Dálnice D 49

Hulín - Holešov - Fryšták - Vizovice - Horní Lideč - státní hranice ČR/Slovensko

Nová I/49

Vizovice - Horní Lideč - státní hranice ČR/Slovensko

Usnesením vlády ČR ze dne 16. října 1996 č. 528 o aktualizaci rozvoje dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v České republice do roku 2005 bylo rozhodnuto o převedení převedení části dálnice D1 v úseku Chropyně - Zlín - hranice Slovenské republiky z kategorie dálnic do kategorie čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla. Tímto byla vymezena rychlostní silnice R49 D1 - Fryšták - Slovensko. Tato změna byla zanesena následně zanesena do Změna č. 1 územního plánu VÚC Zlínské aglomerace, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 423 ze dne 16. července 1997. R49 byla vymezena v trase Tlumačov - Fryšták - Zádveřice - hranice okresu. Z MÚK Hulín byl navržen ve stopě dnešní R49 přivaděč Holešov. Dálnice D1 končila na MÚK HUlín a D47 zde začínala.
Usnesením vlády ze dne 21. července 1999 č. 741 bylo vymezeno vedení rychlostní silnice R49 v úseku Hulín - Fryšták - státní hranice ČR/Slovensko s tím, že úsek Zádveřice - státní hranice pouze územně chránit koridor pro budoucí potřebu dalšího kapacitního spojení se Slovenskem v závislosti na přijetí dohody se slovenskou stranou.
20. září 2004 byla ve Zlíně podepsána mezivládní dohoda mezi ministry dopravy ČR a SR o propojení rychlostní silnice R49 a slovenské rychlostní silnice R6 na česko-slovenské hranici.Na slovenské straně na ni bude navazovat slovenská rychlostní komunikace R6 ve směru na Púchov.
Na slovenské straně na ni bude navazovat slovenská rychlostní komunikace R6 ve směru na Púchov.

Na základě novely zák. 268/2015, kterým se novelizoval zák. 13/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 2016 byla rychlostní silnice R49 Hulín - Slovensko přeřazena do dálniční sítě jako dálnice D49. Usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013 byla scvhálena v rámci Dopravních sektorových strategií koncepce tzv. Nového pojetí dálniční sítě.

V září 1995 HBH Projekt zpracoval studii tehdy ještě navrhované dálnice D1 Vyškov – Kroměříž - Zlín – Lyský průsmyk (Slovensko) v 8 variantách. 5 variant bylo vedeno v dnešním koridoru, 1 varianta byla vedena severně od Zádveřic, Vizovic, Ubla, Pozděchova a dále západně podél stávající silnice I/57 a 2 varianty tvořily propojení variant severní s jížní u Pozděchova. K dalším u sledování byla doporučena kombinace variant vedoucích v dnešním koridoru.

V listopadu 1997 Viapont zpracoval Dopravně-urbanistickou studii úseku Hulín – Bratřejov – hranice okr. Zlín, ve které byly navrženy 3 varianty vedení. Varianta I vedla v souladu s ÚP VÚC Zlínska z roku 1994, tj. mezi Veselou a Klečůvkou, jižně podél I/49 u Zádveřic, jižně od Vizovic, v trase dnešního obchvatu Lhotska, severně od Bratřejova a jižně od Pozděchova, tutu variantu odmítl Bratřejov. Varianta II vedla severně od Zádveřic a dále zhruba v dnešním koridoru. Varianta III vedla zhruba v dnešním koridoru. K dalšímu sledování pro 2. změnu ÚP VÚC Zlínska byla doporučena varianta III-D, která byla následně zapracována v roce 200 do 2. změny ÚP VÚC Zlínska, která byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 13. září 2000 č. 891. Ve 2. změně byla R49 vedena v trasa Hulín - Fryšták - Zádveřice jako závazná část a úsek Zádveřice - Bratřejov byl zanesen ve směrné části.

V březnu 1999 zpracoval HBH Projekt studii „Rychlostní silnice R 49 Hulín – Zlín – Vizovice – Střelná, státní hranice, přivaděče Pozděchov, MÚK Pozděchov“, ve které byl přivaděč Pozděchov navržen v kategorii 2 22,5/90. Z 5 uvažovaných variant byly rozpracovány 3 varianty. Studie prokázala, že mimo údolí Pozděchůvky je vhodné sledovat trasu vedenou po hřbetnici svahu.

V říjnu 2001 HBH Projekt zpracoval podrobnou studii "Rychlostní silnice R49 Vizovice – Střelná - Slovensko, km 41,000 - 60,137", ve které byla podrobněji rozpracována výsledná varianta z TS 1995 v polovičním profilu kategorie R 22,5/120. Před MÚK Pozděchov byla navržena estakády (1,2 km) a za křižovatkou byly navrženy 2 dvoutubusové tunely (2000 m a 700 m). Státní hranice R49 křížila mezi silnicí I/49 a železniční tratí. Variantně bylo počítáno s vedením v dnešním koridoru ZÚR. Ve studii bylo počítáno s výstavbou rychlostní silnice R57 od Vsetína vedené ve stopě přivaděče Pozděchov na MÚK Pozděchov. SSÚRS Horní Lideč bylo navrženo u MÚK Horní Lideč.

Usnesením vlády ČR ze dne 25. března 2002 č. 298 byl schválen územní plán VÚC Beskydy, ve kterém byl zanesen úsek Bratřejov - státní hranice ve směrné části.

V rámci urychlení přípravy a výstavby Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 701/Z25/04 ze dne 22. září 2004 o Změně č. 4 ÚP VÚC Zlínské aglomerace převedlo úsek Zádveřice - Bratřejov do závazné časti.

V září 2004 sdružení Viapont a Mott MacDonald zpracovalo "Studii proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R49/R6 Hulín - Fryšták - státní hranice". Ve studii byla trasa navržena invariantě v kategorii R 25,5/120, 100, 80 s etapovou výstavbou v polovičním profilu v úseku Fryšták - státní hranice. Trasa byla navržena v souladu s ÚP VÚC Zlínska a návrhem ÚP VÚC Beskydy. V Zádveřicích trasa vedla nad terénem, což přinášelo problém s hlukovou zátěží.
V listopadu 2004 Viapont zpracoval Investiční záměry pro jednotlivé stavby 4901 až 4905.
V září 2006 sdružení Viapont a Mott MacDonald zpracovalo "Studii proveditelnosti a účelnosti Rychlostní silnice R49/R6 Hulín - Fryšták - státní hranice - Púchov.

Následně 29. listopadu 2006 byla zveřejněna Oznámení EIA na stavby jednotlivé stavby R49 4902.2 - 4905 Fryšták - státní hranice. 29. července 2009 byla na základě požadavku zveřejněna souhrnná dokumentace EIA pro celý úseku Fryšták - státní hranice. 21. října 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění o výhodnocení vlivů na lesní porosty, podrobnější biologické hodnocení, prověřit nivelitu hnědé varianty stavby 4903 atd. Následně MŽP ČR souhlasilo s vyčleněním bezproblémové stavby R49 4902.2 Fryšták - Lípa do samostného procesu.

V dubnu 2007 Mott MacDonald zpracoval "Studii variantních řešení R49 v úseku km 28,000 - 45,600", tj. v úseku Slušovice - Bratřejov, která porovnávala 3 varianty. Varianta 1 vedla severně od Zádveřiv, Vizovic a Bratřejova, jižně od Ubla. Varianta 2 vedla mezi Zádveřicemi a Rakovou a jižně od Vizovic a dále jako varianta 3. Varianta 3 maximálně využívala trasu silnic II/491 a I/49 v úseku Slušovice - Vizovice a dále byla vedena v dnešním koridoru přeložky. Studie prokázala, že varianta 3 vedeoucí dle schváleného ÚP VÚC je nejvhodnější.

28. září 2008 byla zahájena stavba 4901 Hulín - Fryšták.

V červnu 2011 Mott MacDonald dopracoval technickou studii "R49 stavba 4903 - 4905 Lípa - st. hranice", která sloužila jako podklad pro přepracovanou dokumentaci EIA. Ve studii bylo navrženo 7 variant, viz níže.
19. dubna 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA. 27. května 2013 byl zveřejněn posudek EIA. 27. června 2013 prověhlo veřejné projednání. 20. listopadu 2013 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko na úsek Lípa – státní hranice, je potřeba nalézt vhodnější trasu.

V září 2015 Viapont zpracoval Technicko-ekonomická studie R49 Hulín – hranice ČR/Slovensko, ve které byla dálnice řešena ve 4 variantách. Varianta A počítala s výstavbou dálnice v úseku Fryšták – státní hranice v kategorii R 25,5/120, resp. R 25,5/80 v horských oblastech. Varianta B počítala s výstavbou dálnice v úseku Fryšták – státní hranice v kategorii R 21,5/100, resp. R 21,5/80 v horských oblastech. Varianta C počítala s výstavbou dálnice v úseku Fryšták – Lípa v kategorii R 21,5/100 a v úseku Lípa – státní hranice jako třípruh 2+1. Varianta D počítala s výstavbou dálnice v úseku Fryšták – státní hranice jako třípruh 2+1.
Na jednání na MD ČR bylo 28. září 2013 dohodnuto zpracovat v 1. fázi variantu A a D. Po jejich předběžném posouzení bylo přistoupeno ke zpracování variant B a C, ale ukázalo se, že zúžení vozovky nepřináší lepší výsledky, neboť úspora stavebních nákladů nevyvážila náklady vzniklé díky snížení rychlosti a zmenšení kapacity.
Následně byl upřesněn dopravní model v oblasti Zlína, ale ani toto nepřineslo pozitivní hodnocení ekonomické efektivnosti. Do dopravního modelu byly zaneseny přivaděče Zlín a Pozděchov. Stavba 4903 byla rozdělena na 2 stavby 4903.1 Lípa – Vizovice a 4903.2 Vizovice – Pozděchov. Varianta A byla nahrazena subvariantou A1 v kategorii R 25,5/120 s tím, že v úseku Vizovice – st. hranice bude snížena návrhová rychlost na 100 km/h. Byly definovány nové varianty E, F a F1. Varianta E počítala s výstavbou dálnice v úseku Fryšták – Vizovice v kategorii R 25,5/120 a v úseku Vizovice – státní hranice v kategorii S 12,5/80 (2+1). Varianta F počítala se stavbou 4902.1 v kategorii R 25,5/120, stavby 4902.2, 4902.3 a 4903.1 byly navrženy v kategorii R 21,5/100 a úsek Vizovice – státní hranice byla navržena trasa v kategorii S 12,5/80 (2+1). Varianta F1 se lišila návrhovou kategorii stavby 4903.1, kde byla navržena s ohledem na dopravní zátěž kategorie R 25,5/120.
Po posouzení ekonomické efektivnosti variant měla nejpříznivější výsledky varianta E a nejhorší varianta A1.
Toto řešení bylo 29. března 2016 schváleno Centrální komisí MD ČR.
Na základě této studie se počítá s výstavbou dálnice D49 v úseku MÚK Hulín - MÚK Vizovice a dále by měla pokračovat přeložka silnice I/49 ve třípruhovém uspořádání s omezeným přístupem.

V květnu 2017 zpracoval Pragoprojekt "D49, 4903-4905 Lípa - hranice ČR/SR, Technicko-vyhledávací studii", která vycházela ze schválené TES 2015. V úseku Slušovice - Vizovice je navržena dálnice D49 v kategorii R 25,5/120 a ve zbývajícím úseku Vizovice - státní hranice nová I/49 ve třípruhové kategorii S 13,5/80, 90.
Byly řešeny 4 varianty:
Varianta 1 - základní - vedení v koridoru I/49 v Zádveřicích, 2 krátké tunely a přivaděč Pozděchov s MÚK Pozděchov za obcí. Délka tunelů, podjezdů a galerií je 1826 m, celková délka mostů je 10355 m. Celkový objem výkopů je 2533 tisíc m3 a násypů 783 tisíc m3. Odhadované stavební náklady jsou 15,604 miliardy Kč.
Varianta 2 - bez přivaděče - vedení stejné jako varianta 1, ale bez přivaděče a MÚK Pozděchov. Délka tunelů, podjezdů a galerií je 1826 m, celková délka mostů je 9643 m. Celkový objem výkopů je 2387 tisíc m3 a násypů 693 tisíc m3. Odhadované stavební náklady jsou 14,891 miliardy Kč.
Varianta 3 - s dlouhým tunelem - vedení stajné jako ve variantě 1, ale bez přivaděče a MÚK Pozděchov, na místo 2 kratších tunelů navržen jeden dlouhý tunel. Délka tunelů, podjezdů a galerií je 3946 m, celková délka mostů je 9168 m. Celkový objem výkopů je 2841 tisíc m3 a násypů 804 tisíc m3. Odhadované stavební náklady jsou 16,769 miliardy Kč.
Varianta 4 - Zádveřice - vedení v úseku Slušovice - Vizovice severně od Zádveřic, dále stejně jako u varianty 1. Délka tunelů, podjezdů a galerií je 1680 m, celková délka mostů je 10576 m. Celkový objem výkopů je 2694 tisíc m3 a násypů 723 tisíc m3. Odhadované stavební náklady jsou 17,739 miliardy Kč.
Jako nejvhodnější se jeví varianta 1.

Celková délka dálnice
D49 Hulín - Vizovice:
35,000 km
V provozu: 0 km
Ve stavbě: 16,423 km
V přípravě: 17,700 km
Celková délka nové
I/49 Vizovice - státní hranice:
27,644 km
V provozu: 0 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 27,644 km

Ve stavbě:

Stavba D49 4901 Hulín - Fryšták km 0,877 - 17,300 je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 16,423 km. V prosinci 2000 Viapont zpracoval studii. Dokumentace EIA byla zveřejněna 24. dubna 2001, dne 29. října 2001 se uskutečnilo veřejné projednání. 6. prosince 2001 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V srpnu 2003 Viapont zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 15. listopadu 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí. V prosinci 2005 "Sdružení Viapont/Pragoprojekt" zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení.
17. ledna 2008 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Přivaděče Holešov. 25. července 2008 bylo vydáno stavební povolení na část "Přivaděč Holešov", proti kterému byly podány rozklady. 3. března 2010 bylo stavební povolení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 23. března 2010 bylo zveřejněno Oznámení pokračování stavebního řízení na tuto část, byl odstraněn nedostatek v žádosti o stavební povolení. 2. srpna 2010 bylo stavební řízení na tuto část přerušeno do doby předložení pravomocného rozhodnutí ve věci vyjímky ze základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. 7. května 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení na přivaděč, 11. června 2014 se uskutečnilo ústní projednání. Po doplnění potřebných podkladů se další stavební řízení uskutečnilo 5. listopadu 2014. Následně bylo řízení přerušeno.
3. července 2008 bylo zveřejněno Oznamení o zahájení stavebního řízení na část km 5,4 - 10,9. 30. prosince 2008 bylo vydáno stavební povolení na část km 5,4 - 10,9, ale byly proti němu podány rozdklady. 3. května 2010 byly rozklady zamítnuty. 14. prosince 2011 Městský soud v Praze rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 4. dubna 2014 bylo rozhodnutí rozkladem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 30. dubna 2014 bylo řízení přerušeno do 30. září 2014 za účelem získání výjimek MŽP. 16. října 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení na tuto část, ústní projednání se uskutečnilo 19. listopadu 2014. Následně bylo řízení přerušeno.
23. prosince 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km ZÚ - 5,4. 9. srpna 2010 bylo stavební řízení přerušeno do doby předložení pravomocného rozhodnutí ve věci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. 24. října 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 3. prosince 2014, následně bylo stavební řízení přerušeno.
3. listopadu 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebnío řízení na část km 10,9 - 17,3, ústní projednání se uskutečnilo 10. prosince 2014, následně bylo řízení přerušeno.
28. dubna 2017 bylo vydáno vyrozumění o pokračování v řízení a vyrozumění o spojení všech 4 výše uvedených stavebních řízení do společného řízení.
6. ledna 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložku a nadjezd silnice II/438. 11. ledna 2012 byla prodloužena platnost stavebního povolení, proti kterému bylo podáno odvolání. 20. června 2012 Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Následně bylo stavební řízení přerušeno do 31. prosince 2012 k doplnění podkladů. 7. ledna 2013 bylo stavební řízení zastaveno.
8. řijna 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložky silnic III/4907, III/xxx, 4 polní cesty a nadjezd.
18. října 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložku silnice III/4322, polní cestu, 2 nadjezdy a další objekty. 22. listopadu 2012 bylo stavební povolení prodlouženo.
10. ledna 2011 bylo vydáno stavební povolení na 4 nadjezdy, 2 místní komunikace, 6 polních cest a 2 příjezdy k ORL.
18. ledna 2012 bylo zastaveno stavební řízení na 3 nadjezdy, most na III/49016, přeložky silnic II/432, III/49016, místní komunikaci, 6 polních cest a další.
Dále byly vydána stavební povolení na některé přeložky inženýrských sítí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Třebětice a Holešov), 16 mostů na trase, 9 nadjezdů, 2 mosty na přivaděči, most na III/49016, 2 mosty na polních cestách, přivaděč Holešov (1037 m), přeložky silnic II/432 (1360 m), II/438 (758 m), III/4322 (620 m), III/4907 (109 m), III/43824 (403 m), III/49016 (740 m) a III/XXX Zahnašovice - Martinice (1569 m), provizorní přeložka II/490 (360 m), okružní křižovatka, provizorní napojení, 4 úpravy místních komunikací (587 m), 1 účelová komunikace (199 m), chodník (139 m), 16 polních cest (8483 m) a 9 protihlukových stěn (5379 m). Povrch vozovky bude cementobetonový. Celkový objem výkopů je 965 000 m3 a násypů 2 705 000 m3.
Stavba začíná za MÚK Hulín s dálnicemi D1 a D55. Odtud vede zemědělskými pozemky a následuje pravostranný oblouk kolem Pravčic. Prochází mezi obcemi Količín a Třebětice. Silnici II/432 a železniční trať překonává mostem, který je součástí MÚK Třebětice (deltovitá). Trasa levostranným obloukem pokračuje kolem Alexovic a Zahnašovic. V prostoru mezi Zahnašovicemi a Martinicemi je plánována MÚK Holešov s přivaděčem Holešov (trubkovitá). Následným pravostranným obloukem prochází mezi obcemi Žeranovice a Horní Lapač. Trasa je dále vedena přes zemědělské pozemky k Fryštáku. Levostranným obloukem (R=1500) přechází mostem přes Fryštácký potok (76 m). Trasa pokračuje mostem přes Dolní Ves u Fryštáku (9 polí, 297 m), na kterém jsou umístěny oboustranně protihlukové stěny. Stavba končí za mostem v km 17,300 a pokračuje provizorním napojením v trase stavby 4902.1 na silnici II/490. Do km 17,535 je navržen čtyřpruh, neboť je zde přejezd SDP. Dále až do km 17,900 bude vybudováno zemní těleso včetně vozovky na pravé polovině. V km 17,82 je napojena provizorní rampa, která ústí do provizorní okružní křižovatky s provizorní přeložkou silnice II/490 západně od dnešní trasy.
Stavbu realizuje "Sdružení Hulín - Fryšták" ve složení Skanska, Eurovia CS, Metrostav, Strabag a Porr. Celkové náklady na stavbu jsou plánovány 8,433 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,590 miliardy Kč. Realizace se předpokládá v období 30. září 2008 až 15. září 2022. Stavba byla slavnostně zahájena 30. září 2008, stavební práce na hlavní trase se ještě nerozeběhli. Probíhají práce na přeložkách IS (hotovy z 90 %) a některých polních cestách. Byla dokončena přeložka silnice III/4332 s nadjezdem, dále nadjezd polní cesty u Pravčic.

V Přípravě:

Stavba D49 4902.1 Frýšták - Lípa, 1. etapa - MÚK Fryšták km 17,300 - 19,000 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 1,700 km. Stavba dříve byla součástí stavby 4901. 6. prosince 2001 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V listopadu 2004 Viapont zpracoval investiční záměr.
Z důvodu ochrany vodního zdroje byla na základě "Studie proveditelnosti a účelnosti" ze září 2006 posunuta MÚK Fryšták a upravena její tvar, trasa přivaděče a MÚK Kostelec. V červnu 2007 Viapont zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
19. prosince 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, která má za cíl srovnat současný stav s posouzeným stavem. 9. ledna 2009 bylo zveřejněna dokumentace EIA, ve které je přivaděč navržen ve dvou variantách, buď jako čtyřpruh anebo jako dvoupruh kategorie S 11,5/80 s rezervou na čtyřpruh. 5. srpna 2009 byl zveřejněn posudek, v navrženém stanovisku byla doporučena realizace varianty přivaděče jako dvoupruh kategorie S 11,5/80 s rezervou na čtyřpruh. 26. listopadu 2009 vydalo souhlasné stanovisko MŽP s doporučenou variantou realizace přivaděče jako dvoupruhu s rezervou na čtyřpruh. V květnu 2010 na jednání mezi krajem a ŘSD bylo to řešení odsouhlaseno. V prosinci 2010 zpracoval Viapont dokumentaci pro územní rozhodnutí.
20. prosince 2011 byla prodloužena platnost stanoviska do 16. listopadu 2016.
Následně v listopadu 2012 Viapont zpracoval Technickou studii úsporného řešení stavby, které spočívá ve změně tvaru MÚK Fryšták a nahrazení MÚK Kostelec okružní křižovatkou. Původně byla MÚK Fryšták navržena jako srdcovitá, v roce 2010 byla změněna na trojlístkovitou a nyní na prstencovitou s bypassem pro směr Hulín - Zlín a Zlín - Lípa.
28. listopadu 2013 bylo projednáno šířkové uspořádání přivaděče, který byl nově navržen v kategorii S 9,5/80 a v úseku MÚK Fryšták - Kostelec v uspořádání 2+1, tj. se stoupacími pruhy.
V srpnu 2016 zpracoval Viapont aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí dle závěrů výše uvedené studie a dle Technicko-ekonomické studie R49 Hulín - st. hranice.
12. května 2016 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.
Součástí stavby je MÚK Fryšták, 3 dálniční mosty, nadjezd, most na polní cestě, úprava silnice II/490 (576 m), místní komunikace (704 m), polní cesta (260 m), 2 protihlukové stěny (170 m). Celkový objem výkopů je 288 000 m3 a násypů 280 000 m3.
Bude také přeložena silnice II/490 (3226 m), která je navržena v kategorii S 9,5/80 se stoupacími pruhy. Výhledově je uvažováno s rozšířením na čtyřpruh kategorie S 24,5/80. Součástí přeložky je okružní křižovatka Kostelec, 2 mosty na II/490, nadjezd, most na III/4911, úprava mostu na III/4911, úprava silnice II/490 (86 m), přeložka silnice III/4911 (328 m), místní komunikace (423 m), cyklostezka (213 m), 2 opěrné (265 m) a 3 zárubní zdi (770 m) a 2 protihlukové stěny (581 m).
Stavba začíná za mostem přes Dolní ves. Odtud je trasa vedena v levém směrovém oblouku (R=2000) k MÚK Fryšták s přivaděčem Zlín II/490 v km 18,51 (prstencovitá). Jsou navrženy bypassy větví Hulín - Zlín a Zlín - Lípa. Stavba končí před silnicí II/491.
Stavba přivaděče Zlína začíná ve Fryštáku před čerpací stanicí a je vedena 150 m ve stopě stávající silnice II/490. Následně se levostranným obloukem odklání od stávající silnice a pokračuje k MÚK Fryšták, kde je trasa vedena pravostranným obloukem (R=500). Následně je přivaděč veden mostem přes Lukovský potok (367 m, 8 polí) mimo Fryštáckou přehradu. Zářezem prochází mezi Malým Kostelcem a Kostelcem, jsou zde navrženy zárubní zdi po obou stranách. Trasa je vedena v pravostranném oblouku (R=2700). Za most přes údolí Fryštáckého potoka (454 m, 11 polí) trasa pokračuje vpravo od stávající silnice II/490, ze které se stane místní komunikace pro obsluhu území. S přeložkou silnice III/4911 a stávající silnicí II/490 je navržena okružní křižovatka. Stavba končí za dnešní světelnou křižovatkou u odbočky do Kostelce silnice III/4911.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,048 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2021 až září 2023.

Stavba D49 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa km 19,000 - 28,300 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 9,300 km. V září 2004 zpracovalo sdružení Viapont a Mott MacDonald Studii účelnosti a proveditelnosti.
29. listopadu 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA úseku Fryšták - Lípa. V květnu 2009 Mott MacDonald zpracoval technickou studii "R49 v úseku Fryšták - st. hranice". 29. července 2009 byla na základě požadavku zveřejněna souhrnná dokumentace EIA pro celý úseku Fryšták - státní hranice. 21. října 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění o výhodnocení vlivů na lesní porosty, podrobnější biologické hodnocení, prověřit nivelitu hnědé varianty stavby 4903 atd. Následně MŽP ČR souhlasilo s vyčleněním bezproblémové stavby 4902.2 do samostného procesu.
V listopadu 2010 Mott MacDonald zpracoval technickou studii, která sloužila jako podklad pro zpracování dokumentace EIA, jenž byla zveřejněna 17. prosince 2010. Dokumentace zahrnuje 2 varianty lišící se polohou a tvarem křižovatky Lípa. V červené (základní) variantě je navržena dvojce rozštěpných křižovatek, oproti tomu variantě zelené je navržena trukbovitá křižovatka. 21. listopadu 2011 MŽP vydalo souhlasné stanovisko s doporučenou variantou zelená, pokud se v dalších stupních přípravy neprokáže, že je z dopravně-technického hlediska nevýhodná.
V listopadu 2013 Viapont zpracoval koncept dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2014 byla stavba rozdělena na 2 části a to, 4902.2 Fryšták - Lípa, km 19,000 - 28,300, jenž bude provizorně ukončena na okružní křižovatce se silnicí II/491 a část 4902.3 Fryšták - Lípa, km 28,300 - 32,000.
V červnu 2016 zpracoval Viapont technickou pomoc na posouzení rozdělení stavby na etapy spočívající v provizorním ukončení stavby napojením na čtyřpruhovou silnici II/491 mezi Slušovicemi a Lípou kvůli nevyjasněnému řešení následující stavby, byl rovněž analyzován vliv na okolní silniční síť, zejména křižovatku I/49xII/491. Byly studovány 4 varianty okružní křižovatky I/49 x II/491, spirálovitá, dvoupruhová, jednopruhová s bypassy a jednopruhová, k dalšímu sledování byla doporučena spirálovitá křižovatka.
V květnu 2018 zpracoval Viapont dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je okružní křižovatka, 12 dálničních mostů, 5 nadjezdů, nadchod pro zvěř, 2 mosty na PC, přeložky silnic II/491, III/4912 (475 m), III/4913 (360 m), III/4915 (880+550 m), III/49015 (990 m), provizorní napojení (533 m), služební sjezd v km 19,350, 5 polních cest (1999 m), chodníky, 3 opěrné zdi a protihluková stěna (225 m). Povrch vozovky je navržen cementobetonový.
Stavba začíná za MÚK Fryšták se silnicí II/490. Následně kříží silnici III/4915. Pravostranným obloukem (R=2200) pokračuje přes zemědělské pozemky kolem Lukova, následně prochází v zářezu mezi Štípou a Velikovou, kde je navržen nadchod pro zvěř. Prochází mezi Ostratou a letištěm. Jižně míjí Ostratu. Následně je trasa vedena podél silnice III/4915. Před stoupáním do Slušovic následuje pravostranný oblouk a trasa se stáčí na jih údolím Ostratky. Před stávající křižovatkou silnic II/491 a III/4918 Slušovice - Veselá stavba končí provizorním napojením na okružní křižovatku silnic II/491 a III/4918. Po silnici II/491 bude dálnice propojena se silnicí I/49.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,053 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2021 až září 2023.

Stavba D49 4902.3 Fryšták - Lípa, 3. etapa km 28,300 - 32,000 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 3,700 km. V září 2004 zpracovalo sdružení Viapont a Mott MacDonald Studii účelnosti a proveditelnosti.
29. listopadu 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA úseku Fryšták - Lípa. V květnu 2009 Mott MacDonald zpracoval technickou studii "R49 v úseku Fryšták - st. hranice". 29. července 2009 byla na základě požadavku zveřejněna souhrnná dokumentace EIA pro celý úseku Fryšták - státní hranice. 21. října 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění o výhodnocení vlivů na lesní porosty, podrobnější biologické hodnocení, prověřit nivelitu hnědé varianty stavby 4903 atd. Následně MŽP ČR souhlasilo s vyčleněním bezproblémové stavby 4902.2 do samostného procesu.
V listopadu 2010 Mott MacDonald zpracoval technickou studii, která sloužila jako podklad pro zpracování dokumentace EIA, jenž byla zveřejněna 17. prosince 2010. Dokumentace zahrnuje 2 varianty lišící se polohou a tvarem křižovatky Lípa. V červené (základní) variantě je navržena dvojce rozštěpných křižovatek, oproti tomu variantě zelené je navržena trukbovitá křižovatka. 21. listopadu 2011 MŽP vydalo souhlasné stanovisko s doporučenou variantou zelená, pokud se v dalších stupních přípravy neprokáže, že je z dopravně-technického hlediska nevýhodná.
V listopadu 2013 Viapont zpracoval koncept dokumentace pro územní rozhodnutí. V roce 2014 byla stavba rozdělena na 2 části a to, 4902.2 Fryšták - Lípa, km 19,000 - 28,300, jenž bude provizorně ukončena na okružní křižovatce se silnicí II/491 a část 4902.3 Fryšták - Lípa, km 28,300 - 31,100, u které je vzhledem k nejasnému pokračování trasy v navazující stavbě 4903 příprava dočasně pozastavena.
V prosinci 2014 Viapont zpracoval technickou pomoc na posouzení rozdělení stavby na etapy spočívající v provizorním ukončení stavby napojením na čtyřpruhovou silnici II/491 mezi Slušovicemi a Lípou kvůli nevyjasněnému řešení následující stavby, byl rovněž analyzován vliv na okolní silniční síť, zejména křižovatku I/49xII/491.
V září 2015 Viapont zpracoval Technicko-ekonomická studie R49 Hulín – hranice ČR/Slovensko. V květnu 2017 zpracoval Pragoprojekt Technicko-vyhledávací studii "D49, 4903-4905 Lípa - hranice ČR/SR".
Součástí stavby je MÚK Lípa, 2 dálniční mosty, 2 nadjezdy, most na větvi, přeložky silnic I/49 (670 m), II/491 (500 m), III/0495 (500 m) a II/4918, místní komunikace (606 m), služební sjezd a SSÚD Lípa (samostatná stavba). Celkový objem výkopů je 109 189 m3 a násypů 82 635 m3. Povrch vozovky je navržen variantně, buď cementobetonový anebo asfaltový.
Stavba začíná v km 28,300 před provizorní OK Slušovice provozorního nápojení dálnice a silnic II/491 a III/4918, kde navazuje na stavbu ""D49 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapu". Okružní křižovatka bude zrušena. Trasa dále pokračuje ve stopě silnice II/491 do km 28,7, kde se odklání a vede východně podél silnice II/491, která bude upravena na S 9,5/60. Před lesíkem se trasa odklání od společného vedení s II/491. Je zde navržena rozštěpná křižovatka Lípa I se silnicí II/491. Stavba dále pokračuje mostem přes Dřevnici (734 m), která bude v nezbytně nutném rozsahu přeložen a přeložku silnice III/0495. Trasa vede dále náspem východně od obalovny k estakádě přes Lutoninku, železniční trať a přeložku silnice I/49 (L=815 m, P=853 m). V km 31,9 trasa kříží stávající silnici I/49, která bude přeložena. Je zde navržena MÚK Lípa II se silnicí I/49 (rozštěpná). Stavba končí za připojením větve Zlín - D49.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,399 miliardy Kč. Stavba bude zprovozněna spolu se stavbou D49 4903.1 Lípa - Vizovice.

Stavba D49 4903.1 Lípa – Vizovice km 32,000 - 35,000 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 3,000 km. V září 2004 Viapont a Mott MacDonald zpracovaly Studii účelnosti a proveditelnosti.
29. listopadu 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V květnu 2009 Mott MacDonald zpracoval technickou studii "R49 v úseku Fryšták - st. hranice". 29. července 2009 byla na základě požadavku zveřejněna souhrnná dokumentace EIA pro celý úseku Fryšták - státní hranice v několika variantách, viz níže. 21. října 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění o výhodnocení vlivů na lesní porosty, podrobnější biologické hodnocení, prověřit nivelitu hnědé varianty atd.
V červnu 2011 Mott MacDonald dopracoval technickou studii úseku Lípa - st. hranice. 19. dubna 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA. 20. listopadu 2013 vydalo MŽP nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V září 2015 Viapont zpracoval Technicko-ekonomická studie R49 Hulín – hranice ČR/Slovensko. V květnu 2017 zpracoval Pragoprojekt Technicko-vyhledávací studii "D49, 4903-4905 Lípa - hranice ČR/SR". Tato studie v souladu s technicko-ekonomickou studií ukončuje dálnici D49 na MÚK Vizovice a dále povede přeložka silnice I/49 ve třípruhovém uspořádání.
Na tuto studii naváže pokračování procesu EIA a další projektová příprava.
Součástí stavby je část MÚK Lípa II, část MÚK Vizovice, MÚK Zádveřice na I/49, okružná křižovatka na I/49, dálniční most, nadjezd, most na I/49, lávka pro pěší, galerie (630 m), hloubený podjezd (76 m), přeložky silnic 3x I/49 a II/492 (411 m), 3 polní cesty a 3 opěrné zdi (321 m)
Stavba začíná v km 32,0 na MÚK Lípa II, kde navazuje na připravovanou stavbu D49 4902.3 Fryšták – Lípa, 3. etapa. Odtud stavba pokračuje v zářezu vpravo podél silnice I/49, je zde navržena galerie nad pravý jízdním pásem (630 m). Vlevo je navržena protihluková stěna. Přechází přes Zádveřice, kde je nutné odstranit 8 staveb v trase dálnice. Křižovatka silnic I/49 a II/492 bude upravena, větev bude přeložena na severní stranu. Trasa dále pokračuje podél silnice I/49. Pro zpřístupnění osamělých usedlostí vpravo od dálnice je u Vizovic navržena výstavba polní cesty. Od km 34,1 trasa pokračuje stoupáním 4,40 % v zářezu k MÚK Vizovice se silnicí I/49 (všesměrná, rozštěpná). V křižovatce se v km 34,8 mění kategorie. Pravý jízdní pás pokračuje plynule dále na Slovensko, z připojovacího pruhu Vizovice - Hulín se stává pravý jízdní pruh. Stavba končí před podjezdem větve Zlín - Vizovice v km 35,000.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,473 miliardy Kč. Stavba bude zprovozněna spolu se stavbou D49 4902.3 Fryšták - Lípa, 3. etapa.

Nová I/49 4903.2 - 4905 Vizovice - Pozděchov - st. hranice km 32,000 - 59,644

Je projektován v kategorii S 13,5/80 a měří 31,344 km. Kategorie S 13,5 je navržena jako střídavý třípruh bez středových svodidel. Jízdní pruhy jsou široké 3,50 + 3,25 + 3,50 m, vnější vodící proužky jsou široké 2 x 0,5 m a zpevněná krajnice je široká 0,50 m u 2 jízdních pruhů a 1,5 m u 1 jízdního pruhu.
V listopadu 1997 Viapont zpracoval Dopravně-urbanistická studii obsahující tunel Vizovice. V říjnu 2001 HBH Projekt zpracoval podrobnou studii R49 Vizovice – Střelná - Slovensko. V září 2004 Viapont a Mott MacDonald zpracoval Studii účelnosti a proveditelnosti.
29. listopadu 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. V květnu 2009 Mott MacDonald zpracoval technickou studii "R49 v úseku Fryšták - st. hranice". 29. července 2009 byla na základě požadavku zveřejněna souhrnná dokumentace EIA pro celý úseku Fryšták - státní hranice v několika variantách. 21. října 2009 byla dokumentace vrácena k doplnění o výhodnocení vlivů na lesní porosty, podrobnější biologické hodnocení, prověřit nivelitu hnědé varianty atd. Následně byla z procesu vyjmuta stavba 4902.2.
V červnu 2011 Mott MacDonald dopracoval technickou studii úseku Lípa - st. hranice. 19. dubna 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA. 20. listopadu 2013 vydalo MŹP nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V září 2015 Viapont zpracoval Technicko-ekonomická studie R49 Hulín – hranice ČR/Slovensko. V květnu 2017 zpracoval Pragoprojekt Technicko-vyhledávací studii "D49, 4903-4905 Lípa - hranice ČR/SR". Tato studie v souladu s technicko-ekonomickou studií ukončuje dálnici D49 na MÚK Vizovice a dále povede přeložka silnice I/49 ve třípruhovém uspořádání.
Na tuto studii naváže pokračování procesu EIA a další projektová příprava.

Stavba I/49 4903.2 Vizovice - Pozděchov km 35,000 - 45,400 je projektována v kategorii S 13,5/90, 80 a měří 10,400 km. Součástí stavby je část MÚK Vizovice, MÚK Pozděchov, 15 dálničních mostů (4103 m), 3 nadjezdy, 2 mosty na větvích křižovatky, ražený tunel Pozděchov 1 (499 m), tunel na větvi MÚK Vizovice (140 m), podjezd Lhotsko (90 m), velká odpočívka Vizovice, přeložka silnice III/4932 (407 m), 1 přístupová komunikace, 4 lesní (2964 m) a 9 polních cest (4017 m), 2 opěrné zdi (376 m).
Stavba začíná v km 35,000 na MÚK Vizovice se stávající silnicí I/49 (rozštěpná). Odtud trasa stoupá (3,55 %) pravostranným obloukem R=800 m v zářezu pod Janovou Lhotou. Pokračuje dále mostem přes údolí Želechovského potoka (322 m). Následuje zářez jižně od zástavby, ve kterém kříží trasu přeložka silnice III/4932. Trasa je vedena jižně od Vizovic a severně od Dubovska 3 velkými mosty přes Slatinský potok (238 m), přes polní cestu a bezejmenný potok (183 m) a přes Dubovský potok (90 m), před kterým trasa začíná stoupat sklonem 6,00 %. Před mostem přes Dubovský potok v km 37,4 je navržena velká odpočívka Vizovice. V km 37,500 se mění návrhová rychlost z 90 km/h na 80 km/h.Trasa pokračuje 2 protisměrnými oblouky jižně kolem Lhotska, kde v lokalitě Podhoří je navržen podjezd Lhotsko (90 m). Za tunelem trasa klesá (2,31 %) v zářezu k mostu údolí osady Končiny (107 m), za kterým následuje další velký most přes údolí jižně od Na Chrámečném (488 m). Od km 39,5 trasa stoupá až do konce stavby (3,05 - 6,00 %), jsou zde navrženy 2 pruhy na Slovensko, na 3 místech bude umožněno předjetí pomulu jedoucích klesajících vozidel přidáním pruhu vlevo. V km 40,39 je navržen nejdelší most stavby, a to most přes údolí u Končiny (866 m). Trasa pokračuje levostranným obloukem R=1000 m kolem Bratřejova, který přechází do přímé, jsou zde navrženy 3 velké mosty (152, 198 a 314 m). Jihozápadně od Pozděchova se trasa stáčí na jihovýchod, jsou zde navrženy další 2 velké mosty (506 a 302 m), za kterými trasa pokračuje tunelem Pozděchov (499 m). Za tunelem trasa pokračuje mostem přes údolí (272 m). V km 45,280 je navržena MÚK Bratřejov s přivaděčem Pozděchov (trubkovitá), za kterou stavba v km 45,400 končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,710 miliardy Kč.

Stavba I/49 4904 Pozděchov – Horní Lideč km 45,400 - 54,100 je projektována v kategorii S 13,5/80 a měří 8,700 km. Součástí stavby je MÚK Horní Lideč, 10 dálničních mostů (2189 m), nadjezd, most na větvi křižovatky, tunel Pozděchov 2 (299 m), podjezd Lačnov (100 m), přivaděč na I/57, 1 místní, 1 přístupová a 1 účelová komunikace (1560 m), 3 lesní (4027 m) a 2 polní cesty (1063 m).
Stavba začíná v km 45,400 za MÚK Pozděchov situované jižně od Pozděchova. Odtud pokračuje v zářezu k mostu přes lesní cesty (310 m), jenž se nachází západně od rozcestí Bařinka. Za mostem trasa pokračuje tunelem Pozděchov 2 (299 m). Přeložka je vedena klesením (až 6,00 %), 2 pruhy jsou navrženy ve směru na Hulín, pro umožnění předjetí pomalu jedoucích klesajících vozidel jsou navrženy 2 místa s přidáním pruhu vpravo. Přes údolí potoka Smolinka je navržen nejdelší most stavby (487 m). Po krátkém násypu následuje obloukový most přes údolí (100 m). Levostranným obloukem R=700 m se trasa stačí na východ k mostu přes potok a lesní cestu (466 m), za kterým následuje podjezd Lačnov (100 m), jenž se nachází severně od Lačnova. Za podjezdem se nachází delší velký most přes údolí (388 m). Dálnice je vedena na jihovýchod střídavě v zářezu a náspu severvýchodně kolem Lačnova. Přes silnici III/4943 a Lačnovský potok je navržen most (192 m). Poté je dálnice vedena stoupáním až 5,07 % po náspu, který přechází v zářez jižně od kopce Vrch, kde je navržen další dlouhý most přes údolí (186 m). Stavba končí za MÚK Horní Lideč se silnicí I/57 (trubkovitá), kde navazuje na stavbu 4905 Horní Lideč – st. hranice. Tato křižovatka je poněkud netypická v tom, že je umístěna 600 m západně od silnice I/57 a pomocí přivaděče je s ní propojena. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na blízkou zástavbu Valašských Příkaz a zemědělského areálu. V dokumentaci EIA byla křižovatka řešena alternativně jako kosodelná.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,183 miliardy Kč.

Stavba I/49 4905 Horní Lideč - státní hranice km 54,100 - 59,644 je projektován v kategorii S 13,5/80 a měří 5,544 km. Součástí stavby je 11 dálničních mostů (1429 m), služební sjezd v km 59,6, odpočívka Střelná, 1 účelová komunikace (302 m), 1 lesní (200 m) a 3 polní cesty (655 m) a 1 protihluková stěna.
Stavba začíná za MÚK Horní Lideč se silnicí I/57. Samotnou silnici I/57 překonává stavba mostem (270 m), za kterým trasa pokračuje stoupáním (1,51 %). Kříží železniční trať Horní Lideč – Brumov-Bylnice mostem (25 m), následně trasa stoupá (4,69 %). Dálnice jižně míjí Střelnou, v km 56,23 je navržen most přes vodoteč (124 m). V km 57,3 je umístěna vlevo odpočívka Střelná, která je pomocí spojovací komunikace propojena s pravou stranou silnice. Za areálem zemědělského družstva se dálnice přibližuje k železniční trati Hranice – Púchov. Trasa pokračuje Lyským průsmykem v levostranném obloukem R=1500 m, jsou zde navrženy 2 velké mosty přes údolí (101 a 98 m). Přeložka přechází do pravostranného oblouku R=900 m a pokračuje mosty přes údolí Čamínského potoka (223 m), potoka Rokytná (196 m) a hraničního mostu (266 m).V km 59,6 je navržena služební sjezd pro otáčení vozidel údržby. Stavba končí hraničním mostem přes potok jižně od železniční trati. Zde bude na D49 navazovat slovenská rychlostní silnice R6 Púchov – st. hranice.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,839 miliardy Kč.

Přehled navržených variant v procesu EIA z dokumentace 2012:

 • Červená - základní km 32,100 - 59,645 je projektována v kategorii R 25,5/120, 80 a měří 27,645 km. Stavba 4903 měří 12,900 km a její součástí jsou 2 MÚK (Vizovice a Pozděchov), 16 mostů na trase, rozšíření mostu, 7 nadjezdů, most na II/492, 3 mosty na větvích křižovatky, 2 tunely (Bratřejov a Pozděchov), odpočívka Vizovice, úpravy silnic II/492 a III/4932, 3 místní a 1 účelová komunikace, 2 únikové zony, 11 polních a 2 lesní cesty, chodník, 7 zárubních (2158 m) a 3 opěrné zdi a 15 protihlukových stěn (8540 m).
  Stavba 4904 měří 8,400 km a její součástí je 8 mostů na trase, nadjezd, tunel Lačnov, odpočívka Lačnov, úprava silnice III/4943, 1 místní a 1 účelová komunikace, 2 polní a 2 lesní cesty a 4 zárubní zdi (1520 m).
  Stavba 4905 měří 6,245 km a její součástí je MÚK Horní Lideč, služební křižovatka, 11 mostů na trase, 3 nadjezdy, úprava silnice I/57, účelová komunikace, 3 polní a 1 lesní cesta, 3 zárubní a 1 opěrná zeď a 1 protihluková stěna.
  Varianta navazuje na předchozí úsek před Zádveřicemi. Následně je varianta vedena ve stopě stávající silnice I/49, která bude využita jako jedna polovina čtyřpruhu. Na konci rovinky se trasa odklání a pokračuje k MÚK Vizovice se silnicí I/49 (trubkovitá). Trasa pokračuje stoupáním 4,5 % v pravostranném oblouku až k mostu přes Želechovický potok (6 polí, 247 m). Varianta je vedena v zářezu jižně kolem Vizovic, podchází v něm silnici III/4932. Následují 3 mosty přes údolí Slatinského potoka (193 m), údolí bezejmeného potoka (185 m) a Dubovského potoka (113 m), za kterým následuje oboustranná odpočívka Vizovice. Po úpatí Vizovické vrchoviny trasa pokračuje stoupaním jižně od Lhotska. Za mostem přes údolí osady Končiny (235 m) trasa začíná stoupání 4,5 % (5772 m), je zde navržen stoupací pruh (4840 m). Za tunelem Bratřejov (L=320 m, P=360 m) jsou navrženy 2 mosty přes bezejmené potoky (223 m a 247 m), za druhým mostem je navržen tunel Pozděchov (L=480 m, P=600 m) v pravostranném obluku. Trasa překračuje mostem další bezejmenný potok a silnici I/57. Stavba 4903 končí za MÚK Pozděchov s přeložkou silnice I/57 (trubkovitá), která je umístěna severně od sedla pod Svéradovem.
  Na mostě přes lesní cestu (195 m) v km 45,520 je vrchol stoupání v 663 m n. m. a trasa již bude jen klesat. Následuje další tunel Lačnov (L=400 m, P=440 m). Přes bezejmenný potok a lesní cestu je navržen obloukový most (334 m). Trasa se stáčí na východ. Severně od Lačnova je trasa pokračuje mostem přes bezejmenný potok (491 m), následně se trasa stáčí na jihovýchod. Východně od Lačnova je navržena odpočívka Lačnov. Silnici II/4943 překonává trasa mostem (179 m). Stavba 4904 končí před MÚK Horní Lideč.
  MÚK Horní Lideč je navržena variantně, buď jako trubkovitá situovaná západně od I/57 anebo jako kosodelná s přeložkou I/57. Následuje most přes železniční trať. Trasa pokračuje jižně kolem kopce Stříň, prochází mezi Střelnou a Študlovem. Trasa dále vede Lyským průsmykem a končí za mostem přes st. hranici a bezejmenný potok (244 m) za hranicí se Slovenskem jižně od železniční trati Hranice - Púchov, kde by měla v budoucnu navazovat slovenská rychlostní silnice R6 do Púchova. St. hranici kříží v km 59,405.
 • Hnědá je projektována v kategorii R 25,5/120, 80 a měří 3,005 km. Součástí varianty je MÚK Vizovice, 3 mosty na trase, nadjezd, 3 mosty na přeložkách, oprava mostu, větev křižovatky I/49 x II/492, přeložka silnice I/49, úprava silnice II/492, 2 místní komunikace, 3 opěrné a 1 zárubní zeď a 5 protihlukových stěn (4310 m).
  Varianta navazuje na předchozí úsek před Zádveřicemi. Následně je varianta vedena vpravo podél stávající silnice I/49 v zářezu. Stávající rampa křižovatky silnic I/49 a II/492 bude nahrazena novou severní rampou. Varianta končí napojením na variantu červená v MÚK Vizovice v km 35,100.
 • Fialová je projektována v kategorii R 25,5/80 a měří 3,875 km. Součástí varianty jsou 4 mosty na trase, 3 nadjezdy, tunel Vizovice (L=920 m, P=960 m), úprava silnice III/4923, 2 místní komunikace, 3 polní cesty, 2 zárubní zdi a 6 protihlukových stěn.
  Varianta začíná v km 34,0. V místě odklonu od dnešní silnice I/49 je navržen západní portál. Trasa stoupá tunelem Vizovice (4,5 %). Na východní portál navazuje most přes Želechovický potok (249 m). Následně se trasa přibližuje variantě červené. Následují 3 mosty přes údolí Slatinského potoka (237 m), údolí bezejmeného potoka (143 m) a Dubovského potoka (113 m). Varianta končí na odpočívce v km 37,989 varianty červené.
 • Oranžová je projektována v kategorii R 25,5/80 a měří 4,777 km. Součástí varianty je 7 mostů na trase, 4 nadjezdy, tunel Lhotsko (280 m), odpočívka Vizovice, úniková zóna, 7 polních cest a 4 protihlukové stěny.
  Varianta začíná v km 36,5 a odtud pokračuje mosty přes údolí Slatinského potoka (193 m), přes bezejmenný potok (185 m) a Dubovský potok (247 m). Trasa se odklání od červené v místě odpočívky Vizovice. Pokračuje hloubeným tunelem Lhotsko, za kterým se napojuje do varianty tmavě modrá. Trasa prochází mezi Na Chrámečném a Končiny mostem (291 m), za kterým trasa vrací stoupáním 4,5 % zpět k červené variantě. Pokračuje mosty přes údolí (207 m) a přes bezejmenný potok (247 m). Varianta končí v km 41,0 varianty červené.
 • Tmavě modrá je projektována v kategorii R 25,5/80 a měří 4,712 km. Součástí varianty je 7 mostů na trase, 5 nadjezdů, úniková zóna, 8 polních cest, zárubní zeď (515 m) a 4 protihlukové stěny.
  Varianta začíná v km 36,5 a odtud pokračuje mosty přes údolí Slatinského potoka (193 m), přes bezejmenný potok (185 m) a Dubovský potok (113 m). Trasa se odklání od červené za odpočívkou Vizovice, jižně od Lhotska. Varianta prochází mezi Na Chrámečném a Končiny mostem (291 m), za kterým trasa vrací stoupáním 4,5 % zpět k červené variantě. Pokračuje mosty přes údolí (207 m) a přes bezejmenný potok (247 m). Varianta končí v km 41,0 varianty červené.
 • Světle modrá je projektována v kategorii R 25,5/120, 80 a měří 6,297 km. Stavba 4903 měří 4,500 km a stavba 4904 měří 1,797 km. Součástí varianty ve stavbě 4903 je MÚK Pozděchov, 7 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na větví, úniková zóna, 2 polní a 2 lesní cesty, opěrná zeď a 5 protihlukových stěn. Součástí varianty ve stavbě 4904 jsou tunely Pozděchov (L=580 m, P=600 m) a Lačnov (540 m), lesní cesta a 2 zárubní zdi.
  Varianta začíná v km 41,0. Následně se trasa odklání a pokračuje blíže podél silnice I/49. Za mostem přes bezejmenný potok (377 m) začíná stoupání 4,5 % do sedla Pod Svéradovem (4289 m) se stoupacím pruhem (3150 m). Varianta pokračuje mostem přes údolí (213 m). Jižně od Na Mezných je navržen most přes bezejmenný potok (727 m). Trasa se stáčí na jih a vede západně kolem Pozděchova přes most přes Pozděchovku (339 m) k MÚK Pozděchov s přeložkou silnice I/57 (trubkovitá), za kterou končí stavba 4903.
  Varianta pokračuje stoupáním přes sedlo Bařinka v tunelu Pozděchov, za kterým následuje tunel Lačnov, ve kterém trasa dosahuje svého vrcholu v 649 m n.m. Varianta končí napojením na variantu červená v km 46,5.

autor © Dálnice-silnice.cz 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019