Rychlostní silnice R4

Praha - Skalka - Nová Hospoda

Usnesením vlády č. 286 ze dne 10. dubna 1963 byla v úseku Praha - Strakonice a v úseku Strakonice - st. hranice jako dvoupruh. Následně byl čtyřpruh zkrácen o úsek Nová Hospoda - Strakonice v souvislosti s převedením hlavního tahu Plzeň - České Budějovice do stopy silnice I/20.
Usnesením vlády ze dne 10. listopadu 1993 č. 631 a usnesením vlády ze dne 16. října 1996 č. 528, byla aktualizována. A opět potvrzena usnesením vlády ze dne 21. července 1999 č. 741.
V provozu jsou úseky Praha - Skalka délky 41,015 km a Mirotice - MÚK Nová Hospoda délky 7,472 km. Je vybudován v kategorii R 24,5. Úsek Skalka - křižovatka I/20 Nová Hospoda je navrhována v kategorii R 22,5/100 a R 25,5/100 a měří 44 km.

Celková délka: 85,037 km
V provozu: 48,487 km
Ve stavbě: 4,788 km
V přípravě: 31,762 km

Ve stavbě:

Stavba Skalka - křižovatka II/118 je projektována v kategorii R 22,5/80 a měří 4,788 km. V lednu 1994 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Oznámení EIA byla zveřejněna 1. dubna 1994, dne 9. listopadu 1994 se uskutečnilo veřejné projednání. 14. března 1995 Okresní Úřad Příbram vydal souhlasné stanovisko.
16. září 1996 bylo vydáno uzemní rozhodnutí, jehož platnost skončila. V lednu 1998 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 20. července 2004 bylo vydáno nové územní rozhodnutí. 4. března 2013 se uskutečnilo veřejné ústní projednání na změnu územního rozhodnutí týkající se změny napojení doprovodné silnice do MÚK Skalka.
29. března 2013 bylo zveřejněno oznámení EIA na připojení Dubence, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V prosinci 2004 Valbek zpracoval novou dokumentaci pro stavební povolení. V řijnu 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro zadání stavby, v březnu 2012 pak její aktualizaci řešící vypuštění MÚK Dubenec.
15. prosince 2008 bylo vydáno stavební povolení na komunikace nižších tříd. 18. března 2010 bylo vydáno stavební povolení na místní komunikace.
23. prosince 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavební řízení na hlavní trasu, ústní projednání se uskutečnilo 4. února 2010. 1. července 2010 bylo stavební řízení na hlavní trasu přerušeno do 1. června 2011 z důvodů vyřešení napojení obce Dubenec jiným řešením než navrhovanou MÚK Dubenec, která má nevyhovující vzdálenost s MÚK Skalka. 6. května 2011 byla lhůta prodloužena do 30. listopadu 2011. Problém s MÚK Dubenec byl vyřešen, křižovatka byla vypuštěna a nahrazena prostým křížením a napojení obce Dubenec bylo navrženo prodloužením doprovodné komunikace s napojením přes okružní křižovatku na I/18. 20. srpna 2012 bylo na stavbu vydáno stavební povolení. V červnu 2013 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je MÚK Háje, okružní křižovatka, 2 mosty na trase, 2 nadjezdy, podchod, přeložka silnice II/118 (925 m), doprovodná silnice (2618 m), připojení Dubence, spojka (266 m), místní komunikace (1016 m), polní (265 m) a lesní cesta (750 m), chodníky, 2 opěrné zdi (89 m), 2 protihlukové stěny (524 m) a protihlukový val (100 m). Maximální podélný sklon je 6 % v km 43,098 - 43,648, na který byla získána výjimka z normy ČSN 73 6101.
Stavba začíná za MÚK Skalka se silnicí I/18. Trasa se násleně odklání a pokračuje trasa silnice západním obchvatem Dubence. Za Dubenecem se trasa vrací v km 44,015 do stopy původní silnici I/4, která bude zrekonstruována a rozšířena na čtyřpruh. Ve stoupání 6 % bude vybudován stoupací pruh (1807 m). Stavba končí za MÚK Háje s plánovanou přeložkou silnice II/118 (osmičkovitá).
Stavbu projektoval Valbek a realizuje Skanska. Náklady jsou plánovány na 1,184 miliardy milionů Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 701 milionů Kč, z toho je 582 milionů z OPD. Realizace je plánována v období duben 2015 až prosinec 2016. Stavba byla slavnostně zahájena 1. dubna 2015.

Připravované stavby:

Úsek Skalka - hranice kraje

Úsek je navržen v kategorii R 22,5/100,80 a R 25,5/100. Součástí budou 3 MÚK a 23 mostů. Je rozdělen do tří staveb.

Stavba Křiž. II/118 - Milín - zkapacitnění je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 5,586 km. V prosinci 2000 byla zpracována technická studie pro úsek Háje - Milín. 30. dubna 2003 bylo zveřejněno Oznámení EIA. 26. dubna 2004 byla zveřejněna dokumentace EIA. 22. října 2004 proběhlo veřejné projednání. 22. listopadu 2004 vydal Krajský úřad Středočeského kraje souhlasné stanovisko pro úsek ZÚ - 3,88.
Stavba byla ale prodloužena o zkapacitnění obchvatu Milína. V dubnu 2006 APIS zpracoval technickou studii na část obchvat Milín, na který bylo zveřejněno Oznámení EIA 4. dubna 2007. Ze Závěrů zjišťovacího řízení z února 2007 nepodléhá zkapacitnění obchvatu dalšími posuzování pro dvě varianty. Při zpracování územního plánu Milína, byl vznesen požadavek na referendum. Na základě předběžného geotechnického průzkumu a vizualizace byla po projednání v obci Milín schválena původní varianta.
V září 2007 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí na část ZÚ - 3,88 a v březnu 2008 na zbývající část. 20. května 2009 byla prodloužena platnost souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí pro úsek ZÚ - 3,88. 28. června 2010 bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí. 3. března 2010 bylo vydáno na tuto část územní rozhodnutí.
Byla vypsána soutěž na projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace zadání stavby, výkon autorského dozoru stavby a výkon inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy. Následně byla soutěž zrušena.
"Sdružení R4 křižovatka II/118 - Milín, DSP/IČ" ve SHP, Dopravoprojekt Ostrava, SHB a Viapont zpracovává technickou studii, ve které bude prověřena návrhová kategorie, propočet ekonomické efektivnosti, aktualizaci investičního záměru, dokumentaci pro stavební povolení a provádí inženýrskou činnost pro jeho vydání na II. etapu.
Jedná se rekonstrukci stávající silnice a výstavbu levé poloviny vozovky. V roce 1995 byla zprovozněna přeložka silnice I/4 Milín - obchvat kategorie S 11,5/80, délky 5,3 km a s náklady 96 milionů Kč.
Součástí stavby je úprava MÚK Milín, 4 mosty na trase, 4 nadjezdy, přeložky silnic II/118 (424 m), III/11812 (623 m), III/11818 (100 m), účelové komunikace (155 m), lesní (1391 m) a 3 polních cest (1493 m), doprovodná silnice kategorie S 7,5/50 (4570 m), 2 chodníky, opěrná (104 m) a zárubní zeď (490 m) a 3 protihlukové stěny (730 m).
Stavba začíná za MÚK Háje se silnicí II/118, odkud pokračuje přes lesní komplex levostranným obloukem nejprve krátkým klesáním a následně stoupáním. Následuje pravostraný oblouk kolem Jesenice. Silnice III/11812 Jesenice - Buk přechází trasu nadjezdem. Následně mírným klesáním pokračuje k MÚK Milín se silnicí I/66 (trubkovitá), kde budou upraveny větve. Stavba končí za křížením silnice I/4 a III/0049.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 798 milionů Kč.

Stavba Milín - Lety je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 11,600 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 6. listopadu 1998, dne 11. listopadu 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 7. března 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko s doporučenou variantou A u obce Zálužany A3.
V prosinci 2003 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 31. ledna 2007 byla podána žádost o územní rozhodnutí. 29. srpna 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a 10. listopadu 2007 nabylo právní moci. Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Probíhá výkup pozemků. 15. července 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, ústní řízení se uskutečnilo 11. srpna 2011.
13. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 202 Most přes místní komunikaci a polní cestu. 1. dubna 2014 bylo vydáno stavební povolení na most.
Součástí stavby je MÚK Těchařovice, 9 mostů na trase, 4 nadjezdy, lávka pro pěší, přeložky silnic II/604 (3614 m), 3 silnice III. třídy (1465 m) a stoupací pruh ve směru na Prahu.
Stavba začíná za křížením silnic I/4 a III/0049. Odtud pokračuje východně podél od stávající silnice I/4. Následuje MÚK Těchořovice (osmičkovitá). Za silnicí III/0048 se odklání od trasy I/4 a prochází mezi cihelnou a Zbenicí. Prochází okolo Chrástiček a Virglačí. U Sázky křižuje silnici I/4 a pokračuje západně okolo Zálužan. Na hranici kraje se napojuje na stávající silnici I/4 a vede v její stopě. Stavba končí před MÚK Lety se silnicí I/19.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 3,363 miliardy Kč.

Úsek Hranice kraje - Nová Hospoda

Úsek je navržen v kategorii R 22,5/100,80 a R 25,5/100. Součástí budou 4 MÚK a 27 mostů. Je rozdělen do pěti staveb, z toho je jedna v provozu.

Stavba Lety - Čimelice je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 2,591 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V prosinci 2004 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. března 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí. 16. března 2009 byla prodloužena platnost územního rozhodnutí až do 11. dubna 2011.
V prosinci 2007 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v červenci 2009 její aktualizaci. 3. února 2011 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na SO 130 Rozšíření silnice I/19 a 31. března 2011 bylo na něj vydáno stavební povolení. 20. května 2011 bylo zahájeno stavební řízení na hlavní trasu a 14. srpna 2012 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu.
V prosinci 2011 Valbek zpracoval zadávací dokumentaci stavby. A v červenci 2013 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby je MÚK Lety, most na trase, rozšíření silnice I/19 na kategorii S 9,5/80 (700 m), výstavba doprovodné silnice II/604 (2112 m), 2 provizorní napojení (145 + 118 m), 2 místních kominikací (778 m), účelová komunikace (605 m) a 2 polní cesty.
Stavba začíná provizorním napojení před MÚK Lety. Odtud pokračuje ve stopě stávající silnice I/4, která bude přestavěna. MÚK Lety se silnicí I/19 je navržena jako osmičkovitá. Stavba končí cca 300 m před odbočkou na Nerestovice provizorním napojením na původní silnici I/4.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 822 milionů Kč. Realizace je plánována v období červen 2016 až prosinec 2017.

Stavba Čimelice - Mirotice je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 8,465 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V březnu 2006 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a v březnu 2008 dodatek k dokumentaci. 5. prosince 2007 bylo zahájeno územní řízení, 6. března 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla podána odvolání, které řeší krajský úřad. 20. dubna 2009 bylo zahájeno odvolací řízení. Podaná odvolání byla vzata zpět a územní rozhodnutí nabylo právní moci 13. června 2009.
V únoru 2012 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení, ve které jsou oproti předchozímu stupni zkráceny mosty a vypuštěn ekodukt.
Součástí stavby je 8 mostů na trase, madjezd, přeložky silnic II/121 (337 m), II/604 (676 m), III/00420 (370 m), III/00421A (195 m) a III/1757 (585 m), místní komunikace (36 m), 2 autobusové zastávky, 9 polních cest (3812 m) a 2 opěrné zdi (164 m).
Stavba začíná před odbočkou na Nerestovice, kde navazuje na provizorním sjezdu na předchozí stavbu. Odtud trasa pokračuje vlevo podél stávající silnice, za obloukovým mostem řeku Skalici a železniční trať (418 m, rozpětí oblouku je 70 m) se trasa odklání a pokračuje levostranným obloukem k pravostranné odpočívce Krsice (součást jiné stavby). Trasa pokračuje okolo Rakovic, kde přechází do pravostranného oblouku. Prochází mezi kopci Hrad a Chlum. Stavba končí napojením na stávající silnici I/4 před MÚK Mirotice se silnicí II/121.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 3,137 miliardy Kč. Dokumentace EIA byla zveřejněna 26. řijna 1998, dne 26. října 1999 se uskutečnilo veřejné projednání. 26. ledna 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V prosinci 2005 byl zpracován Investiční záměr. V únoru 2011 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK, most na trase, 2 nadjezdy, přeložka silnice II/121, místní komunikace (350 m), 2 polní cesty (825 m).
Jedná se o rozšíření stávající silnice I/4 z let 1984 až 1985 v úseku MÚK s II/121 - MÚK Mirotice o pravou polovinu vozovky.
Stavba začíná před MÚK Mirotice, která bude přestavěna. Odtud trasa pokračuje ve stopě stávající silnice. Stavba končí napojením na provozovaný úsek Mirotice - Nová Hospoda.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 2,957 miliardy Kč.

V provozu:

Stavba Zbraslav-obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 5,2 km. Součástí stavby byly 3 MÚK, 4 mostů a 2 nadjezdy. Stavba začíná na MÚK Lahovice se silnicí II/101. Odtud pokračuje jako západní obchvat Zbraslavi. Stavba končí za MÚK Zbraslav-jih napojením starou silnici. Jedná se o nejstarší část rychlostní silnice, ale tato stavba zatím není označena značkou silnice pro motorová vozidla. Stane se tak, až bude vybudována doprovodná komunikace Zbraslav - Jíloviště. Stavba byla zprovozněna v roce 1966.

Stavba Zbraslav - Jíloviště je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,4 km. Součástí stavby byly 2 mosty. Stavba začíná za MÚK Zbraslav-jih a končí před MÚK Jíloviště. Jednalo se o rozšíření staré silnice na čtyřpruh. Díky tomuto úseku, kde chybí doprovodná komunikace, začíná silnice pro motorová vozidla až za MÚK Jíloviště. Až bude postavena doprovodná komunikace, bude její začátek už na MÚK Lahovice s Pražským okruhem. Stavba byla zprovozněna v roce 1972.

Stavba Jíloviště - Řitka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,2 km. Součástí stavby byla MÚK Jíloviště, 2 mosty a nadjezd. Stavba začíná před MÚK Jíloviště a pokračuje na jih ke Klínci, kolem kterého se stáčí na západ. Stavba končila napojením na starou silnici západně od Klince. Stavba byla zprovozněna v roce 1971.

Stavba Řitka - obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 4,1 km. Součástí stavby byla MÚK Řitka, 2 mosty a 2 nadjezdy. Stavba začíná západně od Klince, kde se napojuje na předchozí stavbu a pokračuje jako jižní obchvat Řitky. Následuje MÚK Řitka. Stavba končila provizorním napojením na konci obce Řitka na starou silnici. Stavba byla zprovozněna v roce 1978.

Stavba Řitka - Mníšek pod Brdy I. stavba je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,6 km. Součástí stavby byl 1 most a nadjezd. Stavba začíná před provizorním napojením západně od Řitky. Stavba pokračuje podél silnice III. třídy, následuje nadjezd silnice II/116. Stavba končila provizorním napojením na starou silnici severně od Mníšku pod Brdy. Stavba byla zprovozněna v roce 1981.

Stavba Řitka - Mníšek pod Brdy II. stavba je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,4 km. Součástí stavby byla MÚK Mníšek pod Brdy a 1 most. Stavba začíná před MÚK Mníšek pod Brdy se silnicí II/116 a pokračuje jako východní obchva Mníšku. Stavba plynule navazovala na již provozovaný úsek. První stavba byla zprovzněna v roce 1981 a druhá etapa o rok později 1982.

Stavba Mníšek pod Brdy – Kytín je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,2 km. Součástí stavby byla MÚK Kytín a 2 mosty. Stavba začíná jihovýchodně od Mníšku na provizorním sjezdu ze silnice II/116. Poté trsa směřuje ke staré silnici, následně vede v souběhu s ní až do MÚK Kytín, za kterou stavba končí. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Kytín - Voznice je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,5 km. Součástí stavby byla MÚK Voznice, 254 m dlouhý most Voznice a nadjezd. Stavba začíná za MÚK Kytín a pokračuje podél staré silnice. Následuje MÚK Voznice a 254 m dlouhý most Voznice, za kterým stavba končila provizorním sjezdem. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Voznice – Kodetka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 1,8 km. Součástí stavby byla MÚK Dobříš-sever a nadjezd. Stavba začíná za mostem Voznice, kde navazuje na předchozí stavbu a pokračuje východně od staré silnice. Stavba končí za MÚK Dobříš-sever. Stavba byla zprovozněna v roce 1984.

Stavba Dobříš - přeložka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 4,0 km. Součástí stavby byly 4 mosty. Stavba začíná za MÚK Dobříš-sever směrem k Staré Huti. Prochazí mezi rybníkem a Starou Hutí. Následuje průchod lesem. Stavba končí před MÚK Dobříš-jih. Stavba propojila dva samostatně provozované úseky R4 Praha - Dobříš a Dobříš - Dlouhá Lhota. Stavba byla zprovozněna v roce 1985.

Stavba Dobříš – Obořiště je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 2,8 km. Součástí stavby byla MÚK Dobríš-jih a 3 mosty. Stavba začíná před MÚK Dobříš-jih a pokračuje vpravo podél staré silnice. Východně míjí Lhotku a končí severně od Obořiště napojením na již provozovaný obchvat obce. Stavba byla zprovozněna v roce 1983.

Stavba Obořiště – obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 3,5 km. Součástí stavby byly 2 mosty a nadjezd. Stavba začíná severně od Obořiště na provizorním sjezdu a pokračuje jako západní obchvat Obořiště. Stavba končila provizorním sjezdem na starou silnici. Stavba byla zprovozněna v roce 1980.

Stavba Dlouhá Lhota - obchvat je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 2,9 km. Součástí stavby byl most a nadjezd. Stavba začíná jižně od Obořiště, kde navazuje na již provozovaný úsek a pokračuje jako západní obchvat Dlouhé Lhoty. Stavba končila provizorním sjezdem na starou silnici východně od letiště. Stavba byla zprovozněna v roce 1981.

Stavba Dlouhá Lhota – Skalka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 0,8 km. Stavba navazuje na již provozovaný úsek a končí před MÚK Skalka. Stavba byla zprovozněna v roce 1988.

Stavba MÚK Skalka je postavena v kategorii R 24,5/120 a měří 0,3 km. Nejdůležitějším stavebním objektem byla MÚK Skalka se silnicí I/18, za kterou stavba končí. Součástí stavby byla přeložka silnice I/18 a nadjezd. Zatím poslední zprovozněný úsek R4. Stavba byla zprovozněna v roce 1989.

Stavba Mirotice - Třebkov (N.Hospoda) je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 5,880 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 8. srpna 1997, dne 9. března 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 16. března 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí vydáno v dubnu 2002.
V lednu 2003 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 29. června 2007 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení, byly doplněny nové podklady pro stavbu a zároveň byla prodloužena lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek do 9. října 2007. 27. listopadu 2007 bylo vydáno stavební povolení na stavbu.
Součástí stavby byly 3 mosty na trase, 3 nadjezdy, 2 mosty na přeložckách, podchod, přeložky silnic II/604 (740 m), III/00424, III/12114 a III/12115, 4 účelové komunikace, chodník a zárubní zeď.
Stavba začíná na úrovňové křižovatace u Radobytce. Odtud trasa pokračuje cca 500 m ve stopě původní silnice, která byla rozšířena a opravena. Následně trasa opouští stopu původní silnice a pokračuje východně podél původní silnice I/4. Východně míjí Malčice, následuje čtvrtkřižovatka Předotice. Stavba končí jižně od Předotic, kde navazuje na provizorním sjezdu na stavbu Nová Hospoda - křiž. s I/20.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provedlo stdružení "STRABAG - SWIETELSKY - Mirotice - Třebkov". Náklady na výstavbu byly na 1,204 miliardy Kč. Realizace proběhla v období 24. ledna 2008 až březen 2012. Stavba byla slavnostně zahájena 22. dubna 2008 a slavnostně zprovozněna byla 16. září 2010.

Stavba Třebkov (N.Hospoda) - křiž. I/20 je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 0,790 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 8. srpna 1997, dne 9. března 1998 se uskutečnilo veřejné projednání. 16. března 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. Územní rozhodnutí vydáno v dubnu 2002. Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Jednalo se přestavbu dvou nepřehledných a velmi nehodových křižovatek dvou silnic I. tříd na mimoúrovňovou.
Délka řešeného úseku je 2,150 km, ale jen 790 m je součástí rychlostní silnice R4. Součástí stavby je MÚK Nová Hospoda, 2 mosty na trase, most na I/20, 2 mosty na větvích křižovatky, ekodukt, přeložky silnic I/4 (300 m), I/20 (S 22,5/80, 1360 m), I/20 (S 11,5/80, 460 m), II/604 a III/12113, provizorní napojení R4, provizorní napojení I/20, 2 místní komunikace, 4 autobusové zastávky, polní cesta a protihluková stěna.
MÚK se skládá z 5 křižovatkových větví. Větev A (Strakonice - Praha) je dvoupruhová délky 1000 m. Větev B (Praha - Strakonice) je dvoupruhová délky 590 m. Větev C (Písek - Plzeň) je dvoupruhová délky 800 m. Větev D (Plzeň - Písek) je jednopruhová délky 490 m. Větev E umožňující propojení směrů Strakonice a Plzeň.
Stavba začínala jižně od Předotice na provizorním sjezdu. Odtud pokračuje vlevo podél původí silnice I/4 (dnes II/604). Východně míjí Třebkov. Se silnicemi I/4 a I/20 je postavena MÚK Nová Hospoda (rozštěpná). Hlavní trasa přímo navazuje na silnici I/20, která je vybudována jako čtyřpruh. Stavba končí za ekoduktem napojením na stavbu I/20 Písek - 7. stavba.
Stavbu projektoval Pragoprojekt a realizovalo sdružení "Křižovatka Nová Hospoda" ve složení Strabag, PSVS a SMP CZ. Náklady na výstavbu byly 1,446 miliardy Kč. Realizace proběhla v období září 2005 až září 2008, s uvedením do provozu 19. listopadu 2007. Stavba byla slavnostně zahájena 22. září 2005.


autor © Lenny 2002 – 2014
Poslední změny na stránce 1. dubna 2015