Silnice I/36

D11 - Pardubice - Holice - Borohrádek

Silnice I/36 je jedním z významných tahů sloužících aglomeraci krajského města Pardubice, začíná v MÚK Chýšť na D11, pokračuje přes Bohdaneč do Pardubic, kde prochází skrze město v souběhu s železničním koridorem, dálě pokračuje na Sezemice do Holic, kde se napojuje na silnici I/35. Poměrně nedávno byla silnice I/36 prodloužena přes Borohrádek až k silnici I/11 u Častolovic.
Silnice I/36 je v současné době vedena intravilánem mnoha obcí, i z tohoto důvodu je navrhována celá řada přeložek, které mají vymístit současnou trasu z obydlených oblastí. Následující přehled by měl o těchto přeložkách poskytnout základní informace.
Silnice má rovněž funkci západního přivaděče od dálnice D11 a východního přivaděče od dálnice D35.

Celková délka: 59,570 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 36,252 km

Připravované stavby

Stavba Přeložka D11 - Lázně Bohdaneč je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 5,980 km. V roce 1997 Transconsult zpracoval vyhledávací studii přložky pro dvě varianty, které se lišíli začátkem v MÚK Chýšť nebo v MÚK Dobřenice. 26. března 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA ve dvou variantách. 13. řijna 2008 byla zveřejněna dokumentace EIA. 7. července 2009 Krajský úřad Pardubického kraje vydal souhlasné stanovisko pro variantu B.
Součástí stavby jsou 2 mosty na trase.
Stavba začíná za MÚK Dobřenice s dálnicí D11. Odtud pokračuje východně podél obce Pravy, a následně se napujuje na silnici III/3236, v jejiž stopě pokračuje. Stávající silnice bude rozšířena na dvoupruh kategorie S 11,5/80. Jihozápadním obchvatem míjí Křičeň, za kterou se opět napojuje do stopy silnice III/3238, která bude rovněž rozšířena. Stavba končí za dnešní křižovatkou silnic I/36 x III/3238.

Stavba Lázně Bohdaneč - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80, resp. MS 2c 13/9,25/70 a měří km. V listopadu 2007 Transconsult zpracoval vyhledávací studii trasy ve 4 variantách, která byla podkladem pro zpracování Oznámení EIA zveřejněného 17. března 2009. 16. dubna 2009 byly zveřejněny Závěry zjišťovacího řízení, ze kterých vyplynulo, že stavba bude dále posuzována. 18. května 2010 byla zveřejněna dokumentace EIA obsahující pouze 2 varianty, která byla následně vrácena k přepracování. Doplněná dokumentace byla zveřejněna 1. února 2011. 13. června 2011 Krajský úřad Pardubického kraje vydal souhlasné stanovisko s doporučením vedení obchvatu kombinací variant, v km 0,0-1,7 a 3,8-KÚ ve variantě A a v km 1,7-3,8 ve variantě B. 23. června 2016 byla prodloužena platnost stanoviska.
Transconsult zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Vydané územní rozhodnutí bylo 30. dubna 2012 zrušeno a věc vrácena k noému projednání.
Součástí stavby je okružní křižovatka, 7 mostů, 2 mosty na přeložkách, přeložky silnice II/333, III/0361, III/32225, 4 místní komunikace a 11 protihlukových stěn (3404 m).
Stavba začíná na silnici III/3238 před křižovatkou silnic I/36 a III/3238, kde navazuje na předchozí stavbu. Odtud je vedena nejprve v trase silnice III/3238 a následně I/36. Trasa se u rýbníku Nadýmáček odklání a pokračuje mostem přes Opatovický kanál, následně je vedena po jihozápadním obchvatem Lázní Bohdaneč. Se silnicí II/333 je navržena úrovňová křižovatka. Trasa je vedena mezi hřbitovem a chatovou oblastí. Následuje úrovňová křižovatka s přeložkou silnice III/32225, za kterou se trasa napojuje do stopy silnice III/32225, zde se mění katagorie na MS 2c 13/9,25/70. Prochází přes Rybitví. Stavba končí na dnešní křižovatce silnice I/36 s III/32225, která bude přestavěna na okružní.

Stavba Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina je projektována v kategoriích MS4dk 19,0/70, MS4dk 19,0/50, MS2dk 12,0/8,0/50 a MS2k 8,0/50 a měří 4,169 km. V roce 1998 Transconsult zpracoval technickou studii. 3. ledna 2000 byla zveřejněna dokumentace EIA. S ohledem na vypracování studie protipovodňové ochrany města Pardubice byly změněny parametry mostu přes Labe a slepé rameno, byla dokumentace přepracována a zveřejněna 24. července 2000. Dne 14. prosince 2000 se uskutečnilo veřejné projednání a 13. února 2001 vydalo MŽP souhlasné stanovisko. V prosinci 2004 byl zpracován investiční záměr.
V dubnu 2009 Transconsult zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 21. srpna 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí. V říjnu 2017 zpracoval Valbek dokumentaci pro stavební povolení.
20. června 2018 bylo zveřejněno oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky, 4 mosty na trase, potrubní most přes I/36, 3 mosty na přeložkách, 2 podchody, přeložky silnic II/324 (421 m), III/0362 (42 m), III/32224 (110 m), ul. Bohdanečská (36 m), 2 příjezdové komunikace (180 m), 6 polních cest (1690 m), 2 stezky pro pěší a cyklisty, chodníky, 4 opěrné zdi (50 m) a 10 protihlukových stěn (1559 m).
Stavba začíná za okružní křižovatkou u Globu postavenou v roce 1998. Odtud trasa pokračuje cca 300 m ve stopě ulice Palackého, následuje okružní křižovatka Trnová s ulicí Bohdanečská, za kterou se trasa odklání a pokračuje v přímé k nové okružní křižovatce s přeloženou ulicí Poděbradská. Zde se mění kategorie z dvoupruhové na čtyřpruhovu MS4dk 19,0/70. Trasa vede severně kolem OBI, za kterým je navržena výhledová prusečná křižovatka s ulicí K Fáblovce. Následuje průsečná světelná křižovatka se silnicí II/324. Silnice II/324 rovněž bude částečně přestavěna v kategorii MS 20/70. Za křížením vodoteči je navržena styková křižovatka pro napojení výhledového souboru Cihelna. Následuje most přes Labe a slepé rameno (90 + 135 m, šířka 23,25 m), který zachovává plavební prostor. Za mostem je navržena další stykové křižovatka tentokrát pro napojení výhledového obytného souboru Halda a jedna průsečná zajišťující napojení pro budoucí obytný soubor Dubina II. Stavba končí zapojením do stávající okružní křižovatky Dubina ulic Husova a Na Drážce.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,341 miliardy Kč. Realizace je plánována v období květen 2020 až prosinec 2022.

I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 1,170 km. V červenci 2016 zpracoval Transconsult technickou studii. 30. října 2017 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude posuzován.
Součástí stavby je okružní křižovatka, úprava silnice III/2982. Stavba začíná za okružní křižovatkou Dubina ulic Husova a Na Drážce. Stávající styková křižovatka se silnicí III/2982 bude přestavěna na okružní. Od této křižovatky bude vozovka rozšířena vpravo na kategorii S 11,5/80. Stavba končí cca 180 m za křižovatkou se silnicí III/2982.

Stavba Sezemice - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,863 km. V roce 1999 Transconsult zpracoval technickou studii. 12. ledna 2000 byla zveřejněna dokumentace EIA. Dne 20. července 2000 se uskutečnilo veřejné projednání a 11. září 2000 vydalo MŽP souhlasné stanovisko s doporučenou kombinací variant A v km ZÚ-1,7 a B v km 1,7-KÚ.
V únoru 2009 Strada HK zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V červnu 2012 zpracoval Valbek aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí, která změnila řešení křižovatky v km 1,7. V červenci 2016 zpracoval Valbek dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Sezemice, 2 okružní křižovatky, most na trase, 4 nadjezdy, podchod, přeložky silnic III/2983 (560 m), III/32243 (421 m), III/32251 (322 m) a III/32252 (401 m), 7 polních cest (5833 m) a točka (93 m).
Stavba začíná cca 180 m za stávající křižovatkou silnic I/36 s III/2982. Odtud trasa pokračuje pravostranným obloukem přes lesní komplex Bělohorská Dubina, jižně míjí Počápelské Chalupy. Se silnicí III/2983 je navržena MÚK Sezemice (kosodelná). Trasa dále pokračuje jihovýchodně kolem Sezemic. Mostem o osmi polích kříží Loučnou (274 m). Podchází silnici III/32251, pravostranným obloukem se trasa stačí na východ, pokračuje severně kolem Kladiny. Následuje nadjezd silnice III/32252. Stavba končí před okružní křižovatkou MÚK Časy s dálnicí D 35, kde naváže na přeložku I/36 v rámci výstavby dálnice D 35.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 862 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2020 až duben 2022.

Stavba Časy - Holice je projektována v kategorii S 9,5/70 a měří 3,440 km. V září 2002 Strada HK zpracoval studii. 20. ledna 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování
V červnu 2009 Strada HK zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 22. srpna bylo vydáno územní rozhodnutí. Na základě odvolání bylo rozhodnutí 16. prosince 2014 zrušeno a věc vrácena k novému projednání.
Součástí stavby jsou 2 mosty, úprava silnice III/3051, přeložky silnice III/2989 (140 m) a 2 polních cest (166 m).
Stavba navazuje na přeložku silnice I/36 připravovanou v rámci stavby dálnice D35 Opatovice - Časy za MÚK Časy. Následně se trasa odklání a pokračuje jižně od stávající silnice. Následuje úrovňová křižovatka s přeložkou silnice III/2989. Následně je trasa vedena polem ke stávající silnici I/36, na kterou se napojuje. Stávající silnice bude rekultivována s vyjímkou úseku mezi silnicemi III/2989 - III/3051. Stavba končí napojením na přeložku silnice I/36 postavenou v rámci stavby I/35 Holice - obchvat před okružní křižovatkou se silnicí I/35.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 274 milionů Kč. Realizace je plánována v období srpen 2020 až duben 2022.

Stavba Holice - Čestice je projektována v kategorii S 9,5/80. V dubnu 2005 Transconsult zpracoval vyhledávací studie, která obsahovala 3 varianty vedení trasy. 2. září 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 23. května 2012 byla zveřejněna dokumentace EIA, která byla následně vrácena k dopracování. Dodatek byl zveřejněn 23. prosince 2013. 15. dubna 2013 byl zveřejněn posudek EIA, který doporučil stejně jako dokumentace k EIA k realizaci variantu B v úseku I/35 - Veliny a dále pak variantu A. 11. června 2014 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje souhlasné stanovisko s výše doporučenou kombinací variant.

  • Varianta A - červená měří 14,630 km. Součástí varianty je MÚK Borohrádek, okružní křižovatka, 6 mostů na trase, přeložky silnic 2x stávající I/36, 2x III/3055, III/3182 a místní komunikace.
    Varianta začíná na stávající stykové křižovatce jižně od Holic. Následuje okružní křižovatka s původní silnicí I/35. Dále varianta pokračuje jižně od Starých Holic. Jižně obchází areál cihlárny. Trasa následně prochází mezi Starými Holicemi a Velinami. Kříží železniční trať a následně pokračuje v trase silnic III/3183 a III/3055 přes lesní komplex. Na hranici okresů se trasa odklání a pokračuje severním obchvatem Borohrádku, za kterým se napojuje na stávající silnici I/36. Se silnicí II/305 je navržena MÚK Borohrádek. Následně až do konce stavby vede trasa ve stopě silnice I/36, která bude upravena. Varianta končí na křižovatce se silnicí I/11 u Čestlic.
  • Varianta B - modrá měří 14,576 km. Součástí varianty je MÚK Borohrádek, okružní křižovatka, 5 mostů na trase, přeložky silnic 2x stávající I/36, 2x III/3055, III/3182 a, 2 místní komunikace.
    Varianta začíná stejně jako varianta A na stykové křižovatce jižně od Holic. Pokračuje přes okružní křižovatku s původní silnicí I/35 jižně od Starých Holic. Prochází mezi zástavbou a cihelnou Holice. Dále trasa prochází Starými Holicemi a Velinami. Železniční trať kříží v trase silnice III/3183, v jejichž stopě následně vede. Poté se napojuje na variantu A, kterou opouští před hranicí okresů. Borohrádek varianta míjí ve větší vzdálenosti od obce. Se silnicí II/305 je navržena MÚK Borohrádek. Následně se trasa napojuje na trasu stávající silnice I/36, která bude upravena, a v jejiž stopě vede až do konce stavby. Varianta končí na křižovatce se silnicí I/11 u Čestlic.
  • Varianta C - zelená měří 14,453 km. Součástí varianty je MÚK Borohrádek, 6 mostů na trase a přeložky silnic I/35, 2x stávající I/36, 2x III/3055, III/3182.
    Varianta navazuje na konec stavby Holice-obchvat, následuje styková křižovatka se silnicí I/35, poté se trasa odklání a napojuje do trasy silnice III/3182, která bude upravena. Varianta prochází dobývacím prostorem cihelny. Dále prochází mezi Starými Holicemi a Velinami, kde se napojuje do varianty A.

Realizace je plánována ve 3 etapách. Nejprve bude vybudován úsek I/35 - Veliny, následně úsek Veliny Borohrádek a jako poslední přestavba silnice I/36. Pro rok 2015 je na přípravu vyčleněn 1 milion Kč.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019