Silnice I/33

Silnice I/33 Hradec Králové - Jaroměř - Náchod - statní hranice ČR/Polsko

Silnice I/33 (Hradec Králové - Jaroměř - Náchod - Polsko) je jednou z nejvýznamnějších silničních tras v Kralovehradeckém kraji. Úsek mezi Hradcem Králové a Jaroměří je ponechán zcela ve stávající trase a řešení dopravní problematiky tohoto úseku se předpokládá realizací výstavby dálnice D11. Navazující úsek od Jaroměře po hraniční přechod je řešen řadou přeložek současné trasy mimo zastavěné území jednotlivých obcí. Jsou to severní obchvayt Jaroměře a Náchoda a jižní obchvaty Velkého Třebešova a České Skalice.
Silnice bude mít i po výstavbě dálnice D11 velký bude mít značný dopravní význam pro propojení od dálnice D11 ve směru na Klodzko.

V minulosti silnice I/33 začínala v Písku a odtud pokračovala přes Tábor, Kutnou Horu, Přelouč, Hradec Kralové a Náchod až na hraniční přechod Náchod – Kudowa Zdrój. Zkracena o úsek Písek - Hradec Kralové byla v roce 1998.

Silnice je součástí mezinárodní silnice E67 Praha - Waršava.

Délka silnice: 221,83 km
z toho délka čtyřpruhové vozovky:
Celková délka: 40,716 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 13,6 km

Připravované úseky:

Stavba Plotiště odstranění úrovňového přejezdu na trati č. 041 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 1,106 km. V listopadu 2013 zpracoval Valbek technickou studii přeložky. 29. srpna 2014 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 4. srpna 2015 byla zveřejněna dokumentace EIA. 28. prosince 2015 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí.
V únoru 2016 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Součástí stavby je přestavba okružní křižovatky Plotiště, okružní křižovatka, most na trase, úprava silnice I/11, I/35, místní komunikace (275 m) a polní cesta (250 m).
Stavba začíná na okružní křižovatce Plotiště, která bude přestavěna. Jsou navrženy 4 varianty přestavby, a to spirálovitá, jednopruhový okružní pás s bypassy se zvětšením poloměru na 60 m, se zachováním poloměru 50 m a s doplněním levého mimoúrovňového odbočení ve směru I/35-I/33. Následně se trasa odklání od stávající silnice I/33 a pokračuje východně od ní mostem přes železniční trať Hradec Králové - Jičín. S ulic Kotrčova je navržena okružní křižovatka, jenž napojuje i průmyslový areál byvalého ČKD Plotiště. Stavba končí za čističkou odpadních vod.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 227 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2019 až prosinec 2020.

Stavba Jaroměř - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,554 km. V dubnu 2004 Transconsult zpracoval studii. 25. ledna 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 25. ledna 2006 byla zveřejněna dokumentace EIA. 12. října 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V září 2008 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 18. května 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA na prodloužení platnosti stanoviska MŽP.
1. března 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání. 4.dubna 2012 Krajský úřad Kralovehradeckého kraje rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 18. března 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání, která byla 14. března 2017 zamítnuta.
Byla vypsána soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, výkon autorského dozoru stavby a výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy, která byla následně zrušena.
Součástí stavby je MÚK Dolany, 2 mosty na trase, nadjezd, přeložky silnic stavající I/33 (1223 m), III/3071 (126 m) a III/3075 (729 m) a polní cesta (2903 m).
Stavba začíná za okružní křižovatkou se silnicí I/37 mezi Hořenicemi a Heřmanicemi, kde navazuje na přivaděč k dálnici D11. Odtud pokračuje levostranným obloukem (R=650 m) k mostu přes Labe (454,5 m). Odtud následuje přímý úsek. Severně od Dolan je navržena MÚK Dolany se stávající silnicí I/33. Navazuje pravostranný oblouk (R=2500 m). Kříží stávající silnici I/33, nasleduje levostranný oblouk (R=1900m) jižně kolem Svišťan. Stavba končí v místě napojení stavby „Přeložka silnice I/33 Česká Skalice“ před stykovou křižovatkou původní a nové silnice I/33 mezi obcemi Svinišťany a Velký Třebešov.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 951 milionů Kč. Realizace je plánována v období květen 2018 až prosinec 2020.

Stavba Náchod - obchvat je navrhován v kategorii S 11,5/70 a měří 6,465 km. V roce 1994 byla zpracována studie. V srpnu 2000 zpracoval Pragoprojekt studii obchvatu. V březnu 2005 zpracovala Optima studii "MÚK na silnici I/33 - Vysokov u Náchoda", která řešila křižovatku silnic I/33 a I/14.
31. října 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 10. července 2006 byla zveřejněna dokumentace EIA. 12. prosince 2006 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje souhlasné stanovisko. V prosinci 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. ledna 2010 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení územního řízení. 3. srpna 2012 bylo vydáno územní rozhodnutí, které bylo zrušeno. V listopadu 2013 zpracoval Valbek aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí. Nové územní rozhodnutí bylo vydáno 16. února 2016, ale byla proti němu podána odvolání. 10. února 2017 byla odvolání zamítnuta. Stavba tvoří severní obchvat Náchoda.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Dolní Radechová, Běloves), 13 mostů na hlavní trase, nadjezd, 2 na větvích křižovatky, 2 tunely (Kramolna 100 m a Dolní Radechová 363 m), přeložka silnice I/14 v kategorii S 9,5/80 (3318 m), III/01419 (282 m), III/3034 (65 m), III/30413 (110 m), III/30416 (209 m), napojení Kramolné (265 m), 4 místní (600 m), 2 účelové (955 m) a 1 přístupová komunikace, 4 polních (925 m) a 2 lesní cesty (210 m), 6 přístupové cesty (1480 m), 2 cyklostezky (710 m) a 6 zárubních (1230 m) a 4 opěrné stěny (357 m).
Součástí přeložky silnice I/14 je most na trase, přeložka silnice III/01420 (267 m), místní komunikace (50 m) a přístupová cesta.
Obchvat začíná okružní křižovatce s přeložkou silnice I/14 Vysokov u Náchoda, která je situována cca 0,5 km před stavající křižovatku I/33 a I/14. Za křižovatkou se stavba odklání od silnice I/33 a pokračuje po západním okraji lesního komplexu přes chatovou oblast okolo Kramolné, V průchodu kolem hřbitova je trasa vedena v hloubeném tunelu Kramolna (100 m). Stavba pokračuje přes les, usazovací nádrž. Následuje MÚK Dolní Radechová se silnicí I/14 (jednovětvová) a za ní ražený tunel Dolní Radechová (363 m). Trasa pokračuje dále kolem Babí. Stavba končí za MÚK Běloves se stávající silnicí před před hraničním přechodem Náchod.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,210 miliardy Kč. Realizace je plánována v období září 2019 až říjen leden 2022.

V provozu:

Stavba Česká Skalice - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,318 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 5. ledna 1994, dne 3. srpna 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 3. května 1995 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V říjnu 1996 bylo vydáno územní rozhodnutí. V říjnu 2002 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je 9 mostů na trase, nadjezd, železniční most, lávka, přeložky silnic stávající I/33, III/28513, úprava II/304, rekontrukce III/28517, 6 účelových komunikací, polní cesta, zárubní a opěrná zeď a protihluková stěna (149 m).
Před obcí Velký Třebešov se trasa přeložky odklání vpravo od stávající silnice I/33. Následuje napojení stávající silnice I/33. Trasa pokračuje jižním obchvatem Jaroměře, kde kříží silnici III. třídy Velký Třebešov – Říkov, řeku Úpu a silnici III. třídy Česká Skalice - Říkov. Následuje nadjezd silnice II/304. Trasa dále podchází železniční trať Jaroměř - Trutnov, za kterým následuje křižovatka. Silnice pokračuje podél vodní nádrže Rozkoš. V km 5,5 stavby je navržen třípolový most přes přítok. Před autocampem bude postavena prusečná křižovatka se stávající silnicí I/33. Stavba končí napojením na stávající silnici I/33 před odbočkou na Zlív.
Stavbu projektoval Valbek a provedla Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 913 milionů Kč. V říjnu 2006 byla stavba částečně uvedena do provozu v km 0,0 - 3,5, zbytek nebyl zprovozněn, protože stále nebyl vykoupen pozemek, na kterém stála sběrna. Problém s pozemkem byl vyřešen až v 1. polovině roku 2009. Stavba byla zprovozněna 20. listopadu 2009. Realizace proběhla v období leden 2003 až červenec 2010.

Stavba Náchod, U Slavie - úprava OK Pražská-Běloveská měří 0,115 km. V květnu 2014 Ing. Ivan Šír Projektování dopravních staveb zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 28. listopadu 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí. 10. dubna 2015 bylo vydáno stavební povolení.
Předmětem stavby je úprava stávající nevyhovující okružní křižovatky ulic Pražská, Běloveská a Plhovská, jenž byla vybudována vložením středového ostrůvku do průsečné křižovatky. Nově byla vybudována okružní křižovatka o vnějším průměru 34 m a šíře okružního pásu 7 m, do které je zaústěno 5 ulic. Křižovatka je doplněna o bypassy Běloveská - Plhovská a Plhovská - Raisova.
Součástí stavby je okružní křižovatka, rekonstrukce silnice I/14 (30 m), úprava 4 místních komunikací (54 m), úprava chodníků (300 m) a 2 opěrné zdi (115 m).
Stavbu provedla "Společnost M-Silnice a Sovis, I/33 Náchod-úprava OK" nákladem 32 milionů Kč v období květen až září 2015.


autor © Lenny 2002  – 2017
Poslední změny na stránce 18. března 2017