Silnice I/9

Praha – Mělník – Česká Lípa – Rumburk - státní hranice ČR/SRN

Silnice začíná na MÚK Zdiby s dálnicí D8 a odtud vede kolem Neratovic a dále do Mělníka, přes CHKO Kokořínsko do České Lípy, Nového Boru a dále na Rumburk a státní hranici.
Na silnici jsou plánovány výstavby obchvatu Líbeznice, Byškovic, nový most "Na Štěpáně" a navazující přeložkou mimo zástavbu Kelských Vinic. Dále obchvaty Mělníka, Libišan a Dubé.
V úseku Zahrádky - Nový Bor je plánovaná přeložka silnice do nové trasy. Povede kolem České Lípy jako západní obchvat přes Sosnovou, Dubici, Dolní Libchavu do Nového Boru, kde se napojí na křižovatce s I/13 na obchvat Nového Boru. Byl dokončen obchvat Rumburku

Silnice I/9 je plánovaná ve čtyřpruhovém uspřádání v úseku Praha – Mělník. V první fázi by mět být zkapacitněn úsek Praha - Býškovice (po MÚK Býškovice-střed) v kategorii S 24,5/100. Výhledově se uvažuje o zkapacitnění následujícího úseku Býškovice - Mělník v kategorii S 24,5/100 s tím, že od MÚK Mělníka-jih by silnice byla vedena ve směrově neděleném čtyřpruhovém uspořádání v kategorii S 16,5. V roce 1991 VPÚ zpracoval studii čtyřpruhové přeložky "Silnice I/9 Praha - Mělník - Křižovatka Mělník-jih" u Kelské Vinice.
Dále v úseku Jestřebí - Sosnová v kategorii S 24,5/80 a v peážním úseku se silnicí I/13 Nový Bor - Svor.

Délka silnice: 108,862 km
z toho délka čtyřpruhové vozovky:
Celková délka: 20 km
V provozu: 0,3 km
2,534 km (1/2 profil)
Ve stavbě: 0 km
V přípravě: 20 km

Ve stavbě

Stavba Dubá - obchvat je projektována v kategorii S 9,5/70 a měří 2,922 km. V prosinci 2003 Valbek zpracoval technickou studii. 11. března 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 1. června 2006 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR. V únoru 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 21. listopadu 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí. V listopadu 2008 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 10. listopadu 2008 byla vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby se soutěžní lhůtou do 8. prosince 2008.
10. června 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 1,9-2,3 a 2,4-KÚ a 2 mosty. 12. července 2011 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
19. února 2014 bylo vydáno stavební povolení na část km 0,0 - 0,95, most a další objekty. 6. dubna 2016 bylo vydáno stavební povolení na část km 0,95 - 1,9 a další objekty.
Součástí stavby je MÚK, 2 úrovňové křižovatky, 3 mosty na trase, přeložky silnic II/260 (523 m) a II/270 (382 m), účelová komunikace (80 m), polní cesta (65 m), 2 přístupy na pozemek (925 m).
Stavba začíná před odbočkou na Horní Dubovou Horu. Odtud trasa pokračuje přímo západně kolem Dobé. Se silnicí II/260 je navržena MÚK Dubá (jednovětvová). Kříží silnici III. třídy. Následuje křižovatka se silnicí II/270, za kterou stavba končí napojením na stávající silnici I/9.
Stavbu realizuje "Sdružení I/9 obchvat Dubá - Viamont DSP, Strabag, Integra Liberec". Náklady na stavbu jsou plánovány na 611 milionů Kč. Pro rok 2017 je na stavbu vyčleněno 45 milionů Kč. Realizace byla plánována v období 1. srpna 2014 až 30. červen 2017. Stavba byla zprovozněna 30. června 2017.

V přípravě:

Stavba MÚK Zdiby - Líbeznice, rozšíření je projektována v kategorii 2+1 a měří 2,129 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001, dne 28. listopadu 2002 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. února 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V dubnu 2014 APIS zpracoval technickou studii a návrh technického řešení úpravy silnice I/9 v úseku MÚK Zdiby - Libeznice a pro uspořádání 2+1, ve které byly navrženy 3 varianty průběhu nivelety:
Varianta A vychází z výhledového stavu (S 24,5/100), křížení se silnicí III/0083 je mimoúrovňové, větší rozsah záborů, zemních prací a stavebních nákladů. Měří 2,173 km, součástí varianty jsou 2 mosty, přeložka silnice III/0083 (420 m) a místní komunikace (625 m).
Varianta B průběh nivelty vychází ze současného vedení silnice I/9, křížení se silnicí III/0083 je pomocí odsazené úrovňové křižovatky. Měří 2,144 km, součástí varianty je 2 most, přeložka silnice III/0083 (420 m) a místní komunikace (625 m).
Varianta C jedná se o kompromisní průběh nivelety, ve které je umožněno jak úrovňové, tak i mimoúrovňové křížení se silnicí III/0083. Měří 2,144 km, součástí varianty je 2 most, přeložka silnice III/0083 (420 m) a místní komunikace (625 m).
Dále byly porovnány 4 šířkové uspořádání 2+1: Varianta 1 je navržena o volné šířce 12,5 m, vhodná pouze pro krátkodobé provizorium.
Varianta 2 je navržena o volné šířce 13,5 m, s vypuštěním oddělovacího pruhu a se zachováním zpevněné krajnice š=1,5 m Varianta 3 je navržena o volné šířce 13,5 m s oddělovacím pruhem š=1,0 a se zachováním zpevněné krajnice š=0,5 m Varianta 4 je projektována v kategorii S 15,25/80 (2+1) s oddělením jízdních pruhů betonovým svodidlem.

Stavba začíná za MÚK Zdiby s dálnicí D8 a končí před MÚK Líbeznice-jih se silnicí II/244.

Stavba Líbeznice - Býškovice, rozšíření je projektována v kategorii S 24,5/100. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/9 od obchvatu Líbeznice po MÚK Byškovice-střed s plánovanou přeložkou silnice II/101 o pravou polovinu vozovky.

Stavba Byškovice - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie S 24,5/100 a měří 2,800 km. V 1. etapě bude postavena pravá polovina vozovky. Stavba začíná na hranici okresu v místě MÚK Býškovice-jih s výhledovou přeložkou silnice II/101. Stavba pokračuje západně kolem Býškovic. Následuje další MÚK Býškovice-západ s výhledovou přeložkou silnice II/101 Úžice - Neratovice. Poté se trasa vrací zpět, kříží železniční trať Kralupy - Neratovice. Stavba končí za křižovatkou se stávající silnicí I/9.

Stavba Libiš - Kly je projektována v polovičním profilu kategorie S 24,5/100. V 1. etapě bude postavena pravá polovina vozovky. Stavba začíná před křižovatkou se stávající silnicí II/101 do Libiše. Trasa se odklání od stávající silnice a vede přes MÚK Na Štěpáně se stávající silnicí II/101 zapadně od stávající silnice I/9. Následuje nový most přes Labe, za kterým stavba končí.

Stavba Kly - Mělník je projektována v polovičním profilu kategorie S 24,5/100. V 1. etapě bude postavena pravá polovina vozovky. Stavba začíná za mostem přes Labe. Severně míjí Větrušice, trasa pokračuje v levostranném oblouku. Trasa pokračuje západně od Kelských Vinic a končí na MÚK Mělník-jih se stávající silnicí I/9 pobíž Turbovic. Zde končí i výhledový čtyřpruh.

Stavba I/9, I/16 Mělník obchvat, 3. stavba je projektována v kategorii MS2 -/8,5/50 (tj. 2. jízdní pruhy + krajnice) a měří 1,470 km. V listopadu 2004 bylo zpracována Oznámení EIA. V roce 2007 Pragoprojekt zpracoval studii. V listopadu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. 4. září 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR.
V dubnu 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je most na hlavní trase, podchod, úprava ulice Kokořínské (72 m), 2 polní cesty (130 m), cyklostezska (113 m) a 4 protihlukové stěny (813 m).
Stavba začíná na okružní křižovatce s ulicí Mladoboleslavská. Odtud pokračuje v souběhu s bývalou vlečkou do cukrovaru (dnes snesena). Následuje estakáda přes Pšovku a železniční trať (422 m), za kterou se trasa stáčí k ul. Kokořínská, kde na křižovatce stavba končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 309 milionů Kč.

Stavba I/9, I/16 Mělník obchvat, 4. stavba je projektována v kategoriích MS2p -/13,5/50 (tj. 2 jízdní + 2 parkovací pruhy) a MS2 -/8,5/50 a měří 1,200 km. V listopadu 2004 bylo zpracována Oznámení EIA. V roce 2007 Pragoprojekt zpracoval studii. V listopadu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. 4. září 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR.
V dubnu 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je napojení ulice Dobrovského (90 m), úprava ulice Chloumecké (60 m) a 4 protihlukové stěny (1334 m).
Stavba začíná za křižovatkou s ul. Kokořínská. Odtud pokračuje souběžně s ul. Dobrovského k ul. Chloumecká, kde na křižovatce končí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 525 milionů Kč.

Stavba I/9, I/16 Mělník obchvat, 2. stavba je projektována v kategorii MS2 -/8,5/50 (tj. 2. jízdní pruhy + krajnice) a měří 1,125 0,909 km 1,544 km. V listopadu 2004 bylo zpracována Oznámení EIA. V roce 2007 Pragoprojekt zpracoval studii. V listopadu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. 4. září 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR.
V únoru 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
V listopadu 2014 zpracovala Satra technickou studii variant křižovatky s ulicí Řípská, nově bude vynechána část od ulice Chloumecká po Nad jatkami. 19. června 2015 bylo zveřejněno Oznámení EIA, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nebude dále posuzována.
Součástí stavby jsou 3 okružní křižovatky, most na přeložce, přeložky ulic Na Průhoně, Dobrovského, (214 m)Nádražní, Řípská (117 m), propojení ulic Dobrovského - Nádražní (299 m) a 3 protihlukové stěny (518 m).
Součástí stavby je okružní křižovatka, nadjezd, místní komunikace (746 m), přeložka ulice Na Průhoně (164 + 289 m), propojení ulic Nad Jatkami - Dobrovského (105 m), úprava ulice Řípské (117 m) a 3 protihlukové stěny (752 m).
Stavba začíná na okružní křižovatce s propojením ulic Dobrovského - Nádražní, které kříží železniční trať a přes okružní křižovatku s ulicí Řípskou se napojuje do ulice Nádražní. Trasa prochází mezi průmyslovými areály. U Ulice Nad Oborou následuje levostranná oblouk, trasa dále pokračuje západním směrem. Stavba končí za okružní křižovatkou se stávající silnicí I/9 u Průhonu.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 552 milionů Kč. Realizace je plánována v období listopad 2019 až červenec 2022.

Stavba Liběchov - obchvat je projektována v kategorii S 9,5 a měří 7,2 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. ledna 1994, dne 2. prosince 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 11. ledna 1995 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. VPÚ DECO Praha zpracoval studii trasy. Stavba začíná u Malého Liběchova. Zde se odklání a pokračuje podél želeniční trati Nymburk - Ústí n.L. Obchází zámek. Následně se trasa stáčí na severovýchod a pokračuje kolem zemědělských objektů. Následně trasa vede severovýchodně. Míjí Boží Vodu a Malý Hubertov a Želízy, za kterými se stavba napojuje na stávajíci silnicí I/9.

Stavba Jestřebí - Zahrádky je projektována v kategorii S 24,5/80. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001, dne 4. března 2003 se uskutečnilo veřejné projednání. 15. května 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Valbek zpracoval studii. Jedná se o zkapacitnění stávající silnice I/9 z dvoupruhu na čtyřpruh. Stavba začíná na MÚK Jestřebí se silnicí I/38 a končí na MÚK Zahrádky se silnicí I/15.

Stavba Zahrádky přeložka je projektována v kategorii S 24,5/80 a měří 3,5 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001, dne 4. března 2003 se uskutečnilo veřejné projednání. 15. května 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Jedná se o přeložku stávající silnice, která je vede v nevhodných směrových a sklonových parametrech. Stavba začíná na MÚK Zahrádky se silnicí I/15 a končí u čerpací stanice, kde se napojuje na stavbu MÚK Sosnová.

Stavba I/9 x I/38 Jestřebí – okružní křižovatka je projektována v kategorii S 9,5/70 a měří km. V říjnu 2014 Valbek zpracoval technickou studii, ve které byly posuzovány 3 varianty, a to jednopruhová okružní, jednopruhová a dvoupruhová spirálovitá okružní křižovatka. K dalšímu sledování byla jednopruhová spirálovitá křižovatka.
. Součástí stavby je okružní křižovatka, úprava silnice I/38, III/26832 a autobusová zastávka.
Předmětem stavby je přestavba průsečné křižovatky u Jestřebí na okružní křižovatku.

Stavba Zahrádky, křižovatka s I/15 je projektována v kategorii S 9,5 a měří x km. V prosinci 2014 Ing. Roman Balatka Maršík zpracoval studii. Předmětem stavby je nahrazení stávající vidlicovité křižovatky se silnicí I/15 okružní křižovatkou. Součástí stavby je okružní křižovatka, úprava silnice I/15, 2 místní komunikace, 2 autobusové zastávky, parkoviště a chodníky.

Stavba Dubice - Dolní Libchava - II/262 je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 1,740 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 24. listopadu 1998. 3. prosince 1999 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V roce 2000 zpracoval SUDOP Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí a v řijnu 2004 její revizi. V březnu 2006 nabylo právní moci územní rozhodnutí. V září 2006 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
V roce 2011 Sudop Praha zpracoval technickou studii úsporného řešení, ve které bylo navrženo nahrazení obou mimoúrovňových křižovatek okružními, vypuštění mostu, části polních cest a 1 km stavby bude proveden rekonstrukcí stávající silnice. Náklady se podařilo snížit z 840 milionů Kč na 434 milionů Kč.
V roce 2011 zpracoval Sudop Praha dokumentaci pro územní rozhodnutí na okružní křižovatku a v říjnu 2012 na celou trasu.
Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky, 5 mostů na trase, úprava silnice II/262 (247 m), úpravy 2 místních komunikací, místní komunikace (280 m), polní cesta (242 m), 2 chodníky, zeď a 3 protihlukové stěny (380 m).
Stavba začíná před okružní křižovatkou se silnicí III/2624 (ul. Dubická). Odtud pokračuje trasa mosty přes Ploučnici, místní komunikaci a chodník. Trasa je dále vedena po snápsu, mosty kříží řeku Šporka a železniční trať a chodník. Stavba končí okružní křižovatkou se silnicí II/262 u Dolní Libchavy.
Stavbu projektoval Sudop Praha. Celkové náklady na stavbu jsou plánovány na 565 milionů Kč. Realizace je plánována v období prosinec 2018 až říjen 2021.

Stavba Dolní Libchava - Nový Bor je projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 9,850 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 24. listopadu 1998. 3. prosince 1999 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V srpnu 2002 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozdnutí. V listopadu 2015 zpracoval Valbek aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je 9 mostů na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic III/2628 (670 m), III/2627 (400 m) a III/26212 (430 m), 2 místní komunikace (425 m), 2 polní cesty (535 m), 7 přístupových cest (9356 m) a 3 protihlukové stěny (640 m).
Stavba začíná za MÚK Dolní Libchava se silnicí II/262. Odtud pokračuje po západním okraji České Lípy. Prochází mezi Horní Libchavou a Manušicemi. Severně od Manušic je navržena MÚK Manušice s výhledovou přeložkou silnice I/13 Děčín - Manušice. Trasa dále pokračuje západně od Skalice u Č. Lípy, prochází mezi Skalicí a Okrouhlou a končí před stávající MÚK Okrouhlá se stávající silnicí I/13, která byla přestavěna v rámci jiné stavby.

Stavba I/9 Svor je projektována v kategorii S 11,5/60 a měří 1,864 km. V září 2006 Valbek zpracoval technickou studii. 2. října 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Ze Závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že stavba nepodléhá dalšímu posuzování. V únoru 2012 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je okružní křižovatka, 5 mostů na I/9, přeložky silnic I/13 (462 m), stávající I/9 (246 m) a III/26842 (449 m), 2 místní komunikace (468 m), 1 polní cesta (96 m) a opěrná zeď (43 m) Úprava silnice I/13 se skládá z části před okružní křižovatkou (233 m) a z části za křižovatkou (229 m).
Stavba začíná na nové okružní křižovatce Svor místo dnešní stykové křižovatky I/9 s I/13. Odtud pokračuje východně kolem Svoru. Za obcí kříží stávající silnici I/9, která bude přeznačena na III/26843, železniční trať a znova stávající silnici, která bude rekultivována. Silnice III/26843 nebude na obchvat napojena kvůli dopravně nevhodnému napojení do stoupacího pruhu. Stavba končí v lese jihovýchodně od Rousínova.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 735 milionů Kč. Realizace je plánována v období březen 2019 až duben 2021.

Stavba Lesné - přeložka je projektována v kategorii S 9,5/80,60 a měří 0,567 km. V roce 206 byl zpracovan Investiční záměr. V červnu 2008 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 26. listopadu 2008 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Dle závěrů zjišťovacího řízení nepodléhá stavba dalšímu posouzení.
V lednu 2010 zpracoval Valbek dokumentaci pro stavební povolení.
Jedná se o dva na sebe nenavazující úseky. První úsek měří 212 m a jde o přeložku nevyhovujícího pravostranného oblouku jižně od Lesné. Druhý úsek měří 355 m a jde o přeložku dvou protisměrných oblouků severně od Lesné. Součástí stavby je most, chodník a 2 opěrné (107 m) a 1 zárubní zeď (136 m).

Stavba Studánka-obchvat je projektována v kategorii S 9,5/80,70 a měří 2,15 km. V listopadu 2007 Mott MacDonald zpracoval studii proveditelnosti a účelnosti.
Součástí stavby je MÚK Studánka, most na trase, nadjezd, přeložka silnice II/265, 2 místní komunikace a protihlukové stěny.
Stavba začíná před obcí Studánka. Následně se odklání a pokračuje v zářezu východně kolem obce k MÚK Studánka s přeložkou silnice II/295. Následně je trasa vedena cca 200 m ve stopě silnice II/295. Stavba končí napojením na stavající silnici za čerpací stanicí.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 268 milionů Kč.

V provozu:

Stavba Líbeznice - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie S 24,5/100, resp. S 9,5/60 a měří 2,534 km. V 1. etapě bude postavena pravá polovina vozovky. Dokumentace EIA byla zveřejněna 21. prosince 2001, dne 28. listopadu 2002 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. února 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V březnu 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2005 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Součastí stavby je MÚK Líbeznice, úrovňová křižovatka, most, nadjezd, přípojení Líbeznic (200 m), úpravy silnic II/244 (100 m), III/0085 (85 m), III/0091 (160 m), 4 polní cesty (2918 m), zemní val (175 m) a protihluková stěna (318 m).
Obchvat začíná před MÚK Líbeznice I západně od obce (trubkovitá). Odtud pokračuje západně kolem Líbeznic. Za nadjezdem silnice Bášť - Líbeznice se trasa obchvatu odklání od plánované čtyřpruhové přeložky a pokračuje jako provizorní napojení kategorie S 9,5/60. Stavba končí za úrovňovou křižovatkou se silnicí II/244.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo Sdružení I/9 Líbeznice - obchvat ve složení PSVS a Eurovia CS. Náklady na stavbu byly 712 milionů Kč. Realizace proběhla v období 14. říjen 2008 až srpen 2012. 29. července 2011 byla stavba do provozu.

Stavba I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba je projektována v kategorii MS2 -/8,5/50, resp. MS2p -/11,0/50 (tj. 2 jízdní + 1 zastavovací pruhy, chodníky) a měří 0,938 m. V červnu 2004 Pragoprojekt zpracoval studii trasy . V listopadu 2004 bylo zpracována Oznámení EIA. V listopadu 2007 byla zpracována dokumentace EIA. 4. září 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP ČR.
V roce 2010 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 7. října 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí. V září 2013 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí na prodloužení trasy přes areál Správy státních hmotných rezerv, který je už nadále nepotřebný. Pro převedení na ŘSD bylo nutné získání územního rozhodnutí.
V prosinci 2012 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro stavební povolení. 16. srpna 2013 bylo vydáno stavební povolení a 17. prosince 2013 bylo zamítnuto odvolání.
Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky, úprav ulic Mladoboleslavské (204 m) a Pražské (33 m), přístupová cesta (170 m), 3 sjezdy (78 m), chodníky (1333 m), demolice mostu vlečky do cukrovaru, 1 opěrná (165 m) a 1 zárubní zeď (364 m), sanace opěrné zdi (150 m) a 4 protihlukové stěny (642 m).
Stavba začíná před křižovatkou s ul. K Učilišti. Odtud je trasa vedena v kategorii MS2 -/8,5/50 ve stopě ul. Pražská (250 m). Následuje okružní křižovatka s ul. Cukrovarská. Odtud pak je trasa vedena v kategorii MS2p -/11,0/50 v trase bývalé vlečky do cukrovaru a končí na nové okružní křižovatce s ul. Mladoboleslavská.
Stavbu provedl Strabag. Náklady na stavbu byly 238 milionů Kč. Realizace proběhla v období 19. prosince 2014 až 30. listopadu 2016. Stavba byla zprovozněna 30. září 2016.

Stavba MÚK Sosnová je projektována v kategorii S 11,5/80, resp. S 24,5/80 a měří 1,449 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 24. listopadu 1998. 3. prosince 1999 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V červnu 2003 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V srpnu 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí. V dubnu 2005 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V červenci 2008 bylo vydáno stavební povolení. V červnu 2008 byla vypsána soutěž na zhotovitele stavby.
Součástí stavby je MÚK, úrovňová křižovatka, 3 mosty na trase, 2 mosty na větvích křižovatky, přeložka silnice III/2624, místní komunikace (220 m), 4 opěrné (297 m) a 2 zárubní zdi (66 m) a 2 protihlukové stěny (634 m).
Stavba začíná u čerpací stanice, kde se na ní bude výhledově napojovat obchvat Zahrádek. Následně je cca 300 m vedena jako čtyřpruh, na který navazuje rozštěpná křižovatka Sosnová se stávající silnicí I/9. Trasa pokračuje estakádou přes železniční trať. Následuje úrovňová křižovatka se silnicí III/2624, za kterou stavba končí napojením na stávající silnici III/2624 Sosnová - Dubice, která bude v následující stavbě I/9 Dubice - Dolní Libchava přestavěna a vedle ní bude vybudována doprovodná komunikace. Úprava stávající silnice I/9 končí před úrovňovou křižovatkou se silnicí Sosnová - Okřešice.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo Sdružení Skanska a Viamont. Náklady na stavbu byly 861 milionů Kč. Realizace proběhla v období 23. října 2008 až červen 2012. Stavba byla uvedena do provozu 5. prosince 2011.

Stavba MÚK Sosnová, U Obecního lesa měří 1,327 km. V březnu 2013 Pragoprojekt zpracoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí stavby je místní komunikace (285 m) a demolice budovy a kotelny.
Předmětem stavby je rekonstrukce ulice U Obecního lesa v úseku od konce stavby MÚK Sosnová po ulici Litoměřická. Bude vyměněna obrusná a ložní vrstva, v některých místech i podkladní vrstva. V místech křížení s bývalou železniční vlečkou bude vyměněna celá konstrukce vozovky.
Stavbu provedlo sdružení "Sosnová - U Obecního lesa" ve složení SaM silnice a mosty a Silnice Žáček. Náklady na stavbu byly 34 milionů Kč. Realizace proběhla v období 16. září až 20. prosince 2013.


autor © Lenny 2002 – 2017
Poslední změny na stránce 1. července 2017