Silnice I/53

Znojmo - Pohořelice

Silnice I/53 tvoří důležitou spojnici mezi mezinárodními silnicemi E59 (silnice I/38) a E461 (dálnice D52).
V roce 2003 byla zpracována technická studie trasy I/53 Znojmo - Pohořelice. V současné době jsou připravovány tři stavby na této silnici, jde dvě stavby řeší homogenizaci tahu a jedna obchvat Lechovic.
V roce 1998 byla změněna trasa I/54 z trasy Znojmo - Pohořelice - Kyjov do trasy Slavkov - Kyjov. Z úseku Znojmo - Pohořelice vznikla silnice I/53.

V souvislosti s výstavbou dálnice D52 byl postaven i 2,3 km dlouhý obchvat Pohořelic.

Celková délka: 38,303 km
V přípravě: 36,2 km
Ve stavbě: 0 km

V přípravě:

Stavba Znojmo - Lechovice km 4,100 - 11,292 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,192 km. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice, její rozšíření na kategorii S 11,5/80 a výškovou a směrovou úpravu. Autobusové zastavky budou přemístěny ze silnice I/53 do obcí.
V červenci 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování. V březnu 2009 PK Ossendorf zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v říjnu 2010 její změnu. 25. října 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu a 31. srpna 2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 4 mosty, přeložky silnic III/41317 a III/40384, polní cesta a připojení ČS.
Stavba začíná za MÚK Dyje se silnicí II/408. Odtud pokračuje v trase stávající silnice přes průsečnou křižovatku se silnicemi III/41317 a III/40834 u obce Bantice. V úseku čerpací stanice - Lechovice bude zřízen stoupací pruh ve směru na Znojmo. Stávající styková křižovatka se silnicí III/41313 bude zrušena a nahrazena podjezdem polní cesty. Stavba končí před obcí Lechovice, kde navazuje na plánovaný obchvat obce.
Náklady jsou odhadovány na 617 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2019 až červen 2021.

Stavba Lechovice - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 4,600 km. V prosinci 1991 Dopravoprojekt Brno zpracoval Studii obchvatu. V září 1997 KEP, projekční kancelář zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dokumentace EIA byla zveřejněna 25. března 1998. 28. prosince 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V únoru 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí a 22. prosince 2004 byla jeho platnost prodloužena.
V listopadu 2002 zpracoval Viapont dokumentaci pro stavební povolení a v únoru 2013 její aktualizaci. 25. října 2014 bylo vydáno stavební povolení. 21. září bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení. Součástí stavby jsou 4 úrovňové křižovatky, 3 mosty na trase, nadjezd, podchod, 2 napojení stávající silnice I/53 (207 + 319 m), úprava povrchu stávající I/53 (2633 m), úprava silnice II/414 (170 m), úprava místní komunikace (295 m), 4 polní cesty (1519 m) a 2 zpevnění přístupových cest (359 m).
Stavba začíná před Lechovicemi, následně se odklání a pokračuje jižně. Se silnicí II/414 je navržena úrovňová křižovatka. Následují mosty přes Jevišovku a její staré koryto. Za zámečkem kříží stávající silnici I/53 a pokračuje v pravostranným oblouku před odbočkou na Čejkovice se trasa napojuje na stávající silnici I/53. Stavba končí za odbočkou.
Stavbu provádí "Společnost - I/53 Lechovice - obchvat" ve složení IMOS Brno a TheBa Asfalt. Náklady na stavbu jsou plánovány na 649 milionů Kč. Pro rok 2017 je na stavbu vyčleněno 179 milionů Kč, z toho je 150 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období březen 2017 až únor 2020.

Úsek Lechovice - Pohořelice

km 16,004 - 36,100

Úsek je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 20,096 km. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice, její rozšíření na kategorii S 11,5/80 a výškové a směrové úpravě. Dále také budou upraveny všechny stávající křižovatky, autobusové zastávky a objízdné trasy. V červenci 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování.
Proběhlo několik jednání mezi ŘSD, Správa Brno a Jihomoravským kraje ohledně kategorizace silnice, jestli stavět čtyřpruh anebo třípruh. S ohledem na současné a výhledové intenzity dopravy, a tím i reálná možnost výstavby.

Stavba Lechovice - Miroslav km 15,479 - 23,100 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,621 km. V květnu 2009 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové Oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V červenci 2014 zpracoval Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, most na trase, nadjezd, přeložky silnic II/397 (400 m), III/0541 (241 m), III/3974 (892 m) a III/41311 (49 m), 1 místní (179 m) a 1 účelovákomunikace (148 m), 2 polní cesty (173 m) a 1 protihluková (221 m) a 2 ochranné stěny (160 m).
Stavba začíná před odbočkou na Čejkovice, kde navazuje na plánovaný obchvat Lechovic. Následují MÚK Olešovice se silnicí III/3974 (kosodelná) a MÚK Mackovice se silnicí II/397 (kosodelná). Stavba končí za úrovňovou křižovatkou Kašanec se silnicí III/0541. Stavba je celá vedena ve stopě stávající silnice.
Náklady jsou odhadovány na 716 milionů Kč.

Stavba Miroslav - Branišovce km 23,100 - 28,300 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 5,200 km. V červnu 2009 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové Oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V červnu 2014 zpracoval PK Ossendorf dokumentaci pro územní rozhodnutí. Kvůli negativnímu stanovisku SŽDC k železničnímu mostu bylo nutné najít novou variantu přemostění. Na základě technické pomoci byla na jednání 1. prosince 2014 odsouhlasena SŽDC výsledná varianta, na kterou v červnu 2015 PK Ossendorf zpracoval změnu dokumentace pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Miroslav a Suchohrdly), 4 mosty na trase, 2 nadjezdy, železniční most a přeložky silnic II/400 a III/4138, 1 místní komunikace a polní cesta. Mosty jsou stavěny s rezervou pro uspořádání 2+1 pruhy.
Stavba začíná za úrovňovou křižovatkou Kašanec. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice, následně před MÚK Miroslav se silnicí II/400 odklání od ní a pokračuje jižně podél ní. Za železničním mostem následuje MÚK Suchohrdly (rozštěpná), za kterou se trasa napojuje na stávající silnici a pokračuje v její stopě. Stavba končí za hranicí okresů severně od Trnového pole.
Náklady jsou odhadovány na 859 milionů Kč.

Stavba Branišovce - Pohořelice 28,300 - 36,100 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,800 km. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové Oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V 2014 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Trnové Pole, 4 mosty na trase, 2 nadjezdy a přeložky silnic II/396, II/415, III/0541 a III/3974, místní komunikace a 2 polní cesty. Mosty jsou stavěny s rezervou pro uspořádání 2+1 pruhy.
Stavba začíná před za hranicí okresů severně od Trnového pole. Následuje MÚK Trnové Pole se silnicí II/415 (rozštěpná). Branišovce jsou napojeny stykovou křižovatkou Branišovce se silnicí II/396, za kterou následuje další styková křižovatka Vlasatice se silnicí II/396. Připojení silnice III/39610 bude zrušeno a tato silnice vyřazena do místních komunikací. Stavba končí za úrovňovou křižovatkou Pohořelice-západ se silnicí II/416, která bude doplněna o odbočovací a připojovací pruhy, kde navazuje na výhledovou MÚK Pohořelice-západ se západním obchvatem Pohořelic II/395. Stavba je celá vedena ve stopě stávající silnice I/53.
Náklady jsou odhadovány na 1,122 miliardy Kč. Realizace je plánována v období září 2019 až prosinec 2021.

V provozu:

Stavba Pohořelice – obchvat, silnice R52, I/54, IV. stavba je projektována kategorii S 11,5/80 a měří 2,650 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 2 mosty na trase, nadjezd, most na polní cestě a 2 polní cesty.
Stavba začíná před stykovou křižovatkou se silnicí II/416. Odtud pokračuje jižním obchvatem Pohořelic. Se silnicí II/395 je vybudována jednovětvová MÚK. Trasa kříží mostem silnici II/395 a železniční trať. Stavba pokračuje po náspu k MÚK Pohořelice-jih s dálnicí D52, kde končí.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a provedlo "Sdružení ADI" ve složení Alpine Bau GmbH Salzburg, DOSTA Dopravní stavby Brno a Alpine IPS Ostava. Realizace byla plánována v období říjen 1993 až červen 1996.


autor © Lenny 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 1. ledna 2017