Silnice I/51

Hodonín - st. hranice ČR/Slovensko

Silnice I/51 až do roku 1998 vedla z Brna do Hodonína a odtud dále na Slovensko. V současné době je úsek Brno - Hodonín označen jako silnice II/380.
Na této velmikrátké silnici se připravuje stavba obchvatu Hodonína, čímž by měla veškerá aktivita výstavby této silnice po dokončení obchvatu přestat.

Celková délka: 3,217 km
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 3,400 km

V přípravě:

Stavba Hodonín - obchvat je projektována v kategorii S 9,5/80, resp. S 9,5/60 a měří 3,400 km. Stavba odstraní nevyhovující průjezd Hodonínem a zajistí napojení průmyslové zony. V únoru 2002 bylo na stavbu zveřejněno oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování. V lednu 2002 HBH Projekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v září 2004 její aktualizaci. V prosinci 2004 nabylo územní rozhodnutí právní moci.
V listopadu 2007 HBH Projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červneci 2008 projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 25. března 2009 bylo vydáno stavební povolení. a právní moci nabylo 29. července 2009. 25. května 2011 byla prodloužena platnost stavebního povolení. 27. února 2013 Městský soud v Praze zamítnutí odvolání zrušil a věc vrátil k novému projednání. 22. dubna 2013 bylo odvolání zamítnuto a stavební povolení nabylo právní moci. 24. června 2015 byla prodloužena platnost stavbního povolení, proti kterému bylo podáno odvolání. 8. prosince 2015 Ministerstvo dopravy rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo k novému projednání.
Součástí stavby je MÚK Hodonín-západ, 3 úrovňové křižovatky, 5 mostů, 2 mosty na větvích křižovatky, 1 most na III/05531, rekonstrukce I/55, přeložka silnic stávající I/51 (165 m) a III/05531 (420 m), 7 účelových (1745 m) a 1 místní (160) komunikace, lesní cesta (584 m), 2 chodníky (394 m),
1 opěrná (128 m) a 1 zárubní zeď (31 m).
Stavba začíná na MÚK Hodonín-západ se silnicí I/55, v budoucnu dálnice D 55 (prstencovitá). Křižovatka je umístěna jižneji od stávajícího křížení I/51 x I/55. Odtud pokračuje jihozápadním obchvatem okolo Hodonína, kříží železniční trať Přerov - Břeclav, Městské rameno a železniční trať Hodonín - Holič. Od km 2,840 je stavba navržena v kategorii S 9,5/60. Končí napojením na stávající most přes řeku Moravu. Stavba je vedena převážně po náspu. Náklady na realizaci stavby jsou plánovány na 972 milionů Kč.

Přehledná mapa
autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2016