Silnice I/21

Dálnice D5 (exit 128 Bor) - Planá - Velká Hleďsebe - Cheb - Františkovy Lázně - st. hranice ČR/Německo

Silnice I/21 je plánovaná ve čtyřpruhovém uspřádání v úseku Cheb - Františkovy Lázně - st. hranice ČR/Německo. V úseku Cheb - státní hranice je součástí mezinárodní silnice E49 Wien - České Budějovice - Plzeň - Karlovy Vary - Magdeburg. Kolem roku 1990 byla silnice převedena z trasy Horní Lomany - Aš do nové trasy Horní Lomeny - hraniční přechod Vojtanov. V roce 1998 byla silnice I/21 zkrácena o úsek Planá - Stříbro - Nepomuk a v souvislosti s otevřením dálnice D5 přetrasována do nové polohy Bor - Planá na úkor silnice II/200.

V souvislosti s výstavbou dálnice D5 vyvstala otázka trasování přivaděče na Marianské Lázně a Cheb. V prosinci 1991 zpracoval Pragoprojekt studii přeložky v úseku Planá - Velká Hleďsebe obsahující 4 varianty. V březnu 1993 Pragoprojekt dokončil studii "Přeložka silnice I/21 Nová Hospoda - Planá - Velká Hleďsebe", která obsahovala dvě možné varianty vedení kolem Chodové Plané (1-východní a 2-západní varianta). Na základě připomínkovacího řízení byla vybrána varianta západní. 31. března 1994 bylo zveřejněno Oznámení EIA, následně byl 18. května 1994 proces zastaven. Na základě negativního stanoviska Chodové Plané, byla zvážena možnost vedení východním obchvatem Chodové Plané s napojením na vybranou variantu 1. Nové Oznámení EIA bylo zveřejněno 18. prosince 1997, dne 1. prosince 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 8. prosince 1998 vydalo MŽP ČR na přeložku souhlasné stanovisko. Ze sedmi staveb jsou čtyři v provozu a další tři jsou v přípravě.

V souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R6 Cheb - obchvat 2. stavba byla silnice I/21 vymístěna z Chebu na obchvat. V rámci stavby "I/6 Cheb - obchvat 1. stavba" byl postaven i cca kilometrový čtyřpruhový úsek silnice I/21. Od začátku 90. let se připravuje čtyřpruhová, resp. dvoupruhová přeložka v úseku Cheb - Vojtanov - státní hranice. Úsek je rozdělen do 3 staveb, které jsou v

V minulosti byla realizována na této silnici celá řada staveb a úseků. V souvislosti s výstavbou dálnice D5 byl realizována i přeložka v úseku Lhota - D5 délky 2,6 km. Mezi Velkou Hleďsebí a Sekerskými Chalupami byly vystavěny 2 stoupací pruhy, pro každý směr jeden. Navazující úsek Sekerské Chalupy - Stará Voda - Dolní Žandov byl přestavěn na kategorii S 11,5 a rovněž byly za Starou Vodou byly odstraněny směrově nevyhovující oblouky. Byl realizován obchvat Dolního Žandova. U Manského Dvora byla realizována kilometrová přeložka trasy. I u Ždírnice trasa dostala lepší směrové a výškové parametry. V souvislosti s výstavbou vodní nádrže Jesenice v letech 1957-61 byla realizována přeložka Okrouhlá - Ypsilonka. Okolo Františkových Lazní byl vybudován obchvat v kategorii S 11,5, který bude sloužit jako jedna polovina budoucího čtyřpruhu.

Délka silnice: 61,183 km
Ve stavbě: 7,962 km
V přípravě: 14,506 km
z toho délka čtyřpruhové vozovky:
Celková délka: 5,537 km
V provozu: 0,540 km
V přípravě: 4,997 km

Ve stavbě:

Stavba I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka II. stavba je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 2,950 km. V prosinci 1998 vydalo MŽP ČR na stavbu kladné stanovisko. V červnu 2000 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 12. srpna 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí. Pragoprojekt zpracoval v roce 2004 dokumentaci pro stavební povolení. V září 2015 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
27. dubna 2017 bylo zveřejněno nové oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby je úrovňová křižovatka, most na trase, 2 propustky na trase, 3 propustky na souběžné silnici, 2 souběžné silnice (2075 m), 9 sjezdů na pole a lesní cesty (268 m) a 2 opěrné zdi (337 m).
Stavba začíná jižně od Bezděkova, kde navazuje na již postavený úsek. Pokračuje západně kolem Bezděkova, následně přechází stávající silnici I/21 a pokračuje východně podél stávající silnice I/21. Stavba končí napojením na provozovanou I. stavbu.
Stavbu provádí "Společnost Nová Hospoda - Kočov, 2. stavba" ve složení Berger Bohemia a Eurovia CS. Náklady na stavbu jsou 188 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 41 miliony Kč, z toho je 38 milionů z OPD. Realizace je plánována v období 20. listopadu 2017 až červen 2020.

Stavba I/21 Trštěnice - Drmoul je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 5,012 km. V dubnu 2000 zpracoval Valbek studii "Přeložky silnice I/21 Planá u Mar. Lázní - Velká Hleďsebe". V dubnu 2003 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V listopadu 2005 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 9. října 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení, v dubnu 2013 a v prosinci 2015 zpracoval její aktulizace. 27. července 2015 byla prodloužena platnost stavebního povolení na nadjezd SO 213.
V srpnu 2016 zpracoval Valbek zadávací dokumentaci stavby.
13. ledna 2017 bylo zveřejněno oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby je MÚK Velká Hleďsebe, 2 úrovňové křižovatky, 4 mosty na hlavní trase, 2 nadjezdy, , 2 napojení (přeložky stávající I/21; 334 + 700 m), přeložka silnice III/02110 (400 m), úprava místní komunikace (489 m) a 3 polní cesty (1704 m).
Stavba začíná cca 500 m za hranice Karlovarského kraje. Trasa se odklání od stávající silnice, následuje úrovňová křižovatka. Stavba pokračuje východně od stávající silnice. Následuje styková křižovatka Drmoul se silnicí II/230. Stavba končí severně od Drmoule za MÚK Velká Hleďsebe se stávající silnicí I/21 (jednovětvová).
Stavbu provádí sdružení ve složení Eurovia CS, Berger Bohemia a Algon. Náklady na stavbu jsou plánovány na 525 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 185 milionů Kč, z toho je 167 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 12. března 2018 až září 2020.

V přípravě:

Stavba Planá - Trstěnice je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,856 km. V prosinci 1991 zpracoval studii Planá - Velká Hleďsebe ve 4 variantách. V březnu 1993 zpracoval Pragoprojekt studii "Přeložka silnice I/21 Nová Hospoda - Planá - Velká Hleďsebe", ve které byly navrženy 2 varianty vedení, západní a východní obchvat Chodovy Plané, k dalšímu sledování byla doporučena varianta západní.
V březnu 1994 byla zveřejněna dokumentace EIA pro západní variantu, na základě nesouhlasného stanoviska Chodovy Plané byl proces posuzování zastaven.
V prosinci 1997 byla zveřejněna nová dokumentace EIA se 2 variantami obchvatu Chodovy Plané - západní a východní. V prosinci 1998 vydalo MŽP na stavbu kladné stanovisko pro variantu východní.
V dubnu 2000 Valbek zpracoval studii Přeložky silnice I/21 Planá - Velká Hleďsebe. V dubnu 2003 vydalo MŽP ČR na stavbu souhlasné stanovisko. V srpnu 2006 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v lednu 2008 Valbek zpracoval změnu jižního napojení Chodové Plané. V srpnu 2008 Valbek zpracoval studii změny napojení II/198 na I/21.
27. února 2008 bylo zahájeno územní řízení. 17. února 2009 bylo řízení přerušeno do zpracování hydrogeologického posudku. 21. září 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí na 1. část km 0,0 - 5,15, proti kterému bylo podáno odvolání. 8. března 2010 Krajský úřad napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 9. listopadu 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí.
9. října 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí na 2. část km 5,15 - KÚ. 8. března 2010 bylo rozhodnutí zrušeno odvolacím orgánem. 1. prosince 2010 bylo vydáno nové rozhodnutí, které opět 22. dubna 2011 Krajský úřad zrušil a věc vrátil k novému projednání.
V listopadu 2012 zpracoval Valbek technickou studii tzv. západních variant obchvatu Chodovy Plané v 2 variantách. 20. ledna 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA na západní varianty délky 7,045 a 7,390 km. 19. dubna 2017 byla zveřejněna dokumentace EIA, která byla následně vrácena k přepracování o doplnění dendrologického průzkumu. 23. dubna 2018 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA.
Východní varianta
Součástí stavby je MÚK Chodová Planá, 3 okružní křižovatky, 3 napojení, 8 mostů na trase, 6 nadjezdů, oprava mostu, přeložky silnic II/198 (113 m), II/230 (241 m), III/20170 (583 m), 6 místních komunikací (981 m), 2 polní cesty (1890 m), cyklostezka (415 m), 5 protihlukových stěn (691 m) a opěrné zdi.
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí II/230 u čerpací stanice v Plané. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice, která bude upravena. S ulicí Nádražní, do které bude přeložena silnice II/198, je navržena okružní křižovatka. Před křižovatkou se silnicí na Kyjov se odklání a vede západně od stávající silnice. Jižně od Chodové Plané přechází stávající silnici a pokračuje východně kolem Chodové Plané. Se silnicí II/230 je navržena MÚK Chodová Planá (prstencovitá). Trasa pokračuje podél železniční tratě, následně jí podchází a kříží stávající silnici, podél které vede. Stavba končí napojením na připravovanou stavbu Trstěnice - Drmoul za hranici kraje.
Západní varianta 2 měří 7,045 km. Součástí varianty je MÚK Chodova Planá, 2 okružní křižovatky, 9 mostů na trase, nadjezd, přeložky II/201, III/20170, 5 polních cest.
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí II/230 u čerpací stanice v Plané. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice, která bude upravena. S ulicí Nádražní a se silnicí II/198 jsou navrženy 2 okružní křižovatky. Před křižovatkou se silnicí na Kyjov se odklání a vede levostranným obloukem. Prochází mezi Chodovou Planou a lokalitou Svatá Anna, kde kříží mostem železniční trať. Varianta dále pokračuje západně od lesa a železniční trati. Východně od areálu zemědělského družstva je navržena s přeložkou silnice II/201 MÚK Chodova Planá (jednovětvová). Trasa složeným levostranným obloukem směřuje ke stávající silnici, kde končí za hranicí kraje napojením na stavbu I/21 Trstěnice - Drmoul.
Západní varianta 3 měří 7,390 km. Součástí varianty je MÚK Chodova Planá, 2 okružní křižovatky, 8 mostů na trase, 2 nadjezdy, přeložky II/201, III/20170, 4 polní cesty.
Varianta 3 se od varianty 2 liší především v III/20170 - most přes železniční trať, kde vede v počátečním úseku v těsném souběhu se stávající silnicí I/21.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,153 miliardy Kč.

Stavba I/21 Stará Voda, průtah je projektována v kategorii MS 2 pmk/8,5/50 a měří 1,070 km (varianta 5), resp. 1,180 km (varianty 2, 6), resp. 1,200 km (varianty 1, 3, 4). V říjnu 2015 zpracoval Woring technickou studii, ve které bylo navrženo 6 variant úprav průtahu obcí, které se liší úpravou na vjezdu a výjezdu z obce, řešením křižovatek, počtem ostrůvků apod.
Stavba začíná před vjezdem do obce Stará Voda a končí za Starou Vodou.

Stavba Stará Voda - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 3,308 km, resp. 2,700 km. V listopadu 2007 Sudop Praha zpracoval studii, která byla podkladem při zpracování Oznámení EIA zveřejněného 7. července 2009, ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nebude dále posuzována. Stavba je navržena ve 3 variantách lišících se tvarem a umístěním křižovatky, blízkostí vedení kolem obce a koncem stavby. Stavba začíná severně od Sekerských Chalup. Následně se trasa odklání od stávající silnice a pokračuje k MÚK Stará Voda. Křižovatka je situována severně od stávající křižovatky silnic II/212 a III/2111 Stará Voda - Lázně Kynžvart. Odtud pokračuje severovýchodně kolem Staré Vody. Varianta B a C končí napojením na stávající silnici cca 300 m za křižovatkou se silnicí na Vysokou a varianta A končí cca 300 metrů před mostem přes železniční trať.

Stavba MÚK Střížov - Horní Ves je projektována v kategorii S 24,5/80 a měří 2,847 km. V srpnu 1998 Valbek zpracoval technickou studii. V září 2003 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 20. ledna 2004 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Na základě Závěrů zjišťovacího řízení stavba nepodléhá dalšímu posuzování. Jedná se o přestavbu stávající silnice z kategorie S 11,5/80 na čtyřpruh.
Součástí stavby je MÚK, 5 mostů na trase, 3 rekonstrukce mostů, přeložky silnic III/21217 a III/21228, 1 místní komunikace a 1 polní cesty, opěrná zeď (110 m) a 3 protihlukové stěny (1320 m).
Stavba začíná za MÚK Střížov. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice, která bude rozšířena o pravou polovinu vozovky. Před MÚK Horní Ves se silnicí III/21217 (deltovitá) se trasa odklání a vede vlevo od stávající silnice I/21. Stavba končí za MÚK Horní Ves, kde navazuje na následující stavbu.
Celkové náklady na stavbu jsou plánovány na 575 milionů Kč.

Stavba I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany je projektována v kategorii S 15,25/80 (2+1), resp. S 9,5/80 a měří 2,150 km (2+1) + 0,939 km (1+1). V srpnu 1998 Valbek zpracoval technickou studii. Dokumentace EIA byla zveřejněna 6. října 1998, dne 25. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 30. listopadu 1999 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V září 2003 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Vzhledem ke změnám v projektu byla v lednu 2004 zveřejněna nová dokumentace EIA. Ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování. V březnu 2010 Sudop Praha zpracoval aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, která změnila kategorii z S 22,5 na S 20,75.
V září 2015 zpracoval Sudop Praha studii návrhu úspor, v které byly navrženy změny kategorií ze čtyřpruhu S 20,75/80 na třípruh S 15,25/80 a z S 11,5/80 na S 9,5/80. V červenci 2016 zpracoval Sudop Praha aktualizaci záměru projektu na třípruh kategorie S 15,25/80, který byl 28. února 2017 projednán na CK MD. Jeho projednání bylo přerušeno za účelem prověření možnosti zjednodušení technického řešení projektu ve spolupráci ŘSD a SFDI. K tomu měly být využit i intenzity dopravy dle CSD 2016.
Následně odevzdal v březnu 2018 SUDOP Praha technickou studii "I/21 a I/64 Střížov - Horní Lomany - Aš, studie prověření řešení silnice", ve které řešeny 3 varianty úprav. A to varianta 1 - minimální, ve které byla navržena přestavba stávajících křižovatek se silnicemi III/21217, III/21312 a I/64 na okružní křižovatky, dále úprav průtah okrajovou částí Františkových Lázní a navržena přeložka silnice I/21 směrem na Vojtanov (S 9,5/80; 312 m). Náklady na variantu byly odhadnuty na 90 milionů Kč. Ve variantě 2 - velkorysé je úsek km 0,000 - 3,883 převzat z aktualizace záměru projektu 07/2016, ale je řešena jako dvourpuh v kategorii S 11,5/80, resp. S 9,5/80 v km 0,000 - 1,970 (I/64). Od km 3,883 se trasa odklání a napojuje se na silnici I/21. Se silnicí III/21217 je navržena MÚK Aleje. Varianta končí v km 4,780 u ČS PHM. Náklady na variantu byly odhadnuty na 796 milionů Kč. Varianta 3 vychází z varianty 2 je navržena v uspořádání 2+1 kategorie S 15,25/80. Náklady na variantu byly odhadnuty na 847 milionů Kč. V úseku I/64 Horní Lomany - Aš byla řešena varianta úprava nivelety v km 7,000 - 8,620 v úseku Mýtinka - Házlov, což zajistí požadovaný rozhled pro předjíždění v délce 1200 m. Náklady na variantu byly odhadnuty na 34 milionů Kč. Ve variantě pruhů pro předjíždění byly navrženy přídatné pruhy v km 7,100 - 8,484 v úseku Házlov - Mýtinka ve směru na Cheb a v km 8,920 - 9,875 v úseku Mýtinka - Antonínova Výšina ve směru na Aš, v této variantě je navrženo rozšíření tělesa silnice o 3,75 m. Náklady na variantu byly odhadnuty na 110 milionů Kč. Studie doporučila k dalšímu sledování variantu 2 - velkorysou a na silnici I/64 variantu realizace přídatných pruhů pro předjíždění. Investor k dalšímu sledování vybral variantu 1 - minimální.
byly vyhledány vhodné lokality pro pro rozšíření stávající silnice I/21 v úseku Střížov - Horní Lomany a silnice I/64 Hodní Lomany - Aš o přídavné pruhy pro předjíždění pro oba směry, a dále 2 varianty řešící stavby I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany, jedna varianta řešila tuto stavbu v kategorii S 11,5 včetně přídatných pruhů pro předjíždění a druhá varianta řešila přestavbu stávající silnice s novými MÚK silnic I/21xIII/21217 a I/21x I/64.
Součástí stavby je MÚK Horní Lomany, most na trase, mosty na I/64, 2 nadjezdy, lávka, podchod pod I/64, přeložky silnic I/64 (S 9,5/80; 1,830 km), III/21312 (576 m) a 3 místní komunikace (1039 m), 2 komunikace pro pěší (430 m), komunikace pro pěší a cyklisty (254 m), 4 protihlukové stěny (1561 m) a 2 demolice mostů.
Stavba začíná za odbočkou na Horní Ves před čerpací stanicí na provizorním připojení (km 3,980). Následně se trasa odklání a pokračuje vpravo od stávající silnice. Trasa obchází hřbitov. Následuje MÚK Horní Lomany se silnicí I/64 (deltovitá), hlavní směr je Cheb - Aš, vedlejší na Vojtanov. Za křižovatkou končí třípruh kategorie S 15,25/80 (km 1,830), zbylé úseky jsou navrženy v kategorii S 9,5/80. Dále pokračuje silnice I/64, která kříží železniční trať, přechází stávající silnici I/64, na kterou se trasa následně napojuje a vede v její trase. Úprava silnice I/64 končí cca 300 m za Antonínovou Výšinou. Úprava silnice I/21 ve stávající stopě končí před odbočkou na Štekrův Mlýn.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 786 milionů Kč.

Stavba MÚK Horní Lomany - Vojtanov je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 2,880 km. V srpnu 2003 B.P.O. zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V lednu 2004 byla zveřejněna dokumentace EIA. Ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování. V březnu 2009 B.P.O. zpracoval aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Jedná se o přestavbu stávající silnice šířky 8-10 m na S 11,5/80, rozšíření se bude dít vpravo. Rovněž bude upravena nivelita tak, aby byl umožněn rozhled pro předjíždění. Součástí stavby jsou 2 železniční mosty.
Stavba začíná za MÚK Horní Lomany. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice a končí před Vojtanovem napojením na stavbu I/21 Vojtanov - přeložka.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 254 milionů Kč.

V provozu:

Stavba I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka I. stavba je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 4,130 km. V roce 1991 Pragoprojekt zpracoval studii dálničního přivaděče v úseku D5 - Planá. V prosinci 1998 vydalo MŽP ČR na stavbu kladné stanovisko. V červnu 2000 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 11. srpna 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí. V červnu 2006 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V březnu 2008 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 2 úrovňové křižovatky, 4 mosty na trase, 2 polní cesty a doprovodná komunikace.
Stavba začíná jihovýchodně od Janova, pokračuje východně podél stávající silnice I/21. Kříží řeku Mži nejdelším mostem na trase (304 m). Východně míjí Kočov. Stavba končí napojením na následující stavbu Obchvat-Brod nad Tichou.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo sdružení Berger Bohemia a Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 793 milionů Kč. Realizace proběhla v období 10. října 2008 až září 2011, s uvedením do provozu 26. dubna 2011 a se slavnostním uvedením do provozu 22. září 2011.

Stavba I/21 Brod nad Tichou - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 3,060 km. V říjnu 1999 zpracoval SUDOP Praha dokumentaci pro stavební povolení. V prosinci 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí. V květnu 2004 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby byly 2 úrovňové křižovatky, 3 mosty na trase, železniční most, přeložka silnice III/19843 (600 m).
Stavba začíná jižně od Brodu, pokračuje jako západní obchvat Brodu, kříží podjezdem železniční trať, následuje styková křižovatka, která napojuje Brod n. T. Následně je trasa vedena v blízkosti původní trasy a končí za levostranným obloukem napojením na původní silnici I/21.
Stavbu projektoval Sudop Praha a realizoval Strabag. Náklady na stavbu byly 378 milionů Kč. Stavba proběhla v období 25. ledna 2002 až červenec 2004 s uvedením do provozu v říjnu 2003.

Stavba I/21 Brod nad Tichou - Planá je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 2,065 km. V prosinci 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí. V květnu 2001 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V květnu 2004 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby byly 2 úrovňové křižovatky, 2 mosty na trase, lávka pro pěší (174 m), most na polní cestě, přeložky silnic II/230 a III/19843 (600 m) a 4 sjezdy.
Stavba navazuje na předchozí stavbu severně od Brodu, před odbočkou na Planou. Odtud trasa pokračuje východně kolem Plané. Následuje křižovatka průsečná křižovatka se silnicí II/230, za kterou se stavba napojuje na již postavený průtah silnice II/230 Planou. Stavba končí před odbočkou k čerpací stanici.
Stavbu projektoval Sudop Praha a realizovaly SSŽ, závod Karlovy Vary. Náklady na stavbu byly 162 milionů Kč. Stavba byla částečně hrazena z Operačního programu Infrastruktura. Stavba proběhla v období 9. března 2006 až 30. června 2008 s uvedením do provozu 9. listopadu 2007.

Stavba I/21 Velká Hleďsebe - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 2,589 km. V prosinci 1998 bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA. V únoru 2003 BPO zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V červnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. V březnu 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V říjnu 2008 bylo vydáno stavební povolní.
Součástí stavby je 1 MÚK, okružní křižovatka, 3 mosty na trase, nadjezd a protihlukovou stěnu (353 m).
Stavba začíná severně od Drmoule na úrovňové křižovatce. Trasa se odklání a pokračuje západním obchvatem Velké Hleďsebe. Stavba končí za MÚK Klimentov se silnicí III/2073.
Stavbu projektoval Valbek a provedlo Sdružení "Velká Hleďsebe - Viamont DSP, EDIKT, ALGON PLUS". Náklady na stavbu byly 513 milionů Kč. Realizace proběhla v období 4. prosince 2008 až červen 2011, stavba byla 4. června 2011 uvedena do provozu kromě MÚK Klimentov, kterí byla zprovozněna 30. černa 2011.

Stavba I/21 ČS ONO, okružní křižovatka je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 0,168 km. V červnu 2016 zpracoval Woring projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem stavby je vybudování okružní křižovatky se silnicí III/0218, která nahradí stávající průsečnou křižovatku. Průměr okružná křižatky je 34,5 m. Součástí stavby je okružní křižovatka a úprava silnice III/0218 (28 m).
Stavbu provedly SaM silnice a mosty nákladem 13 milionů Kč. Realizace proběhla v období 1. března až 31. července 2017.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019