Silnice I/50

Dálnice D1 (exit Holubice) - Slavkov - Uherské Hradiště - Starý Hrozenkov - st. hranice ČR/Slovensko

Silnice je součástí mezinárodní silnice E50 Paříž - Norimberk - Praha - Košice - Kyjev. Na Slovenské straně v budoucnu měla navazovat slovenská rychlostní silnice R2 Drietoma - Trenčín - Prievidza - Zvolen - Lučenec - Košice. Umožňuje rychlé a snadné spojení  Uherského Hradiště s Brnem.
Silnice prošla velkou rekonstrukcí. Byly postaveny nové stoupací pruhy pro pomalá vozidla, položen nový povrch vozovky včetně vodorovného dopravního značení. Zprovozněna přeložka silnice v úseku Zlechov - Uherský Brod. V budoucnosti je plánován obchvat Bučovic a budování mimoúrovňové křižovatky v Nesovicích.
Výhledově se uvažuje o zkapacitnění silnice v úseku dálnice D1 (exit 210 Holubice) až Slavkov (MÚK se silnicí I/54).

27. září 2004 byl otevřen obchvat Uherského Hradiště o délce 6,5 km. Stavba moderní dvoupruhové silnice, která odlehčila značně přetížené silnici ve Starém Městě a Uherském Hradišti trvala tři roky.

Celková délka: 101,876 km
V provozu jako SMV: 4,396 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 12,7 km

V přípravě:

Stavba Bučovice - přeložka je projektována v kategorii S 11,5 a měří 5,483 km. V roce 1991 Dopravoprojekt zpracoval studii souboru staveb Bučovice, která prokázala reálnost trasy dopravního řešení návrhu SÚP Bučovic. V roce 1992 Dopravoprojekt zpracoval studii trasy obchvatu, která dořešila trasování ve Vícemílích. V listopadu 1994 byla na objednávku města Bučovice zpracována dokumentace EIA, která však nebyla posouzena. V roce 1995 byla trasa zapracována do ÚP Bučovice.
V červenci 1997 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla podkladem pro aktualizovanou dokumentaci EIA zveřejněnou 20. srpna 1997. Dne 3. září 1998 se uskutečnilo veřejné projednání a 22. září 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
Územní řízení probíhalo v letech 1997 až 2000, ale bylo zastaveno. V červnu 2004 a listopadu 2005 Dopravoprojekt Brno zpracoval aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí. V lednu 2008 Dopravoprojekt Brno zpracoval aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí na 1. etapu a v říjnu 2008 na 2. etapu.
30. června 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na 1. etapu km 0,000 - 3,520, ale kraj na základě odvolání rozhodnutí zrušil. V prosinci 2009 bylo územní řízení zastaveno.
28. června 2010 bylo zveřejněno oznámení EIA na variantu průtahu. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr bude dále posuzován.
Stavba je rozdělena na dvě etapy. 1. etapa měří 3,520 km a její součástí je MÚK Bučovice, okružní křižovatka, 3 mosty na trase, 2 mosty na II/431, 5 mostů na polních cestách, přeložky silnic II/431 (877 m) a III/0507 (157 m), úpravy silnic III/0506 (312 m), ul. Nádražní (62 m) a účelové komunikace (188 m) 4 připojení (144 m), 14 polních cesty (6025 m), 2 přeložky řeky Litavy (843 m), točna Marefy, 3 chodníky, 3 opěrné zdi (232 m) a 3 protihlukové stěny (1288 m).
2. etapa měří 1,963 km a její součástí jsou 4 mosty na trase, 2 železniční mosty, 3 mosty na polních cestách, přeložka železniční trati (1729 m), místní komunikace (109 m), 4 polní cesty (2182 m), přeložka řeky Litavy (259 m), 2 clony proti oslnění (1520 m) a 3 protihlukové stěny (1152 m).
Stavba začíná na stávající křižovatce silnicí III/0506 (odbočka na Marefy), která bude zrušena. Odtud trasa pokračuje cca 300 m ve stopě stávající silnice I/50, a následně se odklání pravostranným obloukem. S místní komunikací je navržena průsečná křižovatka, místní komunikace bude převedena do silnic III. tříd, konkrétně III/0487 a III/0506. U čističky odpodních vod trasa kříží přeloženou řeku Litavu (382 m) a dále pokračuje v jižně od ní. Následuje průsečná křižovatka se silnicí III/0507, trasa prochází prolukou ve výstavbě, jižně míjí zámek Bučovice, zde bude rovněž přeložena Litava (460 m) a v její blízkosti trasa pokračuje dál. Se stávající silnicí II/431 (bude převedena do místních komunikací) je navržena průsečná křižovatka. Následuje MÚK s přeložkou II/431, za kterou končí 1. etapa. Následuje další přeložka řeky Litavy (259 m) a následně přeložka železniční trati. Trasa jižně míjí Vícemile a končí napojením na stávající silnici I/50 před mostem přes Litavu.
Náklady na realizaci stavby jsou plánovány na 1,179 miliardy Kč.

Stavba Nesovice MÚK je plánována v kategorii S 11,5 a měří 2,5 km. Bude vybudována křižovatka se silnicí II/429.

Stavba Přeložka silnice I/50 Brankovice - Kožušice je plánována v kategorii S 11,5/80. Předmětem stavby je výstavba obchvatu Brankovic, Malínek a Kužušic.
V listopadu 2006 Dopravoprojekt Brno zpracoval technickou studii severního obchvatu dle platného územního plánu obce Brankovice, který je z důvodů dlouhé estakády z dopravního hlediska nevhodný, proto Dopravoprojekt Brno navrhl trasu přeložky v původně sledované stopě. V rámci projednání byl vysloven nesouhlas nekterými obcemi a občanskými sdruženími.
V říjnu 2008 Dopravoprojekt Brno zpracoval technickou studii jižního obchvatu. V rámci dohodnutého postupu budou obě varianty posouzeny SEA v rámci ZÚR JMK.
V červnu 2014 zpracoval PK Ossendorf územní studii, ve které navrhl další variantu střední. Studie doporučila vyřadit variantu severní a dále sledovat varianty jižní a střední.
Severní varianta měří 8,770 m. Součástí stavby MÚK Střílky, 8 mostů na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic 2x stávající I/50 a III/43346, 2 přivaděče, 2 polní cesty a protihlukové stěny. Stavba začíná před průmyslovou zónou Brankovice. Následně trasa pokračuje přes stýkovou křižovatku, mostem přes Litavu a silnici III/0509. Trasa vede severně kolem Brankovic po estakádě (334 m), za kterými je navržena styková křižovatka Malínky. Varianta je vedena sevěr kolem Malínek, za kterými se přibližuje ke původní silnici I/50 a Litavě. Před Kužušicemi trasa kříží mostem Litavu, za kterým je navržena styková křižovatka Kožušice. Dále trasa pokračuje severně kolem Kužušic, za kterými se napojuje na stávající silnici I/50, která bude upravena. Se silnicí III/43346 je navržena MÚK Střílky (deltovitá). Stavba končí na mostě před čerpací stanicí.
Jižní varianta měří 8,662 + 0,838 m. Součástí stavby MÚK Střílky, 7 mostů na trase, 4 nadjezdy, přeložky silnic 2x stávající I/50 a III/43346 a protihlukové stěny. Stavba začíná na křižovatce se silnicí III/0509 před průmyslovou zónou Brankovice. Odtud pokračuje podél železniční trati, prochází mezi nádražím a Brankovicemi. Trasa stoupá na jihovýchod. Dále je vedena jižně od Kraví hory, kde je uvažovaná výstavba MÚK Koryčany (kosodelná) s možnou přeložkou silnice III/432 (1643 m). Trasa se se stačí na severovýchod a pokračuje po hranici kraje. Se silnicí III/43346 je navržena MÚK Střílky (deltovitá). Stavba končí na mostě před čerpací stanicí.
Střední varianta měří 7,689 + 0,838 m. Součástí stavby MÚK Střílky, 6 mostů na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic 2x stávající I/50 a III/43346, přivaděč, polní cesta a protihlukové stěny. Stavba začíná na křižovatce se silnicí III/0509 před průmyslovou zónou Brankovice. Odtud pokračuje podél železniční trati, prochází mezi nádražím a Brankovicemi. Trasa pokračuje jižně kolem Brankovic a Malínek, prochází mezi vrchem Hrabačky a PP Kuče. Následuje estakáda přes vodoteč (310 m). Za mostem přes stávající silnici I/50 je navržena styková křižovatka Kožušice. Varianta je vedena severně kolem Kožic, kde se napojuje na variantu severní.

Stavba Starý Hrozenkov - přeložka je plánována v kategorii S 11,5 a a měří 3,7 km. Stavba nahradí dnešní průjezd obcí. Přeložka začíná před "esíčkem" a pokračuje jižním obchvatem po úbočí Žáru. Na stávající silnici se napojuje cca 1 km před st. hranicí.

V provozu:

Stavba Slavkov - obchvat je postavena v kategorii S 11,5/80 a měří 3,985 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 30. března 1993, dne 22. července 1993 se uskutečnilo veřejné projednání. 23. července 1993 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. Součástí stavby byly 2 úrovňové a 1 mimoúrovňová křižovatka, 6 mostů a 4 protihlukové stěny. Obchvat odlehčil obyvatelům Slavkova od tranzitní dopravy. Stavba začíná na křižovatce se silnicí II/417. Odtud pokračuje po okraji Slavkova mostem přes řeku Litavu k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/54. Podél železniční trati Brno - Trenčianská Teplá pokračuje k mostu přes  řeku Litavu. Stavba končí východně od Slavkova na úrovňové křižovatce se starou silnicí. Náklady na stavbu byly 173 milionů Kč. Stavbu realizovaly Silnice Brno. Obchvat byl realizován v období prosinec 1993 až listopad 1996 či rok 1997.

Stavba Silnice I/50 Slavkov - Bučovice - Střílky měří 19,637 km. Jednalo se o opravu stávající silnice od konce stavby obchvatu Slavkova po hranici kraje s vynecháním úseku v průtahu Bučovicemi a Nesovicemi. Došlo k výměně živičných vrstev, byla provedena oprava 4 propustků, 6 mostů bylo nově postaveno, sanace svahu a také dočasné a trvalé dopravní značení.
Opravu projektoval HBH projekt a provedlo "Sdružení - Střílky" ve složení Strabag, Silnice Brno a Silnice HK. Cena za opravu silnice byla 310 milionů Kč. Oprava byla provedena v období 23. říjen 2002 až 30. listopad 2003. Silnice získala nový kvalitní povrch včetně vodorovného značení značení.

Stavba Silnice I/50 Bučovice - průtah je v uspořádání MS 9/50, resp. S 9,5/50 a měří 2,949 km. Jednalo se o opravu stávající silnice na průtahu Bučovicemi, který nebyl opraven při předchozí stavbě "Silnice I/50 Slavkov - Bučovice - Střílky". Došlo k výměně živičných vrstev a také bylo realizováno dočasné a trvalé dopravní značení.
Opravu projektoval HBH Projekt a provedlo "Sdružení Bučovice, průtah“ ve složení Skanska-DS, PSVS a Swietelsky stavební. Náklady na opravu silnice byly 230 milionů Kč. Stavba byla realizována v období březen 2008 až říjen 2010.

Stavba Nesovice - křižovatka se sil. II/429 je projektována v kategorii MS2 8,5/8,5/50 a měří 671 m. 2. dubna 2008 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V lednu 2008 SHB zpracovalo dokumentaci pro územní rozhodnutí a září 2008 dodatek. 28. listopadu 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. V dubnu 2009 SHB vypracoval dokumentaci pro stavební povolení, v srpnu 2009 a v lednu 2010 její dodatky.
29. března 2010 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. 27. dubna 2010 bylo vydáno stavební povolení. 21. května 2012 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení prodloužení platnosti stavebního povolení. 24. července 2012 byla prodloužena platnost stavebního povolení.
Jedná se o rozšíření stávající průsečné křižovatky v km 22,891 silnice I/50 se silnicí II/429 o řadicí pruhy, zvýšené dělící ostrůvky a semafory spřažené s přejezdovým zařízením na trati ČD Brno - Trenčianská Teplá.
Silnice II/429 bude upravena v délce 107 m, jedná se o rozšíření o odbočovací pruhy vpravo. Součástí stavby bude úprava železničního přejezdu, železničního svršku, oprava mostu (6 m), přejezdového zařízení, výstavba protihlukové stěny (164 m), opěrné zdi (30 m) a demolice 3 domů.
Stavba začíná na začátku obce Nesovice, následuje "vstupní brána", která má za cíl zpomalit vjíždějící vozidla do obce. Křižovatka bude posunuta mírně na sever tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost křižovatky od ochranného pásma železniční přejezdu. Přechod pro chodce bude řízený světelnými signály. Stavba končí napojením na stávající silnici I/50 za křižovatkou.
Stavbu provedla Skanska. Náklady na stavby byly 170 milionů Kč. Realizace proběhla v období 2. červenec 2012 až 30. listopad 2014. Stavba byla uvedena do provozu 23. června 2014.

Stavba Silnice I/50 Stoupací pruhy, okresy Kroměříž a Uherské Hradiště měří 2 km. Jednalo se o výstavbu dvou stoupacích pruhů v úseku Zástřizly - Staré Hutě. Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a prováděl Strabag, Odštěpný závod Direkce 62. Náklady na stavbu byly 290 milionů Kč. Realizace proběhla v období duben až listopad 2002 a březen až 30. listopad 2003

Soubor staveb Přeložka silnice I/50 Zlechov - Uherský Brod je rozdělena do pěti staveb:

Stavba Uherské Hradiště - obchvat 1. etapa byla realizována v období 9. prosince 1998 až červen 2000. Předmětem stavby byly most přes Moravu a železniční most přes trasu. Přeložka silnice I/50 protíná řeku Moravu přemostěním o celkové délce 140 m, šířce 14,0 m a plavební výšce 5,5 m možno zvýšit až na 7 m. Most má tři pole o rozpětí 38 + 62 + 38 m. Konstrukce je tvořena nosníkem s proměnnou výškou průřezu z monolitického předpjatého betonu. Krajní opěry jsou založeny na pilotách, stejně jako pilíře, jejichž dřík je obložen lomovým kamenem. Umělé koryto řeky pod mostem je využitelnou vodní cestou na uvažovaném kanálu Morava - Odra - Labe. Most je navržen tak, že je ho možno v budoucnosti zvednout na plavební hladinu a výšku plavebního profilu, který bude v době výstavby kanálu platit. Koryto řeky bylo dlážděno lomovým kamenem v délce 30 m. Stavbu provedly DS-Holding, závod 77 - mosty a DSUH.

Stavba Uherské Hradiště - obchvat 2. etapa je projektována v kategorii R 11,5/100 a měří 6,851 km. V březnu 1986 Dopravoprojekt Brno zpracoval studii obchvatu navrženého ve třech variantách. Dvě varianty "malého obchvatu" a jedna "velkého". Malý Obchvat začínal na křižovatce ulic Brněnská a Tovární ve Starém Městě a končil na MÚK Kunovice. Na základě srovnání vlivů na životní prostředí provedené Dopravoprojektem Brno v prosinci 1992 byla vybraná varianta velkého obchvatu. "Malý obchvat" Staré Město - Kunovice byl nepřijatelný pro referát životního prostředí OkÚ Uherské Hradiště.
Dokumentace EIA byla zveřejněna 19. září 1994, dne 11. dubna 1995 se uskutečnilo veřejné projednání. 20. dubna 1995 vydal Okresní úřad Uherské Hradiště souhlasné stanovisko. V roce 1996 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 25. října 1996 bylo vydáno územní rozhodnutí. V listopadu 1998 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby.
Součástí stavby 3 MÚK, 2 mosty na trase, 3 nadjezdy, lávka, 8 polních cest a protihluková stěna (750 m).
Stavba začíná na MÚK Zlechov se stávající silnicí I/50H. Odtud pokračuje pravostraným obloukem k plánované MÚK Staré Město-jih s plánovanou dálnicí D55. Za křižovatkou následuje železniční most trati Přerov - Břeclav a MÚK se silnicí II/427 (deltovitá). V předstihu postavenám mostem přes Moravu pokračuje po náspu kolem Letu Kunovice. Následuje estakáda přes železniční trať a silnici I/55 (1011 m), za kterou je vybudována MÚK se silnicí I/55. Stavba končí za křižovatkou napojením na úsek Kunovice - Vésky. V úseku MÚK s II/427 - KÚ je stavba vedena v kdysi uvažované trase D1 na Starý Hrozenkov.
Náklady na výstavbu byly 1,202 miliardy Kč. Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo "Sdružení I/50 Uherské Hradiště, obchvat II. etapa" ve složení Skanska-DSUH, Skanska-DS, závod 77 Mosty a Strabag. Stavba byla zahájena v listopadu 2001 a uvedena do provozu 27. září 2004.

Stavba Kunovice - Vésky je projektována v kategorii R 11,5/100 a měří 2,903 km V roce 1986 Dopravoprojekt Brno zpracoval studii trasy. V září 1991 Dopravoprojekt zpracoval zadání stavby. Dokumentace EIA byla zveřejněna 22. února 1993, dne 13. října 1993 se uskutečnilo veřejné projednání. 22. listopadu 1993 vydal Okresní úřad Uherské Hradiště souhlasné stanovisko. Součástí stavby byla křižovatka, most, podchod a protihluková stěna.
Stavba začíná za MÚK Kunovice se silnicí I/55 a vede podél železniční tratě. V prostoru mezi obcemi Vésky a Míškovice stavba končí na křižovatce se silnicí III/05014.
Stavbu realizoval Strabag. Náklady na stavbu byly 240 milionů Kč. Stavba byla realizována v období březen 1999 až listopad 2000.

Stavba Vésky - Veletiny je projektována v kategorii R 11,5/80 a měří 4,395 km. V září 1991 Dopravoprojekt zpracoval zadání stavby. Dokumentace EIA byla zveřejněna 2. srpna 1994, dne 6. března 1995 se uskutečnilo veřejné projednání. 24. března 1995 vydal Okresní úřád Uherské Hradiště souhlasné stanovisko. V roce 2000 byla vydána změna územního rozhodnutí.
Součástí stavby je úrovňová křižovatka, 7 mostů, podchod a protihluková stěna (0,5 km).
Stavba začíná na křižovatce se silnicí III/05014 u Vésky. Pokračuje po severním břehu Olšavy, v Popovících je křižovatka s III/05016. Následně přechází Olšavu a trasa vede v blízkosti staré silnice. Stavba končí na začátku Veletin na křižovatce s III/05019, kde se napojuje na obchvat Veletin.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a realizovala Skanska-DS závod 78 Uherské Hradiště. Náklady na stavbu byly 264 milionů Kč. Část stavby Míkovice - Podolí - Popovice byla realizována jako 1. etapa stavby. Realizace probíhala v období 20. listopadu 2001 až prosinec 2004 s uvedením do provozu 16. prosince 2003.

Stavba Veletiny - Uherský Brod je postavena v kategorii R 11,5/100 a měří 6,5 km. Součástí stavby byly 2 mosty. Křižovatky jsou postaveny jako úrovňové. Stavba tvoří obchvat Veletin. V údolní nivě řeky Olšavy pokračuje ke křižovatce se silnicí II/495, kde stavba končí. Stavební náklady byly 191 milionů Kč. Stavba byla realizována v období let 1991 až 1994.

Stavba Uherský Brod – obchvat je postavena v kategorii S 11,5/80 a měří 1,924 km. Dle původní urbanistické studie bylo uvažováno se 2 variantami. V květnu 1990 zpracoval Stavoprojekt Zlín studii, na jejichž základě bylo upuštěno od varianty vedoucí jižně od části "Na Šalandě".
V listopadu 1990 Dopravoprojekt Brno zpracoval studii obchvatu, která byla podkladem pro zpracování dokumentace EIA zveřejněné 8. července 1993, dne 5. května 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 2. června 1994 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je výstavba 2 mostů, přeložka silnice II/495 (0,7 km), úprava 2 křižovatek, vybudování 26 propustků.
Stavba začíná za křižovatkou se silnicí II/495, kde se napojuje přeložku Veletiny – Uherský Brod a končí v křižovatce s Nivnickou ulicí (silnice II/490). Obchvat výrazně zlepšil průjezdnost silnice I/50 k hraničnímu přechodu se Slovenskem ve Starém Hrozenkově a odvedl automobilovou dopravu mimo Uherský Brod.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a provedl DS-Holding závod 76 Brno. Náklady na stavbu byly 262 milionů Kč. Výstavba proběhla v období 11. ledna 2000 až říjen 2001.

Stavba Bánov - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 4,425 km. Stavba odstranila nevyhovující průtah obcí Bánov. Byla to jedna z posledních obcí na trase, kde ještě nebyl vybudován obchvat.
V prosinci 2002 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. 5. prosince 2003 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován. V lednu 2005 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V prosinci 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí. V listopadu 2006 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V červnu 2008 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 3 úrovňové křižovatky, 2 mosty na trase, nadjezd, most na místní komunikaci, úpravy silnice III/4981 (326 m), 2 místní komunikace a 4 polní cesty. Napojení Bánova na silnici I/50 slouží 3 úrovňové křižovatky, křižovatka západ - styková v km 0,33 pro napojení Bánova - západ, křižovatka se III/4981 - průsečná v km 3,37 se silnicí na Suchou Loz a křižovatka východ - průsečná v km 4,24 pro připojení Banova - východ. Objem výkopů je 82 213 m3. Objem násypů je 21 955 m3.
Stavba začíná před místní částí Jakubovec. Následuje křižovatka Bánov-západ. Za křižovatkou je trasa vedena ve svahovém odřezu. Trasa pokračuje stoupáním jihozápadně kolem Bánova. Úrovňově kříží silnici III. třídy Bánov - Horní Suchá. Přeložka končí za bývalou ostrou zatáčkou, kde je dnes postavena křižovatka Bánov-východ, kde se napojuje na stávající silnici I/50.
Stavba projektoval VPÚ DECO a provedlo "Sdružení I/50 Bánov - obchvat" ve složení IMOS Brno a SDS Exmost. Náklady na realizaci byly 728 milionů Kč. Realizace proběhla v období říjen 2008 až duben 2011. Stavba byla slavnostně zahájena 30. září 2008 a slavnostně uvedena do provozu 26. listopadu 2010.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 8. července 2015