409 m). Za mostem se trasa odklání a pokračuje pravostranným obloukem k pravostranné odpočívce Krsice v km 67,7 (součást jiné stavby). Trasa pokračuje okolo Rakovic, kde přechází do pravostranného oblouku. Prochází mezi kopci Hrad a Chlum. Stavba končí napojením na stávající silnici I/4 před MÚK Mirotice se silnicí II/121, kde navazuje na stavbu "D4 Mirotice - rozšíření".
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 3,137 miliardy Kč. Realizace je plánována v období září 2019 až listopad 2023.

Stavba D4 Mirotice - rozšíření je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 3,645 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V prosinci 2005 byl zpracován Investiční záměr. V únoru 2011 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. června 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V březnu 2017 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení.
8. června 2018 byla zveřejněna dokumentace EIA na záměr "D4 v úseku - křižovatka II/118 - Milín - Mirotice, rozšíření". 9. listopadu 2018 vydalo MŽP ČR závěrečné souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je MÚK Mirotice, 2 mosty na trase, rekonstrukce nadjezdu, provizorní most přes D4, přeložky silnic II/121 (400 m) a III/12110 (232 m), místní komunikace (446 m), 2 účelové komunikace (1581 m), polní cesta (653 m), parkoviště a 4 protihlukové stěny (1257 m). Celkový objem výkopů je 108 143 m3 a násypů 80 153 m3. Maximální podélný sklon je 4,20 %.
Jedná se o rozšíření stávající silnice I/4 z let 1984 až 1985 v úseku MÚK s II/121 - MÚK Mirotice o pravou polovinu vozovky.
Stavba začíná před MÚK Mirotice se silnicí II/121 (osmičkovitá), která bude přestavěna. Most v křižovatce bude zbourán a nahrazen dálničním mostem. Odtud trasa pokračuje ve stopě stávající silnice. Ani most přes Lomnici (46 m) nebude využit. Je navržena jeho demolice a výstavba nového delšího mostu (59 m). Stávající nadjezd silnice III/12110 (30 m) bude nahrazen delším nadjezdem (36 m), neboť stávající nadjezd je ve špatném stavebně-technickém stavu způsobeného dlouhodobým zatékáním do konstrukce. Po dobu výstavby bude postaveno mostní provizorium (48 m). Stavba končí u radobytců napojením na provozovaný úsek Mirotice - Nová Hospoda.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 853 milionů Kč. Realizace je plánována v období květen 2020 až listopad 2022.

V provozu:

Stavba Zbraslav-obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 5,2 km. Součástí stavby byly 3 MÚK, 4 mostů a 2 nadjezdy. Stavba začíná na MÚK Lahovice se silnicí II/101. Odtud pokračuje jako západní obchvat Zbraslavi. Stavba končí za MÚK Zbraslav-jih napojením starou silnici. Jedná se o nejstarší část rychlostní silnice, ale tato stavba zatím není označena značkou silnice pro motorová vozidla. Stane se tak, až bude vybudována doprovodná komunikace Zbraslav - Jíloviště. Stavba byla zprovozněna v roce 1966.

Stavba Zbraslav - Jíloviště je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,4 km. Součástí stavby byly 2 mosty. Stavba začíná za MÚK Zbraslav-jih a končí před MÚK Jíloviště. Jednalo se o rozšíření staré silnice na čtyřpruh. Díky tomuto úseku, kde chybí doprovodná komunikace, začíná silnice pro motorová vozidla až za MÚK Jíloviště. Až bude postavena doprovodná komunikace, bude její začátek už na MÚK Lahovice s Pražským okruhem. Stavba byla zprovozněna v roce 1972.

Stavba Jíloviště - Řitka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,2 km. Součástí stavby byla MÚK Jíloviště, 2 mosty a nadjezd. Stavba začíná před MÚK Jíloviště a pokračuje na jih ke Klínci, kolem kterého se stáčí na západ. Stavba končila napojením na starou silnici západně od Klince. Stavba byla zprovozněna v roce 1971.

Stavba Řitka - obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 4,1 km. Součástí stavby byla MÚK Řitka, 2 mosty a 2 nadjezdy. Stavba začíná západně od Klince, kde se napojuje na předchozí stavbu a pokračuje jako jižní obchvat Řitky. Následuje MÚK Řitka. Stavba končila provizorním napojením na konci obce Řitka na starou silnici. Stavba byla zprovozněna v roce 1978.

Stavba Řitka - Mníšek pod Brdy I. stavba je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,6 km. Součástí stavby byl 1 most a nadjezd. Stavba začíná před provizorním napojením západně od Řitky. Stavba pokračuje podél silnice III. třídy, následuje nadjezd silnice II/116. Stavba končila provizorním napojením na starou silnici severně od Mníšku pod Brdy. Stavba byla zprovozněna v roce 1981.

Stavba Řitka - Mníšek pod Brdy II. stavba je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,4 km. Součástí stavby byla MÚK Mníšek pod Brdy a 1 most. Stavba začíná před MÚK Mníšek pod Brdy se silnicí II/116 a pokračuje jako východní obchva Mníšku. Stavba plynule navazovala na již provozovaný úsek. První stavba byla zprovzněna v roce 1981 a druhá etapa o rok později 1982.

Stavba Mníšek pod Brdy – Kytín je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,2 km. Součástí stavby byla MÚK Kytín a 2 mosty. Stavba začíná jihovýchodně od Mníšku na provizorním sjezdu ze silnice II/116. Poté trsa směřuje ke staré silnici, následně vede v souběhu s ní až do MÚK Kytín, za kterou stavba končí. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Kytín - Voznice je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,5 km. Součástí stavby byla MÚK Voznice, 254 m dlouhý most Voznice a nadjezd. Stavba začíná za MÚK Kytín a pokračuje podél staré silnice. Následuje MÚK Voznice a 254 m dlouhý most Voznice, za kterým stavba končila provizorním sjezdem. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Voznice – Kodetka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,8 km. Součástí stavby byla MÚK Dobříš-sever a nadjezd. Stavba začíná za mostem Voznice, kde navazuje na předchozí stavbu a pokračuje východně od staré silnice. Stavba končí za MÚK Dobříš-sever. Stavba byla zprovozněna v roce 1984.

Stavba Dobříš - přeložka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 4,0 km. Součástí stavby byly 4 mosty. Stavba začíná za MÚK Dobříš-sever směrem k Staré Huti. Prochazí mezi rybníkem a Starou Hutí. Následuje průchod lesem. Stavba končí před MÚK Dobříš-jih. Stavba propojila dva samostatně provozované úseky R4 Praha - Dobříš a Dobříš - Dlouhá Lhota. Stavba byla zprovozněna v roce 1985.

Stavba Dobříš – Obořiště je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 2,8 km. Součástí stavby byla MÚK Dobríš-jih a 3 mosty. Stavba začíná před MÚK Dobříš-jih a pokračuje vpravo podél staré silnice. Východně míjí Lhotku a končí severně od Obořiště napojením na již provozovaný obchvat obce. Stavba byla zprovozněna v roce 1983.

Stavba Obořiště – obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,5 km. Součástí stavby byly 2 mosty a nadjezd. Stavba začíná severně od Obořiště na provizorním sjezdu a pokračuje jako západní obchvat Obořiště. Stavba končila provizorním sjezdem na starou silnici. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Dlouhá Lhota - obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 2,9 km. Součástí stavby byl most a nadjezd. Stavba začíná jižně od Obořiště, kde navazuje na již provozovaný úsek a pokračuje jako západní obchvat Dlouhé Lhoty. Stavba končila provizorním sjezdem na starou silnici východně od letiště. Stavba byla zprovozněna v roce 1981.

Stavba Dlouhá Lhota – Skalka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 0,8 km. Stavba navazuje na již provozovaný úsek a končí před MÚK Skalka. Stavba byla zprovozněna v roce 1988.

Stavba MÚK Skalka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 0,3 km. Nejdůležitějším stavebním objektem byla MÚK Skalka se silnicí I/18, za kterou stavba končí. Součástí stavby byla přeložka silnice I/18 a nadjezd. Zatím poslední zprovozněný úsek R4. Stavba byla zprovozněna v roce 1989.

Stavba D4 Skalka - křižovatka II/118 je projektována v kategorii R 22,5/80 a měří 4,788 km. V lednu 1994 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Oznámení EIA byla zveřejněna 1. dubna 1994, dne 9. listopadu 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 14. listopadu 1994 Okresní Úřad Příbram vydal souhlasné stanovisko.
16. září 1996 bylo vydáno uzemní rozhodnutí, jehož platnost skončila. V lednu 1998 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 20. července 2004 bylo vydáno nové územní rozhodnutí. 4. března 2013 se uskutečnilo veřejné ústní projednání na změnu územního rozhodnutí týkající se změny napojení doprovodné silnice do MÚK Skalka.
29. března 2013 bylo zveřejněno oznámení EIA na připojení Dubence, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V prosinci 2004 Valbek zpracoval novou dokumentaci pro stavební povolení. V řijnu 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro zadání stavby, v březnu 2012 pak její aktualizaci řešící vypuštění MÚK Dubenec.
15. prosince 2008 bylo vydáno stavební povolení na komunikace nižších tříd. 18. března 2010 bylo vydáno stavební povolení na místní komunikace.
23. prosince 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavební řízení na hlavní trasu, ústní projednání se uskutečnilo 4. února 2010. 1. července 2010 bylo stavební řízení na hlavní trasu přerušeno do 1. června 2011 z důvodů vyřešení napojení obce Dubenec jiným řešením než navrhovanou MÚK Dubenec, která má nevyhovující vzdálenost s MÚK Skalka. 6. května 2011 byla lhůta prodloužena do 30. listopadu 2011. Problém s MÚK Dubenec byl vyřešen, křižovatka byla vypuštěna a nahrazena prostým křížením a napojení obce Dubenec bylo navrženo prodloužením doprovodné komunikace s napojením přes okružní křižovatku na I/18. 20. srpna 2012 bylo na stavbu vydáno stavební povolení. V červnu 2013 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je MÚK Háje, okružní křižovatka, 2 mosty na trase, 2 nadjezdy, podchod, přeložka silnice II/118 (925 m), doprovodná silnice (2618 m), připojení Dubence, spojka (266 m), místní komunikace (1016 m), polní (265 m) a lesní cesta (750 m), chodníky, 2 opěrné zdi (89 m), 2 protihlukové stěny (524 m) a protihlukový val (100 m). Maximální podélný sklon je 6 % v km 43,098 - 43,648, na který byla získána výjimka z normy ČSN 73 6101. Celkový objem výkopů je 372 092 m3 a násypů 304 983 m3.
Stavba začíná za MÚK Skalka se silnicí I/18. Trasa se násleně odklání a pokračuje trasa silnice západním obchvatem Dubence. Za Dubenecem se trasa vrací v km 44,015 do stopy původní silnici I/4, která bude zrekonstruována a rozšířena na čtyřpruh. Ve stoupání 6 % bude vybudován stoupací pruh (1807 m). Stavba končí za MÚK Háje s plánovanou přeložkou silnice II/118 (osmičkovitá).
Stavbu projektoval Valbek a provedla Skanska. Náklady byly 684 milionů Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 7,5 milionů Kč. Realizace proběhla v období 27. dubna 2015 až únor 2018. Stavba byla slavnostně zahájena 1. dubna 2015 a slavnostně zprovozněna 4. října 2017.

Stavba Rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov (N.Hospoda) je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 5,880 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 8. srpna 1997, dne 9. března 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 16. března 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí vydáno v dubnu 2002.
V lednu 2003 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 29. června 2007 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, byly doplněny nové podklady pro stavbu a zároveň byla prodloužena lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek do 9. října 2007. 27. listopadu 2007 bylo vydáno stavební povolení na stavbu.
Součástí stavby byly 3 mosty na trase, 3 nadjezdy, 2 mosty na přeložckách, podchod, přeložky silnic II/604 (740 m), III/00424, III/12114 a III/12115, 4 účelové komunikace, chodník a zárubní zeď.
Stavba začíná na úrovňové křižovatace u Radobytce. Odtud trasa pokračuje cca 500 m ve stopě původní silnice, která byla rozšířena a opravena. Následně trasa opouští stopu původní silnice a pokračuje východně podél původní silnice I/4. Východně míjí Malčice, následuje čtvrtkřižovatka Předotice. Stavba končí jižně od Předotic, kde navazuje na provizorním sjezdu na stavbu Nová Hospoda - křiž. s I/20.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo sdružení "STRABAG - SWIETELSKY - Mirotice - Třebkov". Náklady na výstavbu byly na 1,204 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 24. ledna 2008 až březen 2012. Stavba byla slavnostně zahájena 22. dubna 2008 a slavnostně zprovozněna byla 16. září 2010.

Stavba Rychlostní silnice R4 silnice I/20 křižovatka Nová Hospoda je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 2,150 km, z toho je délka D4 0,790 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 8. srpna 1997, dne 9. března 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 16. března 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Územní rozhodnutí vydáno v dubnu 2002. Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Jednalo se přestavbu dvou nepřehledných a velmi nehodových křižovatek dvou silnic I. tříd na mimoúrovňovou.
Délka řešeného úseku je 2,150 km, ale jen 790 m je součástí rychlostní silnice R4. Součástí stavby je MÚK Nová Hospoda, 2 mosty na trase, most na I/20, 2 mosty na větvích křižovatky, ekodukt, přeložky silnic I/4 (300 m), I/20 (S 22,5/80, 1360 m), I/20 (S 11,5/80, 460 m), II/604 a III/12113, provizorní napojení R4, provizorní napojení I/20, 2 místní komunikace, 4 autobusové zastávky, polní cesta a protihluková stěna.
MÚK se skládá z 5 křižovatkových větví. Větev A (Strakonice - Praha) je dvoupruhová délky 1000 m. Větev B (Praha - Strakonice) je dvoupruhová délky 590 m. Větev C (Písek - Plzeň) je dvoupruhová délky 800 m. Větev D (Plzeň - Písek) je jednopruhová délky 490 m. Větev E umožňující propojení směrů Strakonice a Plzeň.
Stavba začínala jižně od Předotice na provizorním sjezdu. Odtud pokračuje vlevo podél původí silnice I/4 (dnes II/604). Východně míjí Třebkov. Se silnicemi I/4 a I/20 je postavena MÚK Nová Hospoda (rozštěpná). Hlavní trasa přímo navazuje na silnici I/20, která je vybudována jako čtyřpruh. Stavba končí za ekoduktem napojením na stavbu I/20 Písek - 7. stavba.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo sdružení "Křižovatka Nová Hospoda" ve složení Strabag, PSVS a SMP CZ. Náklady na výstavbu byly 1,446 miliardy Kč. Realizace proběhla v období září 2005 až září 2008, s uvedením do provozu 19. listopadu 2007. Stavba byla slavnostně zahájena 22. září 2005.


autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019