Rychlostní silnice R7

Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtiš - Lučenec

Rychlostní silnice R7 byla vymezena jako tzv. "jižní  tah" v Územním generálu silniční dopravy SR a v Koncepci územního rozvoje Slovenska v roce 2001 a v usnesení vlády SR 523/2003. Rychlostní silnice bude začínat na dálnici D4. V úseku Nové Zámky - Lučenec vede v blízkosti silnice I/75. U Šahy bude křižovat rychlostní silnici R3 a u Lučence bude končit na rychlostní silnici R2. Rychlostní silnice bude v úseku Bratislava - Dunajská Streda součástí mezinárodní silnice E575 Bratislava - Dunajská Streda - Medveďov - Vámosszabadi - Györ.

V první etapě je silnice připravovaná v kategorii R 11,5/100 s výhledem na rozšíření na kategorii R 22,5/100. Investorská příprava byla zahájena v úseku Dunajská Streda - Nové Zámky, kde chybí silnice I. třídy. V roce 1998 bylo na tento úsek vydáno souhlasné stanovisko MŽP SR. V roce 2005 byla zpracována technická študie Dopravoprojektem na koordinaci napojení rychlostní silnice R7 na dálnici D4 na území Bratislavy.

V červnu 2006 byla zpracována technická studie na celou rychlostní silnici. Součástí rychlostní silnice bude 20 křižovatek, 95 mostů na trase, 65 nadjezdů, 2 mosty na větvích křižovatek, velké odpočívky (Neded, Zbrojníky a Veľký Krtíš), malé odpočívky (Macov, Bešeňov a Červený Majer) a SSÚR (Holice, Nové Zámky, Zbrojníky a Veľký Krtíš). Náklady jsou plánovány na 63,587 miliardy Sk bez DPH v cenové úrovni roku 2006. Realizace je plánována v období leden 2013 až listopad 2029.

Celková délka 213,35 km
V přípravě: 42 km
Ve stavbě: 0 km

V přípravě:

Stavba R7 Bratislava, Prievoz - Bratislava, Ketelec je projektována v kategoriích R 24,5/80 a R 31,5/100,80 a měří 6,318 km. V březnu 2012 zpracovali Strásky, Hustý a partneři a PK Ossendorf technickou studii "Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz" v 9 variantách. K posouzení v záměru EIA byly vybrány 4 varianty. Všechny varianty začínaly na MÚK Prievoz s dálnicí D1. Varianty A1 a A2 obcházely Slovnaft ze západu. Varianty B a D vedly východně kolem Slovnaftu, z toho varianta B končila na MÚK Ketelec v dnešních místech a varianta D končila východně od Ketelce na MÚK Ketelec. Následně byla na základě připomínek doplněna varianta C2 vedoucí východně od Slovnaftu s napojením na I/63 severně od Rovinky, kde navazovala na variantu C stavby Bratislava - Dunajská Lužná. 18. listopadu 2013 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko k EIA s doporučenou variantou A2.
V září 2014 zpracovalo "Sdružení R-Project & Unitef R7" ve složení R-Project Invest a Unitef (Maďarsko) dokumentaci pro územní rozhodnutí. 23. října 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí.
5. června 2017 bylo vydáno stavební povolení. V prosinci 2017 zpracoval Dopravoprojekt změnu dokumentace pro stavební povolení. 27. června 2018 byla vydána změna stavební povolení před dokončením.
Součástí stavby je MÚK Slovnaftská, 2 větve z MÚK Ketelec, úprava 2 větví MÚK Prievoz (Prístavná - OK Prístavný most a Bajkalská - Prístavná), 6 mostů na trase, 2 nadjezdy, nadchod pro zvěř, 2 potrubní mosty nad R7, 4 mosty na MK, most na větvi křižovatky, most na železniční vlečce, přeložky ulic Prístevná, Slovnaftská, Komárňanská, Luční a Malé Pálenisko, 4 místní a 1 účelová komunikace, úprava železniční vlečky, 2 polní cesty, 2 cyklostezky, 2 opěrné zdi (336 m), ochranná stěna a 5 protihlukových stěn.
Stavba začíná na MÚK Prievoz s dálnicí D1, kde plynule navazuje na Bajkalskou ulici. Křižovatka bude v rámci stavby "Dálnice D1 Bratislava, křižovatka Prievoz - rekonstrukce" přestavěna. V km 0,900 je navržena MÚK Slovnaftská s přeložkou ulice Slovnaftská. Zde se v km 1,100 mění kategorie ze čtyřpruhové R 24,5/80 na šestipruhovou kategorii R 31,5/80. Odtud stavba pokračuje po estakádě kolem Malého Páleniska a přes Malý Dunaj (L=202 m, P=177 m), za kterou se v km 2,200 mění návrhová rychlost z 80 km/h na 100 km/h, tj. na kategorii R 31,5/100. Trasa prochází mezi Novým přístavištěm, Vlčím hrdlem a Slovnaftem. Dále trasa pokračuje po východním okraji CHKO Dunajské Luhy. Stavba končí před MÚK Ketelec s dálnicí D4.
20. května 2016 uzavřelo Ministerstvo dopravy a výstavby SR koncesní smlouvu s koncesionářem je "Zero Bypass Limited" ve složení Cintra Infraestructuras Internacional (Španělsko), Macquarie Capital (Australie) a PORR AG (Rakousko), která má stavbu včetně dalších úseku R7 v celkové délce 32 km a dálnice D4 v délce 27 km postavit a následně 30 let provozovat a udržovat s celkovými náklady 1,764 miliardy EUR.
Stavbu projektuje Dopravoprojekt a provádí konsorcium "D4R7 Construciton" ve složení Ferrovial Agroman a PORR AG, kteří spolupracují s celou řadou subdodavatelů. 24. října 2016 byla stavba slavnostně zahájena. Realizace je plánována v období listopad 2016 až červen 2020.

Stavba Bratislava - Dunajská Lužná je projektována v kategoriích R 31,5/100 a R 24,5/100 a měří 8,425 km. V dubnu 2006 zpracovala Alfa04 "Technickou studii R7 Bratislava - Lučenec, úsek Bratislava - Dunajská Lužná" ve 2 variantách. V listopadu 2006 na základě připomínke zpracoval Geoconsult doplnění technické studie o variantu C. Varianta A vedla v dnešní poloze. Varianta B začínala severně od Rovinky vedla severně od Rovinky a Dunajské Lužné a varianta C vycházela z varianty B a vedla až za železniční tratí Bratislava - Komárno. Všechny tyto varianty byly posouzeny z hlediska vlivů stavby na životní prostředí. 9. září 2009 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko k EIA s tím, že z variant A a C se nedá určit lepší varianta. Dopisem ze dne 22. července 2010 určilo k dalšímu sledování variantu A.
V září 2012 zpracoval Dopravoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. března 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V únoru 2015 zpracoval Dopravoprojekt dokumentaci pro stavební povolení v šestipruhové kategorii R 31,5/100 postavené jako čtyřpruh s rezervou uprostřed. 9. května 2016 bylo vydáno stavební povolení.
Z důvodů zpřesnění intenzit dopravy v uvažovaném časovém období byla změněna kategorie na R 24,5/100 s tím, že nadjezdy budou postaveny pro výhledový šestipruh. 29. května 2017 rozhodlo MŽP SR, že změna kategorie R 31,5/100 (čtyřpruh s rezervou) na R 24,5/100 se nebude posuzovat dle zákona.
Součástí stavby je MÚK Dunajská Lužná, 4 mosty na trase, 3 nadjezdy, 2 nadchody pro zvěř, most na kolektoru, přeložka silnice I/63 (685 m), 2 přístupové cesty (791 m), 3 polní cesty (823 m), 2 opěrné zdi (245 m), 5 clon proti ptákům (3660 m) a 2 protihlukové stěny (2124 m).
Stavba začíná před MÚK Ketelec s dálnicí D4 (trojlístkovitá), která je součástí dálnice D4. Křižovatka je umístěna jihozápadně od osady Ketelec. Za křižovatkou se mění kategorie z šestipruhové R 31,5/100 na čtyřpruhovou R 24,5/100. Odtud trasa pokračuje po náspu severně od PR Topolové hony, kde jsou severně od Topolové navržen první nadchod pro zvěř a jižně od Rovinky druhý nadchod pro zvěř. Trasa prochází mezi Dunajsou Lužnou a Kalinkovem. Stavba končí jihovýchodně od Dunajské Lužné za MÚK Dunajská Lužná se silnicí I/63 (osmičkovitá).
20. května 2016 uzavřelo Ministerstvo dopravy a výstavby SR koncesní smlouvu s koncesionářem je "Zero Bypass Limited" ve složení Cintra Infraestructuras Internacional (Španělsko), Macquarie Capital (Australie) a PORR AG (Rakousko), která má stavbu včetně dalších úseku R7 v celkové délce 32 km a dálnice D4 v délce 27 km postavit a následně 30 let provozovat a udržovat s celkovými náklady 1,764 miliardy EUR.
Stavbu projektuje Dopravoprojekt a provádí konsorcium "D4R7 Construciton" ve složení Ferrovial Agroman a PORR AG, kteří spolupracují s celou řadou subdodavatelů. 24. října 2016 byla stavba slavnostně zahájena. Realizace je plánována v období listopad 2016 až červen 2020.

Stavba Dunajská Lužná - Holice je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 16,600 km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "R7 Bratislava - Lučenec, úsek Dunajská Lužná - Holice" ve 3 variantách. 28. června 2010 vydalo MŽP SR souhlasné závěrečné stanovisko k EIA. V prosinci 2012 zpracoval Dopravoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. září 2013 bylo vydáno úzení rozhodnutí.
V březnu 2014 zpracovalo "Sdružení R7 Dunajská Lužná - Holice" ve složení Dopravoprojekt, Dopravoprojekt Bratislava a Geoconsult dokumentaci pro stavební povolení. 23. září 2015 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Šamorín, část MÚK Holice, okružní křižovatka, přeložky silnic II/503, III/1389 a III/1390 (80 m), úprava silnice I/63, 2 mosty na trase, 8 nadjezdů, nadchod pro zvěř, velká odpočívka Blatné, 6 polní cest, 12 přítupových cest, cyklostezka a 9 protihlukových stěn.
Stavba začíná za MÚK Dunajská Lužná se silnicí I/63, kde navazuje na předchozá stavbu Ketelec - Dunajská Lužná. Odtud trasa pokračuje po náspu severně kolem Šamorína. Prochází mezi Kvetoslavovem a Šamorínem. Se silnicí II/503 je navržena MÚK Šamorín (osmičkovitá). Stavba jižně míjí Čukárskou Paku a Macov. Severovýchodně od Blatné na Ostrově je navržena velká odpočívka Blatné. Stavba končí na MÚK Holice, která je umístěna severně od Holic. Z křižovatky bude postavena pouze větev Bratislava - Holice, pomocí které bude stavba napojena na silnici I/63.
20. května 2016 uzavřelo Ministerstvo dopravy a výstavby SR koncesní smlouvu s koncesionářem je "Zero Bypass Limited" ve složení Cintra Infraestructuras Internacional (Španělsko), Macquarie Capital (Australie) a PORR AG (Rakousko), která má stavbu včetně dalších úseku R7 v celkové délce 32 km a dálnice D4 v délce 27 km postavit a následně 30 let provozovat a udržovat s celkovými náklady 1,764 miliardy EUR.
Stavbu projektuje Dopravoprojekt a provádí konsorcium "D4R7 Construciton" ve složení Ferrovial Agroman a PORR AG, kteří spolupracují s celou řadou subdodavatelů. 24. října 2016 byla stavba slavnostně zahájena. Realizace je plánována v období listopad 2016 až červen 2020.

Stavba Holice - Mliečany je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 11,780 km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". 29. ledna 2013 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko na úsek "Rychlostní silnice R7 Holice - Dunajská Streda". V červenci 2014 zpracoval Terraprojekt studii realizovatelnosti "Rychlostní silnice R7 Bratislava, Prievoz - Nové Zámky". V květnu 2017 zpracovala Alfa 04 technickou studii na dořešení napojení staveb Holice - Dunajská Streda a Dunajská Streda - Nové Zámky.
Valbek zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Dunajská Streda a Mliečany), 5 mostů na trase, nadchod pro zvěř, SSÚR Kostolná Galá a přeložka silnice I/63.
Stavba začíná za MÚK Holice se silnicí III/1390. Odtud trasa pokračuje souběžně se silnicí I/63. U Jastrebie Kračany se stáčí trasa na jihovýchod. Následuje MÚK Dunajská Streda se silnicí III/1406 (trubkovitá), za kterou se trasa napojuje do stopy silnice I/63, která bude přestavěna na rychlostní silnici R7 a silnice I/63 bude přeložena. Stavba končí za MÚK Mliečany se silnicí II/507 (čtyřlístek).

Stavba Mliečany - Dolný Bar je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 9,759 km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". 18. listopadu 2014 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko na úsek "Rychlostní silnice R7 Dunajská Streda - Nové Zámky". V červenci 2014 zpracoval Terraprojekt studii realizovatelnosti "Rychlostní silnice R7 Bratislava, Prievoz - Nové Zámky". V květnu 2017 zpracovala Alfa 04 technickou studii na dořešení napojení staveb Holice - Dunajská Streda a Dunajská Streda - Nové Zámky.
Valbek zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Dolný Bar, 14 mostů, a přeložka silnice I/63.
Stavba začíná za MÚK Mliečany se silnicí II/507 (čtyřlístek). Odtud trasa pokračuje jižně kolem Povody, Kútníků a Dolného Baru. Stavba končí za MÚK Dolný Bar se silnicí I/63.

Stavba Dolný Bar - Zemné je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří 23,500 km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". 18. listopadu 2014 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko na úsek "Rychlostní silnice R7 Dunajská Streda - Nové Zámky". V červenci 2014 zpracoval Terraprojekt studii realizovatelnosti "Rychlostní silnice R7 Bratislava, Prievoz - Nové Zámky". V květnu 2017 zpracovala Alfa 04 technickou studii napojení R7 v okolí obce Kútniky.
"Sdružení R7 Dolný Bar - Zemné - Nové Zámky" ve složení Amberg Engineering a Dopravoprojekt zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Zemné, 10 mostů, velká odpočívka Zemné, malá odpočívka Dolný Bar a přeložka silnice I/63.
Stavba začíná za MÚK Dolný Bar se silnicí I/63 mezi Dolním Barem a Dolním Štalem. Za křižovatkou je navržena odpočívka Dolný Bar. Odtud trasa pokračuje severovýchodně kolem Dolním Štalem, kříží železniční trať Bratislava - Komárno, dále trasa míjí jižně Topoľníky. Stavba přechází Malý Dunaj, trasa vede severně kolem Velkého Ostrova. Stavba končí za MÚK Zemné se silnicí II/573 severně od Zemného. Trasa prochází mezi Andovci a Polárikovem, kříží železniční trať Bratislava - Nové Zámky a silnici I/75. Stavba končí za MÚK Nové Zámky se silnicí I/64, která se nachází severně od Nových Zámků.

Stavba Zemné - Nové Zámky je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří 14,250 km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". 18. listopadu 2014 vydalo MŽP SR závěrečné stanovisko na úsek "Rychlostní silnice R7 Dunajská Streda - Nové Zámky". V červenci 2014 zpracoval Terraprojekt studii realizovatelnosti "Rychlostní silnice R7 Bratislava, Prievoz - Nové Zámky".
"Sdružení R7 Dolný Bar - Zemné - Nové Zámky" ve složení Amberg Engineering a Dopravoprojekt zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Součástí stavby je MÚK Nové Zámky, 14 mostů, SSÚR Nové Zámky.
Stavba začíná za MÚK Zemné se silnicí II/573. Odtud trasa pokračuje mostem přes Váh severně kolem Zemného. mezi Dolním Barem a Dolním Štalem. Za křižovatkou je navržena odpočívka Dolný Bar. Odtud trasa pokračuje severovýchodně kolem Dolním Štalem, kříží železniční trať Bratislava - Komárno, dále trasa míjí jižně Topoľníky. Stavba přechází Malý Dunaj, trasa vede severně kolem Velkého Ostrova. Stavba končí za MÚK Zemné se silnicí II/573.

Stavba Nové Zámky - Čaka je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří x km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec".
Stavba začíná za MÚK Nové Zámky se silnicí I/64 a končí na MÚK Čaka se silnicí I/75.

Stavba Čaka - Semerovce je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří x km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec".
Stavba začíná na MÚK Čaka se silnicí I/75 a končí na MÚK Semerovce s rychlostní silnicí R3.

Stavba Semerovce - Velký Krtíš je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří x km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec".
Stavba začíná na MÚK Semerovce s rychlostní silnicí R3 a končí na MÚK Velký Krtíš se silnicí II/527.

Stavba Velký Krtíš - Lučenec je projektována v kategorii R 11,5/120 jako polovina výhledového čtyřpruhu R 24,5/120 a měří x km. V říjnu 2005 zpracoval Dopravoprojekt technickou studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec". V březnu 2009 zpracoval Dopravoprojekt studii "Rychlostní silnice R7 Bratislava - Lučenec".
Stavba začíná na MÚK Velký Krtíš se silnicí II/527 a končí na MÚK Lučenec s rychlostní silnicí R2.


autor © Lenny 2002–  2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019