Rychlostní silnice R5

MÚK Svrčinovec s D3 - státní hranice SR/ČR

Výstavba rychlostní silnice byla schválena usnesením vlády Slovenské republiky v březnu 1999 v koncepci rozvoje dálniční infrastruktury, kde byla vymezena rychlostní silnice R5 v trase D3 - státní hranice. Znovu potvrzena v usnesení vlády Slovensé republiky č 162 ze dne 21. února 2001 k novému projektu výstavby dálnic a rychlostních silnic. Výstavba rychlostní silnice R5 je v souladu s Progremem přípravy a výstavby dálnic a rychlostních silnic na léta 2007-2010, který byl scvhálem 19. prosince 2007 usnesením vlády SR č. 1084.

Tato rychlostní silnice bude součástí mezinárodní silnice E75. Bude spojovat severní Slovensko s Ostravskou aglomerací. Na české straně se napojuje na silnici I/11, která je v úseku Třanovice - Nebory - Bystřice - státní hranice plánována jako čtyřpruhová silnice pro motorová vozidla.

Rychlostní silnice bude měřit 1,7 km a bude začínat na křižovatce s dálnicí D3. Je projektována v kategorii R 24,5/70. Její výstavba je plánovaná až po roce 2020.

Celková délka: 1,709 km
V provozu: 0 km

Stavba st. hranice - Svrčinovec je projektována v kategorii R 11,5/70 a měří 0,730 km větev 1 a 0,979 km hlavní trasa R5. V únoru 2007 zpracoval Alfa 04 technickou studii ve 3 variantách. V dubnu 2008 byla zpracováno oznámení EIA, ve kterém byly navrženy 3 varianty převzatých z TS 2007.

  • Varianta 1 - zelená je projektována v kategorii R 22,5/70 a měří 1,983 km. Součástí stavby je MÚK Svrčinovec-hranice, 4 mosty na trase, nadjezd, most na větvi. Trasa začíná na MÚK Svrčinovec s dálnicí D3 a odtud pokračuje podél železniční tratě, končí napojením na stávající silnici I/11 před hraničním přechodem. Celkové náklady jsou plánovány na 1,017 miliardy Sk.
  • Varianta 1a - červená je projektována v kategorii R 11,5/70 a měří 1,266 km. Varianta představuje 1. etapu varianty 1, tedy výstavbu polovičního profilu v kategorii C 11,5/70. Součástí stavby jsou 2 úrovňové křižovatky, 3 mosty na trase a 2 mosty na větvích křižovatky. Celkové náklady jsou plánovány na 516 milionů Sk.
  • Varianta 2 - fialová je projektována v kategorii R 22,5/70 a měří 1,132 km. Součástí stavby je 6 mostů. Trasa začíná na MÚK Svrčinovec s dálnicí D3 a odtud pokračuje podél východně od obce Svrčinovec - Zátky, končí napojením na stávající silnici I/11 před hraničním přechodem. Celkové náklady jsou plánovány na 1,367 miliardy Sk.

23. června 2010 vydalo MŽP SR Závěrečné stanovisko.
V září 2013 sdružení "Alfa 04 & Amberg" ve složení Alfa 04 a Amberg Engineering Slovakia zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Svrčinovec-hranice, 2 mosty na trase, nadjezd, most na větvi křižovatky, nadchod pro zvěř, přeložka silnice I/11, 2 přístupové a 2 obslužné komunikace, lesní cesta, chodník, 2 opěrné a 9 zárubních zdí a 4 protihlukové stěny. Minimální směrový oblouk je R=375 m a maximální podélný sklon je 5,0 %.
Stavba začíná na MÚK Svrčinovec s dálnicí D3 a silnicí I/11, kde navazuje na větev Čadca - Svrčinovec před jejím provizorním napojením. V dalším úseku bude postavena stavba v plném profilu (čtyřpruhu) kategorie R 24,5/70. Za odpojením přímé větve Čadca - I/11 je navržen most přes silnici I/11, Šlaharovým potokem a větví B. Je zde navržena vratná větev PL - ČR. Trasa pokračuje podél železniční trati Bohumín - Žilina. Za nadchodem pro zvěř končí větev 1 MÚK Svrčinovec délky 730 m a pokračuje rychlostní silnice R5 v polovičním profilu, tj. R 11,5/70. Bude postaven pravý jízdní pás. Je zde navrženo přímé odpojení větve ČR - Čadca. Trasa dále pokračuje mezi železniční tratí a jihozápadním okrajem Svrčinovce. Před státní hranicí je navržena MÚK Svrčinovec-hranice se silnicí I/11, která umožňuje sjezd a nájezd ve směru na Moravu. Stavba končí na státní hranici, kde navazuje na silnici I/11. Náklady na stavbu jsou plánovány na 34 milionů EUR.

autor © Lenny 2002–  2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019