Silnice I/53

Znojmo - Pohořelice

Silnice I/53 tvoří důležitou spojnici mezi mezinárodními silnicemi E59 (silnice I/38) a E461 (dálnice D52).
V roce 2003 byla zpracována technická studie trasy I/53 Znojmo - Pohořelice. V současné době je připravováno pět staveb na této silnici, jde čtyří stavby řeší homogenizaci tahu a jedna obchvat Lechovic.
V roce 1998 byla změněna trasa I/54 z trasy Znojmo - Pohořelice - Kyjov do trasy Slavkov - Kyjov. Z úseku Znojmo - Pohořelice vznikla silnice I/53.

V souvislosti s výstavbou dálnice D52 byl postaven i 2,3 km dlouhý obchvat Pohořelic.

Celková délka: 38,303 km
V přípravě: 27,813 km
Ve stavbě: 4,600 km

Ve stavbě:

Stavba Lechovice - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 4,600 km. V prosinci 1991 Dopravoprojekt Brno zpracoval Studii obchvatu. V září 1997 KEP, projekční kancelář zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dokumentace EIA byla zveřejněna 25. března 1998. 28. prosince 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V únoru 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí a 22. prosince 2004 byla jeho platnost prodloužena.
V listopadu 2002 zpracoval Viapont dokumentaci pro stavební povolení a v únoru 2013 její aktualizaci.
V červenci 2007 byla zahájena stavba objektů C 001 Příprava území a C 501 přeložka VTL plynovodu. Stavbu prováděl Colas CZ, závod jih. Vzhledem k složitýmu majetkoprávnímu vypořádání, které bylo dokončeno v listopadu 2011, nebylo možné žádat o stavební povolení na ostatní objekty. Následně byla smlouva vypovězena k 1. lednu 2014 a zahájeno nové výběrové řízení.
25. října 2014 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 4 úrovňové křižovatky, 3 mosty na trase, nadjezd, podchod, 2 napojení stávající silnice I/53 (207 + 319 m), úprava povrchu stávající I/53 (2633 m), úprava silnice II/414 (170 m), úprava místní komunikace (295 m), 4 polní cesty (1519 m) a 2 zpevnění přístupových cest (359 m).
Stavba začíná před Lechovicemi, následně se odklání a pokračuje jižně. Se silnicí II/414 je navržena úrovňová křižovatka. Následují mosty přes Jevišovku a její staré koryto. Za zámečkem kříží stávající silnici I/53 a pokračuje v pravostranným oblouku před odbočkou na Čejkovice se trasa napojuje na stávající silnici I/53. Stavba končí za odbočkou.
Stavbu provádí "Společnost - I/53 Lechovice - obchvat" ve složení IMOS Brno a TheBa Asfalt. Náklady na stavbu jsou plánovány na 424 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 87 milionů Kč, z toho je 72 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 10. prosince 2016 až prosinec 2019. Stavba byla slavnostně zahájena 20. března 2017.

V přípravě:

Stavba Znojmo - Lechovice km 4,100 - 11,292 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,747 km. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice, její rozšíření na kategorii S 11,5/80 a výškovou a směrovou úpravu. Autobusové zastavky budou přemístěny ze silnice I/53 do obcí.
V červenci 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování. V březnu 2009 PK Ossendorf zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v říjnu 2010 její změnu. 25. října 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu a 31. srpna 2016 bylo vydáno rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 4 mosty na trase, přeložky silnic III/41317 (264 m) a III/40384 (268 m), polní cesta (210 m) a připojení ČS.
Stavba začíná za MÚK Dyje se silnicí II/408. Odtud pokračuje v trase stávající silnice přes průsečnou křižovatku se silnicemi III/41317 a III/40834 u obce Bantice. V úseku čerpací stanice - Lechovice bude zřízen stoupací pruh ve směru na Znojmo. Stávající styková křižovatka se silnicí III/41313 bude zrušena a nahrazena podjezdem polní cesty. Stavba končí před obcí Lechovice, kde navazuje na plánovaný obchvat obce.
Náklady jsou odhadovány na 620 milionů Kč. Realizace je plánována v období srpen 2020 až květen 2023.

Úsek Lechovice - Pohořelice, km 16,004 - 36,100

Úsek je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 20,096 km. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice, její rozšíření na kategorii S 11,5/80 a výškové a směrové úpravě. Dále také budou upraveny všechny stávající křižovatky, autobusové zastávky a objízdné trasy. V červenci 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování.
Proběhlo několik jednání mezi ŘSD, Správa Brno a Jihomoravským kraje ohledně kategorizace silnice, jestli stavět čtyřpruh anebo třípruh. S ohledem na současné a výhledové intenzity dopravy, a tím i reálná možnost výstavby bylo zvoleno řešení přestavby na dvoupruhovou kategorii S 11,5/80.

Stavba Lechovice - Miroslav km 15,479 - 23,100 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,621 km. V květnu 2009 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové Oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V červenci 2014 zpracoval Dopravoprojekt Brno dokumentaci pro územní rozhodnutí.
V červnu 2015 zpracoval Dopravoprojekt Brno aktualizaci záměru projektu.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Oleksovice a Mackovice), 4 okružní křižovatky, most na trase, nadjezd, přeložky silnic II/397 (400 m), III/0541 (241 m), III/3974 (892 m) a III/41311 (49 m), 1 místní (179 m) a 1 účelová komunikace (148 m), 2 polní cesty (173 m), 1 protihluková (221 m) a 2 ochranné stěny (160 m).
Stavba začíná před odbočkou silnice III/3974 na Čejkovice, která bude uslepena. V místě křižovatky se silnicí III/41311 je navržena MÚK Oleksovice s přeložkami silnic III/3974 a III/41311 (kosodelná). V následujícím úseku bude trasa výškově vyrovnána. Se silnicí II/397 je navržena MÚK Mackovice (kosodelná). Dále je stavba vedena ve stopě stávající silnice I/53, která bude výškově upravena a její vozovka rozšířena. Stavba končí za úrovňovou křižovatkou Kašanec s přeložkou silnice III/0541. Stavba je celá vedena ve stopě stávající silnice.
Náklady jsou odhadovány na 856 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2020 až duben 2023.

Stavba Miroslav - Branišovice km 23,100 - 28,300 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 5,200 km. V červnu 2009 PK Ossendorf zpracoval technickou studii. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové Oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V červnu 2014 zpracoval PK Ossendorf dokumentaci pro územní rozhodnutí. Kvůli negativnímu stanovisku SŽDC k železničnímu mostu bylo nutné najít novou variantu přemostění. Na základě technické pomoci byla na jednání 1. prosince 2014 odsouhlasena SŽDC výsledná varianta, na kterou v červnu 2015 PK Ossendorf zpracoval změnu dokumentace pro územní rozhodnutí.
V červnu 2015 zpracoval PK Ossendorf aktualizaci záměru projektu.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Miroslav a Suchohrdly), okružní křižovatka, 3 mosty na trase, 2 nadjezdy, 2 mosty na větvích křižovatek, železniční most, podchod pod železniční tratí, úprava silnic stávající I/53 (267 m) a III/0542, přeložky silnic II/400 (135 m), III/4136 a III/4151 (205 m), 2 provizorní napojení (243 + 77 m), přeložka železniční trati (335 m), 1 účelová komunikace (195 m), chodník, 2 polní cesty (460 m) a demolice 3 mostů.

Stavba začíná za úrovňovou křižovatkou Kašanec. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice, následně před MÚK Miroslav se silnicemi II/400 a III/4151 (kombinace osmičkovité a kosodelné) odklání od ní a pokračuje jižně podél ní. Za novým železničním mostem následuje MÚK Suchohrdly se silnicí stávající silnicí I/53 (rozštěpná). Původní silnice I/53 bude využita pro obsluhu přilehlého území, přestupního uzlu Miroslav a čerpací stanice. Následně se trasa napojuje na stávající silnici a pokračuje v její stopě. Stavba končí za hranicí okresů severně od Trnového pole. Trasa bude výškově upravena.
Náklady jsou odhadovány na 865 milionů Kč. Realizace je plánována v období květen 2021 až listopad 2023.

Stavba Branišovice - Pohořelice 28,300 - 36,100 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 7,800 km. S ohledem na to, že nově byly navrhnuty všechny křižovatky jako mimoúrovňové, bylo zpracováno nové oznámení EIA zveřejněné v říjnu 2009.
V červenci 2014 Dopravoprojekt Brno zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
V červnu 2015 zpracoval Dopravoprojekt Brno aktualizaci záměru projektu.
Součástí stavby je MÚK Trnové Pole, 4 mosty na trase, 2 nadjezdy a přeložky silnic 2x II/396 (73 + 159 m), II/416 (120 m) a III/39610 (181 m), 4 polní cesty (5806 m), chodníky, 1 protihluková (225 m) a 3 ochranné stěny (217 m) a demolice 4 mostů.

Stavba začíná za hranicí katastrů severně od Trnového pole. Následuje MÚK Trnové Pole se silnicí II/415 (rozštěpná). Branišovice jsou napojeny stykovou křižovatkou Branišovce se silnicí II/396, za kterou následuje další průsečná křižovatka Vlasatice se silnicemi II/396 a III/39610. Stavba končí za úrovňovou křižovatkou Pohořelice-západ se silnicí II/416, která bude doplněna o odbočovací a připojovací pruhy. Stavba je celá vedena ve stopě stávající silnice I/53, bude změněno výškové vedení a provedeno rozšíření vozovky.
Náklady jsou odhadovány na 1,111 miliardy Kč. Realizace je plánována v období duben 2020 až duben 2023.

V provozu:

Stavba I/53 Dobšice-průtah je projektována v kategorii a měří 2,564 84 - 0,416 = 2,117 km. V roce 2014 PK Ossendorf zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby. V červenci 2015 zpracoval PK Ossendorf aktualizaci záměru projektu. 6. ledna 2015 bylo vydáno stavební povolení, jeho platnost byla 9. března 2017 prodloužena.
Součástí stavby jsou 2 mosty na trase, úprava napojení místních komunikací a demolice mostu.
Stavba začíná na křižovatce se silnicí II/413 (ulice Brněnská a Družstevní). Odtud pokračuje po jižním okraji Znojma, prochází přes Dobšice a končí napojením na I/53 u rozštěpné křižovatky Dobšice.
Stavbu provedly SaM silnice a mosty. Náklady na stavbu byly 42 milionů Kč. Výstavba proběhla v období červenec 2017 až březen 2019 s uvedením do provozu v listopadu 2018.

Stavba Okružní křižovatka I/53 - II/408 Dobšice je projektována v kategorii S 9,5/80. 9. července 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí. V srpnu 2014 zpracoval Linio Plan dokumentaci pro stavební povolení. 8. dubna 2015 bylo vydáno stavební povolení. V září 2015 zpracoval Linio Plan projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky v km 3,954 se silnicí II/408 na okružní křižovatku. Součástí stavby je okružní křižovatka, úprava silnice II/408.
Stavbu provedl OHL ŽS nákladem 11 milionů Kč během 2 měsíců v roce 2016.

Stavba Pohořelice – obchvat, silnice R52, I/54, IV. stavba je projektována kategorii S 11,5/80 a měří 2,650 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 2 mosty na trase, nadjezd, most na polní cestě a 2 polní cesty.
Stavba začíná před stykovou křižovatkou se silnicí II/416. Odtud pokračuje jižním obchvatem Pohořelic. Se silnicí II/395 je vybudována jednovětvová MÚK. Trasa kříží mostem silnici II/395 a železniční trať. Stavba pokračuje po náspu k MÚK Pohořelice-jih s dálnicí D52, kde končí.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Brno a provedlo "Sdružení ADI" ve složení Alpine Bau GmbH Salzburg, DOSTA Dopravní stavby Brno a Alpine IPS Ostava. Realizace byla plánována v období říjen 1993 až červen 1996.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019