Rychlostní silnice R2

Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - v peáži s R1 - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice

Výstavba rychlostní silnice byla schválena usnesením vlády Slovenské republiky v březnu 1999 v koncepci rozvoje dálniční infrastruktury a taky bylo schváleno nové číslování dálnic. Rychlostní silnice je součástí mezinárodních silnic E58 Vídeň - Bratislava - Košice - Rostov na Donu, E571 Bratislava - Nitra - Zvolen - Košice a E572 Trenčín - Zvolen.

V úseku státní hranice - Trenčín byla plánována výstavba dálnice D1, ale po rozdělení Československa došlo k přehodnocení koncepce výstavby dálnic a rychlostních silnic. Dálnice D1 byla nahrazena v tomto úseku rychlostní silnicí R2.
Výstavba je plánována v polovičním profilu s výjimkou úseku Zvolen - Kriváň (25 km), který se připravuje v plném profilu. V provozu jsou úseky Nováky - Prievidza, Budča - Zvolen a Šaca - Košice VSS a v polovičním profilu obchvaty Ožďaň, Tornaľy a Brzotína. Ve stavbě je v polovičním profilu obchvat Figy.

Celková délka: 313,409 km
V provozu: 10,380 km
23,929 km (1/2 profil)
Ve stavbě: 7,850
9,560 km (1/2 profil)
V přípravě: 261,690 km
33,489 km (1/2 profil)

Úseky ve stavbě:

Stavba Ruskovce - Pravotice je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 9,560 km. V červenci 2007 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V listopadu 2008 nabylo územní rozhodnutí právní moci. V lednu 2013 nabylo právní moci stavební povolení.
Stavba tvoří obchat Bánovci nad Bebravou. Součástí stavby je MÚK Bánovce-západ, 14 mostů.
Stavba začíná u odbočky na Ruskovce. Odtud trasa pokračuje v souběhu se silnicí I/50 k MÚK Bánovce-západ Následně se trasa odklání a pokračuje jižním obchvatem Bánovců. Prochází mezi Dvorcemi a Biskupicemi, severně míjí Dolné Naštice. Stavba končí provizorním napojením na silnici I/50 před odbočkou na Brezolupy.
Stavbu realizuje Inžinierske stavby. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,4 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období leden 2014 až srpen 2016. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 6. března 2014.

Stavba Zvolen - Pstruša je projektována v kategorii R 22,5 a měří 7,850 km. V listopadu 2003 byla zpracována technická studie.
Součástí stavby je MÚK Zvolenská Slatina, 7 mostů na trase a 4 nadjezdy.
Stavba začíná před MÚK Zvolenská Slatina se silnicí II/591 je plánována MÚK Zvolenská Slatina, která je navržena jako deltovitá. Kolem obce Vígľaš se stáčí na jih. Následují mosty přes řeku Slatinu a železniční trať Zvolen - Košice. Stavba končí za MÚK Pstruša, která je navržena jako osmičkovitá.
Stavbu realizuje sdružení Corsán – Corviam Construcción a Chemkostav IS. Náklady na stavbu jsou plánovány na 82,3 milionů EUR. Realizace je plánována v období srpen 2014 až lidopad 2016.

Úseky v přípravě:

Úsek křižovatka s D1 - Dolní Věstonice je projektována v kategorii R 22,5/100 a měří 41 km. V prosinci 1998 byla zpracována technická studie. V řijnu 2005 EIA. Součástí stavby je 8 MÚK, přeložka železniční trati Trenčín - Chynorany, 6 malých a 2 velké odpočívky a doprovodná komunikace v úsecích Mníchová Lehota - Trenčianské Jastrabie v délce 3 750 m, Horné Ozorovce - Bánovce nad Bebravou 970 m, Brezolupy - Jerichovo v délce 3 760 m.
Ve velké míře využívá stávající silnici I/50 jako jednu polovinu budoucí silnice. Stávající silnice I/50 bude v úseku D1 až do km 24,5 využita jako levá polovina vozovky. U motorestu Radar se trasa odklání nalevo od silnice I/50 a křižuje železniční trať Trenčín - Chynorany a pokračuje v zářezu. Obchvat obce Svinná je navržen jako jižní. Následně trasa pokračuje ve stopě silnice I/50 až před Bánovce n.B, která bude využitá jako levá polovina vozovky. Kolem Bánovcí nad Bebravou pokračuje jižním obchvatem. Následně je stavba vedena vlevo od stávající silnice I/50. V úseku km 48,0 - 51,0 je vedena trasa ve stopě silnice I/50, která bude využita jako pravá polovina vozovky. Obec Hradiště míjí severním obchvatem. Úsek za obcí končí.
Úsek je rozdělen do 3 staveb:

  • Stavba Chocholná - Mníchova Lehota měří 8,000 km. Součástí stavby je 1 MÚK, 2 úrovňové křižovatky, 4 mosty na trase, 3 nadjezdy a levostranná odpočívka Trenčianská Turná. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,4 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období únor 2010 až listopad 2015.
  • Stavba Mníchova Lehota - Ruskovce měří 15,000 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 1 úrovňová křižovatka, 11 mostů na trase, 3 nadjezdy a most na I/50. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,5 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období leden 2015 až listopad 2018.
  • Stavba Pravotice - Dolné Vestonice měří 10,000 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 2 úrovňové křižovatky, 4 mosty na trase, 3 nadjezdy a tunel Chotomka (200 m). Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,6 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období říjen 2017 až listopad 2020.

Úsek Dolné Vestonice - hranice kraje je projektována v kategorii R 22,5 a měří 47 km. V prosinci 2006 byla zpracována technická studie a v únoru 2006 záměr EIA. V první etapě se plánuje výstavba v polovičním profilu. Stavba začíná za obchvatem Hradiště. Pokračuje obchvaty Horních a Dolních Věstonic. Následně vede jižně od stávající silnice I/50. U Majeru je plánována MÚK se silnicí II/574. Trasa se za MÚK odklání od silnice I/50 a pokračuje severozápadním obchvatem obce Horné Lehovce. Následuje MÚK Nováky, kde se napojuje na provozovaný úsek Nováky Prievidza. Za Prievidzou pokračuje jižně od silnice I/50. Stavba končí na hranici okresu Žiar nad Hronom.
Úsek je rozdělený do dvou staveb:

  • Stavba Dolné Vestonice - Nováky měří 11,000 km. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 2 úrovňové křižovatky, 5 mostů na trase, 3 nadjezdy. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,7 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období říjen 2015 až listopad 2018.
  • Stavba Mníchova Lehota - Ruskovce měří 25,500 km. Součástí stavby jsou 4 MÚK, 3 úrovňové křižovatky, 11 mostů na trase, 4 nadjezdy a tunely Handlová (600 m) a Boriny (425 m). Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,9 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období říjen 2014 až listopad 2018.

Stavba hranice okresu Žiar nad Hronom - Lovčica je projektována v kategorii R 22,5 a měří 6,100 km. V první etapě bude stavba postavena v polovičním profilu. Součástí stavby je MÚK, 5 mostů na trase, 3 ostatní mosty a protihlukové stěny (620 m).
Stavba začíná na hranicí okresu poblíž Dérérova mlýna. Odtud pokračuje severním obchvatem Lovčice, za který stavba končí. Náklady na stavbu jsou 2,005 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období červen 2014 až listopad 2016.

Stavba Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa je projektována v kategorii R 22,5 a měří 2,8 km. Jedná se o úsek Zvolen - Sekier. Na stavbu bylo v roce 2004 vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Náklady na stavbu jsou 990 milionů Sk. Realizace byla plánována v období 2005 až 2007.

Stavba Zvolen-západ - Zvolen-východ je projektována v kategorii R 22,5 a měří 10,500 km. V květnu 2006 byla zpracována technická studie v červnu 2006 záměr EIA. Jedná se o severní obchvat Zvolena. Součástí stavby jsou 4 MÚK, 10-15 mostů na trase dle varint, 6 mostů na větvích křižovatek a 1 až 2 tunely dle variant.
Stavba začíná na MÚK Sliač s R1 a pokračuje severním obchvatem Zvolena. Stavba končí před MÚK Zvolenská Slatina. Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,9 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období červen 2012 až červen 2015.

Stavba Kriváň - Lovibaňa je projektována v kategorii R 22,5 a měří 17,750 km. V listopadu 2003 byla zpracována technická studie. Stavba bude v 1. etapě postavena v polovičním profilu. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 19 mostů na trase, 2 nadjezdy a tunely Podkrivánky (680 m) a Pilánský (1040 m).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 6,055 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období prosinec 2012 až prosinec 2015.

Stavba Lovinobaňa - Ožďany je projektována v kategorii R 22,5 a měří 25,531 km. V listopadu 2004 byla zpracována technická studie trasy. Stavba bude v 1. etapě postavena v polovičním profilu. Součástí stavby jsou 4 MÚK, 23 mostů na trase, 15 nadjezdů, levostraná odpočívka Velké Podrečany, pravostranná odpočívka Velké Ožďany a SSÚR Lučenec.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,283 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období říjen 2012 až říjen 2017.

Stavba Ožďany - Zacharovce je projektována v poloviční profilu kategorie R 22,5 a měří 9,822 km. Na stavbu byla v listopadu 2000 zpracována technická studie a záměr EIA v řijnu 2005. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 8 mostů na trase, 2 nadjezdy a SSÚR Rimavská Soboto.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,560 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období srpen 2011 až srpen 2014.

Stavba Zacharovce - Bátka je projektována v poloviční profilu kategorie R 22,5 a měří 7,678 km. Na stavbu byla v řijnu 2000 zpracována technická studie a záměr EIA v řijnu 2005. Součástí stavby je MÚK, 7 mostů na trase a nadjezd.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,632 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období srpen 2011 až srpen 2013.

Stavba Bátka - Figa je projektována v poloviční profilu kategorie R 22,5 a měří 8,100 km. Na stavbu byla v řijnu 2000 zpracována technická studie a záměr EIA v řijnu 2005. Součástí stavby je MÚK, 7 mostů na trase, 3 nadjezdy a velká oboustranná odpočívka Bátka.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,677 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období květen 2012 až květen 2014.

Stavba Torňala - Gombasek je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 18,000 km. Na stavbu byla v listopadu 2004 vypracována technická studie. V říjnu 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP SR. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,744 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období září 2015 až září 2018.

>Stavba Gombasek - Včeláre je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 14,603 km. Na stavbu byla v prosinci 2007 zpracována technická studie. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 18 mostů na trase, 2 nadjezdy, malá levostranná odpočívka Lipovník, malá pravostranná odpočívka Jablonov nad Turňou, SSUR Jablonov nad Turňou a tunel Soroška (4650 m).
Náklady na stavbu jsou plánovány na 15,805 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období září 2013 až září 2016.

Stavba Včeláre - Košice, Šaca je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 28,000 km. Na stavbu byla v listopadu 2004 zpracována technická studie. V říjnu 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Součástí stavby jsou 3 MÚK, 20 mostů a malá oboustranná odpočívka Turňa nad Bodrou. Náklady na stavbu jsou plánovány na 7,379 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období září 2016 až září 2019.

Stavba Košice, Šaca - Košické Olšany je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 24,000 km. Na stavbu byla v listopadu 2004 zpracována technická studie. V říjnu 2005 bylo vydáno souhlasné stanovisko.
Součástí stavby je 5 MÚK, 15 mostů, malá oboustranná odpočívka Haniska a SSÚR Šebastovce. Náklady na stavbu jsou plánovány na 6,325 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období září 2014 až srpen 2017.

Úseky v provozu:

Stavba Nováky - Prievidza je projektována v kategorii S 22/100 a měří 9,2 km. Stavba byla vyvolána z důvodu přeložky silnice I/50 do nové polohy, která procházela ložiskem uhlí Uholných a lignitových baní Nováky.
Součástí stavby byly 4 MÚK, 4 mosty, 4 nadjezdy, most na větvi křižovatky a přeložky silnic, místních komunikací a polní cest.
Stavba začíná za mostem přes železniční trať Prievidza - Nové Zámky. Odtud pokračuje jako provizorium v dvoupruhu k MÚK Nováky se silnicí I/64, za kterou začíná definitivní úsek ve čtyřpruhu. Trasa dále pokračuje podél železniční vlečky k MÚK se silnicí III. třídy. U obce Koš se nachází další křižovatka. Stavba končí za MÚK Prievidza se silnicí I/64, kde byla provizorně napojena.
Stavbu projektoval Dopravoprojekt Bratislava, středisko Zvolen a provedly Cestné stavby Banská Bystrica. Náklady na stavbu byly 300 milionů Kčs. Realizace byla zahájena v říjnu 1983 a v červnu 1986 byla stavba zprovozněna v polovičním profilu. 28. dubna 1987 byla stavba slavnostně uvedena do provozu.

Stavba Žiar nad Hronom - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5 a měří 5,760 km. V první etapě bude stavba postavena v polovičním profilu. Byla zpracována dokumentace EIA. V únoru 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí. V lednu 2012 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Lovča, část MÚK Lovčica, 4 mosty na trase, 2 mosty mimo trasu a přeložky nižších tříd.
Stavba začíná na MÚK Lovčica před Žiarom. Odtud pokračuje jako jižní obchvat Žiaru. Končí napojením na plánované MÚK Lovča s rychlostní silnici R1.
Stavbu provedl Strabag. Náklady na stavbu jsou 2,927 miliardy Sk bez DPH. Realizace je plánována v období listopad 2012 až prosinec 2014 s uvedením do provozu 15. prosince 2014.

Stavba Budča - Zvolen je postavena v kategorii R 22,5 a měří 6 km. Stavba byla postavena v 80. letech.

Stavba Pstruša - Kriváň je projektována v kategorii R 22,5 a měří 10,380 km. V listpadu 2003 byla zpracována technická studie. Součástí stavby jsou 3 MÚK (Pstruša, Detva a Kriváň) a 13 mostů.
Stavba začíná před MÚK Pstruša. Odtud pokračuje jižně od silnice I/50 k MÚK Detva se silnicí I/50 (osmičkovitá). Stavba končí na MÚK Kriváň se silnicí II/526 (osmičkovitá).
Stavbu provedlo sdružení Strabag, Doprastav a Váhostav-SK. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,032 miliardy Sk bez DPH. Realizace proběhla v období prosinec 2013 až prosinec 2015 s uvedením do provozu 10. listopadu 2015.

Stavba Figa - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 3,308 km. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby je MÚK Figa, úrovňová křižovatka, 2 mosty na trase o délce 207 m, 2 nadjezdy o délce 127 m, most na přeložce silnice I/50, stoupací pruh délky 1039 m, dočasné napojení v délce 787 m, přeložka silnice I/50 v délce 943 m a přeložky polních cest v délce 623 m. Maximální podélný sklon je 4,5 %.
Stavba začíná na úrovňové křižovatce před Figou. Klesáním pokračuje jako severní obchvat Figy. Stavba končí za  MÚK Figa se silnicí I/50, kde se napojuje na stavbu Figa - Tornaľa. Stavbu realizuje Strabag. Náklady na stavbu jsou 550 milionů Sk. Stavba bude spolufinancována ze strukturálního fondu ERDF. Realizace je plánována v období září 2006 až 28. srpna 2008.

Stavba Figa - Tornaľa je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/100 a měří 11,23 km. Součástí stavby jsou 2 MÚK, 14 mostů a opěrná stěna.
Stavba začíná za MÚK Figa. Odtud vede mostem přes řeku Slaná k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/67. Následně překonává železniční trať a stačí se na sever. Stavba končí v prostoru železniční stanice Gemer. Stavbu provedl Doprastav. Náklady na výstavbu byly 800 milionů Sk. Výstavba proběhla v období 15. ledna 2003 až prosinec 2006 s uvedením do provozu 4. prosince 2006.

Stavba Ožďany - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorii R 22,5/80,100 a měří 4,767 kilometru. Součástí stavby je 6 mosty v celkové délce 914 m, 1 opěrná, 1 zárubní stěna a stoupací pruh v délce 3 km. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení. Přeložka silnice odlehčí přetížené silnice I/50 a taky obci Ožďany. Obchvat vede jižně kolem Ožďan.
Náklady na výstavbu byly 1,172 miliardy Sk. Stavbu provedl Strabag spolu se subdodavateli SSŽ a SMP Construction. Výstavba proběhla v období 25. listopadu 2004 až červenec 2007. Stavba byla zprovozněna 4. prosince 2006.

Stavba Brzotín - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorii R 22,5 a měří 3,7 km. Náklady na výstavbu jsou 194 milionu Sk. Stavbu realizovali Cestné stavby Košice. Stavba probíhala v období 2001 až 2003.

Stavba Šaca - Košice, Červený Rak měří 10 kilometrů a byla již postavená v 60. letech.

Stavba Košice, Červený Rak - VSS je postavena v kategorii MS 23,5 a měří 2,82 kilometru. Součástí stavby byly 2 MÚK, nadjezd o délce 183,5 m, 2 mosty na větvích křižovatky, rekonstrukce mostu a přeložka účelové komunikace. Náklady na výstavbu byly 973 milionů Sk. Stavbu prováděly Cestné stavby Košice a Inženýrské stavby Košice. Výstava byla zahájena v dubnu 1997. Stavba byla nejdříve uvedena do provozu v polovičním profilu v listopadu 2001. V plném profilu došlo k uvedení do provozu 19. červnu 2002.


autor © Lenny 2002–  2014
Poslední změny na stránce 6. března 2014