Silnice I/20

Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Wien - České Budějovice - Plzeň - Karlovy Vary - Magdeburg. Plánovaná ve čtyřpruhovém uspřádání je v úsecích Plzeň - MÚK Losiná (I/19), Nová Hospoda - Písek a v úseku Češnovice - České Budějovice.

V Karlovarském kraji je největší připravovanou změnou přetrasování silnice z původní trasy Karlovy Vary, Jenišov - Toužim do nové trasy Bochov - Toužím. Původní trasa vede ve stísněném údolí řeky Teplá v CHKO Slavkovský les. Nová trasa začíná na plánované MÚK Bochov s rychlostní silnicí R6, poté přechází do trasy silnice II/198 a končí u Toužimi napojením na silnici I/20.

Průchod městem Plzní, kde silnice v komunikačním systému města přebírá i nosnou sběrnou přepravní funkci, je sledován v postupně realizované obvodové čtyřpruhové trase. V úseku Sládkova - Studentská je po trase veden Městský okruh.

V jihovýchodní úseku silnice Plzeň - Nepomuk - České Budějovice, kde je význam trasy v relaci Plzeň - Losiná zesílen přímou vazbou na dálnici D5 (MÚK Černice) a peážním napojením silnice I/19, lze očekávat posílení přepravní funkce v nadregionální, regionální i příměstské úrovni. V těchto souvislostech je sledována přeložka silnice v upravené a nové čtyřpruhové trase (S 24,5) v úseku MÚK Černice s D5 - MÚK Losiná se silnicí I/19.

V Českých Budějovicích plní silnice I/20 přepravní funkce v nadregionální, regionální i příměstské úrovni, proto bylo rozhodnuto, že dojde v úseku Češnovice - České Budějovice k přestavbě silnice na čtyřpruhovou (S 22,5).

V listopadu 2015 zpracoval Worring projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci "Zvýšení rychlosti na přivaděčích dálnice D5", ve které prostudoval možnost zařezení úseku Plzeň - D5, km 84,5 - 87,5 do silnic pro motorová vozidla. S ohledem na délku úseku a dálniční kolektor nedoporučila zařadit tento úsek do silnic pro motorová vozidla.

Délka silnice: 211,784 km
Celková délka čtyřpruhu: 48 km
V provozu jako čtyřpruh: 22 km
V provozu jako SMV: 6,324 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 26,311 km (čtyřpruh)
45,806 km (dvoupruh)

V přípravě:

Stavba Karlovy Vary, Tašovice - okružní křižovatka je projektována v kategorii MS2 13,0/8,0/50 a měří 0,540 km. V listopadu 2017 zpracoval AF-Cityplan technickou studii, ve které byla křižovatka u Glubu řešena ve 3 variantách, a to turbo okružní křižovatka, světelně signalizovaná křižovatka a mimiúrovňová křižovatka. K dalšímu sledování byla vybrána varianta turbo okružní křižovatky.
Součástí stavby je okružní křižovatka, úprava větve MÚK Jenišov, úpravy ulic Česká a Obchodní, úprava napojení Globu a chodníky.
Stavba začíná za dálničním mostem v MÚK Jenišov. Následuje OK u Glubu, která bude přestavěna na spirálovitou okružní křižovatku. Stavba končí před napojením polní cesty.
Náklady na stavbu 76 milionů Kč.

Stavba Bečov, serpentiny je projektována v kategorii S 7,5/40 a měří 0,800 km. V březnu 2013 zpracoval Woring studii, která byla podkladem pro Oznámení EIA, které bylo zveřejněno 25. července 2014, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynuo, že záměr nebude dále posuzován. V září 2014 byl zpracován záměr projektu. V říjnu 2015 zpracoval Woring dokumentaci pro územní rozhodnutí. 26. ledna 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí.
Jedná se o odstranění nehodového místa s mimořádně vysokou nehodovostí.
Součástí stavby jsou 4 místní komunikace a zárubní zeď (300 m).
Stavba se začíná za značkou konec obce Bečov nad Teplou. Nahrazuje stávající směrové oblouky 4 novými s většími poloměry R=150 m, resp. R=100 m. Stavba končí u odbočky rekreačnímu středisku.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 80 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2021.

Stavba Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa Plaská - Na Roudné je projektována v kategorii MS4d 28/22,5/70 a měří 1,381 km, silnice II/231 je projektována v kategorii MS 9/50 a měří 0,108 km. Stavba je součástí průtahu silnice I/20 Plzní. Silnice II/231 bude do vybudování další části nahrazovat silnici I/20.
V roce 1999 byla zpracována dokumentace EIA. 12. ledna 2000 MŽP vydalo souhlasné stanovisko. V červenci 2002 zpracoval Sudop Praha studii. V prosinci 2003 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a její aktualizace v září 2007, v květnu 2008, v květnu a listopadu 2012 a březnu 2013. 25. října 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V listopadu 2014 zpracoval SUDOP Praha dokumentaci pro stavební povolení.
7. srpna 2014 bylo zveřejněno oznámení EIA na "I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská" a 3. dubna 2015 pak dokumentace EIA. 30. července 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V říjnu 2017 SUDOP Praha zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby
Součástí stavby jsou 2 železniční mosty, lávka, propojení I/20 s II/231 (308 m), přeložka silnice II/231 (196 m), 2 místní komunikace (372 m), úprava železniční tratě (306 m), úprava železniční vlečky (120 m), železniční zastávka Plzeň-Bílá Hora, 2 sjezdy, 3 opěrné zdi (211 m), 2 protihlukové stěny (1058 m) a 1 protihlukový val (1040 m).
Stavba začíná na křižovatce ulic Studentská a Plasská. Odtud pokračuje prolukou východním směrem. S prodlouženou ul. Pod Stráží je navržena křižovatka. Následně se trasa pokračuje jižně podél železniční tratě, před zastávkou Plzeň-Bílá hora, za budoucí křižovatkou Na Roudné, končí čtyřpruh silnici I/20, následuje propojovací úsek I/20 - Na Roudné v kategorii MS 12,3/9/50 (378 m). Trasa pokračuje podél železniční trať k okružní křižovatce s ul. Na Roudné, která se nachází pod železniční tratí. je navržena okružní křižovatka. Odtud následuje úprava silnice II/231. Stavba končí za podjezdem pod železniční vlečkou.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 734 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 253 milionů Kč, z toho je 212 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období únor 2019 až prosinec 2021.

Stavba Jateční - Na Roudné je projektována v kategorii MS4d 20/17/60 a měří 2,951 km. V průběhu let 1994 až 2005 byla na stavbu zpracována řada studii. Sudop Praha zpracoval technickou studii pro úsek Sládkova - Na Roudné v roce 2006. 9. ledna 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA na "Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova-Na Roudné". 8. listopadu 2007 bylo vydáno souhlasné stanovisko k posouzené vlivů na životní prostředí ve variantě 2. V prosinci 2009 zpracoval SUDOP Praha investiční záměr.
7. srpna 2014 bylo zveřejněno oznámení EIA na "I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská" a 3. dubna 2015 pak dokumentace EIA. 30. července 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V listopadu 2016 zpracoval SUDOP Praha aktualizaci záměru projektu.
Součástí stavby jsou 4 světelné a 2 stykové křižovatky, 3 mosty na trase, 2 železniční mosty, most na vlečce, podchod, 7 místních komunikací, přestavba vlečky. Stavba začíná za křižovatka Na Roudné. Odtud trasa pokračuje v zářezu k mostu přes ul. Na Roudné a Mži. Následuje křižovatka umožňující napojení areálu HÚŽ ČD. Trasa pokračuje mezi Mží a železničního depa, zde je navržena křižovatka s výhledovou prodlouženou Alejí Svobody. Trasa nasledně prochází mezi Plzeňskou teplárnou a depem, zde je navržena křižovatka Depo. S ul. Doubravecká je navržena křižovatka Teplárna umožňující obsluhu pivovaru a teplárny. Trasa podchází pod jižním zhlavím seřazovacího nádraží, které bude v rámci stavby "Průjezd uzlem Plzeň" zredukováno na tři koleje. Se zástupci SŽDC byla dohodnuta redukce kolejiště na seřazovacím nádraží Doubravka, a prostor bude využit pro silniční těleso, což výrazně zlepšilo a zhospodárnilo vedení trasy. Trasa pokračuje přes křižovatku s ul. Jateční dál k podjezdu pod železniční tratí Praha - Plzeň. Za podjezdem se trasa zvede a vede estakádou (351 m) přes ulici Rokycanskou a mezi Albertem a Baumaxem. Na mimoúrovňovém křížení ul. Rokycanskou budou postaveny rampy pro sjezd a nájezd pro levou polovinu trasy, napojení pravé neumožňuje stojící zástavba po obou stranách. Toto napojení je řešeno až přes křižovatku Cvokařská. Stavba končí za světelnou křižovatkou s ulicí Cvokařská.
Náklady na stavbu jsou odhadovány na 2,963 miliardy Kč.

Stavba Jasmínová - Jateční je projektována v kategorii MS4d 20/17/60 a MS4d 17/17/60 a měří 3,000 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 19. června 1996, dne 19. června 1997 se uskutečnilo veřejné projednání. 23. července 1997 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Pontex v roce 2005 zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 7. srpna 2014 bylo zveřejněno oznámení EIA na "I/20 Plzeň, Jasmínová – Studentská" a 3. dubna 2015 pak dokumentace EIA. 30. července 2015 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
V listopadu 2016 zpracoval SUDOP Praha aktualizaci záměru projektu.
Součástí stavby je MÚK Lobezská, větev MÚK Cvokařská, 2 okružní křižovatky, 2 mosty na trase, most na Lobezské, úprava železničního mostu, 2 tunely, 9 místních komunikací, chodníky a protihlukové stěny.
Stavba začíná za světelnou křižovatkou s ul. Cvokařská, součástí stavby je sjezdová větev Jasmínová - Rokycanská. Trasa vede mezi Úslavou a železniční tratí. V rámci rekonstrukce železničního uzlu Plzeň se počítá redukcí lobezského kolejiště, následně s tím, že trasa povede částečně po uvolněných pozemcích. S ulicí Lobezská je navržena MÚK Lobezská (prstencovitá). Trasa dále pokračuje v souběhu s železniční tratí. Tunelem (40 m) stavba podchází ulici Sušickou. Následně trasa hloubeným tunelem (L=135 m, P=155 m) podchází železniční trať. Trasa dále pokračuje ve stopě ulice Velenické vlevo podél železniční trati Plzeň - České Budějovice. S prodlouženou ulicí Sládkova je navržena křižovatka. U seřazovacího nádraží se trasa odklání a pokračuje ve stopě ulice Velenická. Stavba končí napojením na stavbu I/20 Plzeň, K Dráze - Jasmínová.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,699 miliardy Kč.

Úsek Přeložka silnice v úseku D5 - Seč

Stavba Losiná - přeložka je projektována v kategoriích R 21,5/100 a S 11,5/80 a měří 5,420 km. V dubnu 1997 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 18. srpna 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Byly posuzovány 2 varianty lišící se vzdáleností vedení od Losinné.
V prosinci 2003 Pragoprojekt zpracoval výslednou variantu v technické studii.
V listopadu 2009 SUDOP Praha zpracoval technickou studii "I/20 Přeložka silnice I/20 v úseku D5 - Seč".
V březnu 2014 SUDOP Praha zpracoval technickou studii. 16. listopadu 2017 bylo zveřejněno oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Losiná a Chválenice), 4 mosty na trase, 2 nadjezdy, lávka, přeložky silnic I/19 (480 m), úprava stájící I/20 (56 m), II/183 (197 m) a III/18326 (362 m), propojení I/20 na býv. II/180 (1152 m), 3 polní cesty (908 m), stezka pro pěší, 2 zárubní zdi (221 m) a 2 protihlukové stěny (850 m).
Stavba navazuje na konec čtyřpruhu u MÚK Černovice s dálnicí D5. Odtud trasa pokračuje ve stopě dnešní silnice I/20, která bude rozšířena v délce cca 480 m. Před MÚK Losiná (trubkovitá) se silnicí III/18047 se trasa odklání a pokračuje v zářezu východním obchvatem Losiné k MÚK Chválenice se silnicemi I/19 a II/183 (deltovitá), zde se mění v km 4,200 kategorie z R 21,5/100 na S 11,5/90. Dále trasa pokračuje v blízkosti původní silnice. Před odbočkou na Nezbavětice stavba se trasa provizorně napojuje na stávající silnici I/20, za odbočkou stavba končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,414 miliardy Kč.

Stavba Chválenice, přeložka je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,620 km. V dubnu 1997 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 18. srpna 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Byly posuzovány 2 varianty lišící se vzdáleností vedení od Losinné.
V prosinci 2003 Pragoprojekt zpracoval výslednou variantu v technické studii.
V listopadu 2009 SUDOP Praha zpracoval technickou studii "I/20 Přeložka silnice I/20 v úseku D5 - Seč".
V 2017 zpracoval SUDOP Praha technickou studii. 5. listopadu 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA.
Součástí stavby je MÚK Chlum, 3 mosty na trase, 3 nadjezdy, nadchod pro zvěř, lávka pro pěší, přeložky silnic 3x stávající I/20 (957 m, var. 601 m + x + y m), III/1774, III/1776 a III/18329, 4 polní cesty, zemní val. Celková objem výkopů je 618 698 m3 a násypů 129 950 m3.
Stavba navazuje na stavbu "I/20 Losiná, přeložka" za MÚK Chválenice. Odtud pokračuje na jih, podchází přeložku stávající silnice I/20. Stavba vede západním obchvatem Chválenic, kde podchází přeložku silnice III/18329, která je přeložena severně kolem obce. Trasa dále pokračuje na jih. Západně míjí Chouzovy. Zde začíná stoupací pruh ve směru na Písek. Východně od Chlumu je navržena MÚK Chlum se silnicí III/1776 (deltovitá, var. osmičkovitá). Následně trasa klesá k silnici I/20, je zde postaven stoupací pruh ve směru na Plzeň. Trasa se před stykovou křižovatkou s míní komunikací napojuje na silnici I/20. Stavba končí na křižovatce s místní komunikaci 1 km severně od Seče, kde navazuje na stavbu I/20 Seč - Životice.

Stavba Vlčtejn - stoupací pruhy je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 3,060 km. V listopadu 2014 Valbek zpracoval technickou studii. 24. července 2015 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V dubnu 2016 zpracoval Valbek dokumentaci pro územní rozhodnutí. V březnu 2017 zpracoval Valbek záměr projektu.
Součástí stavby jsou přeložky silnic III/1776 (240 m) a III/1779, místní komunikace, polní cesta a 2 chodníky.
Předmětem stavby je výstavba stoupacích pruhů. Stavba začíná Želčanech za mostem přes Olešenský potok. Následně bude postaven stoupací pruh ve směru na České Budějovice (1280 m), rozšíření vozovky je navrženo vpravo. Stoupání zde dosahuje 5,3 %. Stoupací pruh končí před Vlčtejnem, kde bude vybudován odbočovací pruh vlevo. Za obcí je navržen stoupací pruh ve směru na Plzeň (594 m), neboť stoupání zde dosahuje 5,6 %. Stoupací pruh začíná před křižovatkou se silnicí na Chlum. Rozšíření vozovky bude provedeno vlevo.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 137 milionů Kč.

Stavba Nepomuk - stoupací pruhy je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 1,320 km. V červnu 2014 VPÚ DECO Praha zpracoval technickou studii. V listopadu 2014 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 5. srpna 2015 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V dubnu 2016 zpracoval VPÚ DECO Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Jedná se o výstavbu stoupacího pruhu v km 118,248 - 119,568 jižně od Mohelnice. Stavba začíná za křižovatkou se silnicí III/2013, rozšíření bude provedeno vpravo o 2,25 - 3,75 m. Stoupací pruh bude ve směru na České Budějovice.

Úsek Seč - Životice

Je projektován v kategorii S 11,5/80 a měří 19,950 km v základní variantě. V dubnu 2009 Valbek zpracoval vyhledávací studii. 16. září 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA, která doporučuje realizaci variant 2.1 a 3.1. 4. srpna byla zveřejněna dokumentace EIA a 20. července 2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko s doporučenou variantou 2.1+3.1 s posunutím trasy u obce Měcholupy až za požární nádrž. Varianty 2.1+3.1 bez posunutí a dále varianty 2.1+3.2 a 2.2+3.1 se považují za méně vhodné, varianta 2.2+3.2 se nedoporučuje k realizaci.
Stavba je rozdělena do pěti úseků. Realizace se předpokládá v pořadí 3., 1., 2., 5., a 4. úsek.

 • 1. úsek, Chocenice - obchvat měří 6,600 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 5 mostů na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic II/107, III/02011 a III/11753, doprovodná kumunikace a 3 polní cesty.
  Úsek začíná cca 1 km za MÚK Seč se silnicí II/178. Trasa se odklání a pokračuje západně kolem Chocenické Lhoty. Jižně od ní je navržena MÚK Kotousov s přeložkou silnice II/179 (trubkovitá). Trasa pokračuje západně kolem vrchu Chumánek a rybníku Vejsovák. S přeložkou silnice III/02011 je navržena MÚK Zhuř (deltovitá). Úsek končí provizorním napojením na stávající silnici I/20 severně od Měcholup.
 • 2. úsek, Měcholupy - Klášter je navržena ve dvou variantách:
  • varianta 2.1 měří 3,500 km. Součástí stavby jsou 3 mosty na trase, nadjezd, most na doprovodné komunikaci, přeložky silnice III/02012 a místní komunikace, doprovodná kumunikace a polní cesty.
   Úsek začíná provizorním odpojením od stávající silnici I/20 severně od Měcholup. Trasa se odklání a pokračuje západně kolem Měcholup, za kterými trasa vede ve stopě obchvatu Prádla silnice I/20, který bude přestavěn. Východně míjí Prádlo. Úsek končí před odbočkou do Klášterce.
  • Varianta 2.2 měří 5,898 km. Součástí stavby jsou MÚK, 6 mostů na trase, 2 nadjezdy, přeložka silnice II/230, doprovodná kumunikace, 2 místní komunikace a 2 polní cesty.
   Úsek začíná provizorním odpojením od stávající silnici I/20 severně od Měcholup. Trasa se odklání a pokračuje přímo. Prochází mezi Prádlem a Novotníky, Následuje estakáda přes údolí Úslavy, za kterou následuje MÚK Novotníky s přeložkou silnice II/230. Trasa následně vede ve stopě stávající silnice II/230. Východně míjí Prádlo, jsou zde navrženy 2 úrovňové křižovatky. Úsek končí za dnešní křižovatkou silnic II/191 a II/230 napojením na obchvat Nepomuku.
 • 3. úsek, Nepomuk - obchvat je navržena ve dvou variantách:
  • varianta 3.1 měří 5,690 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 5 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na III/18164, přeložky silnic II/187, II/191, II/230, III/1875 a III/18164 a polní cesta.
   Úsek začíná před odbočkou na Klášterec. Trasa se následně odklání od stávající silnici I/20 a vede západně od ní. V místě dnešní křižovatky silnic II/191 a II/230 je navržena MÚK Nepomuk-západ (osmičkovitá). Varianta pokračuje jižně kolem Nepomuku, estakádou kříží údolí Mihovky. Za křížením se stávající III/18614 je navržena MÚK Nepomuk-východ s přeložkou silnice III/18614 (deltovitá), za kterou se stavba napojuje na obchvat Třebčic silnice I/20. Úsek končí před mostem přes železniční trať u Třebčic.
  • Varianta 3.2 měří 6,107 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 6 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na III/18164, přeložky silnic II/187, II/191, II/230, III/1875 a III/18164 a polní cesta.
   Varianta je kromě úseku mezi MÚK Nepomuk-západ a MÚK Nepomuk-východ stejná s variantou 3.2. V tomto úseku varinta je vedena jižně od kopce Šibenice.
 • Úsek 4. Třebčice - Mohelnice měří 1,910 km. Součástí stavby je MÚK Třebčice, okružní křižovaka, most na trase, 2 nadjezdy, přeložka silnice III/02013.
  Úsek začíná před před mostem přes železniční trať u Třebčic. Odtud je trasa vedena ve stopě obchvatu Třebčic, který bude doplněn o MÚK Třebčice se silnicí III/02013, která bude oproti dnešnímu úrovňovému křížení posunuta cca o 1 km na východ a přestavěna na mimoúrovňovou (trubkovitá), za kterou úsek končí.
 • Úsek 5. Mohelnice - Životice měří 2,150 km. Součástí stavby je most na trase.
  Úsek začíná za navrženou MÚK Třebčice. Odtud je trasa vedena cca 400 m ve stopě stávající silnici I/20. Následně opouští její stopu a vede vpravo od ní. Stavba končí za mostem přes lokální biokoridor před křižovatkou se silnicí II/188, kde navazuje na připravovaný obchvat Životic.

Úsek Kasejovice - Nová Hospoda

Je projektován v kategorii S 11,5/80 a měří 33,1 km. V roce 1987 byla zpracována studie silničního tahu H-20 (sil. I/20 a I/22) v úseku Plzeň - České Budějovice, ve které byl úsek mezi Kasejovicemi a Sedlicí navržen v 5 variantách, Sedlice - Nová Hospoda v jedné variantě. V roce 1994 Pragoprojekt zpracoval studii, kde byl úsek řešen ve 2 až 4 variantach dle dílčích úseků. V roce 1995 zpracoval Pragoprojekt Krajinářské hodnocení v úseku Kasejovice - Nová Hospoda.
V září 1998 Pragoprojekt zpracoval studii, ve které úpravil trasu dle krajinářského vyhodnocení. V listopadu 1998 byla zveřejněna Dokumentace EIA. 31. ledna 2002 proběhlo veřejné projednání a dne 15. března 2002 MŽP vydalo souhlasné stanovisko. Doporučena varianta je v km 0,0 - 16,1 varianta 1, v km 16,1 - 22,9 varianty 1, 3 nebo 4, v km 22,9-27,8 varianta 1, v km 27,8-30,5 varianta 6 a v km 30,5-33,1 varianta 7.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, 13 úrovňových křižovatek, 2 stoupací pruhy ve směru na Plzeň a 2 ve směru opačném.
Stavba začíná cca 500 m před stávající křižovatkou silnic I/20 s II/188 před mostem přes biokoridor. Stavba se odklání jižně a pokračuje v levostranným obloukem Životic. U železniční zastávky přechází stávající silnici a pokračuje severně od ní. Kolem Kasejovic pokračuje severním obchvatem, za vodní tokem Kačerovka kříží stávající silnici. Jižně míjí Lnáře a rybník Podhajč, přechází stávající silnici a severně míjí Tchořivice a následně vede v souběhu s železniční tratí. Kříží železniční trať a stávající silnici a pokračuje jižním obchvatem Blatné a jižně od bažantice. Varianty 1, 3 a 4 se v km 16,1-22,9 liší vzdáleností od Blatné, Mačkova a Hněvkova. Severovýchodně míjí Hněvkov, vrch Chocholka a Němčice. Trasa se přibližuje k železniční trati a pokračuje v přímé severovýchodně kolem Sedlic, za kterými se napojuje na stávající silnici. Stávající směrově nevyhovující oblouky severně od Dubí Hory budou nahrazeny. Stavba končí napojením na přeložku silnice I/20 postavenou v rámci stavby R4 MÚK Nová Hospoda. Výstavba je rozdělena do 7 etap:

 • Kasejovice - km 4,800 - 8,450
 • Blatná - km 15,800 - 20,820
 • Sedlice - km 20,820 - 27,000
 • Lnáře - km 8,450 - 12,000
 • Tchořovice - km 12,000 - 15,800
 • Životice - km 0,000 - 4,800
 • Sedlice - Nová Hospoda - km 27,000 - 33,070

Stavba Kasejovice-obchvat je projektována v kategorii S 9,5/80 (2+1) a měří 4,098 km. V září 2017 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. V květnu 2006 zpracoval Pragoprojekt investiční záměr, který byl vrácen k dalšímu přepracování.
22. října 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 11. prosince 2018 vzal investor záměr zpět.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Kasejovice-západ a Kasejovice-východ), 3 mosty na trase, 2 nadjezdy, přeložky silnic III/17720 (549 m) a III/17727 (454 m), 2 připojení Kasejovic, 4 polní cesty a protihluková stěna (120 m).
V km 0,55 - 3,25 je navrženo šířkové uspořádání 2+1 (3,50 + 3,25 + 3,50 m).
Stavba začíná za připojením bývalého motelu před Kasejovicemi. Odtud trasa pokračuje ve stopě stávající silnice I/20 až k MÚK Kasejovice-západ (rozštěpná), před kterou se stavba odklání a pokračuje severním obchvatem. Stavba pokračuje mostem přes přeložku silnice III/17720. V pravostranném oblouku pokračuje severně kolem židovského hřbitova, kolem kterého se stáčí na jihovýchod a pokračuje přímou. V zářezu podchází nadjezd silnice III/11727. Za Nesviňským rybníkem je navržena MÚK Kasejovice-východ (rozštěpná). Stavba končí napojením na stávající silnici I/20.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 403 milionů Kč.

Stavba Hněvkov - Sedlice je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,519 km. V srpnu 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí v kategorii S 11,5/80. 28. června 2010 bylo vydána územní rozhodnutí.
Na základě stanoviska ŘSD z října 2015 bylo doporučeno upravit kategorii z S 11,5 na S 9,5. V srpnu 2016 zpracoval Pragoprojekt aktualizaci záměru projektu v kategorii S 9,5/80.
1. prosince 2017 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
"Sdružení NOVA" ve složení Novák&Partner a Valbek zpracovává dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Sedlice, okružní křižovatka, 5 mostů na trase, nadjezd, železniční most, napojení na I/20 (365 m), přeložky silnic II/173 (440 m) a III/1213 (425 m), 3 polní cesty (1130 m) a propojení pozemků.
Stavba začíná provizorním napojením v místě budoucí MÚK Hněvkov se stávající silnici I/20 (deltovitá), která je situována severně od obce. Odtud je trasa vedena v pravostranném oblouku mezi Matčí horou a Chocholnou k železniční trati. Následně je vedena v přímé severně od Sedlic k MÚK Sedlice se silnicí II/173 (trubkovitá), za kterou stavba končí napojením na stávající silnici, kde navazuje na stavbu I/20 Sedlice - Nová Hospoda.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,106 miliardy Kč.

Stavba Písek - Pištín, uspořádání 2+1, je projektována v kategorii S 13,5/70 a měří 35,560 km. V srpnu 2016 Pragoprojekt zpracoval technickou studii. 10. září 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 25. řijna 2018 vzal investor svou žádost zpět.
Stávající silnice je v km 0,0 - 21,5 v kategorii S 11,5/80 a ve zbývající části se šířka zpevnění pohybuje 7,0-8,5 m. Předmětem stavby je rozšíření celého úseku na třípruhovou kategorii S 13,5/70. Délka třípruhových úseků je 500-1040 m. Šířka zpevněné části vozovky je 12,5 m. Díky úpravě se sníží nehodovost a zvýší se kvalita dopravy.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Semice a Protivín), úprava MÚK Vodňany, most na trase, 4 nadjezdy, přeložky silnic II/122 (255 m), II/159, III/02026, III/02030, III/02032 (163 m), III/02033 (122 m), III/02224, III/02225, III/02226, III/1402 (580 m), III/1404 (350 m) a III/14546, 3 místní komunikace, 9 polních cest a 11 autobusových zastávek.
Stavba začíná za mostem přes silnici I/29 na MÚK Písek-jih, kde je km 0,000. Na MÚK Písek bude doplněn odbočovací pruh, který nahradí stávající odbočovací klín. Samotná úprava na třípruh začíná až za čerpací stanicí v km 0,85. V km 0,98 - 1,71 je navržen třetí pruh vlevo (725 m). Stávající průsečná křižovatka se silnicí III/1402 bude nahrazena MÚK Semice (deltovitá). Za křižovatkou je v km 1,88 - 2,49 navržen třetí pruh vpravo (610 m) a v km 2,71 - 3,31 navržen třetí pruh vlevo (600 m). Před stávající křižovatkou se silnicí III/02026 je navržen nadjezd polní cesty. Stávající křižovatka se silnicí III/02026 bude zrušena, autobusové zastavky zde budou zachovány. Silnice III/02026 bude přeložena vlevo podél silnice I/20 až k silnici II/159. Křižovatka se silnicí II/159 bude upravena, budou doplněny připojovací a odbočovací pruhy. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vpravo v km 4,03 - 4,64 (605 m) a vlevo v km 4,86 - 5,45 (590 m). Křižovatka u Selibova bude doplněna o odbočovací pruh vlevo. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vpravo v km 5,79 - 6,36 (565 m) a vlevo v km 6,58 - 7,17 (590 m). Křižovatka u Maletice bude doplněna o odbočovací pruh vlevo. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vpravo v km 7,50 - 8,30 (795 m) a vlevo v km 8,1 - 8,6 (500 m). Křižovatka u Myšence bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo. Silnice III/02030 bude přeložena, aby křížila silnici I/20 téměř kolmo. Směrem k Protivínu je v km 9,08 - 9,58 je navržen třetí pruh vlevo (500 m) a v km 9,80 - 10,36 je navržen třetí pruh vpravo (560 m). Obchvat Protivína je bez úprav až za MÚK Protivín, za kterou následuje v km 11,80 - 12,49 je navržen třetí pruh vlevo (690 m). V místě křižovatky se silnicemi III/02032 a III/1404 je navržena MÚK Protivín-jih (osmičkovitá).
Za křižovatkou je navržen třetí pruh vpravo v km 13,03 - 13,63 (600 m) a následně v km 13,85 - 14,50 vlevo (645 m). Křižovatka u Milenovic bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo. Následuje třetí pruh v km 14,75 - 15,73 vpravo (980 m). Stávající křižovatka se silnicí III/02033 bude zrušena, napojení obce bude realizováno pomocí průsečné křižovatky s cestou Radčice - Loucký Mlýn. Odpojení větve Písek - I/22 bude zrušeno a v MÚK Vodňany-sever bude vybudována nová přímá větev. Mezi Radčicemi a MÚK Vodňany-sever je navržen třetí pruh (720 m) v km 16,19 - 16,91. Následuje třetí pruh vpravo (920 m) v km 17,00 - 17,92.
Další úprava silnice je až za MÚK Vodňany-jih se silnicí III/12234, kde je navržen třetí pruh vlevo (860 m) v km 19,50 - 20,36. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vpravo v km 20,89 - 21,40 (510 m), vlevo v km 21,53 - 22,05 (515 m) a vpravo v km 22,05 - 22,57 (520 m). Křižovatka se silnicí III/12246 bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vlevo v km 23,12 - 23,91 (790 m) a vpravo v km 24,06 - 24,85 (790 m). Kvůli mimoúrovňovému křížení je navržena přeložka silnice, která v km 24,2 kříží železniční trať mostem jihozápadně od dnešního železničního přejezdu. Stávající křižovatka se silnicí III/12245 bude posunuta do místa druhého křížení u Maloviček, které bude doplněno o odbočovací pruhy. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh vlevo v km 25,24 - 25,78 (540 m), vpravo v km 25,94 - 26,48 (540 m) a vlevo v km 26,70 - 27,25 (550 m).
Průsečná křižovatka se silnicí II/122 bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo a vpravo, silnice II/122 bude přeložena. Následně bude třetí pruh vybudován vpravo v km 28,06 - 29,10 (1040 m). Křižovatka u Sedlce není součástí stavby. Následuje třetí pruh vlevo v km 29,66 - 30,75 (1090 m), dochází k dílčí směrové přeložce trasy. Křižovatka s cestou Sedlec - Plástovice bude zrušena. Křižovatka se silnicemi III/02224 a III/02224 bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo. V dalším úseku jsou navrženy třetí pruh v vpravo km 31,22 - 32,11 (885 m), vlevo v km 32,32 - 33,19 (870 m), bude zde mírně narovnán levostranný oblouk. Západní napojení Pištína bude posunuto a křižovatka bude doplněna o odbočovací pruh. Na obchvatu Pištína je navržen třetí pruh vpravo v km 33,62 - 34,26 (635 m). Křižovatka se silnicemi III/02226 a III/14546 bude doplněna o odbočovací pruhy vlevo a vpravo a o připojovací pruhy. Další úsek již zasahuje do stavby I/20 Pištín - České Vrbné, je zde navržen třetí pruh vlevo v km 34,79 - 35,67 (875 m), za kterým stavba končí před MÚK Češňovice.

Stavba Sedlec - úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 0,621 km. V březnu 2016 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. V prosinci 2016 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby je lávka pro pěší, silnice III/12238 (135 m), 1 místní komunikace (65 m) a chodníky (188 m).
Předmětem stavby je úprava křižovatky se silnicí III/12238 a místní komunikací u Sedlce. Na křižovatce budou doplněny levé odbočovací pruhy, úpraveny úhly křížení silnice III/12238 a místní komunikace. Dále bude zrušena autobusová zastávka. Pro odstranění přecházení peších přes silnici I/20 byla navržena lávka pro pěší.
Stavba začíná před křižovatkou a za ní i končí.

Stavba Pištín - České Vrbné je projektována v kategoriích R 21,5/100, S 20,75/90 a S 13,5/80 (2+1) a měří 8,531 km. V roce 1998 zpracoval Pragoprojekt studii trasy, a v roce 2001 její aktualizaci. V řijnu 1998 byla zveřejněna dokumentace EIA. Dne 7. června 2001 MŽP vydalo souhlasné stanovisko. V listopadu 2008 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a její úpravu v listopadu 2012.
V březnu 2015 zpracoval Pragoprojekt studii "I/20 Pištín - České Vrbné, řešení okružních křižovatek", která posoudila možnosti variantních řešení MÚK, ve kterých vyšly uvažované varianty jako rovnocené, proto bude dále sledováno původní řešení.
V březnu 2016 zpracoval Pragoprojekt aktualizaci záměru projektu, jenž byl předložen CK MD 2. srpna 2016, která jej vrátila zpět, k posouzení možnosti realizace S 11,5/90 (2+1) v úseku Pištín - MÚK Češnovice. 20. listopadu 2017 schválila CK MD přepracovaný záměr projektu ve čtyřpruhu kategorie R 21,5/100.
V prosinci 2017 zpracoval Pragoprojekt aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, ve které byly změněny kategorie na S 13,5/80 (2+1) a R 21,5/100 z původních kategoriíé S 11,5 a S 20,75/90, dále zkrácen rozsah stavby o úsek Sedlec - Píštín, délky cca 5,3 km navržena změna tvaru MÚK Češňovice z prstencovité na trubkovitou.
5. dubna 2018 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby je 2 MÚK (Češnovice a České Vrbné), 5 mostů na trase, 2 nadjezdy, most na větvi křižovatky, most na III/10583, most na MK, nadchod pro zvěř, přeložky silnic II/105 (586 m), II/145 (435 m), III/10583 (2022 m), III/14321 (71 m) a III. třída k MÚK České Vrbné (655 m), 2 místní (1001 m) a 5 účelových komunikací (2134 m), opěrná zeď (65 m), 2 protihlukové stěny (985 m). Celková objem výkopů je 140 487 m3 a násypů 554 932 m3.
V úseku km 0,000 - 1,600 (MÚK Češňovice) je navržena silnice jako třípruh kategorie S 13,5/80, v km 1,600 - 8,100 je stavba navržena v kategorii R 21,5/100 a ve zbývající části km 8,100 - 8,531 v kategorii S 20,75/90.
Stavba začíná jižně od Pištína, kde navazuje na provozovaný obchvat Pištína z roku 1969. V následujícím úseku bude stávající silnice rozšířena na třípruh v délce 1600 m. Poté se trasa odklání vlevo. Následuje MÚK Češnovice se silnicí II/145 (trubkovitá), která je situována severozápadně od Češnovic. Zde se mění kategorie ze třípruhu S 13,5/80 na čtyřpruh R 21,5/100. Trasa je vedena severně kolem Češňovic. Poblíž hranice katastru obce Češňovice je navržen nadchod pro zvěř, zde je trasa vedena v zářezu a v levostranném oblouku, dvakrát kříží stávající silnici, pokračuje severně kolem Dasného. Před stávající MÚK České Vrbné se napojuje na stávající čtyřpruh silnice I/20. Křižovatka bude upravena. Za ní se mění kategorie na S 20,75/90. Stavba končí na kraji Českých Budějovic.

Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,505 miliardy Kč.

Stavba České Budějovice - Severní spojka je projektována v kategorii MS2k -/9,0/70, resp. MS2 11,0/9,0/50 a měří 2,375 km. V říjnu 2010 IKP Consulting Engineers zpracoval technicko-ekonomickou studii variant a v srpnu 2012 její aktualizaci, ve které optimalizoval trasu. Ve studii alternativního řešení v prostoru Nemanické ulice IKP Consulting navrhl zahloubený tunel pod železniční tatí a ulicí A. Trägera.
4. listopadu 2011 bylo zveřejněno oznámení EIA. 31. července 2014 byla zveřejněna dokumentace EIA. Souhlasné stanovisko vydal Krajský úřad Jihočeského kraje 15. března 2015.
V srpnu 2016 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 23. dubna bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení a pozváná k veřejnému ústnímu jednání, které se uskutečnilo 30. května 2018. 5. listopadu 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 4 světelné křižovatky, 5 mostů na trase, 2 nadjezdy, železniční most, lávka, úprava stávající silnice I/20 (470 m), rozplet Nemanická (333 m), úprava ulic R. Bosche (195 m), a A. Trägera (90 m), 4 místní (122+735 m), 1 obslužná (35 m), 1 účelová (29 m), 4 přístupové komunikace (1742 m), 1 cyklostezka (854 m), 5 chodníků (1952 m), 2 autobusové zastávky, parkoviště, 3 zárubní (340 m) a 1 opěrná zeď (163 m), 2 protihlukové stěny (145 m), veřejné osvětlení a SOS systém.
Stavba začíná na okružní křižovatce u Globu, která bude přestavěna na průsečnou světelnou křižovatku, neboť okružní křižovatka má nedostatečnou kapacitu i v přípravě její přestavby na spirálovitou. Odtud trasa pokračuje po náspu přes inundační most k mostu přes Vltavu (324 m). Tento stěžejní objekt stavby je typu extradosed most, nosnou konstrukci tvoří komorový nosník o třech polích o rozpětí 80 + 162 + 80 m, na každé straně jsou umístěny 2 pylony pro zavěšení mostu. Následně je trasa vedena po náspu, jsou zde navrženy 3 inundační mosty. Následuje světelná křižovatka s ulicí R. Bosche. Spojka podchází ulici A. Trägera a železniční trať a následně je vedena v zářezu lemovaném zárubními zdmi v ulicí Nemanická. Stavba končí na světelné křižovatce s ulicí Pražská třída (I/3) a Okružní ulice.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,550 miliardy Kč. Realizace je plánována v období březen 2020 až srpen 2022.

Stavba České Budějovice, Okružní ulice je projektována v kategorii MS4d -/20,0/50 a měří 0,950 km. V roce 2017 zpracoval Novák & partner technicko-ekonomickou studii.
Součástí stavby je světelná křižovatka, úprava okružní křižovatky, podchod, úprava silnice I/34, 4 obslužné komunikace a chodníky.
Stavba řeší zkapacitnění na čtyřpruh stávající ulice Okružní v úseku Pražská třída - Gen. Píky. Na začátku navazuje na Severní spojku a končí na okružní křižovatce se silnicí I/34 a II/634, která bude přestavěna na spirálovitou okružní křižovatku. Pro pravá odbočení budou zřízeny bypassy.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 243 milionů Kč. Realizace je plánována v období říjen 2021 až srpen 2023.

V provozu:

Stavba Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa Most přes Berounku - Chrástecká je projektována v kategoii MS2 14,3/8/50 a měří 1,067 km. Silnice II/231 bude do vybudování další části nahrazovat silnici I/20. V roce 1999 byla zpracována dokumentace EIA. 12. ledna 2000 MŽP vydalo souhlasné stanovisko. V červenci 2002 zpracoval Sudop Praha studii.
V prosinci 2003 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v roce 2006 a v květnu 2008 její aktualizaci. Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a zadávací dokumentaci na 1. etapu stavby dlouhou 1,077 km.
Součástí stavby je most přes Berounku, rekonstrukce stávajícího, 2 příjezdové komunikace (404 m), 7 sjezdů a opěrná zeď.
Stavba začíná za podjezdem pod železniční vlečkou. Odtud pokračuje východně podél stávající silnice II/230. Trasa překononává Berounku novým mostem východně od stávajícího. Před autobusovou zastávkou se trasa napojuje do trasy ul. Jateční, která bude upravena. Stavba končí před křižovatkou ulic Jateční a Chrástecká.
Stavbu projektoval SUDOP Praha a provedlo "Sdružení Plaská - Na Roudné - Chrástecká Plzeň" ve složení Eurovia CS a Swietelski. Náklady na stavbu byly 311 milionů Kč. Realizace proběhla v období 12. listopadu 2012 až červenec 2014.

Stavba Plzeň, K Dráze - Jasmínova je projektována v kategorii MS 20/60, resp. MS4 21,5/50 a měří 0,741 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 19. června 1996, dne 19. června 1997 se uskutečnilo veřejné projednání. 23. července 1997 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V prosinci 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí. V srpnu 2002 Pontex zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2007 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je úprava ulice Koterovská na kategorii MS 9,5/50 v délce 260 m, úprava křižovatky Nepomucká - Jasmínová, opěrné a zárubní stěny, cyklistická stezka a demolice 2 rodinných domků a 1 dvojdomku, 21 garáží a kotelny.
Stavba navazuje za řižovatkou s ulicí K Dráze. Odtud vede podél železniční trati ve stopě ulice U Seřadiště k ulici Koterovská a odtud je trasa provizorně ulicí Koterovskou (260 m) vedena ke křižovatce s ulicí Jasmínova, kde bude do doby realizace dalšího úseku (Jasmínová - Sušická) provizorně vést na stávající silnici I/20 - Nepomuckou.
Stavbu provedl Berger Bohemia. Náklady na stavbu byly 372 milionů Kč. Stavba byla slavnostně zahájena 28. října 2008. Realizace proběhla v období duben 2008 až říjen 2010. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 2. listopadu 2010.

Stavba D5 – ul. K Dráze je postavena v kategorii S 22,5/80,60 a měří 1,760 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 29. ledna 1998, dne 6. srpna 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 18. srpna 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Součástí stavby je MÚK s prodlouženou ulicí Barvínkova, 3 mosty, z toho 2 na silnici I/20 a 1 na železniční trati Plzeň - České Budějovice, přeložky místních komunikací v délce 1,057 m, přeložky polních cest v délce 743 m a výstavba 3 protihlukových stěn o celkové délce 943 m. Na trati Plzeň - Budějovice bylo nutné zřídit dočasnou přeložku (450 m). Stavba začíná na MÚK Černice na dálnici D5. Odtud vede podél železniční tratě k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Barvínkova. Stavba končí za křižovatkou s ulicí K Dráze.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a realizovaly SSŽ o.z. 01 Plzeň se stavebními náklady 497,9 milionů Kč. Realizace proběhla v období září 2001 až 15. prosinec 2003. Stavba byla otevírána po částech. 20. července 2003 byla zprovozněna prodloužená ulice Barvínkova, 24. listopadu 2003 úsek ul. K Dráze - MÚK Barvínkova a 15. prosince 2003 úsek MÚK Barvínkova - MÚK Černice.

Stavba Písek, 7. stavba je projektována v kategorii R 22,5/80 a měří 5,852 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 8. srpna 1997, dne 9. března 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 16. března 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 5 mostů, výstavba silnic v kategorii S 9,5 délky 3,175 km, v kategorii S 7,5 délky 267 m, přeložky inženýrských sítí, vybudování účelových komunikací a opěrné zdi. Největší most je osmipolový most na MÚK o délce 260 m, má nosnou konstrukci s předpjatého betonu a tvar dvojtrám. Most překonává železniční trať České Budějovice - Plzeň a stávající silnici I/20. Povrch vozovky je asfaltový.
Stavba začíná u obce Mladotice za MÚK Nová Hospoda s rychlostní silnici R4. Pokračuje severně v těsné blízkosti stávající trasy obchvatem obce Chlaponice, kde bude postaven přídavný stoupací pruh. U obce Krašovice je plánována MÚK s stávající silnicí I/20. Následuje most přes železniční trať. Stavba navazuje na plánované MÚK Písek-západ na konci obchvatu Písku.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo sdružení "Písek 7. stavba", jehož členy byly Strabag, Skanska-DS a PSVS. Náklady na stavbu byly 1,14 miliardy Kč. Stavba probíhala v období 24. únor 2003 až říjen 2005 s uvedením do provozu 15. listopadu 2004.

Stavba Seč, přeložka je projektována v kategorii S 11,5/80 jako polovina čtyřpruhu S 22/100 a měří 2,8 km. Součástí stavby je MÚK Seč, 2 mosty a přeložka silnice II/178.
Stavba začíná před odbočkou na Chlum. Následně se trasa odklání od původní silnice a vede západně kolem Seče. Následuje úrovňová křižovatka se silnicí II/178. Trasa pokračuje kolem Mlýnského rybníku k MÚK Seč se silnicí II/178. Stavba končí napojením na původní silnici v lese.
Stavbu projektovaly SSŽ, Projektová správa a provedly Silnice Plzeň. Náklady na stavbu byly 35 milionů Kčs. Realizace proběhla v období 1976 až 1980.

Stavba Prádlo, přeložka je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 1,3 km. Součástí stavby byly mosty. Stavba začíná před odbočkou silnice III/02012 na Prádlo. Odtud pokračuje severovýchodně kolem obce, mostem přes řeku Úslavu. Stavba končí před křižovatkou se silnicí III/02013.
Stavbu provedly SSŽ. Realizace proběhla v letech 1961 až 1963.

Stavba Třebčice obchvat je projektována v kategorii S 11,5 a měří 2,8 km. Součástí stavby je úrovňová křižovatka, 3 mosty na trase, přeložky silnic III/19114, III/02013, místní komunikace a polní cesta.
Stavba začíná na konci rovinky za Nepomukem. Následně se trasa odklání dvěma protisměrnými oblouky a pokračuje jižně od Třebčic i původní silnice, která byla částečně rekultivována. Kříží mosty železniční trať Plzeň - České Budějovice a Nepomuk - Blatná (186 m). Následuje styková křižovatka připojující Třebčice na trasu obchvatu. V dalším úseku je přeložka vedena v souběhu s původní trasou silnice I/20. Stavba končí jihovýchodně od Mohelnice napojením na silnici I/20.
Stavba byla zprovozněna v roce 1986.

Stavba Rozšíření silnice I/20 v Písku - připojovací pruh ze silnice I/29 na České Budějovice je projektována v kategorii S 11,5/80. V červenici 2014 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení.
Předmětem stavby bylo nahrazení připojovacího klínu, připojovacm pruhem normové délky.
Stavbu provedl Strabag nákladem 3,9 milionů Kč v roce 2014.

Stavba Přeložka silnice I/20 mimo Protivín je projektována v kategorii S 11,5 a měří 4,961 km. Stavba odstranila dlouhé čekání na železničním přejezdu v Protivíně. Součástí stavby byly 3 mosty na trase, nadjezd, přeložka silnice III/02028 a 3 místní komunikace.
Stavba začíná cca 600 m za odbočkou do Maletic, kde navazovala na již dříve rekonstruovaný úsek Nový Dvůr - Myšenec. Nasledně se odklání a pokračuje pravostranným obloukem kolem Myšence. Se silnicí III/02028 je postavena průsečná křižovatka. Kříží řeku Blanici. Železniční trať Plzeň - České Budějovice kříží 11 polovým mostem (353 m). Za mostem následuje styková křižovatka umožňující propojení se starou silnicí. Následně trasa pokračuje po západním okraji Protivína. Stavba končí cca 400 m za průsečnou křižovatkou se silnicí III/02032.
Stavbu projektovala Projektová správa SSŽ - středisko Plzeň a realizovaly SSŽ n.p. závody 1 a 2 Praha. Náklady na stavbu byly 70 milionů Kč. Stavba byla realizována v období červenec 1971 až 27. červen 1975.

Stavba Přeložka silnice I/20 a I/22 Vodňany je postavena v kategorii S 11,5/80 a měří 6 km. Součástí stavby byla MÚK, 5 mostů, přeložky silnic I/22 (1,8 km) a II/141 (1,5 km). Stavbu realizoval Strabag. Stavební náklady byly 256 milionů Kč. Stavba byla realizována v období listopad 1993 až červenec 1997.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019