Rychlostní silnice R4

Státní hranice Maďarsko/Slovensko - Milhosť - Košice - v peáži s dálnicí D1 - Prešov - Svidník - Vyšný Komárnik - státní hranice Slovensko/Polsko

Výstavba rychlostní silnice byla schválena usnesením vlády Slovenské republiky v březnu 1999 v koncepci rozvoje dálniční infrastruktury a taky bylo schváleno nové číslování dálnic. Silnice je součástí doplňkové sítě evropských koridorů TINA a to východního koridoru - Rzeszów - Vyšný Komárnik - Prešov - Košice - Milhosť - Miskolc. Rychlostní silnice je taky součástí mezinárodní silnice E371 Varšava - Rzeszów - Košice a E71 Košice - Miškolc - Budapešť - Zagreb - Split. Na polské straně se bude napojovat na rychlostní silnici S19 Lublin – Rzeszów – Barwinek.

Směrování není ještě definitivně uzavřené. Porovnávací technická studia z 07/2004 hodnotí trasu přes Šarišský Štiavnik jako výhodnější z hlediska vlivu na životní prostředí a trasu přes Stropkov jako výhodnější z dopravního hlediska. Konečný výběr trasy bude možné uzavřít po skončení procesu EIA varianty přes Stropkov ve smyslu zákona 127/94 Z.z.

Do provozu budou do roku 2010 uvedeny nejdříve úseky sloužící jako přivaděče a průtah města Košice, výstavba obchvatu Svidníku. Po roce 2010 je plánována výstavba úseku Prešov - Svidník - státní hranice Slovensko/Polskem a jižní část R4.

Celková délka: 108 km
V provozu: 21,37 km
4,573 (1/2 profil)
Ve stavbě: 15,800 km
V přípravě: 19,8 km

Úseky ve stavbě:

Stavba Košice - Milhosť, státní hranice SK/MR je projektována v kategorii R 22,5 a měří 15,800 km. Výstavba úseku je závislá od schválení mezinárodní dohody s Maďarskem. Byla zpracována technická studie, investiční záměr a dokumentace EIA. V červenci 2007 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, 8 mostů na trase, 5 mostů na polních cestách a most na I/73.

Stavba navazuje za Šebastovcí.Na MÚK se silnicí I/68, výhledově také s rychlostní silnicí R2. Dále trase pokračuje západním obchvatem Hanisky. západně od sinice I/68 pokračuje trasa k Seňi. Následuje MÚK Kechnec sloužící k napojení průmyslového parku. Stavba končí napojením na sinici I/68 před hranicemi.
Náklady na výstavbu jsou plánovány na 2,164 miliardy Sk. Realizace je plánována v období únor 2010 až 2013. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 7. listopadu 2013.

Úseky v přípravě:

Stavba Košice, Prešovská – Sečovská, III. etapa je projektována v kategorii MS 25,0/60 a měří 3,65 km. Náklady na výstavbu tohoto dálničního přivaděče dálnice D1 jsou plánovány na 967 milionů Sk. Součástí stavby jsou 2 mosty (257 m), větve křižovatky D, E, F, G, H a část větve B a úpravy ulic Prešovská a Sečovská. Stavba vytváří kapacitní propojení silnic I/50 a I/68. V listopadu bylo zpracována dokumentace pro stavební povolení. Stavba měla začít již v roce 2001,ale nedostatek peněz odsunul začátek výstavby do pozdějších let. Podle nového plánu byla výstavba plánována v období květen 2006 až říjen 2009.

Stavba Prešov – severný obchvat je projektován v polovičním profilu kategorie R 22,5/80 a měří 14,030 km. Byla zpracována dokumentace EIA a následně posouzena v roce 2002. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 8 mostů na trase, 3 nadjezdy a tunely Bykoš (690 m) a Okruhliak (1610 m).
Stavba začíná na výhledové MÚK Malý Šariš s dálnicí D1 v prostoru jižně od obce Župčany. Pokračuje jako severní obchvat Prešova a končí u Kapušan na MÚK Kapušany. Realizace je plánována v období listopad 2010 až listopad 2013.

Stavba I/73 Prešov - Giraltovce - přeložka silnice je navržena ve třech variantách:

  • Varianta A - červená měří 20,405 km a je navrhována v kategorii R 22,5/80 jako rychlostní silnice.
  • Varianta B - fialová měří 20,532 km a je navrhována v kategorii R 22,5/80 jako rychlostní silnice.
  • Varianta C - modrá měří 20,405 km a je navrhována v kategorii S 22,5/80 jako normální silnice. Tato varianta kopíruje současné silnice I/18 a I/73.

V listopadu 2001 byla zpracována dokumentace záměru a technická studie vyhledávací. V roce 2002 byla zkompletována dokumentace EIA.

Stavba I/73 Šarišský Štiavnik - obchvat je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/80,100 a měří 12,5 km. Stavba tvoří obchvat Šarišského Štiavnika. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.

Stavba I/73 Ladomírová - Hunkovice je projektována v 1/2 profilu kategorie R 22,5 a měří 8,130 km. Součástí stavby je MÚK, úrovňová křižovatka, 6 mostů na trase a 4 nadjezdy. V roce 2002 byla zpracována dokumentace EIA. v listopadu 2004 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Náklady na ni jsou 350 milionů. Byl zpracován posudek EIA. Realizace je plánována v období květen 2015 až srpen 2017.

Úseky v provozu:

Stavba Svidník– přeložka je projektována v polovičním profilu kategorie R 22,5/80,100 a měří 4,573 km. V říjnu 1999 bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Součástí stavby je 1 MÚK, úrovňová křižovatka, 7 mostů na trase a 1 na poní cestě. Začátek trasy je před městem Svidník, pokračuje východně od města a konec je vedený dočasným napojením na stávající silnici před motorestem Alpinka. Stavbu provedly Inžinierské stavby Košice. Stavební náklady byly 841 milionů Kč. Realizace proběhla v období 27. listopadu 2007 až září 2009.

Stavba Košice, Prešovská – Sečovská, I. etapa je postavena v kategorii MS 25,0/60 a měří 1,17 km. Náklady na výstavbu tohoto úseku byly 266 milionů Sk. Součástí stavby byl most o délce 146 m přes Hornád, který je součástí budoucí MÚK, větev C křižovatky a úpravy silnic Priemyslová a Ľavobrežná.  Stavbu prováděly Cestné stavby Košice. Výstavba začala v roce 1998. Do provozu byla uvedena 23. listopadu 2001.

Stavba Košice, Prešovská – Sečovská, II. etapa je projektována v kategorii MS 25,0/60 a měří 2,8 km. Celková délka úprav komunikací včetně větev křižovatek je 4,5 km. Náklady na výstavbu tohoto dálničního přivaděče dálnice D1 jsou plánovány na 1,156 miliardy Sk. Součástí stavby jsou 2 mosty přes Hornád, demolice stávajícího, větve A a B křižovatky a přestavba části ulice Júžné nábreží. 30. října byl otevřen třípolový most o délce 143 m a šířce 13,1 m most přes Hornád na větvi A a větev A. Proběhla výstavba nového mostu přes Hornád o délce 154 m, který je náhradou za starý, který byl zbourán. Stavbu provedlo sdružení firem Inženýrské stavby Košice a Cestné stavby Košice. Stavba měla začít již v roce 2001, ale nedostatek peněz odsunul začátek výstavby do pozdějších let. Stavba byla zahájena v roce 2003. Dokončena byla 30. října 2005.

Stavba Košice - Južné nábrežie je projektována v kategorii MS 25,5 a měří 1,7 km. Náklady na výstavbu byly 866 milionů Sk. Součástí stavby byla výstavba MÚK a 4 mosty (298 m). Začátek stavba je před mostem přes Hornád (88 m) a konec za MÚK se silnicí II/552. Stavbu realizovalo sdružení Inžinierské stavby Košice a Cestné stavby Košice. V řijnu 1997 byla zahájena výstavba. Stavba byla slavnostně uvedena do provozu 2. prosinci 2002.


autor © Lenny 2002–  2014
Poslední změny na stránce 8. června 2012