Silnice I/12

Praha - Český Brod - Kolín

Silnice je plánována ve čtyřpruhovém uspořádání v úseku Praha - Újezd n. Lesy. Urychlí spojení příměstěských obcí s Prahou a odvede z dotčených obcí tranzitní dopravu.

Silnice začíná na Pražském okruhu R1, kde bude plynule navazovat na Štěrbholskou radiálou. Jižním obchvatem Běchovic a Újezdu pokračuje ke sjezdu na starou silnici za obchvatem Běchovic a Újezdu. Dále je silnice vedena ve stávající stopě s vyjímkou několika křižovatek, které jsou navrženy k přestavbě.

Celková délka: 12,6 km
V provozu: 0 km
V přípravě: 12,6 km

Stavba R1- Úvaly je projektována v kategorii S 24,5/80 a měří 12,601 km. V srpnu 1999 zpracoval A.D.O. studii trasy, která byla v kolizi s koridorem VRT. Na základě jednání ŘSD a MDS ČR došlo k dílčím úpravám trasy zpracované v rámci studie optimalizace návrhu trasy z května 2001 od Ing. Smíška, navržené ve dvou variantách lišících se počtem MÚK.
Dokumentace EIA byla zveřejněna 12. října 2001, ve které byly posuzovány 2 varianty lišící se počtem MÚK (varianta A - 8 MÚK, varianta B - 6 MÚK). Dne 20. března 2003 se uskutečnilo veřejné projednání. 11. června 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V květnu 2005 PUDIS zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 22. prosince 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána odvolání. 9. března 2011 bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání.
V prosinci 2015 zpracoval PUDIS aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.
10. května 2017 byla zveřejněna dokumentace EIA.

Stavba vytvoří obchvat Běchovic, Újezdu n. Lesy a Úval.
Součástí stavby je 6 MÚK, 4 okružní křižovatky, 6 mostů na trase, 14 nadjezdů, 2 mosty na přeložkách, přeložky silnic I/12 (162 m), II/101 (687 m), III/0126 (1191 m), III/01210 (153 m), III/01212 (470 m), III/01215 (288 m), III/10168 (535 m), III/33310 (429 m) a III/33313 (606 m), 1 místní (564 m) a 2 účelové komunikace (620 m), 4 přístupové cesty (4762 m), 8 polních cest (811 m), chodník (470 m), 3 cyklostezsky (1599 m), 1 naváděcí zídka (122 m) a veřejné osvětlení v km 0,0 - 0,250.
Stavba začíná za připravovanou MÚK Běchovice s Pražským okruhem R1. Odtud vede jižně od Běchovic. V prostoru mezi Běchovicemi a Kolodějemi je plánovaná MÚK Běchovice se silnicí III/0126 (osmičkovitá). Dále trasa prochází mezi Újezdem a Kolodějemi. Se silnicí III/33310 je navržena MÚK Koloděje (osmičkovitá) a se silnicí III/33313 vedoucí na Sibřinu je plánována MÚK Újezd nad Les (osmičkovitá). Následuje MÚK Květnice se silnicí III/01212 (kombinace osmičkovité a kosodelné). Následně trasa prochází zářezem k budoucí MÚK Škvorec se stávající II/101 (kombinace osmičkovité a kosodelné), za kterou se trasa stáčí stáčí k severovýchodu a za Úvaly v k.ú. Tuklaty se napojuje na stávající silnici I/12. Před koncem trasy je navržena poslední MÚK Tuklaty (prstencovitá) s velkým okružní křižovatkou nad trasou, do které bude zaústěna stávající silnice I/12 a výhledově také silnice II/101. Stavba končí zúžením na stavající silnici I/12 za MÚK Tuklaty.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,588 miliardy Kč.

Stavba Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1 je projektována v kategorii S 14/80 a měří 20,900 km. V prosinci 2012 zpracoval AF-CityPlan studii proveditelnosti a účelnosti NIV příprava BESIP I/2 Říčany - Nové Dvory, I/12 Praha - Kolín - PD. Předmětem studii byl návrh potřebných úprav k realizaci přestavby silnic I/2 a I/12 v co největším rozsahu na komunikaci umožňující plynulou jízdou se zvýšenou možností předjíždění při šířkovém uspořádání 2+1.
Celková délka navrženého souvislého tahu je 33,786 km. Bylo navrženo 16 úseků s rozšířením na 2+1 s minimální efektivní délkou 800 m, resp. 500 m. Celková efektivní délka je 15,239 km. Rozšíření je navrženo na kategorii S 15/80 (2+1) na obě strany. Pro oddělení pruhů je navrženo lanové svodidlo.

 • 1. úsek - křiž. III/10163 - Rostoklaty měří 1335 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 2. úsek - křiž. II/1131 - křiž. II/113 měří 1603 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 3. úsek - nadjezd silnice III/1132 - Přistoupím měří 1315 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 4. úsek - křiž. III/10815 - křiž. II/108 měří 760 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 5. úsek - křiž. II/108 - křiž. III/10813 měří 979 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 6. úsek - křiž. III/10811 - křiž. III/3347 měří 1409 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 7. úsek - křiž. III/3347 - křiž. II/334 měří 1491 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 8. úsek - křiž. III/3343 - křiž. III/3344 měří 1647 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 9. úsek - křiž. III/3344 - původní silnice I/12 u Pláňán měří 1419 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 10. úsek - nadjezd silnice II/329 - most přes Bílinku měří 1416 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 11. úsek - most přes Bílinku - křiž. III/3345h měří 1077 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 12. úsek - křiž. III/3298 - Zlaté Slunce měří 1418 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 13. úsek - Kamhajek - křiž. III/12547 měří 1264 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 14. úsek - křiž. III/12547 - MÚK s I/38 měří 1155 m, 3. pruh bude vpravo.

Náklady na rozšíření byly odhadovány na 493 milionů Kč.
V prosinci 2014 zpracoval AF-CityPlan záměr projektu a únoru 2015 technickou studii, ve kterém počítá s rozšířením voovky na S 14 (2+1) a měří 29,520 km. Je uvažováno s výstavbou 14 úseků, původní úseky 1. a 2. byly vzhledem k připravovanému obchvatu Úval (I/12 D0 - Úvaly)vypustěny. Součástí stavby je rekonstrukce 15 křižovatek a prodloužení 2 mostů (12-017 přes Jalový potok a 12-020d přes potok Blinka).
20. června 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA, následně byl procec posuzování na základě žádosti ukončen. Náklady na stavbu jsou plánovány na 966 milionů Kč. Realizace je plánována v období 2020 až 2021.

autor © Lenny 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 21. června 2017