Silnice I/14

Liberec - Jablonec n. Nisou

Silnice bude ve čtyřpruhovém uspořádání postavena v úseku Liberec - Kunratice, na který bude navazovat dvoupruhová přeložka Kunratice - Jablonec n. Nisou. Dojde k odlehčení centra od tranzitní dopravy a k lepšímu propojení Liberce s Jabloncem.

1. března bylo zveřejněno Oznámení o vydání opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to zařazení části silnice I/14 Liberec - Kunratice v km 0,000 - 3,800 do silnic pro motorová vozidla. Namítky mohli být uplatněny do 30 dnů od zveřejnění. Začátek Silnice pro motorová vozidla je na MÚK se silnicí I/35 a konec je před OK Kunratická. Maximální povolená rychlost je 110 km/h. Délka silnice pro motorová vozidla je 3,800 km.

Stavba Přeložka silnice I/14 Liberec – Kunratice je projektována v kategorii S 22,5/80 a měří 4,593 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 9. září 1994, dne 14. září 1995 se uskutečnilo veřejné projednání. 1. února 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V červnu 1992 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V lednu 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí. V únoru 2001 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Stavební povolení byla vydána v září 2002, v prosinci 2002, v březnu 2004 na druhou etapu.
Na trase bylo postaveno 10 mostů, lávka a podchod pro pěší. Bylo i postaveno 9 opěrných zdí a 9 protihlukových stěn (2754 m). Provedeny budou přeložky VVN, tramvajové trati, plynovody a parovody a provedena demolice 7 objektů. Na trase jsou navrhovány 3 mimoúrovňové křižovatky:

  • MÚK Klatovská - trubkovitá s I/35 v prostoru ulice Klatovská.
  • MÚK Rochlická - křižovatka v Zeleném Údolí,
  • MÚK Tanvaldská - atypická mimoúrovňová křižovatka, která řeší připojení stávající Tanvaldské ulice do obou jízdních pásů navržené přeložky silnice I/14, která Tanvaldskou ulici přechází „vrchem“. V místě křížení u pivovaru pak bude vybudován přesypaný mostní objekt.

Stavba začíná na MÚK se silnicí R35 v prostoru ulice Klatovská. Trasa dále pokračuje mostním objektem přes železniční vlečku a Mosteckou ul., násypem a odřezem je vedena souběžně s Nisou směrem k Poštovnímu náměstí, které přechází mostem. Ve smíšené zóně Rochlice je silnice vedena souběžně s kolejí ČD Liberec – Harrachov až do Zeleného Údolí, kde se od koleje odklání a pokračuje volným terénem mezi areálem bývalého kravína a pekárnami. Jednokolejnou tramvajovou trať podchází, přes Tanvaldskou ulici je navržen most a nezastavěnou částí města míjí Pivovar Hols. S ulicí Kunratická je navržena okružní křižovatka, zde končí čtyřpruh a dál je silnice vedena jako dvoupruh kategorie S 11,5/80. Stavba končí v Kunraticích. Stavbu projektoval Valbek.
Stavba byla rozdělena do tří etap.

  • 1. etapa  MÚK Klatovská - MÚK Rochlická měří 1,835 km. Součástí 1. etapy jsou 4 mosty, 1 podchod, 2 MÚK, protihlukové stěny a přeložky inženýrských sítí. Současně se stavbou došlo k rekonstrukci Poštovního náměstí. Stavba byla spolufinancována z fondu PHARE a celkové náklady činily 1,283 miliardy Kč. Stavbu provedlo sdružení Liberec-Kunratická ve složení SSŽ, o.z. 2 Liberec a Skanska-DS závod 78 Pardubice. Stavba byla slavnostně zahájena 28. listopadu 2002 a zprovozněna a dokončena byla v 27. října 2005.
  • 2. etapa MÚK Rochlická - MÚK Tanvaldská měří 900 m. Součástí stavby je MÚK Tanvaldská, 2 mosty na trase, přesýpaný tunel pod tramvajovou tratí (190 m), 3 protihlukové stěny (724 m) a přeložka místní komunikace včetně tramvajové trati (229 m). Stavbu získaly SSŽ s nabídnutou cenou 369,7 mil. Kč. Celkové náklady byly 428 milionů Kč. Výstavba proběhla v období 23. září 2005 až červenec 2008, s uvedením do provozu 16. července 2008.
  • 3. etapa MÚK Tanvalská - Kunratice měří 1,905 km, z toho je 1,395 km postaven jako čtyřpruh kategorie S 22,5/80 a zbytek jako dvopruh S 11,5/80. MÚK Kunratice byla nahrazena okružní křižovatkou. Součástí stavby byla okružní křižovatka, most na trase, nadjezd, lávka pro pěší, opěrná a zárubní zeď, 2 protihlukové stěny (220 m) a provizorní napojení (240 m). Stavbu realizoval Colas CZ. Náklady na stavbu jsou plánovány na 355 milionů Kč. Realizace je plánována v období 12. října 2006 až 30. června 2009, s uvedením do provozu 16. července 2008.

Stavba Kunratice - Jablonec nad Nisou je projektována v kategorii S 11,5/70 se stoupacími pruhy a měří 2,610 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 9. září 1994, dne 14. září 1995 se uskutečnilo veřejné projednání. 1. února 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V říjnu 2006 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 14. září 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, 3. června 2010 a 21. prosince 2012 byla jeho platnost prodloužena.
V srpnu 2008 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 9. ledna 2014 bylo zveřeněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 11. února 2014. 3. listopadu 2014 bylo vydáno stavební povolení.
V září 2014 Valbek zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou 3 úrovňové a 1 okružní křižovatka, most na trase, nadjezd, podchod, stoupací pruh na Jablonec (837 m), 8 místních komunikací (1704 m), lesní cesta (701 m), 6 opěrných zdí (680 m) a 7 protihlukových stěn (808 m).
Vzhledem k velmi nevhodnému vedení stávající silnice I/14 přes Vratislavice a Proseč bylo přistoupeno k přeložce do nové trasy. Stavba navazuje na již zprovozněnou stavbu Liberec - Kunratice. Odtud vede po stávající silnici III/29024 nad údolím. V místě, kde začínají ostré zatáčky bude postaven nový most (141 m). Dále se silnice zařízne do svahu a povede rozšířením o stoupací pruh směrem na Lukášov. Před Lukášovem oboustranným zářezem ve stoupání nahradí dvě ostré zatáčky a pak už dojde k napojení silnice na ulici Čs. armády v Jablonci. Stávající silnice bude sloužit jako obslužná komunikace pro místní obyvatele. Místy dojde k úplnému odstranění původní silnice III/29024.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 444 milionů Kč. Pro rok 2017 je na stavbu vyčleněno 153 milionů Kč, z toho je 128 milionů Kč z OPD. Realizace je předpokládá v období březen 2017 až prosinec 2018 s uvedením do provozu v květnu 2017. Stavba byla slavnostně zahájena 2. března 2016.
V období září 2014 až říjen 2015 provedla Integra stavby přípravu území za 28 milionů Kč.

Fotogalerie:
Liberec - Kunratice v provozu
Liberec - Kunratice ve stavbě


autor © Lenny 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 1. ledna 2017