Rychlostní silnice R67

Dálnice D47 - Rychvald - Petřvald - Orlová - Havířov - Těrlicko - Třanovice

Rychlostní silnice je navržená v územního plánu velkého územního celku Ostrava - Karviná. V prosinci 1998 byla zpracována Studie výhledového vedení silnice I/11 v úseku dálnice D 47 - Trinec firmou UDIMO Ostrava. Trasa byla několikrát studijně prověřena. V konceptu ÚPN VÚC Ostrava - Karviná bylo vedení R67 navrženo variantně v oblasti pruchodu územím Petrvaldu, Orlové, Havírova, Horní Suché a Terlicka. Ve schváleném ÚPN VÚC Ostrava - Karviná ze dne 21. prosince 2006 je již navržena jen jedna varianta.
Trasa je stabilizovaná až po Rychvald. Problematický je průchod Pežgovským lesem, tj. územím nepostižením důlní činností a složité uspořádání křižovatek s I/11 a II/475. Dále je trasa stabilizována.
Na trasu rychlostní silnice R67 je hájen navržený koridor pro vedení R67 od MÚK Vrbice ve směru Rychvald, Petřvald, Orlová, Havířov, Horní Suchá. Do roku 2015 je navržena realizace v plném profilu v úseku D47 - II/470 a v polovičním profilu v úsecích Heřmanice (II/470) - Petřvald (I/59) a Dolní Suchá (III/47210) - Životice (II/474).

Zatížení rychlostní komunikace R67 se v úseku dálnice D47 - Orlová je nejvyšší zatížení 14520 - 22200 voz/24hod, v úseku Orlová - Havířov jsou předpokládány intenzity 9830 - 14370 voz/24hod a v posledním úseku Havířov - R48 se pohybuje v rozpětí 6850 – 7350 voz/24hod.

V červnu 2009 SHB zpracovalo Studie proveditelnosti a účelnosti rychlostní silnice R67 v úseku MÚK Vrbice (D47) - Třanovice (R48), Moravskoslezský kraj přispěl na tuto studii částkou 1 milion Kč.

Realizace je na základě rozhodnutí ŘSD z roku 2008 rozdělena do 2 etap. V 1. etapě bude realizována stavba "Přeložka silnice I/11 Havířov - Třanovice" a ve 2. etapě pak stavba "Silnice I/68 Ostrava, Hrušov - Havířov". Záměr kapacitního propojení D1 a D48 zůstane zachován, ale nebude označován jako R 67.

Přípravované stavby:

Stavba Vrbice (D47) - Heřmanice (II/470) je projektována v kategorii MR 24,5/80. Silnice začíná za MÚK Vrbice s dálnicí D47, kde jsou realizovány větve křižovatky pro připojení rychlostní silnice R67. Odtud pokračuje mostem přes železniční trať, stačí se kolem Heřmanického rybníku k silnici II/470. Stavba končí na MÚK Heřmanice se silnicí II/470. Realizace je plánována do roku 2015

Stavba Heřmanice (II/470) - Petřvald (I/59) je projektována v kategorii R 24,5/100. V první etapě do roku 2015 bude postavena v polovičním profilu v kategorii R 11,5/100, kdy bude postavena pravá polovina vozovky. Realizace na plný profil je navržena až po roce 2015. Silnice začíná na MÚK Heřmanice se silnicí II/470. Odtud je vedena jižně podél silnice II/470. Před Starým Dvorem je navržena MÚK s plánovanou přeložkou silnice II/471 tzv. Východní Obvodová, jejiž realizace je navržena až po roce 2015. Prochází mezi Starým a Novým Dvorem a dále pokračuje jižně podél bývalé Košicko-Bohumínské dráhy. Před rybníkem Kališčok se trasa stáčí na jih. Přechází silnici II/470 a východně míjí Kolonii Václav. Překřačuje tzv. Báňskou dráhu. Východně od Březiny je navržena MÚK Petřvald se silnicí I/59, na které stavby končí.

Stavba Petřvald (I/59) - Prostřední Suchá (I/11) je projektována v kategorii R 24,5/100. Stavba začíná na MÚK Petřvald se silnicí I/59. Odtud pokračuje přes Dolské pole na jih. Prochází lesem a stačí se na východ. Následuje tunel, za kterým je umístěna MÚK Dolní Suchá se silnicí III/47210 umístěnou severně od Dolní Suché. Pokračuje přes útlumové území dolu Dukla, kříží vlečku a u nákladového nádraží končí na křižovatce s přeložkou "Silnice I/11 Dolní Suchá (III/47210) - Životice (II/474)". Realizace je plánována po roce 2015.

Stavba Dolní Suchá (III/47210) - Životice (II/474) je projektována v kategorii R 24,5/100. Realizace je v první etapě plánována v polovičním profilu v kategorii R 11,5/100 jako součást přeložky silnice I/11. Po roce 2015 je navržena dostavba na plný profil a zároveň přeznačení na R67.
Stavba začíná na MÚK Dolní Suchá silnic III/47210 a II/475. Odtud pokračuje jižně podél vlečky východním směrem. Tento úsek je až po MÚK se rychlostní silnici R67 součástí přeložky silnice I/11. Před nákladovým nádražím na železniční vlečce je navržena MÚK R67 s I/11. Trasa se následně stáčí na jih. Na hranici obcí Havířov a Horní Suchá je navržena MÚK se silnicí II/475. Trasa dále pokračuje na jih východně od Prostřední Suché. Kříží silnici III/4744 a železniční trať Ostrava - Český Těšín. Východně míjí Podolkovice. Po západním okraji Velkého lesa pokračuje k MÚK Životice s plánovánou přeložkou silnice I/11 Životice - Český Těšín a silnicemi II/474, III/4742 a prodlouženou Dlouhou třídou, na které stavba končí.

Stavba Životice (II/474) - Třanovice (R48) je plánována v kategorii R 25,5/100. Stavba začíná na MÚK Životice se silnicemi I/11, II/474, III/4742 a prodlouženou Dlouhou třídou. Odtud pokračuje východně kolem Životic, prochází mezi Bludovicemi a Těrlickem. Západně míjí Těrlicko, kde je v místě průchodu obcí navržen tunel Těrlicko. Trasa je vedena v levostranném oblouku. Za Rozsudkem je navržena estakáda přes Stonavu. Trasa je dále vedena v blízkosti silnice II/474. Západně míjí Třanovice. Kříží silnici II/648 a končí na MÚK Třanovice se rychlostní silnicí R48. Realizace je plánována po roce 2015.


autor © Lenny
Poslední změny na stránce 2. července 2009