Dálnice ve stavbě


Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN

Stavba 0805 Lovosice - Řehlovice je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 16,413 km. V roce 1994 byla zpracována vyhledávací studie obsahující 3 koridory s 5 variantami vedení. Na základě studie MŽP ČR doporučilo koridor pro vedení trasy, pro který byla zpracována dokumentace EIA zveřejněná 29. prosince 1995, dne 27. srpna 1996 proběhlo veřejné projednání posudku dokumentace EIA. 18. listopadu 1996 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko.
V roce 2000 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dne 14. února 2001 byla potvrzena výjimka zákona č. 114/92 Sb. pro průchod dálnice CHKO České středohoří ministrem životního prostředí. 18. prosince 1997 bylo zahájeno územní řízení, dne 26. března 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci 26. června 2003. 16. června 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem toto rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Lovosice, Bílinka a Řehlovice), 18 dálničních mostů, 8 nadjezdů, ekodukt, rozšíření dálničního mostu a mostu na R63, tunely Prackovice (260 m) a Radejčín (620 m), úprava silnic I/15 a I/30 (315 m), přeložky silnic III/00819 (309 m), III/00820, III/24712a, III/24722, III/25828, III/25829, III/25830, III/25832 (742 m) a III/25834, místní komunikace, 17 polních cest (10164 m) a 11 protihlukových stěn (5200 m). Celkový objem výkopů je 1,555 mil. m3 a násypů je 1,607 mil. m3. Dálnice vede přes CHKO České středohoří, kde je vybavena nadstandardními ekologickými opatřeními, které dosahují celkové hodnoty 1 miliardy Kč.
Stavba navazuje na stavbu 0804 před MÚK Lovosice se silnicemi I/15 a I/30 (osmičkovitá) a pokračuje ve stopě bývalé silnice I/8. Za obcí Vchynice, kterou přechází zakrytým mostem (243 m), se stáčí kolem vrchu Lovoš. U obce Bílinka je navržena MÚK Bílinka se silnicí II/608 (trubkovitá). Dále pokračuje trasa dálnice obloukovým železobetonovým mostem přes Oparenské údolí (275 m) s rozpětím 135 m kolem Oparna a Chotiměře. Dobkovičky míjí východně mostem Dobkovičky (436 m). Trasa dále vede v širokém údolí Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Mostem Prackovice (L=454 m, resp. P=554 m) překračuje okraj údolí Labe nad Litochovicemi a Prackovicemi. Hlavní stěnu bývalého Prackovického čedičového lomu prochází tunelem Prackovice (L=270 m, z toho je raženo 150 m a hloubeno 87 + 33 m, P=260 m, z toho je raženo 133 m a hloubeno 90 + 37 m), pokračuje dalším mostním objektem přes údolí Uhelné strouhy (L=120 m, resp. P=122 m) a po průchodu dalším tunelem Radějčín (L=600 m, z toho je raženo 446 m a hloubeno 24 + 130 m, P=620 m, z toho je raženo 446 m a hloubeno 44 + 130 m)se trasa svažuje kolem obce Habrovany k obci Řehlovice, kde se napojuje na již postavený úsek 0806 Řehlovice - Trmice. V místě napojení je navržena MÚK Řehlovice s rychlostní silnicí R63 (trubkovitá).
26. září 2007 bylo předáno staveniště pro první objekty. 6. listopadu 2007 byla slavnostně zahájena výstavba. Stavbu projektoval Pragoprojekt a realizuje sdružení "D8 0805 SSŽ - MTS" ve složení Eurovia CS, Metrostav, Berger Bohemia a SMP s nabídnutou cenou 11,7 milardy Kč.
Stavba byla rozdělena do 7 staveb:

 • Stavba 0805 A - Trasa dálnice 4. července 2008 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 53,500 – 54,965 a km 55,870 – 58,280 a 21. srpna 2008 bylo vydáno stavební povolení na tuto část, ale byl proti němu podán rozklad, účástnici řízení se měli vyjádřit k podanému rozkladu do 21. řijna 2008. 3. února 2009 byl rozklad zamítnut.
  18. září 2008 zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 61,1 - 62,3 a 7. listopadu 2008 bylo vydáno stavební povolení na část km 61,1 - 62,3, byl proti němu podán rozklad, účastnici řízení se měli vyjádřit k podanému rozkladu do 12. ledna 2009. 24. června 2009 byl rozklad zamítnut.
  9. února 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 48,276 - 50,500 a 50,600 - 53,218 a 17. března 2008 bylo vydáno stavební povolení na tuto část, ale byl proti němu podán rozklad. 29. července byl rozklad zamítnut.
  2. března 2009 bylo zveřeněno Oznámení o zahájení stavební řízení na část km 62,300 - 62,700 a 63,000 - 64,350, MÚK Řehlovice (bez větve 5) a 2 dálniční mosty a 7. dubna 2010 bylo na tuto část vydáno stavební povolení, ale byl proti němu podán rozklad , účastníci řízení se k němu mohli vyjádřit do 7. června 2010. 24. ledna 2011 bylo stavební povolení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 10. února 2011 bylo toto stavební řízení přerušeno do doby předložení pravomocného územního rozhodnutí.
  30. července 2010 bylo zahájeno stavební řízení na část km 50,500 - 50,600, 60,460 - 61,100 a 62,700 - 63,000, 3 dálniční mosty a další objekty. 11. srpna 2010 bylo stavební řízení přerušeno do 31. března 2011. 28. prosince 2010 bylo řízení zastaveno.
  27. ledna 2011 ŘSD podalo žádost o vydání územního rozhodnutí a zároveň i žádost o stavební povolení pro část trasy km 50,500 - 50,600 a SO 151 Polní cesta pod Lovošem a zároveň požádalo o spojení územního a stavebního řízení. 20. června 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení na tuto část. Byla však proti němu podána odvolání, ke kterým se bylo možno vyjádřit do 17. srpna 2011. 29. srpna 2011 bylo zveřejněno sdělení, že účastníci řízení se mohou k podkladům vyjádřit do 22. září 2011. Následně bylo odvolání zamítnuto.
  18. března 2011 ŘSD podalo žádost o spojené vydání územního rozhodnutí a stavební povolení pro část trasy km 60,400 - 61,100 a 62,300-64,490, MÚK Řehlovice, 5 dálničních mostů a další objekty a na část F Tunel Radějčín, kde to jsou části hlavní trasy km 58,550-59,380 a 59,660-60,460, 2 dálniční mosty, část tunel Radějčín a další objekty. Ústní projednání se uskutečnilo 4. srpna 2011. 21. prosince 2011 bylo vydáno spojené územní rozhodnutí a stavební povolení na tuto část, proti kterému bylo podáno odvolání. 20. dubna 2012 Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání zamítl. 24. července 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému úřadu k dalšímu řízení. 14. srpna 2012 Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání opět zamítl.
  9. května 2012 byla zahájena dostavba dálnice. Po zrušení stavebního povolení byly práce znovu zahájeny 31. srpna 2012.
  Náklady na stavbu jsou plánovány na 6,990 miliardy Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 1,177 miliardy Kč. Realizace je plánována v období 11. listopad 2007 až prosinec 2015.
  15. prosince 2010 byla na MÚK Lovosice zprovozněna větev Most - Praha. 14. května 2012 byl zprovozněn úsek Lovosice - Bílinka délky 3,974 km.
 • Stavba 0805 B - Most Vchynice Náklady na stavbu jsou 587 milionů Kč. 5. března bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení, 4. dubna 2008 bylo stavební řízení přerušeno do 15. května 2008. 6. června 2008 investor doložil chybějící souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 22. července 2008 se uskutečnilo ústní projednání na OÚ Vchynice. 15. srpna 2008 bylo vydáno stavební povolení, ale bylo proti němu podáno odvolání, účastnici řízení se měli vyjádřit k podanému rozkladu do 21. řijna 2008. 26. ledna 2009 byl rozklad zamítnut.
  9. února 2012 bylo zahájeno stavební řízení o dodatečném povolení stavby. V průběhu výstavby byl změněn projekt z 4 polového mostu na 6-ti polový. 6. dubna 2012 bylo vydáno stavební povolení.
  Most projektovalo Promo. Náklady na most jsou 672 milionů Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněn 1 milion Kč. Realizace je plánována v období 16. prosince 2008 až červen 2015.
 • Stavba 0805 C - Most Oparno Most projektoval Pontex. 2. května 2007 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení a 25. června 2007 bylo vydáno stavební povolení. 17. října 2007 byla zamítnuta odvolání proti stavebnímu povolení.
  Náklady na stavbu jsou 578 milionů Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 77 milionů Kč. Realizace je plánována v období 18. října 2007 až červen 2015.
 • Stavba 0805 D - Most Dobkovičky 17. května 2007 bylo zveřejněno Oznámení zahájení stavebního řízení a 13. července 2007 bylo vydáno stavební povolení. 17. října 2007 bylo zamítnuto odvolání proti stavebnímu povolení. Most projektoval Pontex.
  Náklady na stavbu jsou 920 miliardy Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 147 milionů Kč. Realizace je plánována v období 26. října 2007 až prosinec 2015.
 • Stavba 0805 E - Tunel Prackovice 17. července 2007 bylo zveřejněno Oznámení zahájení stavebního řízení a 7. září 2007 bylo vydáno stavební povolení na stavbu. Byly proti němu podány 2 rozklady. 12. října 2007 bylo zveřejněno Oznámení o podání rozkladů. 21. ledna 2008 byly rozklady zamítnuty.
  Tunel projektoval Pragoprojekt, realizační dokumentaci Valbek a Tubes, razí jej Subterra. Náklady na stavbu jsou 1,553 miliardy Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 359 milionů Kč.
  Realizace je plánována v období 31. října 2007 až prosinec 2015. 9. září 2008 byla slavnostně zahájena ražba tunelu, samotné razící práce byly zahájeny až 3. října 2008 na levé tunelovém tubusu. 18. června 2009 se uskutečnilo slavnostní proražení levého tunelového tubusu. V srpnu byl celý tunel vyražen.
 • Stavba 0805 F - Tunel Radejčín Náklady na stavbu jsou 3,184 miliardy Kč. Tunel projektoval Tubes a Metroprojekt, realizační dokumentaci Pragoprojekt.
  18. března 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu km 59,380 - 59,660 a tunel Radějčín km 59,040 - 59,380 (Ústecký portál, hloubená část Ústeckého portálu, ražená část) a 24. dubna 2009 bylo vydáno stavební povolení. 25. května 2009 byly podány rozklady, ostatní účastníci se k ním mohou vyjádřit do 23. června 2009. 3. září 2009 byl zamítnut rozklad a 21. září 2009 nabyl právní moci.
  4. února 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu část km 59,660 - 60,460, dálniční most a další 2 objekty a 15. března 2010 bylo vydáno stavební povolení, ale byl proti němu podán rozklad, ke kterému se mohli účastníci řízení vyjádřit do 14. května 2010. 24. ledna 2011 bylo stavební povolení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 10. února 2011 bylo toto stavební řízení přerušeno do doby předložení pravomocného územního rozhodnutí.
  7. srpna 2010 bylo zahájeno stavební řízení na hlavní trasu část km 58,550 - 58,568, dálniční most mezi tunely a tunel Radějčín (dosud nepovolené objekty). 11. srpna 2010 bylo stavební řízení přerušeno do 31. března 2011. 28. prosince 2010 bylo řízení zastaveno.
  18. března 2011 ŘSD podalo žádost o spojené vydání územního rozhodnutí a stavební povolení pro část trasy km 60,400 - 61,100 a 62,300-64,490, MÚK Řehlovice, 5 dálničních mostů a další objekty a na část F Tunel Radějčín, kde to jsou části hlavní trasy km 58,550-59,380 a 59,660-60,460, 2 dálniční mosty, část tunel Radějčín a další objekty. Ústní projednání se uskutečnilo 4. srpna 2011. 21. prosince 2011 bylo vydáno spojené územní rozhodnutí a stavební povolení na tuto část, proti kterému bylo podáno odvolání. 20. dubna 2012 Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání zamítl. 24. července 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému úřadu k dalšímu řízení. 14. srpna 2012 Krajský úřad Ústeckého kraje odvolání opět zamítl.
  9. května 2012 byla zahájena dostavba dálnice. Po zrušení stavebního povolení byly práce znovu zahájeny 31. srpna 2012.
  Ražba levého tubusu byla zahájena na podzim roku 2009 a 1. prosince 2009 i pravého tubusu z Ústeckého portálu. Náklady na tunel jsou 3,491 miliardy Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 841 milionů Kč. Realizace je plánována v období 22. září 2008 až prosinec 2015.

Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř - státní hranice ČR/Polsko

Stavba 1105-2 Osičky - Hradec Králové km 78,910 - 90,760 je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 11,850 km. V roce 1999 VPÚ Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V červnu 2002 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci zadání stavby.
21. listopadu 2005 bylo vydáno stavební povolení na úsek km 86,100 - 88,600, 14. března 2006 byl zamítnut rozklad. následně 31. března 2009 Městský soud v Praze toto povolení zrušil. 21. dubna 2010 NSS zamítnul kasační stížnost. 7. prosince 2010 bylo zveřejněno vyrozumění o pokračování stavebního řízení. 26. května 2011 byl rozklad zamítnut.
24. ledna 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavební řízení na čast km 89,000 - 90,760, MÚK Kukleny, dálniční most a další objekty. 27. března 2013 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, 10 dálničních mostů, 6 nadjezdů, oboustranná odpočívka Osičky, přeložky silnic I/11 (911 m, S 22,5/70 a S 9,5/80), III/32312 (613 m), III/32316 (611 m), III/32322 (664 m), III/32324 (231 m) a III/32326 (976 m), 1 účelová komunikace, 8 polních cest, 1 účelová komunikace a 6 protihlukových stěn (4551 m).
Stavba začíná v prostoru obce Osičky, kde navazuje na stavbu 1105/1. Následuje oboustranná odpočívka Osičky. Trasa dálnice pokračuje východním směrem v dostatečné vzdálenosti od okolních obcí až do prostoru obce Sedlice, kde je postavena MÚK Sedlice s rychlostní silnicí R 35 (trubkovitá). Stavba této křižovatky byla ke stavbě přičleněna v rámci realizace provizorního sjezdu Libišany, který sloužil do zprovoznění provizorního sjezdu Práskačka. Trasa se stáčí k severu, je vedena souběžně se silnicí II/333, mostem překonává železniční trať Velký Osek - Hradec Králové a na západním okraji Hradce Králové končí za MÚK Kukleny se stávající silnicí I/11 (čtyřlístek).
Stavbu projektoval Pragoprojekt a provádí "Sdružení D11 Osičky - Hradec Králové" ve složení Eurovia CS o.z. Hradec Králové, Strabag a Metrostav. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 5,846 miliardy Kč. Pro rok 2015 je na stavbu vyčleněno 640 milionů Kč. Realizace se předpokládá březen 2005 až květen 2016.
19. prosince 2006 byl uvedena do provozu úsek km 78,91 - 83,7 (po MÚK Sedlice). V souvislosti s vypršením platnosti vyjimky pro sjezd Libišany byl zprovozněn sjezd Práskačka, jedná se o úsek km 83,700 - 86,400, který byl zprovozněn v polovičním profilu 15. prosince 2008. Následně byl 27. listopadu 2009 zprovozněn v plném profilu úsek 83,700 - 85,000 a 1. listopadu 2011 byl v plném profilu byl zprovozněn úsek 85,000 - 86,400. Rozestavěn je úsek 86,4 - 88,6. Na zbývajícím úseku 88,600 - 90,760 probíhají 3 vyvlastňovací řízení a výkup pozemků.


autor © Lenny 2002&nsbp;– 2015
Poslední změny na stránce 8. února 2015