Silnice I/37

Trutnov - Jaroměř - Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Žďár n. Sázavou - Velká Bíteš - dálnice D1 (exit 162 Velká Bíteš)

Silnice I/37 je plánovaná ve čtyřpruhovém uspřádání v úseku Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Slatiňany. Již od 70. let je silnice I/37 mezi Hradcem Králové a Chrudimí přestavována na čtyřpruhové uspořádání. V minulosti to byla kategorie R 24,5/100, následně S 24,5/100 pro celý úsek a teď je to pro úsek Hradec Králové - Pardubice kategorie S 24,5/100 a pro úsek Pardubice - Chrudim kategorie S 20,75/90.

V provozu je čtyřpruhový úsek Hradec Králové - Březhrad a Opatovice - Pardubice. V polovičním profilu je v provozu úsek Pardubice, Palackého - Medlešice.

12. dubna 2016 byl úsek MÚK Březhrad (mimo) - MÚK Ohrazenice převeden do sítě silnic pro motorová vozidla s maximální povolenou rychlostí 110 km/h.

Délka silnice: 147,632 km
V provozu jako čtyřpruh: 21,5 km
14,100 km (1/2 profil)
V provozu jako SMV: 14,244 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 0,845 km (čtyřpruh)
18,747 km (dvoupruh)

Ve stavbě:

Stavba Sklené nad Oslavou - obchvat je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 2,082 km. V roce 2004 Transconsult zpracoval studii obchvatu. 26. června 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování
V únoru 2008 Transconsult zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 22. července 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. V září 2009 zpracoval Transconsult dokumentaci pro stavební povolení. 10. února 2016 bylo vydáno stavební povolení. V dubnu 2016 Transconsult zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou 2 mosty, nadjezd, napojení obce (183 m), 4 místní komunikace (338 + 518 m), 7 polních cest (764+ 1020 m), 2 chodníky (360 m), těleso hráze, zárubní zeď (444 m) a 3 protihlukové stěny (636 m).
Stavba začíná před dvěma rybníky. Na začátku je umístěna oboustranná autobusová zastávka Myslivna. Trasa pokračuje po nové hrazi rybníka Silnice vlevo od stávající silnice. Následně se trasa odklání od stávající silnice a směřuje k železniční trati. Jihozápadně od obce je navržena průsečná křižovatka, sloužící jako příjezd do obce. Trasa je dále vedena v souběhu s železniční tratí. Stavba končí napojením na stávající silnici za obcí Sklené nad Oslavou.
Stavbu provadí OHL ŽS. Náklady na stavbu jsou plánovány na 187 milionů Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 5 milionů Kč, z toho jsou 4 miliony Kč z OPD II. Stavba byla slavnostně zahájena 18. dubna 2017. Realizace je plánována v období duben 2017 až duben 2019 s uvedením do provozu 4. října 2018.

V přípravě:

Stavba MÚK Doubravice - odbočovací pruh měří 0,477 km. V září 2004 zpracoval Transconsult technickou studii. 8. ledna 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.
V září 2013 zpracoval Tranconsult dokumentaci pro územní rozhodnutí. 29 ledna 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí. V srpnu 2015 Transconsult zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V únoru 2017 zpracoval Transconsult projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Předmětem stavby je doplnění křižovatky se silnicí I/36 o vratnou větev HK - Trnová, čímž bude odstraněna bodová závada v podobě levého odbočení. Vratná větev odbočuje z přímé větvé HK - Lázně Bohdaneč. Podchází pod mostem silnice I/36. A vratným obloukem R=24 m se připojuje na silnici I/36. Z této větve vychází i přeložená přímá větev Lázně Bohdaneč - Pardubice.
Součástí stavby je vrátná větev (477 m), přímá větev (142 m), prodloužení kolektoru (14 m) a opěrná zeď (40 m).
Stavbu provede Eurovia CS nákladem 37 milionů Kč. Náklady na stavbu jsou plánovány na 37 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 26 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2019 až březen 2020.

Stavba I/37 MÚK Palackého dostavba je projektována v kategorii MS4dck 24,5/70 a měří 0,845 km. V roce 2003 Highway Design CZ zpracoval studii a v roce 2004 dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. V prosinci 2007 zpracoval Sudop Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí a dokumentaci pro stavební povolení. 14. března 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož platnost byla prodloužena 4. ledna 2016.
V říjnu 2015 Sudop Praha zpracoval aktualizaci dokumentace pro stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Palackého, 2 mosty na trase, bypass OK a chodník.
Stavba začíná za mostem přes Labe. Stávající vozovka bude doplněna o pravou polovinu. MÚK Palackého bude doplněna, vrátná větev Pardubice - Chrudim bude upravena, a rovněž bude doplněna větev Chrudim - Pardubice. Křižovatka je navržena jako deltovitá. Stavba končí před mostem přes železniční trať Hradec Králové - Pardubice.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 174 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 92 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2019 až listopad 2020.

Stavba I/37 MÚK Medlešice, dostavba je projektována v kategorii S 11,5/100 a měří km. V květnu 2015 zpracoval Transconsult technickou studii. 12. února 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA.V roce 2016 Transconsult zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí. Předmětem stavby je výstavba MÚK Medlešice se silnicí III/34032, která bude sloužit napojení severní oblasti Chrudimi pomocí stávající silnice I/37 (v budoucnu II/324) na přeložku silnice I/37. Křižovatka umožní distribuci dopravy Chrudim - Pardubice na městském okruhu do 2 křižovatek.
Křižovatka je navržena jako deltovitá. Bude dostavěna levá polovina křižovatka, vratná větev na pravé polovině. Provizorní napojení stavby I/37 Jesničanky - Medlišice bude využito jako přímá větev. Současně bude vybudována okružní křižovatka silnic II/324 a III/34032. Součástí stavby je MÚK Medlešice, okružní křižovatka, úprava silnice III/34032

Stavba Chrudim-obchvat, úsek silnice I/17 - Slatiňany je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 4,563 km. 24. dubna 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V listopadu 2004 STRADA zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 26. října 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož platnost byla 22. ledna 2009, 17. března 2011 a 25. června 2015 prodloužena. V březnu 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červnu 2015 její aktualizaci.
5. září 2017 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby je MÚK Slatiňany (napojení II/358 délky 157 m), okružní křižovatka, 5 mostů na trase, nadjezd, 2 rámové propustky, napojení silnice II/324 (104 m), úprava silnice II/358, přeložky silnic III/3582 (537 m) a III/3589 (477 m), místní komunikace (295 m), chodník a 3 protihlukové stěny (280 m).
Stavba navazuje na předchozí stavbu za MÚK se silnicí I/17. Odtud trasa pokračuje na jih. Stavba západně míjí Vlčnov. Trasa prochází mezi Slatiňanami a Orlem. Následuje MÚK Slatiňany se silnicí II/358 (jednovětvová). Trasa kříží železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod. Stavba pokračuje jihovýchodně kolem Slatiňan. Stavba končí za napojením stávající silnice I/37 v budoucnu II/324 před odbočkou do obce Kunčí.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 498 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 148 milionů Kč, z toho je 38 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období červenec 2019 až květen 2021.

Stavba Hranice Pardubického kraje - Ždírec nad Doubravou je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 5,350 km, resp. 5,296 km. Sudop Praha zpracoval technickou studii. 24. listoadu 2008 bylo zveřejněno oznámení EIA se 2 variantami A průtah Údavy a B obchvat Údavy. 17. září 2009 byl proces posuzování zastaven vzhledem ke změně technického řešení. 30. listopadu 2009 bylo zveřejněno nové oznámení EIA. Původní záměr byl zkrácen o obchvat Ždírce nad Doubravou, u kterého nebylo možné reálně sladit požadavky ochrany přírody s ekonomickými možnostmi investora. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr bude dále posuzován.
Součástí stavby jsou 4, resp. 6 úrovňových křižovatek, 4, resp. 5 mostů na trase, úpravy silnic III/03711, III/34418 a III/34416, doprovodná komunikace, polní cesta a ve variantě 1 protihluková stěna (420 m). Stavba začíná na hranici kraje poblíž Dlouhého rybníka a pokračuje ve stopě stávající silnice, která má nevyhovující šířkové a výškové vedení, proto bude rozšířena a upravena na normovaný stav. Průchod obcí Údavy je navržen variantně, buď přes obec ve stávající poloze nebo jako západní obchvat obce. Stavba končí u obdočky na Horní Studenec.

Stavba Žďár nad Sázavou - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6 km. V roce 1976 byla zpracována studie silničního trahu, která byla zapracována do územního plánu města. V roce 1992 byla zpracována podrobná studie I/18 a I/37 Žďár n. S. - obchvat. V roce 2006 byla zpracována aktualizace vyhledávací studie. V srpnu 2009 zpracovalo sdružení Metroprojekt a Viapont technickou studii.
Součástí 1. úseku je okružní křižovatka, 2 mosty, nadjezd a protihlukové stěny, součástí 2. úseku jsou 2 MÚK, okružní křižovatka, 4 nadjezdy a protihlukové stěny.
Stavba začíná před Žďárem nad Sázavou, před čerpací stanicí. Pokračuje v trase stávající silnice, za čerpací stanicí je navržena průsečná křižovatka se silnicí III/35016, za kterou opouští stávající silnici a pokračuje pravostranným obloukem nezastavěným prostorem, za zástavbou kříží ul. Dvorská a pokračuje jižním směrem k železeniční trati. 1. úsek končí před MÚK Brodská se silnicí I/19 (osmičkovitá).
Následuje 2. úsek, ve kterém je trasa vedena v souběhu s železniční tratí. Přes údolí Sázavy je navržena estakáda, za kterou stavba pokračuje v zářezu. Před nádražím je trasa vedena v hloubeném tunelu, který úsetí až za ul. Jihlavskou, bezprostředně následuje MÚK Jihlavská se silnicí II/353. Stavba končí napojením na okružní křižovatku ul. Brněnská, kde navazuje na již hotovou část obchvatu.

Stavba Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská je projektována v kategorii S 9,5/70 a měří 0,779 km. V říjnu 2016 zpracoval Blahoprojekt technicko-ekonomickou studii.
Součástí stavby jsou 2 okružná křižovatky, úpravy silnic I/19 (75 + 88 m), I/37 (35 m) a II/353 (60 m), úprava ulice Chelčického (42 m), účelová komunikace (40 m), chodníky a protihluková stěna (100 m).
Stavba začíná okružní křižovatkou se silnicí II/353 a ulicí Chelčického. Odtud pokračuje jižně kolem Kovošrotu. V km 0,460 končí provizorní úprava a stavba pokračuje v definitivní trase. Počáteční úsek bude doplněn o MÚK Jihlavská v další stavbě. Stavba končí na dnešní okružní křižovatce se silnicí I/19, která bude přestavěna na velkou okružní křižovatku.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 127 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2021 až prosinec 2022.

Stavba Osová Bitýška-obchvat je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 2,834 km. V roce 1996 Dopravoprojekt Brno zpracoval vyhledávací studii. V roce 2007 Dopravoprojekt Brno zpracoval technickou studii. V lednu 2010 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je podchod, přeložka silnice II/390 (453 m), chodník (97 m), 5 polní cesty (1516 m), sjezd (15 m) a 2 protihlukové stěny (470 m).
Stavba za mostem přes železniční trať Havlíčkův Brod - Brno v místě provizorního napojení předchozí stavby. Stávající napojení Osové Bitýšky bude zaslepeno. Odtud je trasa vedena ve stopě silnice III/03722. Následuje průsečná křižovatka s přeložkou silnice II/390. Trasa je dále vedena v pravostranném oblouku, za obcí kříží stávající silnici I/37 a přechází do levostranného oblouku. Stavba končí napojením na stávající silnici I/37 v místě dnešní ostré levostranné zatáčky.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 241 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 62 milionů Kč. Realizace je plánována v období září 2019 až prosinec 2021.

V provozu:

Stavba Přeložka sil. I/37 Hradec Králové - Opatovice, I. a II. etapa je projektována v kategorii R 24,5/100, resp. S 11,5/80 jako polovina čtyřpruhu R 24,5/100 a měří 8,6 km. Stavba nahradila původní silnici v úseku Kukleny - Opatovice (dnes II/324) a zkrátila spojení mezi Hradcem Kralové a Pardubicemi o 5 km. Součástí byla MÚK Opatovice, 6 mostů na trase a 3 podchody.
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí I/31 u Milety. Odtud pokračuje jako čtyřpruhová městská komunikace s úrovňovými křižovatkami a se středním dělícím pásem šířky 4,5 m. Za čerpací stanicí končí čtyřpruhový úsek (1,477 km) a dál je silnice vedena jako levá polovina budoucího čtyřpruhu. Východně míjí Březhrad, zde byla postavena úrovňová křižovatka s ulicí Březhradská. Před Opatovicemi se mění vedení z levé poloviny na pravou polovinu budoucího čtyřpruhu. Trasa pokračuje východním obchvatem Opatovic, byly zde postaveny úrovňové křižovatky se silnicí III/29813 a ulicí Hradecká. Následuje MÚK Opatovice se silnicí II/324 (trubkovitá). Tato křižovatka byla v rámci stavby "R35 Sedlice - Opatovice" přestavěna. Stavba končí za křižovatkou se silnicí III/0372 před elektrárnou Opatovice.
Stavbu projektoval Stavoprojekt Hradec Králové a Silnice Hradec Králové a provedly Silnice Hradec Králové. Náklady na stavbu byly 85 milionů Kčs. Realizace proběhla v období listopad 1975 až 1979 s uvedením části stavby do provozu v listopadu 1978 a 31. října 1979 byla uvedena do provozu celá stavba.

Stavba Hradec Králové - Březhrad 1. stavba - 2. etapa je projektována v kategorii S 24,5/100 a měří 1,367 km. Jednalo se o dostavbu pravé poloviny vozovky, doplnění MÚK o vyřazovací a zařazovací pruh.
Stavba začínala za čerpací stanicí. Pokračovala přes MÚK u nakupního centra TESCO, která byla postavena v předstihu, a končila na úrovni parkoviště Makra napojením na již provozovaný úsek. Stavbu realizovalo "Sdružení Březhrad II" ve složení Skanska-DS závod 78 Pardubice (vedoucí člen). Náklady na stavbu byly 75 milionů Kč. Realizace proběhla v období listopad 2002 až 29. srpna 2003. Do provozu byla uvedena v 16. srpna 2003.

Stavba Hradec Králové - Březhrad 1. stavba - 1. etapa je postavena v kategorii S 11,5/100 a měří 0,3 km. Předmětem stavby byla výstavba MÚK u nakupního centra TESCO v předstihu. Most přes silnici I/37 o 13 polích měří 226 m. Byly také postaveny 2 ŽB rámové konstrukce překonávají teplovod (8,19 a 7,56 m). Náklady na výstavbu byly 341 milionů. Stavbu projektoval VPÚ DECO Praha a SHP a provedl DS-Holding, závod 77 Mosty. Stavba proběhla v období červenec až listopad 2000.

Stavba Hradec Králové - Březhrad 2. stavba je postavena v kategorii S 24,5/100 a měří 1,167 km. Předmětem stavby bylo rozšíření původní silnice o pravou polovinu vozovky. Součástí stavby byla MÚK Březhrad, most na trase, najdezd, most na větvi křižovatky a přeložka horkovodu (60 m).
Stavba začíná na úrovni parkoviště u Makra. Stavba končí za MÚK Březhrad. Stavbu realizoval DS-Holding, závod 78 Pardubice. Výstavba proběhla v období prosince 2000 až prosinec 2001 s uvedením do provozu 15. prosince 2001.

Stavba Březhrad - Opatovice je projektována v kategorii S 24,5/100 a měří 3,266 km. V prosinci 2002 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Bylo vydáno územní rozhodnutí. SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Původně měla trasa vést přes Opatovice, ale bylo přistoupeno k vybudování východního obchvatu. Součástí stavby je MÚK, 3 mosty, opěrná zeď (96 m) a 3 protihlukové stěny (965 m).
Stavba začíná za MÚK u obchodní zóny. Odtud povede v trase stávající silnice I/37, která bude rozšířena o pravou polovinu vozovky. Před Opatovicemi se odklání od stávající silnice I/37 a pokračuje jako východní obchvat Opatovic. V místě odklonění je navržena rozštěpná mimoúrovňová křižovatka. Stavba končí před MÚK Opatovice s dálnicí D35 napojením na navazující úsek silnice I/37.
Stavbu projektoval SUDOP Praha a provedlo "Sdružení I/37 Březhrad" ve složení Skanska DS, Eurovia CS a Strabag. Náklady na stavbu byly 1,696 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 7. dubna 2010 až prosinec 2013. Stavba byla slavnostně zahájena 24. června 2010. 20. května 2013 byla stavba zprovozněna v polovičním profilu, v km 0,0 - 1,8 pravá polovina a v km 1,8 - KÚ levá polovina vozovky. 4. července 2013 byla stavba slavnostně uvedena do provozu.

Stavba Opatovice - Hrobice je projektována v kategorii S 24,5/100 a měří 3,953 km. Stavba byla součástí stavby dálnice "Rychlostní silnice R35 Sedlice - Opatovice". 29. března 1999 MŽP ČR vydalo kladné stanovisko k EIA. V roce 2000 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. V září 2005 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 17. května 2007 bylo zahájeno stavební řízení na část km 1,1 - 3,9 a 28. června bylo vydáno stavební povolení. Na zbývající část bylo 10. září zahájeno stavební řízení a v roce 2008 bylo na ni vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Hrobice, 6 mostů a doprovodná silnice II/324. Stavba začíná před plánovanou MÚK Opatovice s dálnicí D35. Odtud pokračuje podél a částečné v trase stávající silnice I/37. Stavba končí za MÚK Hrobice se silnicí II/324.
Stavbu provedla Skanska-DS, direkce Čechy východ. Výstavba proběhla v období květen 2007 až listopad 2010. 28. července 2008 byla zprovozněna I. etapa výstavby v prostoru MÚK Hrobice. 1. září 2008 byla zprovozněna II. etapa výstavby v prostoru MÚK Opatovice. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 27. listopadu 2009.

Stavba Hrobice - Ohrazenice je projektována v kategorii S 24,5/100 a měří 6,400 km. Stavba zahrnuje dostavbu levé poloviny silnice. V září 1999 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 3. května 2002 bylo vydano územní rozhodnutí, jeho platnost byla 22. května 2005 a 16. dubna 2007 prodloužena.
V květnu 2006 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. 12. srpna 2008 bylo zahájeno stavební řízení na část 6,4 - 3,6, bylo vydáno stavební povolení.
4. března 2010 bylo zahájeno stavební řízení na část km 3,6 - 0,0. 1. září 2010 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 4 prodloužení rámových propustků, prodloužení podchodu pro pěší, 2 polní cesty (260 m) a protihluková stěna (730 m).
Stavba začíná za MÚK se silnicí II/324. Odtud vede k Stéblové, kde je navrhována MÚK Stéblová (samostatná stavba). Podél železniční trati pokračuje k MÚK se silnicí I/36, před kterou končí.
Stavbu provedly M-Silnice. Náklady na rozšíření byly 773 milionů Kč. Realizace proběhla v období listopad 2009 až listopad 2012. Stavba byla slavnostně zahájena 20. května 2010. 22. července 2011 byla doprava převedena na novou (pravou) polovinu v úseku Hrobice - Stéblová délky 2,130 km, stávající silnice byla v tomto úseku do 22. srpna opravena. 25. listopadu 2011 byl zprovozněn úsek Stéblová - Ohrazenice délky 3,820 km. 5. května 2012 byla zprovozněna poslední část v Ohrazenicích délky 0,650 km, následně byl uzavřen pravý jízdní pás v úseku Stéblobá - Ohrazenice. 28. května 2012 byla stavba celá zprovozněna. Slavnostní akt proběhl 31. května 2012.

Stavba Hrobice - Ohrazenice, 1. etapa je projektována v kategorii S 11,5/100 jako pravá polovina budoucího čtyřpruhu a měří 7,565 km. Součástí stavby byly 2 MÚK (Hrobice a Stéblová), 3 nadjezdy, most na přeložce III/0375, lávka, přeložky silnic III/0373 (645 m), III/0375 a III/0376 (398 m)(436 m), místní komunikace (368 m), polní cesta (100 m) a protihluková stěna.
Stavba začíná před MÚK Hrobice se silnicí II/324 (rozštěpná). Odtud trasa pokračuje pravostranným obloukem, který následně přechází do levostranného oblouku. Následuje MÚK Stéblová se silnicí III/0373 (deltovitá). Trasa dále pokračuje v souběhu s železniční tratí. Stavba končí před MÚK Ohrazenice.
Stavbu provedly Vojenské stavby Praha - závod DIS Brno. Subdodavatelem byly Silnice Hradec Králové, které realizovaly stavbu 2 nadjezdů. Náklady na stavbu byly 279 milionů Kč. Realizace proběhla v období listopad 1993 až říjen 1996.

Stavba MÚK Stéblová je projektována v kategorii S 24,5/100. V srpnu 2008 SUDOP Praha zpracoval investiční záměr. V červnu 2009 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v listopadu 2011 její aktualizaci. 14. února 2011 bylo na změnu vydáno územní rozhodnutí a 27. června 2012 bylo vydáno stavební povolení. V lednu 2013 MADOS MT zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Původní křižovatka Stéblová nevyhovuje délkou přípojovacích a odbočovacích pruhů, proto je navržena přestavba MÚK Stéblové na osmičkovitou s vyhovují delkou přípojovacích a odbočovacích pruhů. Levá polovina chybí zcela.
Součástí stavby je MÚK Stéblová, podchod, přeložka silnice III/0376 (430 m) a úprava chodníku (78 m).
Stavbu projektval SUDOP Praha a provedl Chládek a Tintěra, Pardubice. Náklady na stavbu byly 89 milionů Kč. Realizace proběhal v období říjen 2013 až prosinec 2014. Pravá polovina byla zprovozněna 6. října, levá polovina pak 27. října 2014.

Stavba I/37 Hradec Králové - Pardubice, bezpečnostní prvky měří 14,200 km. V průběhu minulého desetiletí se objevily úvahy o zařazení této silnice mezi silnice pro motorová vozidla či o zvýšení rychlostního limitu na této silnici, kterí vyústily v jednání 4. dubna 2011 na MD ČR za účasti zastupců MD ČR, obou krajů, policie a MV ČR.
Následně na základě výsledků jednání v září 2011 SUDOP Praha zpracoval zadávací dokumentaci stavby jako podklad pro pilotní projekt MD ČR na zvýšení rychlosti na vybraných silnicích I. třídy a v březnu 2013 její aktualizaci. Studie řešila zvýšení rychlosti na 110 km/h v úseku hr. Pardubického kraje - MÚK Ohrazenice (mimo), která posoudila návrhové parametry silnice pro každý směr samostatně.
Po dohodě s ministerstvem dopravy a pracovníky GŘ ŘSD se rychlost na 100, resp. 90 km/h snižovat nebude. V celém úseku bude maximální povolená rychlost 110 km/h.
Úsek začíná ve směru do Pardubic na MÚK Březhrad v před připojením větve Březhrad - Pardubice a končí před MÚK Ohrazenice se silnicí I/36. V opačném směru začíná na MÚK Ohrazenice za odpojením větve Pardubice - I/36 a končí na MÚK Březhrad před připojením větve Březhrad - Hradec Králové.
Dle původního návrhu bylo navrženo v dílčích úsecích snížení rychlosti na 100, resp. 90 km/h. Úsek se zvýšenou rychlostí začínal dle původního návrhu za hranicí krajů. V úseku kolem MÚK Opatovice-sever (700 m) byla pro směr HK-PCE snížena rychlost na 100 km/h. Mezi mostem přes Opatovický kanál a inundačním mostem (950 m) byla pro směr PCE-HK snižena rychlost na 100 km/h. Na MÚK Hrobice byla před nadjezdem (330 m) pro směr PCE-HK snížena rychlost na 90 km/h, na toto omezní navazovalo další snížení rychlosti na 100 km/h v úseku MÚK Hrobice - nadjezd polní cesty (980 m). Poslední snížení rychlosti před MÚK Ohrazenice (550 m) byla pro směr PCE-HK snižena rychlost na 100 km/h, zde by při odsunutí středového svodidla do krajní polohy mohlo být omezení rychlosti zrušeno. Úsek se zvýšenou rychlostí končí na začátku odbočovacího pruhu MÚK Ohrazenice. V opačném směru úsek se zvyšenou rychlostí začíná za odpojením větve PCE-Lázně Bohdaneč, zde je až po konec města Pardubice snížena rychlost na 80 km/h.
Bude nutno osadit 15 značek IP15a Silnice pro motorová vozidla a 9 značek IP15b Konec silnice pro motorová vozidla, dále doplnit či odsunout svodidla, a rovněž budou vyměněny velkoplošné značky modré barvy za zelené. Z důvodu rozhledu pro zastavení na vnitřní straně oblouku budou v některých obloucích odsunuta středová svodidla do krajní polohy, čímž bude získán dodatečný rozhled pro zastavení a díky tomu bude dany směrový oblouk vyhovovat vyšší směrodatné rychlosti.
V 1. fázi bude označen úsek MÚK Opatovice - MÚK Hrobice, následně po dostavbě MÚK Stéblová úsek Hrobice - MÚK Ohrazenice a nakonec Březhrad - Opatovice.
Stavbu projektuje SUDOP Praha a provedla Skanska za 4 miliony Kč. Realizace proběhla v období říjen až listopad 2013.
Termín zvýšení rychlosti byl několikrát posunut z května 2012 na podzim 2012, následně na leden, jaro 2013 a aktuální termín je rok 2015.

Úsek Ohrazenice - Rosice n. Lab. je projektována v kategorii R 24,5/100 a měří 2,1 km. Jednalo se o soubor několika staveb. Součástí úseku je MÚK Ohrazenice, část MÚK Rosice, 3 most na trase, most na větvi, přeložka silnice I/36 a místní komunikace.
Stavba začíná před MÚK Ohrazenice se silnicí I/36. Odtud pokračuje lesem. Trasa prochází v souběhu s železniční tratí Rosicemi. Je zde postavena MÚK Rosice (deltovitá). Úsek končí před nadjezdem ulice Gen. Svobody (součást úseku).
Stavbu provedly SSŽ, o.z. 7 Hradec Králové. Výstavba probíhala v období 1990 až 1993 s uvedením do provozu v roce 1992.

Úsek Rosice n. Lab. - Pardubice je projektována v kategorii R 24,5/100 a měří 0,7 km + MÚK Palackého. Jednalo se o soubor několika staveb. Součástí úseku je MÚK Palackého, část MÚK Rosice, 2 most na trase, nadjezd, podchod, přeložka silnice I/36, místní komunikace a protihluková stěna.
Stavba začíná na MÚK Rosice (součástí byla levá polovina) před nadjezdem ulice Gen. Svobody. Odtud trasa pokračuje v souběhu s železniční tratí, mostem přes Labe (145 m, 35+72,8+35 m). Za kterým následuje MÚK Palackého, kde úsek končí.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedly SSŽ, o.z. 7 Hradec Králové. Výstavba probíhala v období 1. října 1981 až 1992. 16. prosince 1985 byl úsek zprovozněn v polovičním profilu s výjimkou MÚK Palackého, kde byla doprava vedena po větvi centrum - HK. V roce 1992 byl zprovozněn zbytek křižovatky Palackého.

Úsek Pardubice, Palackého - Závodiště je projektováný v kategorii S 9,5 a měří 0,9 km. Součástí stavby byly 2 mosty přes železniční tratě a podchod.
Stavba začíná v místě dnešní MÚK Palackého. Následují mosty přes železniční trať Pardubice - Hradec Králové a Pardubice - Chrudim. Trasa je dále vedena v souběhu s železniční tratí Pardubice - Chrudim a končila na úrovňové křižovatce se silnicí II/322 (dnes I/37).
Připravuje se rozšíření tohoto úseku na čtyřpruh.
Stavbu provedly Dopravní stavby Olomouc, stavební správa Brno v rámci akce Pardubice - přestavba stanice. Náklady na stavbu byly 15 milionů Kčs. Stavba byla zprovozněna v roce 1961.

Stavba sil. II/332 Pardubice, MÚK Závodiště jednalo se o nahrazení tehdejší úrovňové křižovatky silnic I/37 a II/322 (dnes I/2) u Závodiště spolu s úrovňovým přejezdem železniční trati Pardubice - Chrudim mimoúrovňovým křížením.
Součástí stavby byla MÚK Závodiště (jednovětvová), most na sil. I/2 (152 m), přeložka silnice I/2 v kategorii M 13 (658 m) a místní komunikace (233? m).
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedly Dopravní stavby IES Olomouc, divize Pardubice. Realizace proběhla v letech 1991 až 1994.

Stavba Pardubice - Trojice, I. etapa je projektována v kategorii S 24,5/70. 31. března 2004 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. V prosinci 2006 nabylo územní rozhodnutí právní moci. V listopadu 2007 Chládek a Tintěra zpracovali dokumentaci pro stavební povolení. V září 2011 "Ing. Jan Šír Projektování dopravních staveb" zpracoval vybrané dokumentty zadávací dokumentace stavby.
Předmětem stavby jsou práce na silnici I/2 a souvisejících objektech.
Součástí stavby je část rampy MÚK Závodiště, rekonstrukce nadjezdu, podchod, lávka, úpravy silnic I/2 (272 m) a II/332 (85 m), část cyklostezsky (465 m) a opěrná zeď (68 m).
Stavbu projektoval M.I.S. a provedlo "Sdružení I/37 Pardubice - Trojice, M-Silnice a Mados" s nabídnutou cenou 62 milionů Kč. Realizace proběhla v období říjen 2012 až 29. listopad 2013.

Stavba Pardubice-Trojice, rozšíření, II. etapa je projektována v kategorii S 24,5/70 a měří 0,994 km. 31. března 2004 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. Chládek & Tintěra Pardubice zpracovali dokumentaci pro územní rozhodnutí. 7. listopadu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. V listopadu 2007 Chládek & Tintěra Pardubice zpracovali dokumentaci pro stavební povolení. 9. října 2009 bylo vydáno stavební povolení.
V srpnu 2013 MDS Projekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je MÚK Závodiště, okružní křižovatka, 2 mosty, 1 podchod, cyklostezska (730 m) a 4 opěrné zdi (864 m).
Stavba začíná za MÚK Palackého se silnicí I/36 a je vedena v souběhu se železniční tratí Rosice nad Labem - Havlíčkův Brod k MÚK Závodiště se silnicí I/2, za kterou končí. Trasa bude rozšířena o levou polovinu vozovky (600 m). Levý jízdní pás bude rozšířen o vyhrazený pruh pro autobusy. V MÚK Zavodiště bude postavena namísto stykové křižovatky okružní křižovatka s bypassy, která bude zprostředkovávat všechna propojení. Dojde k úpravě větve křižovatky.
Stavbu projektoval MDS projekt a provedlo "Sdružení I/37 Pardubice-Trojice" ve složení M-Silnice a MADOS MT. Náklady na stavbu byly 503 milionů Kč. Pro rok 2018 je na stavbu vyčleněno 8 milionů Kč. Realizace proběhla v období 2. března 2015 až 2. prosinec 2017. Stavba byla slavnostně zahájena 2. března 2015. 21. prosince 2016 byla doprava převedena na levou polovinu vozovky. 2. listopadu 2017 byla stavba slavnostně uvedena do provozu.

Stavba Obchvat silnice I/37 Pardubice, Závodiště - Jesničanky je projektována v kategorii S 11,5/100 a měří 2,363 km. Stavba je postavena jako pravá polovina výhledového čtyřpruhu kategorie R 24,5/100. 26. července 1993 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. Součástí stavby byla MÚK Závodiště, most na trase, místní komunikace (125 m), provizorní napojení (325 m), opěrná zeď a 2 protihlukové stěny (360 m).
Stavba začíná za MÚK Závodiště se silnicí I/2. Odtud trasa pokračuje v souběhu s železniční tratí Pardubice - Chrudim kolem Nových Jesenčan. Stavba končila provizorním napojením na původní silnici před MÚK Drážkovice.
Stavbu projektoval Pragoprojekt. Náklady na stavbu byly 104 milionů Kč. Realizace proběhla v období duben 1996 až září 1998.

Stavba Jesničánky - Medlešice je projektována v kategorii S 11,5/100 a měří 4,510 km. Stavba je postavena jako pravá polovina výhledového čtyřpruhu.
Součástí stavby je MÚK Drážkovice, okružní křižovatka, 2 mosty na trase, 2 nadjezdy, podchod, přeložky silnic II/324 (200+540+271 m), III/32226 (200 m), III/32232 (601 m), III/32233 (232 m) a III/34032 (121 m), provizorní napojení, účelová komunikace (108 m), 2 polní cesty, cyklostezska a chodník (254 m).
Stavba začíná před MÚK Drážkovice se silnicí II/324. Odtud trasa pokračuje západně kolem Drážkovic. Se silnicí III/32226 je postavena světelná křižovatka. Trasa dále prochází mezi Blatem a Mikulovicemi, podchází silnice II/324. Východně míjí Medlešic, zde končí definitivní trasa a bude zde navazovat obchvat Chrudimi. Trasa je se stávající silnicí propojedna provizorním napojením, které končí za křižovatkou se silnicemi II/324 a III/34032 napojením na stávající silnici I/37.
Stavbu projektoval Strada Hradec Králové a provedlo "Sdružení I/37 Medlešice" ve složení SKANSKA-DS, závod Pardubice a M-SILNICE. Náklady na výstavbu byly 828 milionů Kč. Realizace proběhla v období 5. října 2004 až prosinec 2006 s uvedením do provozu 19. října 2006.

Stavba Chrudim-obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17 je projektována v kategorii S 11,5/100,80 a měří 5,850 km. 24. dubna 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V březnu 2002 Optima Vysoké Mýto zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí. 8. listopadu 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí, která bylo prodlouženo 1. února 2008.
V srpnu 2005 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V říjnu 2008 Sudop Praha zpracoval projektovou dokumentaci provádění stavby.
18. března 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část hlavní trasy km 0,0-0,920 a 2,170-5,140, 2 mosty na trase a další objekty, 23. dubna 2013 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
18. října 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část hlavní trasy km 5,140-5,850, MÚK Chrudim-východ, nadjezd, přeložku I/17 a další objekty, účastníci řízení mohli své námitky vyjádřit do 10 dnů.
9. září 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část hlavní trasy km 1,020 - 2,170 a MÚK Vestec, účastníci řízení mohli své námitky vyjádřit do 10 dnů. 13. října 2014 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Vestec a I/17) část MÚK Medlešice, okružní křižovatka, 2 mosty na trase, 5 nadjezdů, přeložky silnic I/17 (1151 m), III/3587 (473 m), III/34026 (391 m), III/34032 (325 + 219 m) a III/34038 (176 m), polní cesta (80 m) a protihluková stěna (70 m).
přeložky silnic III. třídy (1866 m).
Stavba začíná před výhledovou MÚK Medlešice se silnicí II/324. V rámci stavby bude vybudována část křižovatky a to větev provizorně napojená na III/34032 (219 m) a stávající napojení I/37 - II/324 uzavřeno. Odtud pokračuje k další MÚK Vestec s výhledovou přeložkou silnice I/17 (osmičkovitá). Výhledově by zde měl končit čtyřpruh, trasa bude postavena jako levá polovina budoucího čtyřpruhu. Rovněž se zde mění návrhová rychlost ze 100 na 80 km/h. Následuje estakáda přes Chrudimku a železniční trať (556 m). Obchází části města Nové město a Na Puroberkách. Trasa kříží silnici II/340. Stavba končí za MÚK Chrudim-východ se silnicí I/17 (osmičkovitá).
Stavbu provedla Eurovia CS. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 1,632 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 8. březen 2013 až 30. září 2016. Stavby byla slavnostně uvedena do provozu 16. prosince 2015.

Stavba Nasavrky-obchvat je projektována v kategorii S 11,5/70 a měří 2,304 km. Součástí stavby byly přeložky silnic II/337 a III/33765.
Stavba začíná před křižovatkou se silnicí III/33765 severně od Nasavrk. Odtud pokračuje jako východní obchvat města. Stavba končí za křižovatkou se silnicí II/337.
Stavbu projektoval Stavoprojekt Pardubice a provedly Silnice Hradec Králové. Náklady na stavbu byly 10 milionů Kčs. Realizace proběhla v letech 1972 až 1973.

Stavba Trhová Kamenice - most ev. č. 37-041 je projektována v kategorii S 9,5/70 a měří 0,657 m. 4. dubna 2002 vydal Okresní úřad Chrudim souhlasné stanovisko.VV roce 2005 STRADA zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 8. května 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí. V řijnu 2007 STRADA zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V srpnu 2010 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 2 mosty, přeložka silnice III/34417 (43 m), 2 místní komunikace, polní cesta, 3 opěrné zdi (70,5 m) a protihluková stěna (38 m).
Předmětem stavby je nahrazení starého mostu přes Chrudimku novým. Stavba začíná před křižovatkou se silnicí II/343. Následuje křižovatka s dnešní silnicí I/37, za kterou se trasa odklání od dnešní stopy silnice I/37 a pokračuje po náspu k mostu přes Chrudimku (96,2 m). Stavba končí napojením na stávající silnici před odbočkou k chatové oblasti. Stavbu projektoval STRADA a provedl SDS EXMOST Brno. Náklady na stavbu byly 142 milionů Kč. Pro rok 2012 je na stavbu vyčleněno 85 milionů Kč. Realizace proběhla v období červen 2011 až prosinec 2012 s uvedením do provozu 31. července 2012.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019