Parametry dálnic a rychlostních silnic

Dálnice a rychlostní komunikace se staví podle normy ČSN 73 6101, která stanovuje za jakých podmínek a jaké návrhové parametry dálnice nebo rychlostních komunikací musí mít.

Podle charakteru se silniční komunikace dělí na:

  • silnice s neomezeným přístupem (kategorie “S”)
  • silniční komunikace s omezeným přístupem (kategorie “R” a “D”), tj. v praxi komunikace, kam podle zákona o provozu na silničních komunikacích mají přístup pouze motorová vozidla dosahující rychlosti nejméně 80 km/h – nesmějí sem např. traktory, stavební stroje, cyklisté apod.

Kategorie silnic se označují ve tvaru PÍSMENNÝ ZNAK návrhová šířka / návrhová rychlost, např. D 27,5/120.

  • Písmeno "D", "R" či "S" značí druh komunikace (dálnice, rychlostní silnice nebo silnice). Ve městech jsou kategorie MR (místní rychlostní), MS (místní sběrná), či MO (místní obslužná).
  • 27,5 značí šířku koruny vozovky v metrech, tj. mezi svodidly, příp. mezi patníky.
  • 120 je navrhovaní rychlost v km/h, podle které se odvíjí podélný sklon, poloměry zatáček.

Veškeré silnice jsou navrhovány podle podle ČSN 73 6101, které se navrhují podle členitosti řešeného území. V říjnu 2004 byla provedena aktualizace normy, byla zrušena kategorie dálnic D 26,5, u rychlostních silnic R 22,5 a R 24,5 a u čtyřpruhových silnic kategorie S 22,5.
Základní kategorie u dálnic jsou D 27,5 a D 28,0, u šestipruhových D 32,0 a D 34,0. Byla zřízena nová kategorie u rychlostních silnic R 25,5, další platné jsou R 26,5 a R 27,5 a šestipruhové R 32,0 a R 34,0. U čtyřpruhových silnic je základní kategorii S 24,5 a S 20,5.

Kategorijní typ silniční komunikace
  Návrhová rychlost (km/h)
Nejvyšší přípustný podélný sklon (%)
Nejmenší doporučený (dovolený) poloměr směrového oblouku (m)
Typ území
rovinaté nebo mírně zvlněné pahorkovité horské
Dálnice a rychlostní silnice (komunikace s omezeným přístupem)
D 27,5 120 120 100 80
3 4 4,5 4,5
1250 (750) 1250 (750) 875 (500) 500 (325)
R 26,5
R 25,5
120 100 80
3,5 4,5 4,5
1250 (725) 875 (500) 500 (325)
Čtyřpruhové silnice s neomezeným přístupem
S 24,5 100 80 80
3,5 4,5 6
875 (550) 500 (350) 500 (325)

 

Roztřídění Odpovídající kategorie
Dálnice D 33,5/120,100 a 80
D 27,5/120, 100 a 80
Rychlostní silnice R 33,5/120,100 a 80
R 27,5/120, 100 a 80
R 25,5/120, 100 a 80
Silnice I. třídy S 24,5/100; 80 a 70; S 20,75/90, 80 a 70
S 11,5/90;80 a 70
S 9,5/80; 70 a 60 *)
Silnice II. třídy S 9,5/80, 70 a 60
S 7,5/70, 60 a 50
Silnice III. třídy S 7,5/70, 60 a 50
S 6,5/60 a 50
S 4,0/40 a 30 **)
*) Nelze použít na mezinárodních silnicích.
**) Použije se zejména pro rekonstrukce stávajících koncových úseků silnic III. tř. a pro veřejně přístupné účelové komunikace.

Mimoúrovňové křižovatky u dálnic a rychlostních silnic musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 km. V blízkosti větších sídleních útvarů nebo v rozsáhlých průmyslových aglomeracích lze vzdálenost snížit až o 50 %

autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 19. listopadu 2005