Silnice I/12

Praha - Český Brod - Kolín

V minulosti toto byla hlavní silnice, kudy jezdil doprava ve směru na Brno. V 50., 60. a 70. letech zde probíhala výstavba obchvatu a přestavba na kategorii S 11,5/80. Po dokončení dálnice D1 Praha - Brno její význam poklesl. Stále však tvoří jednu z komunikací přivadějící do Prahy dopravu z východní části Čech.
Silnice je v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy do roku 2040, která byla schválena v roce 2010 připravována k přestavbě v kategorii S 24,5/100 v úseku D0 - Úvaly a ve zbývajícím úseku je Úvaly - Kolín je sledována kategorie S 14/80 (2+1).

Silnice bude na MÚK Běchovice s Pražským okruhem D0, kde bude plynule navazovat na Štěrbholskou radiálou. Jižním obchvatem Běchovic a Újezdu pokračuje ke sjezdu na starou silnici za obchvatem Běchovic a Újezdu. Připravovaný úsek Praha - Újezd n. Lesy - Úvaly odvede tranzitní a příměstskou dopravu na novou kapacitní komunikaci. Dále je silnice vedena ve stávající stopě, ve které bude přestavěna na střídavý třípruh.

Celková délka: 34,592 km
Celková délka SMV: 12,601 km
V provozu jako SMV: 0 km
V přípravě: 12,601 km (SMV)
20,900 km (třípruh)

Stavba D0 - Úvaly je projektována v kategorii S 24,5/110 a měří 12,640 km. V srpnu 1999 zpracoval A.D.O. studii trasy, která byla v kolizi s koridorem VRT. Na základě jednání ŘSD a MDS ČR došlo k dílčím úpravám trasy zpracované v rámci studie optimalizace návrhu trasy z května 2001 od Ing. Smíška, navržené ve dvou variantách lišících se počtem MÚK.
Dokumentace EIA byla zveřejněna 12. října 2001, ve které byly posuzovány 2 varianty lišící se počtem MÚK (varianta A - 8 MÚK, varianta B - 6 MÚK). Dne 20. března 2003 se uskutečnilo veřejné projednání. 11. června 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V květnu 2005 PUDIS zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 22. prosince 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána odvolání. 9. března 2011 bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání.
V prosinci 2015 zpracoval PUDIS aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.
10. května 2017 byla zveřejněna dokumentace EIA. 28. února 2018 vydalo MŽP souhlasné závazné stanovisko k EIA.
V říjnu 2018 zpracoval PUDIS aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, do které zapracoval podmíniky ze závazného stanoviska k EIA.
Stavba vytvoří obchvat Běchovic, Újezdu n. Lesy a Úval.
Součástí stavby je 6 MÚK (Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy, Květnice, Škvorec, Tuklaty), větev MÚK Dubeč, 4 okružní křižovatky, 6 mostů na trase, 14 nadjezdů, most na větvi křižovatky, most na II/101, most na III/01212, přeložky silnic stávající I/12 (162 m), II/101 (674 m), III/0126 (1121 m), III/01210 (387 m), III/01212 (478 m), III/01215 (291 m), III/10168 (535 m), III/33310 (434 m) a III/33313 (612 m), 1 místní (564 m) a 2 účelové komunikace (667 m), 4 přístupové cesty (5063 m), 9 polních cest (1412 m), chodník (1015 m), 4 stezky pro pěší a cyklisty (2420 m), 7 naváděcích zídek (637 m), 6 protihlukových stěn (1001 m), 2 mobilní protihlukové stěny (95 m), 25 zemních valů (8557 m), SOS systém a veřejné osvětlení v km 0,0 - 0,250. Celkový objem výkopů je 1 980 000 m3 a násypů 1 510 000 m3.
Stavba začíná za připravovanou MÚK Dubeč s Pražským okruhem D0. Odtud vede jižně od Běchovic, po levé straně jsou navrženy zemní valy. Trasa vede v zářezu k mostu přes Říčanský potok (169 m), po náspu míří k mostu přes Rokytku (184 m). Za Běchovicemi je navržena MÚK Běchovice se silnicí III/0126 (osmičkovitá). Trasa pokračuje v zářezu s oboustrannými zemními valy k MÚK Koloděje se silnicí III/33310 (osmičkovitá). Stavba pokračuje v zářezu jižně kolem Újezdu nad Lesy, se silnicí III/33313 vedoucí na Sibřinu je plánována MÚK Újezd nad Les (osmičkovitá). Následuje MÚK Květnice se silnicí III/01212 (kombinace osmičkovité a kosodelné). Silnice vede mostem přes Výmolu (142 m). Následně trasa prochází zářezem k budoucí MÚK Škvorec se silnicí II/101 (kombinace osmičkovité a kosodelné). V křižovatce je navržen most přes Škvorecký potok (127 m). Trasa pokračuje levostsranným oblouokem k severovýchodu, za nadjezdem silnice III/10168 přechází do pravostranného oblouku. Východně od betonárny Tuklaty je navržena MÚK Tuklaty se stávající silnicí I/12 (prstencovitá), do které bude zapojena přeložka silnice II/101 Jirny - Úvaly. Za křižovatkou se napojuje trasa napojuje na silnici I/12. Stavba končí zúžením na stavající silnici I/12 za MÚK Tuklaty.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,631 miliardy Kč. Realizace je plánována v období prosinec 2021 až prosinec 2025.

Stavba Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1 je projektována v kategorii S 14/80 a měří 20,900 km. V prosinci 2012 zpracoval AF-CityPlan studii proveditelnosti a účelnosti NIV příprava BESIP I/2 Říčany - Nové Dvory, I/12 Praha - Kolín - PD. Předmětem studii byl návrh potřebných úprav k realizaci přestavby silnic I/2 a I/12 v co největším rozsahu na komunikaci umožňující plynulou jízdou se zvýšenou možností předjíždění při šířkovém uspořádání 2+1.
Celková délka navrženého souvislého tahu je 33,786 km. Bylo navrženo 16 úseků s rozšířením na 2+1 s minimální efektivní délkou 800 m, resp. 500 m. Celková efektivní délka je 15,239 km. Rozšíření je navrženo na kategorii S 15/80 (2+1) na obě strany. Pro oddělení pruhů je navrženo lanové svodidlo.

 • 1. úsek - křiž. III/10163 - Rostoklaty měří 1335 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 2. úsek - křiž. II/1131 - křiž. II/113 měří 1603 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 3. úsek - nadjezd silnice III/1132 - Přistoupím měří 1315 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 4. úsek - křiž. III/10815 - křiž. II/108 měří 760 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 5. úsek - křiž. II/108 - křiž. III/10813 měří 979 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 6. úsek - křiž. III/10811 - křiž. III/3347 měří 1409 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 7. úsek - křiž. III/3347 - křiž. II/334 měří 1491 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 8. úsek - křiž. III/3343 - křiž. III/3344 měří 1647 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 9. úsek - křiž. III/3344 - původní silnice I/12 u Pláňán měří 1419 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 10. úsek - nadjezd silnice II/329 - most přes Bílinku měří 1416 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 11. úsek - most přes Bílinku - křiž. III/3345h měří 1077 m, 3. pruh bude vpravo.
 • 12. úsek - křiž. III/3298 - Zlaté Slunce měří 1418 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 13. úsek - Kamhajek - křiž. III/12547 měří 1264 m, 3. pruh bude vlevo.
 • 14. úsek - křiž. III/12547 - MÚK s I/38 měří 1155 m, 3. pruh bude vpravo.

Náklady na rozšíření byly odhadovány na 493 milionů Kč.
V prosinci 2014 zpracoval AF-CityPlan záměr projektu a únoru 2015 technickou studii, ve kterém počítá s rozšířením voovky na S 14 (2+1) a měří 29,520 km. Je uvažováno s výstavbou 14 úseků, původní úseky 1. a 2. byly vzhledem k připravovanému obchvatu Úval (I/12 D0 - Úvaly) vypustěny. Součástí stavby je rekonstrukce 15 křižovatek a prodloužení 2 mostů (12-017 přes Jalový potok a 12-020d přes potok Blinka).
20. června 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA, následně byl procec posuzování na základě žádosti ukončen. 9. srpna 2018 bylo zveřejněno nové Oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. Náklady na stavbu jsou plánovány na 966 milionů Kč. Realizace je plánována v období 2020 až 2021.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019