Rychlostní silnice R69

Otrokovice - Zlín - Zádveřice

Dne 27. 6. 2002 rozhodlo město Zlín o změně Územního plánu města Zlína, která zanesla silnici do územního plánu. Dne 9.9. 2002 byla oznámeno projednání "Studie proveditelnosti a účelnosti silnice R69 Otrokovice - Zlín - Zádveřice". Studie bude sloužit jako podklad pro změnu územních plánů dotčených obcí. Proti Studii bylo vzneseno přes 260 námitek. Další investiční příprava byla zastavena z důvodu odporu obyvatel městských částí Příluky a Lůžkovice. Radní město Zlín navíc měly požadavkyna změnu funkční třídy komunikace na vybudování úrovňových světelných křižovatek a námitky proti tunelům pod Jižními svahy.
Pravobřežní komunikace propojuje zlínskou aglomeraci. Umožní oddělit tranzitní dopravu od městské a vytváří obchvat Zlína a jeho aglomerace. Výstavba byla plánována po roce 2010.

Stavba 6901 0,000 - 7,500 km je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 7,5 km. Na trase jsou plánovány 3 mimoúrovňové křižovatky:

  • MÚK Otrokovice - Sever v km 0,000 R55 x R69, deltovitá
  • MÚK Mysločovice - Malenovice v km 4,430 R69 x III/43829, do kosočtverce
  • MÚK Louky - Prštné v km 7,334 R69 x MK, osmičkovitá

Stavba začíná na MÚK Otrokovice-sever s rychlostní silnicí R55. Odtud pokračuje polem k Dřevnici a v její údolní nivě pokračuje k MÚK Mysločovice - Malenovice s plánovanou přeložkou silnice III/43829. Poté se stáčí se podél svahu Díly kolem Tečovic a následně vede podél břehu řeky Dřevnice kolem Louk k MÚK Louky - Prštné, za kterou končí.

Stavba 6902 7,500 - 14,100 km je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 7,5 km. Jsou plánovány 2 tunely. Tunel Prštné o délce 1844 m levé tunelové roury, resp. 1766 m pravé a tunel Jižní Svahy o délce levé tunelové roury 2032 m a pravé 2049 m. Budou také postaveny 3 mimoúrovňové křižovatky:

  • MÚK Gahurova v km 9,110 R69 x MK, trubkovitá
  • MÚK Sokolovská v km 12,627 R69 x II/490, deltovitá
  • MÚK Zálešná R69 x II/490 v km 14,100, rozštěpná bez vratných větví

Stavba navazuje na předcházející stavbu za MÚK Louky. Následuje tunel Prštné, který vede přes Prštné. Tunel ústí v blízkosti trafostanice. Za tunelem následuje MÚK Gahurova s ulicí Pasecká. Tunelem pod Jižními svahy a Nivami překonává silnice hustě zastavěnou oblast. Za tunelem bude postaven velký most přes ulici Sokolská, se kterou je plánována MÚK. Nad Zálešnou stavba pokračuje k MÚK Zálešná s plánovaným přivaděčem II/490 rychlostní silnice R49, kde stavba končí.

Stavba 6903 14,100 - 21,850 km je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 7,5 km. Jsou plánovány 3 mimoúrovňové křižovatky:

  • MÚK Příluky v km 15,340 R69 x MK
  • MÚK Slušovice - Lípa R69 x II/491
  • MÚK Zádveřice v km 21,137 R69 x I/49, rozštěpná bez vratných větví

Stavba navazuje na předchozí úsek v MÚK Zálešná. Odtud pokračuje k mimoúrovňové křižovatce Příluky, která slouží k napojení průmyslové zóny. Po úbočí kopce pokračuje nad zahrádkářskou kolonii. Severně míjí Želechovice a Lípu. Následuje MÚK Slušovice - Lípa se silnicí II/491, která umožňuje napojení Slušovic. Podél potoku Lutoninka se silnice dostává k rozštěpné mimoúrovňové křižovatce Zádveřice s rychlostní silnicí R49, kde stavba končí.


autor © Lenny
Poslední změny na stránce 8. listopadu 2005