Silnice I/58

Rožnov p. Radhoštěm - Příbor - Ostrava - st. hranice ČR/Polsko

Územním plánu velkého územního celku Beskydy byla navrhnuta přeložka silnice I/58 v úseku Příbor - Petřvald. A v územním plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná bylo rozhodnuto studijně prověřit varianty pro přeložku silnice na jižním okraji Ostravy (obchvat Krmelína, případně i Staré Vsi).
Přeložka začíná na MÚK se dálnicí D48 Příbor - západ, kde naváže na plánovaný JZ obchvat Příboru. Odtud silnice vede jako západní obchvat Skotnic ke křižovatce se stávající silnicí I/58 a II/464. Následuje východní obchvat Mošnova. Kolem Petřvaldu vede přeložka ve stopě stávající silnice. Následně se přeložka za Starou Vsi odklání od současné silnice I/58 a pokračuje jako severní obchvat Krmelína. Na stávající silnici by se obchvat napojoval na MÚK severně od Krmelína, odkud by pokračovala plánovaná přeložka silnice II/478 k MÚK Důl Paskov.

V provozu je 8 km úsek v Ostravě. Úsek začíná před MÚK s ulicí Rudná. Přes MÚK s ulicí Výškovická pokračuje přes Zábřeh. Úrovňově kříží ulici 28. října a pokračuje kolem Mariánských Hor přes MÚK s ulicí Švermova k MÚK Novinářská, za kterou úsek končí zúžením a pokračuje jako dvoupruh.

Délka silnice: 47,075 km
V provozu jako čtyřpruh: 2,5 km
Ve stavbě: 2,967 km
V přípravě: 3,333 km

Ve stavbě:

Stavba Příbor - Skotnice je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 2,967 km. Byl zpracován Investiční záměr, bylo zveřejněné Oznámení EIA. V červnu 2007 SHB zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. dubnu 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V srpnu 2009 SHB zpracoval dokumentaci pro stavební povolení s náležitostmi vybraných dokumentů zadávací dokumentaci stavby. 5. prosince 2014 bylo vydáno stavební povolení.
V září 2016 zpracoval SHB projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je část MÚK Příbor-západ, 4 mosty na trase, hloubený tunel (150 m), provizorní napojení (282 m), úprava 2 místních komunikací (323 m), 3 polní cesty (734 m), zárubní zeď (220 m) a 3 protihlukové stěny (1100 m).
Stavba začíná na MÚK Příbor-západ se silnicí R48, kde navazuje na realizovaný JZ obchvat Příboru. Odtud silnice vede jako západní obchvat Skotnic. Přes Prchalov je navržen hloubený tunel (150 m) za účelem minimalizace vlivů silnice na okolní zástavbu. Tunel je navržen v kategorii T 9,5/80 a bude mít CB vozovku. Stavba kříží mostem silnici II/464 a končí provizorním napojením na stávající silnici I/58 jižně od Mošnova.
Stavbu provádí EUROVIA CS. Celkové náklady na stavbu jsou plánovány na 598 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 142 miliony Kč, z toho je 119 milionů Kč z OPD II. Realizace je plánována v období 16. června 2017 až srpen 2020. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 27. července 2017.

V přípravě:

Stavba Frenštát p. Radhoštěm - Vlčovice je projektována v kategorii S 9,5/80 a měří 6,366 km. V listopadu 1992 zpracoval S-projekt Zlín studii "Silnice I/58 v úseku Příbor - Vlčovice - Frenštát pdo Radhoštěm". V květnu 1994 zpracoval S-Projekt studii "Silnice I/58 v úseku Lubina - Vlčovice". V listopadu 2010 zpracoval SHB studii proveditelnosti a účelnosti. V roce 2018 zpracoval záměr projektu.
Součástí stavby jsou 4 mosty na trase, přeložka silnice III/4864 a místní komunikace (746 m).
Stavba začíná za ČS PHM na severu Frenštátu. Odtud trasa pokračuje ve stopě stávající silnice I/58, která bude upravena. Levostranný oblouk bude napřímen. Až do km 1,7 stavba pokračuje ve stopě stávající silnice I/58, která bude výškově, šířkově a částečně i směrově upravena. Východně od Lichnova pokračuje pravostranným obloukem, kříží stávající silnici I/58 a vede vpravo podél ni. V km 2,7 je navržen most přes Lubinu. V km 3,1 je navržena průsečná křižovatka s přeložkou silnice III/4864 u obce Tichá. Mezi Tichou a Vlčovicemi je navržen v km 3,6 most přes biokoridor. Následuje levostranný oblouk s estakádou (420 m) přes řeku Lubinu a stávající silnici I/58, kterou trasa prochází severně od kostela. Trasa dále pokračuje po západním okraji Vlčovic a západně od stávající silnice I/58. Stavba končí před průsečnou křižovatkou s místní komunikací, kde navazuje na stavbu Příbor-obchvat.

Stavba Mošnov - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 3,333 km. Byl zpracován investiční záměr. 1. listopadu 2007 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování.
V červnu 2009 "Sdružení Mošnov - obchvat" ve složení SHB, HBH Projekt a SHP zpracovalo dokumentaci pro územní rozhodnutí. 7. října 2009 bylo zahájeno územní řízení, ústní projednání se uskutečnilo 26. listopadu 2009. 28. prosince 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale bylo proti němu podáno odvolání. 27. května 2010 Krajský úřad vydané územní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
13. září 2010 byla zveřejněna výzva o pokračování územního řízení. ústní projednání se uskutečnilo 19. září 2010. 25. února 2011 bylo vydáno nové územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání. Následně byla 10. října 2011 zamítnuta. Nyní pozbylo platnosti.
V březnu 2015 byly zpracovány technická studie úsporných opatření a aktualizace záměru projektu.
V listopadu 2016 zpracovalo "Sdružení RS PP - Morava", konkrétně Stráský, Hustý a partneři přepracování dokumentace pro územní rozhodnutí, ve které byly nahrazeny 2 MÚK okružními křižovatkami, vypuštěny 3 nadjezdy, 2 místní komunikace a 3 chodníky.
27. dubna 2017 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
Součástí stavby jsou 3 okružní křižovatky, most na trase, přeložky silnic III/4809 (757 m), III/48016 (199 m), III/48018 (276 m) a stávající I/58 (369 m), 2 místní komunikace (363 m) a 3 chodníky (190+x m).
Jedná se o západní obchvat Mošnova. Stavba navazuje na předchozí stavbu za křížením silnice I/464. Následuje okružní křižovatka Mošnov-jih se silnicí III/4809 Mošnov - Sedlnice (budoucí II/464). Silnice pokračuje kolem prostoru budoucí průmyslové zony a letiště, zde je navržena okružní křižovatka Mošnov-střed s přeložkou silnice III/48018. Před okružní křižovatka Mošnov-sever se silnicí III/48016 se trasa napojuje do stopy stávající silnice, která bude rozšířena. Stavba končí cca uprostřed mezi okružní křižovatkou a mostem přes Lubinu.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 574 milionů Kč. Realizace je plánována v období duben 2022 až duben 2025.

Stavba Krmelín - obchvat byla projektována v kategorii S 22,5/100. Proces posuzování EIA byl pozastaven z důvodu nemožnosti najít vhodnou trasu respektující současné zákony. Stavba začíná za Starou Vsi, kde se trasa odklání od stávající silnice I/58 a pokračuje jako severní obchvat Krmelína. Na stávající silnici se obchvat napojuje na mimoúrovňové křižovatce severně od Krmelína, odkud by pokračovala plánovaná přeložka silnice II/478 k MÚK Důl Paskov.

Stavba Ostrava - Krmelín byla plánována v kategorii MS 16,5. Proces posuzování EIA byl pozastaven z důvodu nemožnosti najít vhodnou trasu respektující současné zákony. Stavba začíná na MÚK s plánovaným obchvatem Krmelína a plánovanou přeložkou silnice II/478. Stavba pokračuje ve stopě stávající silnice až za MÚK s ulicí Horní, kde se napojuje na stávající nedělený čtyřpruh. Realizace byla plánována do roku 2015.

V provozu:

Stavba Příbor - obchvat je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 5,336 km. Stavbu tvoří dva na sebe nenavazující úseky, a to úsek Příbor (3,718 km) a úsek Lubina (1,618 km). V říjnu 1992 Dopravoprojekt Ostrava zpracoval studii, která byla zpracována ve 2 variantách. Varianta A počítala s železničním mostem s náklady 112 milionů Kčs. Varianta B vedla nad železniční tratí, s ohledem na velký objem zemních prácí a situování MÚK Příbor-západ dále od města nebyla dále řešena.
V červenci 2001 SHB zpracoval dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. června 2001, dne 19. února 2002 se uskutečnilo veřejné projednání. 24. července 2002 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
Územní rozhodnutí bylo vydáno již v lednu 2003, ale na základě chyby stavebního úřadu při jeho doručování bylo zrušeno. V září 2005 SHB Brno zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V květnu 2006 nabylo právní moci nové územní rozhodnutí.
23. července 2008 bylo vydáno stavební povolení na první část stavby. Další stavební povolení na dílčí části byla vydána v následujícím období. 9. září 2008 bylo zahájeno stavební řízení na část "Silnice I/48, MÚK větve H a I a další části" a 26. listopadu 2008 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
30. dubna 2010 bylo vydáno stavební povolení na osmou část stavby, km 1,095-1,135 a 1,735-1,800 a pro úsek v Lubině km 0,750-1,450.
Součástí stavby je MÚK Příbor-západ, okružní křižovatka, 4 mosty na trase, najdezd, železniční most, most na polní cestě, propustek, dálnice D 48 (kategorie R 25,5/120 v délce 1,831 km, z toho je je čistá délka rozšíření 1,451 km), úprava silnic I/58 (554 m) a III/04812 (250 m), spojovací větev I/58 (87 m), úprava povrchu místní komunikace, 4 obslužné komunikace (1876 m), 2 chodníky (216 + x m) a autobusová zastávka.
Součástí úseku Lubina byla úprava původní silnice I/58 (155 m), oprava silnice I/58, obslužná komunikace (499 m), autobusová zastávka, chodník a opěrná zeď (38 m).
Stavba začíná za části Vlčovice, Zábřežky. Odtud pokračuje levostranným obloukem, kterým stavba nahradila směrově nepříznivý úsek. Následuje průsečná křižovatka s obslužnou komunikací do Tatry. Stavba vede průtahem Lubinou, kde byla trasa šířkově upravena. Tento úsek končí za okružní křižovatkou (není součást stavby) se silnicí II/480. Následuje oprava povrchu silnice I/58 až po obchvat Příbora, tento úsek byl v minulosti přestavěn v kategorii S 11,5/80.
Obchvat Příboru začíná před stykovou křižovatkou se silnicí II/461. Trasa podchází železniční trať, kříží Kopřivničku. Následuje průchod přes bývalou skládku. Je zde navržena průsečná křižovatka se silnicí III/48012. Trasa pokračuje západním obchvatem Příboru k MÚK Příbor-západ s dálnicí D 48. Zde bude navazovat stavba I/58 Příbor - Skotnice. Původní křižovatka Příbor-západ se silnicí III/04823 a úsek silnice I/48 byly přestavěny. Úprava začíná před MÚK Příbor-západ a končí před MÚK Příbor-sever.
Stavbu projektoval SHB a provedlo "Sdružení Příbor obchvat" ve složení Colas CZ, Alpine a Edikt. Náklady na stavbu byly 1,541 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 16. dubna 2009 až leden 2012. 24. listopadu 2011 byla stavba uvedena do provozu.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019