Dálnice D47

Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko

Dálnice byla usnesením vlády z 10. dubna 1963 č. 286 schválena v trase Čechyně u Brna (D1) - Vyškov - Kojetín - Přerov - Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice v délce 140 km. Vládním usnesením ze dne 29. ledna 1987 č. 24 bylo vedení trasy změněno na trasu z Chropyně - Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko. Vládním usnesením ze dne 21. července 1999 č. 741 byla dálnice nakonec vymezena v trase Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko.
Dálnice D47 se stane po svém dokončení součástí větve B VI. Panevropského koridoru. Na polské straně bude na dálnici D47 navazovat polská dálnice A1, která je plánovaná do Gdaňsku. Obě dálnice by se měly spojit v roce 2008. Dálnice by měla být celá zprovozněná v listopadu 2008.
Stavba dálnice byla prohlášena za veřejně prospěšnou stavbu.
Dokončení celé trasy se plánuje na listopad 2009. Na dálnici bude vybudováno 141 mostů, 15 MÚK a jeden km tunel.
20. května 2001 byla podepsána mezivládní dohody mezi ČR a Polskem o napojení dálnice D47 z České republiky na dálnici A1 probíhající Polskem do severní Evropy.

24. listopadu 2004 byla ve vládním usnesení 1167/2004 schválena dokumentaci programu Ministerstva dopravy č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko a byly na tento program vyčleněny prostředky ve výši 48,437 miliard Kč.

1. prosince 2007 byl slavnostně zprovozněn úsek Ostrava, Rudná - Bohumín a označen jako dálnice D1.

Celková délka: 80,15 km
Celková délka: 17,2 km
Ve stavbě: 56,84 km
V přípravě: 6,11 km

Ve stavbě:

Stavba 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín je plánována v kategorii D 34,0/120 a měří 15,387 km. V říjnu 2000 byla vydáno územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována Sdružením D4704, jehož členy jsou firmy SUDOP Praha, SHB, HBH Projekt a SHP. V roce 2004 byl zahájen archeologický průzkum. 26. dubna 2006 bylo záhájeno stavební řízení na část stavby km 90,766 – 96,555 MÚK Lipník - Miletov, stavebního povolení bylo vydáno 25. září 2006. Na část stavby km 96,555 - 106,153 Milenov- Bělotín bylo 18. září 2006 vydáno stavební povolení. 25. června 2007 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Část přivaděč Bělotín", námitky lze vznést do 24. července 2007. 19. prosince 2007 bylo vydáno stavební povolení na část stavby "Přivaděč Bělotín", běží lhůta pro odvolání.
Součástí stavby je 25 mostů, z toho 15 dálničních, 7 nadjezdů a 3 na přeložkách, 3 MÚK, a to Lipník (trubkovitá), Hranice (deltovitá) a Bělotín (trubkovitá). Bude také postaven přivaděč Bělotín o délce 2,354 km a je plánován v kategorii R 24,5/100, který je součástí rychlostní silnice R48. Dále bude vybudován kamerový systém, odvodnění dálnice, protihlukové stěny a 8 přeložek silnic II. a III. třídy v délce 4,6 km a zahloubený přesypaný mostní objekt u obce Hrabůvka. Celkový objem výkopů je 3002 tisíc m3 a násypu 2,179 mil. m3.
Stavby začíná na nové křižovatce Lipník, která bude celá kompletně přestavěna. Dálnice je zde řešena v kolektorovém uspořádání 4 x 2 pruhy v souvislosti s výhledovým řešením tzv. útvarové křižovatky - propojení dálnice D1. Trubkovitou křižovatku tvoří celkem 4 křižovatkové větve. Větev A (od Olomouce do přivaděče Lipník) v maximální možné míře sleduje směrově i výškově trasu přivaděče Lipník.
Odtud vede po náspu výšky až 8,5 m a mostem přes vodoteč Loučka levostranným obloukem jižně od obce Loučka, dále křižuje silnice III/4371 a III/4374. Prochází mezi obcemi Podhoří a Jezernice, kde kříží mostem silnici III/4377 a dalším mostem místní vodoteč Jezernice a lokální biokoridor. Kolem obce Milenov je trasa vedena v zářezu. U obce Hrabůvka je vedena v zářezu hlubokém 6 m, respektive 8 m, je zde plánován zahloubený přesypaný mostní objekt o šířce 48,2 m, po kterém bude přecházet silnice III/44023 a vodoteč. Most bude sloužit pro migraci zvěře. Poté pokračuje estakádou o 12 polích o rozpětích 30+10×42,0+30,0 m a délce 481,5 m přes údolí vodoteče Splavná.
Severně od obce Velká je navržen nadjezd silnice III/44022. Dále kříží vodoteč Veličku. Dále pokračuje severním obchvatem Hranic, kde je navržena MÚK Hranice se silnicí II/440. Odtud dálnice dále pokračuje v souběhu s železniční tratí Přerov - Ostrava. Estakádou o 10 polích o rozpětích 25 m+8×32 m+25 m a délce 308,4 m překonává údolí potoka Ludina. Úsek dálnice končí za MÚK Bělotín, kde na stavbu bude navazovat další úsek 4705 Bělotín - Hladké Životice a také začínat rychlostní silnice R48 Bělotín - Český Těšín.
12. listopadu 2004 byla podepsána smlouva mezi ŘSD a "Sdružením D4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín", jehož členy jsou Skanska-DS, Strabag a Dálniční stavby Praha. Náklady na stavbu jsou 9,386 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 2,843 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 1,856 miliardy Kč. Realizace je plánována v období listopad 2004 až prosinec 2009 s uvedením do provozu v listopadu 2008.

Stavba 4705 Bělotín - Hl.Životice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 18,097 km. V únoru 2004 byla zpracována dokumentace pro územní povolení. 21. prosince 2004 bylo vydáno nové územní rozhodnutí. 20. července 2005 bylo odvolání zamítnuto a stavba získala územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení “Sdružením D4705 a D4706“ ve složení Dopravoprojekt Brno, SUDOP PRAHA, Pragoprojekt a SHB. Probíhá výkup pozemků. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrálo Sdružení Colas CZ a Inžinierské stavby Košice s nabídnutou cenou 4,332 miliardy Kč. Bylo předáno staveniště pro provádění přípravných prací 23. května 2006. Proběhl pyrotechnický průzkum a záchranný archeologický průzkum. 13. řijna 2006 bylo zahájeno stavební řízení na část stavby km 106,153 – 114,300, ústní projednání se uskutečnilo 14. listopadu v 11:00 na MÚ Hranice. 22. ledna 2007 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
Na trase dálnice jsou plánovány 2 MÚK Mankovice a Hladké Životice, oboustranná odpočívka Vrážné, 16 dálničních mostů, z toho tři estakády délky 446, 1130 a 854 metrů, 6 nadjezdů a přeložky silnic délky 5,67 km a polních cest délky 6,67 km. Bude také postaven ekodukt v km 120,500, který je tvořen spojitou monolitickou obloukovou příčlí ze železobetonu proměnné tloušťky a šířky. Most bude zasypán zeminou minimální tloušťky přesypávky 1,0 m. Délka mostu je 65,4 m a rozpětí polí je 7,8+24,9+24,9+7,8 m. Povede přes něj biokoridor. Celkový objem výkopů je 857,6 tisíc m3 a násypu 1751 tisíc m3.
Trasa dálnice se napojuje na plánovaný úsek 4704 na MÚK Bělotín. Odtud povede kolem obce Bělotín, kde je plánován most přes potok Luha o 11 polích (rozpětí 34,0+9×42,0+34,0 m) a celkové délce 446,0 m. Za obcí nadjezdem přechází silnice I/47 dálnici. Trasa dále pokračuje pravostranném oblouku severně od obcí Hynčice a Vražné. Je zde navržena oboustranná odpočívka Vrážné. Následuje estakáda přes řeku Odru, železniční trať Suchdol n.O. - Budišov n. Budišovkou a MÚK Mankovice, která je navržena jako osmičkovitá. SSÚD je umístěno ve východním kvadrantu křižovatky. Následuje přímý úsek přes zemědělské pozemky kolem obce Suchdola n. O. U obce Kletné je navržen ekodukt. V pravostranném oblouku trasa pokračuje mostem přes železniční trať Suchdol n.O.- Fulnek k estakádě přes Husí potok, Hladké Životice a silnici I/57. Estakáda o 21 polích o rozpětích 32,6+19×40,8+32,6 m a délce 840,40 a šířce 14,9 m levý most, resp. 13,9 m pravý most a max. výšce 13 m je navržena jako monolitické konstrukce založena na vrtaných pilotách o průměru 1,20 m. MÚK Hladké Životice s plánovanou přeložkou silnice I/57 je navržena jako osmičkovitá východně od Hladkých Životic, za kterou stavba končí.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 5,073 miliardy Kč. Letos je na stavbu 1,450 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 1,113 miliardy Kč. Realizace je plánována v období květen 2006 až prosinec 2009.

Stavba 4706 Hl.Životice - Bílovec je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 11,682 km. 9. listopadu 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale bylo proti němu podáno odvolání. Krajský úřad 30. března 2005 s částečnými změnami územní rozhodnutí MěÚ Bílovec potvrdil. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení “Sdružením D4705 a D4706“ ve složení Dopravoprojekt Brno, SUDOP PRAHA, Pragoprojekt a SHB. 6. dubna 2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro provádění přípravných prací, zejména archeologického a pyrotechnického průzkumu. Stavební povolení na trasu bylo rozděleno na 3 části. 2. řijna 2006 bylo zahájeno stavební řízení na část stavby km 124,250 – 128,500, ústní projednání se uskutečnilo 31. řijna v 11:00 v Klimkovicích. 5. dubna 2007 bylo vydáno stavební povolení na tuto část stavby, ale nanabylo právní moci. 20. dubna 2007 byla podáno odvolání. 16. srpna bylo zamítnuto odvolání proti stavebnímu povolení. 3. ledna 2007 bylo zahájeno stavební řízení na část stavby km 130,400 – 135,941, 17. dubna 2007 bylo vydáno stavební povolení na tuto část trasy. 14. srpna 2006 bylz zahájenz přípravné práce.
Na trase dálnice je plánována MÚK Butovice, 18 mostů, z toho 10 dálničních mostů, z toho tři estakády délky 206, 400 a 637,2 metrů, 3 nadjezdy, 4 mosty na přeložkách silnic a 1 železniční most, přeložka železniční trati a přeložky silnic a polních cest v délce 8,7 km. Celkový objem výkopů je 1781 tisíc m3 a násypu 850,3 tisíc m3.
Trasa navazuje na předcházející úsek 4705 za MÚK Hl. Životice. Odtud vede estakádou přes obec Kujavy o délce 206 m a 7 polích o rozpětích 23,0+5×30,2+23,0 m. Nosná konstrukce je navržena jako monolitická z dodatečně předpjatého betonu, v podélném směru spojitá. Trasa je dále vedena levostranným obloukem kolem obce Pustějov a následně pravostranným kolem Studénky. S přeložkou silnice II/464 je plánována MÚK Butovice, která bude sloužit jako dálniční přivaděč Bílvovci a Studénce. Následuje most přes železniční trať Studénka - Bílovec. Pokračuje kolem Velkých Albrechtic a následně trasa přechází do pravostranného oblouku. Následuje estakáda přes vodoteče Bílovku, Jamník a Sezinu a silnici III. třídy o délce 637,2 m a 16 polích o rozpětích 25,0+36,0+13×42,0+30,2 m. Nosná konstrukce je monolitická z dodatečně předpjatého betonu, v podélném směru spojitá. Stavba končí za estakádou jižně od Bravantic.
Stavbu bude realizovat Skanska-DS. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 3,895 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 820 milonů Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 742 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2006 až prosinec 2009.

Stavba 4707 Bílovec - Ostrava, Rudná je projektována v kategorii D 28,0/120 a měří 11,677 km. Územní rozhodnutí bylo vydáno srpnu 2001. 22. prosince 2003 byla podána žádost o vydání stavebního povolení. 25. března 2005 byla slavnostně zahájena stavba v Klimkovicích.
Součástí stavby jsou 2 MÚK se silnicí I/47 Bravantice a Klimkovice, 10 mostů  o celkové délce 936 m a 6 nadjezdů. Budou také zhotoveny přeložky silnic o celkové délce 18,91 km, nadzemních a podzemních inženýrských sítí, protihluková opatření a kamerový systém. V prostoru Václavovic a Janové byly provédeny demolice obytných stavení a chat. Celkový objem výkopů je 2,1 milionů m3 a násypu 536,8 tisíc m3.
Na trase je u obce Klimkovice plánován tunel Klímkovice. Tunel A (směr Ostrava) měří 1088,09 m, z toho je 864,82 raženo a 165,83 m hloubeno na brněnské straně a na ostravské je to 46,17 m. Tunel B měří 1076,82 m, z toho je raženo 875,28 m a hloubeno 166,40 m na brněnské straně a na ostravské je to 46,40 m. Tunel je široký 12,204 m, šiřka mezi chodníky je 9,5 m a průjezdní výška je 4,8 m. Plocha výrubu je 120,17 m2. Tunel je navržen v kategorii T 9,5. Tunelové roury budou propojeny celkem 5 tunelovými spojkami, určenými především pro bezpečný únik osob. V místě středové spojky jsou zřízeny nouzové zálivy v každém tubusu jeden o délce 40 m a spojka bude propojena na povrch vertikální šachtou. V tunelu je rychlost snížena na 80 km/hod, ikdyž původně se počítalo s rychlostí 110 km/h. Náklady na tunel jsou 2,43 miliardy Kč. Koncem října 2004 byly zahájeny práce na stavební jámě na ostravském portalu, v listopadu 2004 byly zahájeny práce na brněnském portálu. 1. dubna 2005 byla zahájena ražba tunelu ze strany ostravského portálu. 30. června 2005 byla zahájena ražba tunelu ze strany brněnského portálu. 12. prosince 2005 byl slavnostně proražen tunel B. 15. února 2006 byl proražen tunel A. Tunel byl ražen NRTM s horizontálním členěním. Portáli provedli VOKD (ostravský) a TOPGEO (brněnský). Ražbu prováděl Metrostav (1 čelba) a Subterra (3 čelby). Kabelovou šachtu realizovaly VOKD a OKD, DPB.
Stavba začíná před MÚK Bravantice se silnicí I/47. Východně kolem Bravantic trasa pokračuje složeným pravostranným obloukem k tunelu Klimkovice, který je veden v pravostranném oblouku kolem Klimkovic. Za tunelem následuje most přes údolí potoka Rakovec o 7 polích 34,0+5×42,0+34,0 a celkové délky 294,2 m a tvoří jej dvě samostatné dvoutrámové, dodatečné předpínané, monolitické spojité konstrukce. V prostoru Václavic je navržena MÚK Klimkovice se silnicí I/47. Následně trasa dálnice prochází v zářezu severně od Polanky nad Odrou a končí před MÚK Rudná, kde se napojuje na stavbu 4708.
Zhotovitelem stavby je Sdružení D4707, jehož členy jsou Skanska, Metrostav, Strabag a Subterra. Náklady na stavbu jsou plánovány na 8,088 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 2,010 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 371 milionů Kč. Realizace je plánována v období leden 2005 až 30. duben 2008.

Stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov 2. stavba km 146,600 - 153,054 km je projektována v kategorii D 28,0/120 a měří 6,454 km. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 23 mostů, z toho 8 dálničních, 8 nadjezdů a 7 na přeložkách silnic, opěrné zdi, veřejné osvětlení, protihluková opatření a přeložky místních komunikací, inženýrských vedení a vodohospodářských objektů. Bude postavena také mostní estakáda přes ČD, produktovody a s řeku Opavu o 17 polích a délce 738,138 m se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí. Dále estakáda přes Polaneckou tratě Přerov – Dětmarovice, Ostrava-Svinov – odbočka Odra levý most (581,547 m) a pravý most (587,849 m). Rozpětí polí je od 28,45 m do 70,00 m. Celkový objem výkopů je 335 tisíc m3 a násypu 3250 tisíc m3.
Stavba začíná před MÚK Rudná se silnicí I/11. Odkud je vedena v levostranném oblouku mostem o 11 polích a délce 590 m přes Polaneckou ulici, rybník Rojek a trať Přerov - Ostrava k MÚK Rudná, která je navržena ve tvaru vajíčko, který umožňuje plynulejší jízdu. Dálnice vede východně od železničního nádraží Ostrava - Svinov. Podchází ulici Opavskou, kde most byl zbudován v předstihu. Následuje mostní estakáda přes železniční trať Přerov - Ostrava a řeku Opavu, za kterou následuje MÚK Severní spoj, která je navržena jako trubkovitá. Pravostranným obloukem (R=2500 a R=1250) pokračuje v blízkosti řeky Odry. Prochází mezi Hošťálkovicemi a kalištěm. Následuje most přes řeku Odru, který byl zbudován v předstihu, a za kterým stavba končí a navazuje na 5. ucelenou část stavby 4708.2.
Stavbu realizuje Sdružení Moravsko-slezská dálnice, jehož členy jsou SSŽ, ODS-DSO a OKD, Doprava. Náklady na stavbu jsou 7,841 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 1,097 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 371 milionů Kč. Staveniště bylo předáno v polovině října 2003. Dokončení je plánováno na srpen 2008, s uvedením do provozu 1. prosince 2007.

Stavba 4709/1.1 Hrušov - Bohumín je projektována v kategorii D 28,0/120 a měří 4,46 km. V květnu 1997 bylo vydáno územní rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení. Součástí stavby je MÚK Vrbice, která je navržena jako rozštěpná, přeložka silnice I/58 o délce 2,2 km a 9 mostů, z toho 4 na trase, 1 nadjezd a 4 přeložkách silnic. Největší most je přes řeku Ostravici o 4 polích a celkové délce levý most 298,85 m, pravý 287,25 m. Rozpětí hlavního pole 100,5 m. Nosná konstrukce mostu je navržena jako předpjatý spřažený jednokomorový trám, tvořený ocelovým truhlíkem se spřaženou monolitickou deskou. A most přes dálnici o 6 polích a celkové délce levý most 120,30 m, pravý 116,15 m. Nosná konstrukce je tvořena spojitou předpjatou monolitickou lichoběžníkovou deskou a převádí silnici III/01135. Celkový objem výkopů je 321 tisíc m3 a násypu 1566,8 tisíc m3.
Stavba začíná za MÚK Místecká, v místě zprovozněné přeložky ulice Hlučínské. Pokračuje v koridoru spolu se řekou Odrou. Následuje most přes řeku Ostravici a MÚK Hrušov. Odtud pokračuje v koridoru napravo od řeky Odry. Následuje MÚK Vrbice, za kterou stavba končí.
Obchodní soutěž vyhrálo Sdružení Hrušov, jehož členy jsou Strabag, ODS-Dopravních staveb Ostrava a Alpine IPS. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,072 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 652 milonů Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 74 milionů Kč. Realizace je plánována v období květen 2004 až listopadu 2007, s uvedením do provozu 1. prosince 2007.

Stavba 4709/1.2 Hrušov - Bohumín je projektována v kategorii D 28,0/120 a měří 4,2 km. V únoru 1999 bylo vydáno územní rozhodnutí. V květnu 2001 byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 2 mosty přes řeku Odru, dostavba MÚK Vrbice, přeložka silnice I/58 o délce 0,6 km a železniční trati Buhumín - Chalupki o délce 1,4 km. Dále bude postaveno 9 mostů, z toho 5 dálničních včetně 2 mostů přes Odru, 2 nadjezdy, 1 železniční most a 1 most na přeložce, přeložky silnic III. třídy v délce 0,7 km. Celkový objem výkopů je 124,85 tisíc m3 a násypu 946,15 tisíc m3.
Stavba začíná za MÚK Vrbice. Následně přechází estakádou přes řeku Odru a Antošovické jezero. Most o délce 606 m je navržen jako dálniční segmentová estakáda se spřaženou mostovkovou deskou o 14-ti polích (rozpětí polí je u levého mostu 21,5 + 33 + 2×36 + 105 + 54 + 42 + 6×39 + 27,5 m a u pravého 24,5 + 2×33 + 36 + 105 + 54 + 42 + 6×39 + 27,5 m), předepnutá volnými kabely. Hlavní a dvě přilehlá pole jsou zavěšena na středový pylon. Pylon je ocelobetonový, výšky 48,6 m. Pro každý jízdní pás je navržen samostatný most, v zavěšené části jsou mosty spojeny deskou v jeden konstrukční celek.
Trasa pokračuje pravostranným obloukem kolem Antošovic a slepých ramen Odry. U Antošovic je navržena oboustranná odpočívka. Trasa se vrací zpátky na pravý břeh mostem přes Odru o délce 282,9 m, šířce 12,6 m a 5 polích délky 40,0+50,5+84,5+50,5+40,0. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá, proměnné výšky, z ocelových nosníků a spřahující ŽB desky příčně předepnuté. Následuje krátký zářez a železniční most přes dálnici, za kterým stavba končí.
25. října 2004 byla podepsána smlouva mezi ŘSD a "Sdružením D47091/2", jehož členy sdružení jsou SSŽ, Skanska-DS a PSVS. Smluvní cena za výstavbu je 4,012 miliardy Kč. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,474 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 1,169 miliardy Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 371 milionů Kč. Realizace je plánována v období prosinec 2004 až březen 2008. s uvedením do provozu 1. prosince 2007.

"Zavěšený most přes řeku Odru" - Časopis Silnice-Železnice

Připravované úseky:

Stavba 4709 Hrušov - státní hranice ČR/Polsko měří 14,76 m a byla rozdělena do tří částí, z toho jsou dvě ve stavbě:

Stavba 4709/2 Bohumín - státní hranice ČR/Polsko je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 6,113 km. Byla dokončena podrobná studie úseku D47 s navázáním na místní komunikační síť v Bohumíně, vybrán koridor dálnice. V březnu 2003 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 2. srpna 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale bylo proti němu podáno odvolání. 25. února 2005 byla dokumentace vrácena k dopracování. Územní rozhodnutí bylo vydáno 10. ledna 2006. V červnu 2006 byla odevzdána dokumentace pro stavební povolení. V září 2006 byl zahájen pyrotechnický a archeofyzikální průzkum. Probíhají výkupy pozemků v trase dálnice, bylo osloveno 100 % vlastníků. Stavba končí hraničním mostem, kde na ni navazuje polská dálnice A1. 3. září 2007 byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby se soutěžní lhůtou do 18. řijna 2007. 14. listopadu 2007 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení, účastníci můžou své námitky uplatnit do 15. prosince 2007.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, 22 mostů, z toho 9 na dálnici, 3 nadjezdy, 9 na přeložkách silnic a 1 lávka pro pěší o délce 114,3 m o směrovém oblouk R=220 m. Lávka překonávající dálnici, silnici I/67 a odvodňovací příkop je navržena jako závěsná s 1 centrálním pylonem a závěsy po obou stranách. Dále budou zhotoveny přeložky silnic o celkové délce 4,31 km a zemní protihlukové valy a protihlukové stěny. Celkový objem výkopů je 51,6 tisíc m3 a násypu 1278,15 tisíc m3.
Stavba navazuje na předchozí úsek před sdruženou MÚK Bohumín se silnicemi I/58 a I/67, kde propojení těchto silnic je zajištěno kolektory. Trasa dálnice prochází mezi Starým a Novým Bohumínem a obcí Šunychl a Skřečoň. Přes zemědělské pozemky po náspu 2 až 6 m vysokém pokračuje trasa v levostranném oblouku přes celnici. Mostem přes řeku Olši u Věřňovic o délce 174,2 m a 4 polích o rozpětích 34+44+54+44 m. Nosná konstrukce mostu je monolitický spojitý dodatečně předpjatý betonový náběhový dvojtrám. Za mostem pokračuje náspem o výšce 11 m a končí na státní hranici.
Cena za výstavbu je plánována na 2,934 miliardy Kč. Letos je na stavbu vyčleněno 250 milionů Kč. Pro rok 2008 je na stavbu vyčleněno 278 milionů Kč. Realizace je plánována v období prosinec 2007 až listopad 2009.

Dokončené stavby:

Stavba 4708.1 Ostrava, Rudná - Hrušov 1. etapa byla realizována v období 15. března 1999 až červen 2002. Jednalo se o výstavbu 2 souběžných silničních a 2 souběžných tramvajových mostů délky 51 m na ulici Opavská přes budoucí trasu dálnice. Celá stavba stála 372 milionů Kč a prováděly jí ODS-DSO.

Stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov 1. stavba
Výstavba druhé etapy začala v lednu 2001, výstavbou dvou mostů. Obchodní soutěž vyhrála firma ODS-Dopravní stavby Ostrava s nabídnutou cenou 985,5 milionů korun. Stavba byla rozdělena do 3 ucelených částí:

 • 1. uc. část - křížení s ulicí Hlučínskou - jedná se o stavbu mostu nad budoucí dálnicí a přes Černý příkop. Monolitický betonový most o délce 140 m má 7 polí, šířka nosné konstrukce je 11,8 m. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá, částečně předpjatá lichoběžníková betonová deska, založená na velkoprůměrových pilotách. Výstavba proběhla v období leden 2001 až srpen 2002.
 • 2. uc. část - most na dálnici přes Odru, průplav a kanalizační sběrač D
  Nosná konstrukce je tvořena ocelobetonovou spojitou spřaženou konstrukcí o pěti polích o rozpětí polí 50,293 + 90,716 + 99,546 + 90,005 + 72,099 m. Celková délka konstrukce je 405,160 m. Délka levé poloviny mostu je 402,660 m, délka pravé poloviny je 399,273 m, šířka nosné konstrukce je 14,298 m (levá), resp. 13,148 m (pravá), váží 4 300 tun. Jedna třetina jeho mostní konstrukce se půdorysně zatáčí podle poloměru 1250 metrů - příčný sklon mostu sleduje sklon vozovky a je 3,5 % - a zbývající dvě třetiny délky pak přechází do opačného sklonu 0,71 %. Celý most bude upevněn na dvou pevných opěrách na březích řeky Odra a čtyřech pilířích, které jsou založeny na velkoprůměrových pilotách o průměru 2,8 m. Konstrukce je předpnutá deseti vnějšími volnými trasovanými kabely 27 Ls Ø15,7 – 1860 MPa v komorové části ocelového řezu a v příčném směru předpajatá čtyřlanovými kabely z lan LsØ15,5 – 1800 MPa v betonové desce. Jeho nosná konstrukce je zhotovena ze speciální oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi - Atmofixu.
  Výrobu mostu zadal dodavatel firmě Vítkovice a.s. divizi 800 - Ocelové konstrukce v květnu 2001. Výroba mostu byla rozdělena na dvě etapy: výroba levé časti mostu a výroba pravé části. Levá část mostu bude „složena“ z 39 montážních dílů o šířce 6,9 metrů a výšce 3,55 m, z nichž 28 má délku zhruba 12 metrů a 11 dílů má délku 5,5 až 8 m. První díly levé části byly vyrobeny v 10. září 2001. První fázi ukončily počátkem května 2002, kdy dodaly k montáži její levou část. Šlo o 39 montážních dílů o celkové hmotnosti 2.091 tun. S výrobou druhé (pravé) části mostní konstrukce začaly koncem května 2002. První expedice z celkového počtu 37 nadrozměrných dílů o hmotnosti 50 až 100 tun opustila vítkovickou mostárnu již 4. června 2003. Výroba ocelových části mostu skončila v březnu 2003. Výroba mostu stála 230 milionů Kč. Realizace mostu byla ukončena v září 2004.
 • 4 uc. část - samostatné řešení VN a VVN v Hošťálkovicích jedná se o přeložky vedení 3x110 kV, 3x22 kV a 1x22 kV (kabelizace). Realizace probíhala v období leden 2001 až leden 2002.
 • Stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov - 5. ucelená část MÚK Místecká, hlavní trasa dálnice D47 je projektována v kategorii D 28,0/120 a měří 2,086 km. Zhotovitelem je firma ODS-Dopravní stavby Ostrava a úsek v hodnotě téměř 985 milionů korun obsahuje stavbu MÚK Místecká s plánovanou přeložkou ulice Místecká, přeložka ulice Místecká a 5 mostů.
  Jedná se o úsek dálnice D47 mezi hotovým mostem přes řeku Odru, cca v km 152,642 stavebního staničení, který je součástí 2. ucelené části stavby a přeložkou ul. Hlučínské (1. ucelená část stavby). Po násypu pokračuje kolem čističky odpadních vod. Jihovýchodně od ČOV je navrhována MÚK Místecká s prodlouženou ulicí Místecká (I/56), která je navržena ve tvaru vajíčko, za kterou stavba končí.
  Stavba byla slavnostně zahájena 28. května 2002 a dokončena v listopadu 2004. 9. června 2003 byly práce zastaveny s důvodů neproplacených faktur už dosahující částky 100 milionu Kč a obnoveny byly 8. září 2003.

autor © Lenny
Poslední změny na stránce 19. prosince 2007