Dálnice ve stavbě


Dálnice D1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou - Ostrava - Polsko

Stavba 0137 Přerov - Lipník je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 14,312 km. V listopadu 1998 zpracoval Dopravoprojekt Brno studii trasy, kerá posloužila jako podklad pro zpracování dokumentace EIA, která byla zvěřejněna 13. července 1999. Veřejné projednání se uskutečnilo 27. července 2000, dne 29. září 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V červnu 2002 Viapont zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 8. dubna 2004 byla vydáno územní rozhodnutí.
V prosinci 2005 sdružení "D 0137 projekce a IČ" ve složení Dopravoprojekt Brno, HBH Projekt a SUDOP Praha zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení. V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení byly vzneseny požadavky na částečné změny. Změny vznikly díky zrušení ochranného PHO 2. stupně jímacího území Lísky, dále z důvodu změny technických norem, byly doplněny stavební objekty, které nebyly v DÚR a dalších změn. V březnu 2007 byla dokončena přepracováná dokumetace pro územní rozhodnutí. 10. září 2007 bylo vydáno nové územní rozhodnutí.
1. července 2010 bylo vydáno stavební povolení na část km 96,8 - 99,712 (MÚK Lipník). 7. června 2011 bylo vydáno stavební povolení na část km 85,4 - 96,8.
Byla vypsána soutěž na zhotovitele se soutěžní lhůtou do 9. května 2012, kterou ÚOHS zrušil.
V březnu 2014 zpracovalo "Sdružení SUDOP Group" ve složení Dopravoprojekt Brno, SUDOP Praha, VPÚ DECO Praha a Dopravoprojekt Bratislava projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
V lednu 2015 zpracoval Dopravoprojekt Brno změnu DÚR, byla změněna konstrukce dálničního mostu pro zvěř, prodloužena protihluková stěna Prosenice, zvětšena DUN a jiné podobné úpravy.
Součástí stavby jsou 3 MÚK, 1 provozní křižovatka, 10 dálničních mostů, 8 nadjezdů, 3 mosty na přeložkách, 2 mosty na kolektorech, most na větvi křižovatky, velká oboustranná odpočívka Osek, SSÚD Přerov, přeložky silnic I/55 (371 m), II/436 (207 m), II/437 (654 m), III/04723 (408 m), III/4368 (200 m), III/43610 (55 m) a III/43612 (413 m), úprava silnice I/55 (261 m), 4 místní komunikace (1261 m), provizorní napojení R55 (1139 m), cyklostezska (127 m), 13 polních cest (13027 m), 8 protihlukových (6989 m) a 1 opěrná zeď (78 m). Povrch vozovky je cementobetonový.
Stavba za MÚK Přerov-sever před stávající silnicí I/55 navazuje na předchozí stavbu 0136 Říkovice - Přerov. Se silnicí Přerov - Žernov je navržen služební sjezd pro přilehlé SSÚD Přerov. Odtud je trasa dálnice pokračuje zemědělskou krajinou podél železniční tratí Přerov - Ostrava a výhledového průplavu D-O-L. V km 289,742 - 290,749 je trasa navržena v kategorii D 30,0/120 z důvodu umožnění dočasného vedení dopravy ve 2+2 pruzích na eEstakádě přes silnici III/43612 a potok Lubeň (231 m) severně od Oseka nad Bečvou. U Oseku nad Bečvou je navržena oboustranná odpočívka. Stavba severní míjí Lipník. Se silnicí II/437 je navržena MÚK Lipník-Trnávka (deltovitá), která je propojena spolu s MÚK Bohuslávky s dálnicí D35 (rozštěpná) a MÚK Lipník-Loučka se silnicí I/35 (trubkovitá) pomocí kolektorů do jediné útvarové křižovatky Lipník. Trasa je zde vedena v šířkové uspořádání 4 x 2 pruhy. V km 295,819 se trasa v prostoru MÚK Bohuslávky napojí na trasu dálnice D35 postavené v rámci stavby "Rychlostní silnce R35 3511 Velký Újezd - Lipník" před mostem přes Trnávku a vede v její trase (743 m). D35 bude v úseku km 294,860 - 295,727 rozebrána a nahrazena křižovatkovými větvemi (1389 m, resp. 818 m). Stavba končí na začátku MÚK Lipník-Loučka, kde navazuje na stavbu D47 4704 Lipník - Bělotín.
Stavbu provádí Skanska. Náklady jsou plánovány na 4,344 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,377 miliardy Kč, z toho 404 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 18. srpna 2015 až červen 2020 s uvedením do provozu v srpnu 2019. Původní termín uvedení do provozu 18. srpna 2018 nebyl dodržen kvůli komplikacím při výstavbě. Stavba byla slavnostně zahájena 14. července 2015.

Dálnice D3 Praha - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko

Stavba 0309/I Bošilec - Ševětín měří 8,137 km. V prosinci 2007 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, v roce 2009 Pragoprojekt zpracoval změnu. 27. srpna 2009 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 16. září 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána 3 odvolání. 15. dubna 2011 byla odvolání zamítnuta.
V červenci 2010 Pragoprojekt zpracoval Technickou dokumentaci ekvivalent dokumentace pro stavební povolení - podklad pro majetkoprávní přípravu a v červenci 2012 dokumentaci pro stavební povolení.
9. července 2013 byla prodloužena platnost územního rozhodnutí.
24. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na 4 dálniční mosty a podchod. Ústní projednání se uskutečnilo 27. února 2014 na ŘSD. 25. července 2014 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
25. února 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stravebního řízení na hlavní trasu a další objekty. Ústní projednání se uskuteční 25. března 2014. 25. července 2014 bylo stavební řízení přerušeno. 30. října 2014 bylo na tuto část vydáno stavební povolení.
V červnu 2014 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Součástí stavby jsou 4 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 mosty na II/603, podchod, přeložky silnic II/603 (5822 m), III/14713 (540 m), III/1555 (170 m), III/1558 (244 m) a III/10570 (175 m), 2 místní komunikace (797 m), příjezd (34 m), 4 polní cesty (2158 m), oprava polní cesty (800 m), 5 sjezdů na polní cesty (334 m), parkoviště, komunikace pro pěší (136 m), 2 autobusové zastávky, 4 protihlukovýché stěny (3116 m) a demolice 4 objektů a 2 mostů. Celkový objem výkopů je 728 873 m3 a násypů 729 567 m3.
Stavba začíná před křižovatkou silnic I/3 s III/14713. Trasa odtud pokračuje v trase stávající silnicí, v místě překonání Bukovského potoka využívá železničního násypu, který bude opuštěn po modernizaci železniční trati. V technické studii (10/2002) byla navržena MÚK Bošilec, která byla při zpracování DÚR vypuštěna s ohledem na malou vzdálenost mezi křižovatkami. Trasa se u Dynína odklání od stopy silnice I/3 a pokračuje vpravo od ní. Následně ji kříží, a pokračuje mezi stávající silnice I/3 a železniční trati kolem Neplachova. Stavba končí napojením na stávající silnici I/3 před MÚK Ševětín se silnicí III/10570.
Stavbu provádí "Společnost MTS + SWIETELSKY + DOPRASTAV, D3 Bošilec - Ševětín" ve složení Metrostav, Swietelsky stavební a Doprastav. Náklady na stavbu jsou 1,951 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 314 milionů Kč, z toho je 172 milionů z OPD. Realizace je plánována v období 24. února 2016 až 24. února 2020. Stavba byla slavnostně zahájena 22. září 2015.

Stavba 0309/II Ševětín - Borek měří 10,680 km. V prosinci 2006 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. srpna 2009 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. 16. září 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí, ale byla proti němu podána 2 odvolání. 15. dubna 2011 byla odvolání zamítnuta. 3. července 2013 bylo prodlouženo územního rozhodnutí. 18. prosince 2014 bylo územní rozhodnutí změněno, kvůli změně napojení MÚK Lhotice. Podána odvolání byla 23. března 2015 zamítnuta.
V listopadu 2011 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Oproti předchozímu stupni dokumentace bude zachován v km 123,7 v prostoru odpočívky Chotýčany stávající poloměr výškového zakružovacího oblouku, rovněž nebude nutné demolovat 2 nadjezdy z důvodů posunutí odpočívky Chotýčany blíže k Táboru.
24. ledna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na 4 dálniční mosty a ekodukt. Ústní projednání se uskutečnilo 27. února 2014. 30. dubna 2015 bylo stavební řízení přerušeno. 15. února 2016 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, účastníci se mohli vyjádřit k podkladům do 15 dnů od doručení. 7. dubna 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
14. dubna 2014 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, MÚK Ševětín a další objekty. Ústní projednání se uskutečnilo 6. května 2014. 25. července 2014 bylo stavební řízení přerušeno. 8. února 2016 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, účastníci se mohli vyjádřit k podkladům do 15 dnů od doručení. 30. března 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
V září 2014 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
14. ledna 2016 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na MÚK Lhotice a protihlukové stěny, ústní jednání se uskutečnilo 3. února 2016, 22. února 2016 byly doplněny podklady. 18. dubna 2016 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Ševětín a Lhotice), okružní křižovatka, 3 dálniční mosty, 1 rekonstrukce dálničního mostu, ekodukt, úprava místní komunikace (151 m), služební sjezd, provizorní napojení (120 m - nebude realizováno), 3 lesní (403 m) a 5 polních cest (2733 m), přístupová cesta (150 m), 3 protihlukové stěny (1771 m) a demolice 2 mostů. Celkový objem výkopů je 618 105 m3 a násypů 494 475 m3.
V období 1985 až říjen 1994 byl postaven 10,5 kilometrový úsek mezi obcemi Ševětín - Borek v polovičním profilu kategorie D 26,5/120 jako pravá polovina vozovky. Výstavba proběhla ve třech stavbách. Stávající pravá polovina bude opravena rozšířena na kategorii D 27,5/120. Větve křižovatek budou přestavěny na dvoupruhové.
Stavba začíná před MÚK Ševětín se silnicí III/10570 (deltovitá). Odtud pokračuje v trase stávající silnice I/3, která bude doplněna o levou polovinu. V km 123,700 bude umístěna oboustranná odpočívka Chotýčany (samostatná stavba). Následuje MÚK Lhotice se silnicí II/146 (kosodelná). V km 127,0-127,3 je situováno SSÚD Borek (samostatná stavba, projektant VPÚ DECO). Stavba končí před stávajícím provizorním sjezdem u Borku.
Stavbu realizuje sdružení EUROVIA CS. Náklady na stavbu jsou 1,347 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 443 milionů Kč, z toho je 231 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 8. prosince 2016 až 31. prosinec 2020. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 15. března 2017. 18. prosince 2018 byla doprava převedena v km 118,170 - 125,730 a v km 126,310 - 128,080 převedena na levý jízdní pás.

Dálnice D6 Praha - Karlovy Vary - Cheb - státní hranice ČR/SRN

Stavba D6 Nové Strašecí - Řevničov (km 32,000 - 37,550) je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 5,550 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 20. září 1999, dne 13. prosince 2000 se uskutečnilo veřejné projednání. 12. dubna 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V roce 2003 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V srpnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. V únoru 2008 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V listopadu 2014 zpracovalo "Sdružení SUDOP Group" ve složení Dopravoprojekt Brno, SUDOP Praha, VPÚ DECO Praha, Dopravoprojekt, kontrétně SUDOP Praha aktualizaci dokumentace pro stavební povolení.
V květnu 2015 zpracoval Sudop Praha změnu dokumentace pro územní rozhodnutí týkající se změny osy dálnice v km 32,0-33,6, změny průsečné křižovatky II/606 x II/237 na okružní a změnu trasy II/606 v km 1,6-1,923 do trasy silnice III/2375.
V červenci 2016 zpracovalo "Sdružení SUDOP Group E" ve složení SUDOP Praha, VPÚ DECO Praha, Dopravoprojekt Bratislava a Metroprojekt, kontrétně SUDOP Praha projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
18. srpna bylo vydáno stavební povolení na přeložky nižších tříd.
6. října 2017 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu.
Součástí stavby jsou 2 dálniční mosty, 2 nadjezdy, most na II/606, okružní křižovatka, silnice II/606 (2870 m), úpravy silnici II/606 a III/2372 (160 m), provizorní napojení (202 + 63 m), 4 lesní (1988 m) a 1 polní cesta (436 m), 3 opěrné zdi (414 m) a 3 protihlukové stěny (1645 m).
Stavba začíná za MÚK Nové strašecí. Odtud vede dálnice v délce 1320 m do km 33,32 ve stopě stávající silnice I/6, která bude přestavěna a rozšířena o levou polovinu vozovky. Následně se trasa odklání od stávající silnice I/6 a od km 33,9 pokračuje v nové trase v těsné blízkosti vlevo od stávající trasy. Nejprve je silnice vedena po náspu, následně v zářezu a nakonec po náspu. Stavba končí v km 37,550 provizorním napojením na stávající silnici I/6 v Maxově oboře na hranici lesa.
Stavbu provádí "Společnost R6 (D6) NS - Řevničov" ve složení Berger Bohemia, Habau CZ, Alpine Bau CZ a Berger Bau. Náklady na stavbu jsou plánovány na 935 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 225 milionů Kč, z toho je 150 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období březen 2018 až květen 2021. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 12. prosince 2017.

Stavba D6 Řevničov, obchvat (km 37,550 - 41,750) je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 4,200 km. Dokumentace EIA byla zveřejněna 20. září 1999, dne 13. prosince 2000 se uskutečnilo veřejné projednání. 12. dubna 2001 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V listopadu 2003 Sudop Praha zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. V srpnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2006 VPÚ DECO Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Probíhá majetkoprávní příprava. V lednu 2015 zpracoval VPÚ DECO Praha aktualizaci dokumentace pro stavební povolení přeložky silnice I/16. V listopadu 2016 zpracoval VPÚ DECO Praha projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
6. října 2017 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu část km 37,550 - 37,915 a 37,960 - 41,750, MÚK Řevničov, 3 dálniční mosty a další objekty.
23. dubna 2018 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu část km 37,915 - 37,960.

Součástí stavby je MÚK Řevničov, 4 mosty na trase, 2 nadjezdy, 1 most na přeložce I/16, přeložky silnic I/16 (kategorie S 9,5/80, 1462 m) a 2 x II/606 (903 + 666 m), 2 provizorní napojení (331+342 m), 5 polních cest (2406 m), opěrná zeď (109 m) a 2 protihlukové stěny (621 m).
Stavba začíná na kraji lesa u Maxovy obory. V km 38,293 je navržena MÚK Řevníčov s plánovanou přeložkou silnice I/16 (trubkovitá). Trasa kříží stávající silnici I/6 a pokračuje severním obchvatem Krušovic. Rokli s Krušovickým potokem trasa překonává mostem, za kterým následuje hluboký zářez až 18 m. Stavba končí za křížením se stávající silnici I/6 provizorním napojením na stávající silnici I/6.
Stavbu provádí "Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav – Eurovia – Swietelski" ve složení Metrostav, Eurovia CS a Swietelsky stavební. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,403 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 523 milionů Kč, z toho je 254 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období únor 2018 až květen 2021. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 12. prosince 2017.

Stavba Lubenec-obchvat, I. etapa km 74,700 - 79,560 je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 4,860 km. Byla zpracována vyhledávací studie. Dokumentace EIA byla zveřejněna 30. června 1999, dne 12. dubna 2000 se uskutečnilo veřejné projednání. 27. července 2000 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko. V květnu 2004 byl zpracován investiční záměr. Byl proveden předběžný geologický průzkum. V srpnu 2005 VPÚ DECO zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 18. července 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí a 27. června 2011 byla jeho platnost prodloužena.
Soutěž na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentaci stavby se soutěžní lhůtou do 11. srpna 2009 byla zrušena.
V červnu 2012 SUDOP Praha zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. V lednu 2013 zpracoval SUDOP Praha změnu dokumentace pro územní rozhodnutí, do které byly promítnuty úsporná opatření v podobě zkrácení mostů a změny připojení na I/6 v km 74,8. 20. ledna 2014 bylo vydáno na tuto změnu územní rozhodnutí.
V září 2016 zpracoval SUDOP Praha aktualizaci dokumentace pro stavební povolení - změnu č. 2, která se týká doplnění 3 protihlukových stěn.
V říjnu 2016 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
6. října 2017 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Lubenec, 4 mosty na trase, 3 nadjezdy, přeložky silnic II/226 (568 m), 2x II/606 (403 + 1077 m) a III/22610 (146 m), úprava silnice III/00614 (196 m), provizorní napojení (362+124 m), 2 místní komunikace (168 m), 2 polní cesty (623 m), chodník (484 m), 1 opěrná (92 m) a 3 zárubní zdi (876 m) a 4 protihlukové stěny (958 m).
Stavba začíná na provizorním napojení východně od Lubence. Následně je trasa vedena v souběhu s železniční tratí a stávající silnicí I/6. U bývalé porcelánky trasa kříží silnici I/6 a pokračuje jako severní obchvat Lubence. Údolí Blšanky překračuje nejdelším mostem stavby (155 m), oproti DÚR 2005 byla estakáda zkrácena o 189 m a doplněna mostem přes silnici III/00614 (sv. 9 m). Se silnicí II/226 je navržena MÚK Lubenec (osmičkovitá). Stavba pokračuje v zářezu, který přechází do násypu. Namísto mostu přes údolí (120 m) zde byl oproti DÚR 2005 navržen most přes odvodňovací příkop (sv. 6 m), opět kříží Blšanku (120 m), za kterou je trasa vedena v zářezu. Podchází přeložku stávající silnice a končí napojením na stavbu Lubenec - Bošov cca 1 km západně od obce Libkovice.
Stavbu provádí "Společnost R6 (D6)–SWIETELSKY–STRABAG" ve složení Swietelsky stavební a Strabag. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,369 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 316 milionů Kč, z toho je 150 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období březen 2018 až listopad 2021. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 1. března 2018.

Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř - státní hranice ČR/Polsko

Stavba D11 km 0,0 - 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0 je projektována v kategorii D 34/120 a měří 7,800 km. Cementobetonový povrch z roku 1984 je již za hranicí životnosti, vykazuje celou řadu poruch od trhlin, koroze a rozpadu povrchu, ohlazení povrchu, ulomené nebo odrolené hrany až po vertikální posuny desek. Průběžně prováděné opravy jsou již nedostačující. Rekonstrukce povrchu vozovky již nešla déle odkládat a čekat na dokončení přípravy stavby rozšíření na šestipruhové uspořádání, proto bylo přistoupeno k modernizaci, během které bude vyměněn CB kryt za nový AB kryt.
V prosinci 2016 zpracoval Pragoprojekt projektovou dokumentaci "D11 km 0,0 - 8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice včetně křižovatkových větví s D0" a v červnu 2017 její aktualizaci.
Rozsah modernizace je v km 0,000 - 7,800. V rámci modernizace je navržena výměna CB krytu za AB kryt. Povrch vozovky je navržen asfaltobetonový tloušťky 270 mm. Betonový povrch včetně asfaltové mezivrstvy bude rozebrán. Následně bude odfrézována vrstva cementové stabilizace na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt. Poté bude provedena případná vyrovnávací nestmelená vrstva na úroveň 120 mm pod budoucí CB kryt a provedena recyklace za studena s přidáním pojiva na místě v tl. 100 mm a na ni položena nová vrstva cementové stabilizace tl. 120 mm, následují podkladní vrstva AB vozovky v tl. 150 mm, ložní vrstva tl. 80 mm a obrusná vrstva tl. 40 mm. V km 0,000 - 2,130 je navržen povrch z nízkohlučného asfaltu. Na větvích MÚK Horní Počernice a na části D11 km -1,275 - 0,000 bude vyměněna ložní vrstva v tl. 80 mm a obrusná vrstva v tl. 40 mm.
Kvůli zajištění provizorního provozu ve 2+2 pruzích na jedné polovině bude vozovka rozšířena do SDP o 3,75 m na úkor rezervy pro třetí pruhy. Výsledná šířka zpevnění jízdního pásu bude 14,50 m. Od km 4,966 bude zvětšen ve směru na HK počet jízdních pruhů na 3 pruhy, pravý jízdní pruh bude sloužit jako odbočovací.
Dále bude provedena oprava odpočívky Horní Počernice. Budou rekonstruovány přejezdy SDP, odvodnění, veřejného osvětlení a zárubní zdi vpravo.
Součástí modernizace jsou 4 dálniční mosty, oprava dálniční kanalizace, SOS systém, zárubní zeď (582 m) Na dálničním mostě D11-001 v km 0,520 bude sanován vnitřní povrch a provedena nová hydroizolace. Na dálničním mostě D11-004 v km 1,932 bude vyměněna hydroizolace a mostní závěry, dále sanace povrchů a vybetonování nových koncových příčníků. Na dálničním mostě D11-006 v km 5,821 bude vyměněna nosná konstrukce za žb desku. Na přesýpaném mostě D11-007 v km 6,490 budou provedeny nejnutnější opravy.
Náklady na stavbu jsou plánovány na 953 milionů Kč. Modernizaci provádí Skanska. Realizace je plánována v období 30. března 2018 až říjen 2019.
Realizace je plánována v 3 etapách:

  • 0. etapa - Budou posunuty přejezdy SDP do km 0,0, 3,3 a 7,6, vybudován nový přejezd SDP v km 2,7 a provedeno provizorní rozšíření levé poloviny o 2,45 m do SDP. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích. Realizace během 2,5 měsíce. Realizace proběhla v období 30. března až 11. května 2018.
  • 1. etapa - Rekonstrukce pravé poloviny vozovky. Doprava byla vedena ve 2+2 pruzích šířky 3,00 + 3,25 m. Realizace proběhla v období 12. května až 26. října 2018.
  • 2. etapa - Rekonstrukce levé poloviny vozovky. Doprava je vedena ve 2+2 pruzích šířky 3,25 m. Realizace je plánována během 6 měsíců.
  • 3. etapa - Rekonstrukce větví MÚK Horní Počernice včetně úseku D11 km -1,275 - 0,000. Realizace je prováděna za úplných, resp. částečných uzavírek jednotlivých větví. Etapa je rozdělena do 8 etap.

Stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice km 90,760 - 106,220 je projektována v kategorii D 27,5/120 a měří 15,460 km. V roce 1994 Transconsult zpracoval technickou studii. 7. března 1996 byla zveřejněna dokumentace EIA. 9. října 1996 se uskutečnilo veřejné projednávání a dne 18. října 2000 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V únoru 2001 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 27. září 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí. V prosinci 2003 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. Probíhá výkup pozemků. V roce 2006 bylo vydáno SP na drážní objekty.
V únoru 2013 Valbek zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí na změnu tvaru MÚK Plotiště a přilehlého úseku. Tvar křižovatky byl změněn z trojlístovité na prstencovitou s přímými větvemi Praha - HK a Liberec - Praha a semidirektivní rampou Praha - Liberec. 1. etapa zahrnuje okružní křižovatku. II. etapa pak přímé a polopřímé větve. 18. prosince 2014 byla vydána změna územního rozhodnutí na MÚK Plotiště.
V únoru 2015 zpracoval Valbek dokumentaci pro stavební povolení, v rámci které byla stavba prodloužena o 240 m na úkor stavby 1107. Stavba byla rozdělena na 2 stavby, a to 1106-1 a 1106-2, rozhraní bylo v km 98,400.
V prosinci 2015 Valbek zpracoval dokumentaci pro stavební povolení na II. etapu MÚK Plotiště, tj. přímé větve Praha - HK, Praha - LBC a LBC - Praha.
V listopadu 2016 zpracoval Valbek projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozdělení na 1106-1 a 1106-2 bylo zrušeno, MÚK Plotiště bude realizována v jedné etapě. Zároveň bylo vypuštěno provizorní napojení na konci stavby.
2. března 2017 byla zveřejněna oznámení o zahájení stavebních řízení na části 1106-1 a 1106-2, ústní jednání se uskutečnilo 4. dubna 2017. 1. června 2017 bylo vydáno stavební povolení na část 1106-1, proti kterému byly podány rozklady. 28. března 2018 bylo řízení zastaveno, neboť stavebník vzal svou žádost zpět.
19. ledna 2018 bylo vydáno stavební povolení na část 1106-2.
20. září 2017 byla zveřejněna oznámení o zahájení stavebních řízení na MÚK Plotiště II. etapa, ústní jednání se uskutečnilo 26. října 2017. 6. listopadu 2017 bylo vydáno stavební povolení na tuto část. 27. března 2018 bylo vydáno stavební povolení na zárodek napojení II/635 na okružní křižovatku MÚK Plotiště.
11. května 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část 1106-1, km 90,760 - 98,400 a související stavební objekty. Ústní jednání se uskutečnilo 13. června 2018. 22. června 2018 bylo vydáno stavební povolení na tuto část. Podaný rozklad byl vzat zpět 6. září 2018.

Součástí stavby jsou 2 MÚK (Plotiště a Smiřice), 11 dálničních mostů, 7 nadjezdů, most na větvi křižovatky, zkapacitnění silnice I/35 v kategorii S 22,5/100 (516 m), přeložky silnic III/2857 (550 m), III/3089 (860 m), III/3253 (495 m), III/32438 (615 m) a III/32531 (470 m), úprava silnice III/3254 (201 m), 4 místní komunikací (2028 m), 19 polních cest (12560 m), 4 služební sjezdy a 6 protihlukových stěn (1310 m). Celkový objem výkopů je 707 421 m3 a násypů 1 627 787 m3.
Stavba navazuje za MÚK Kukleny na stavbu 1105-2. Odtud vede na sever. Západně míjí obec Svobodné Dvory. Následuje MÚK Plotiště se silnicí I/35 a budoucí dálnicí D35 (prstencovitá). Kolem ČKD se stáčí k silnici I/33. Za křížením silnice Neděliště - Předměřice vede v souběhu se silnicí I/33 až ke Smiřicím. Přes železniční trať Hořiněves - Smiřice je navržen most Trotina (396 m, 13 polí). Se silnicí III/3089 je navržena MÚK Smiřice (osmičkovitá). Stavba se vyhýbá Holohlavám, za kterými je navržen most Jordán (155 m, 5 polí). Stavba končí v km 106,220 západně Černožic n. L.
Stavba odlehčí přetíženým silnicím I/11 a I/33. Stavbu provádí "Společnost EUROVIA–Metrostav–Swietelsky, D11 1106 Hradec Králové – Smiřice" ve složení Eurovia, Metrostav a Swietelsky stavební. Náklady jsou plánovány na 4,224 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1360 milionů Kč, z toho je 780 milionů z OPD. Realizace je plánována v období říjen 2018 až prosinec 2022. Stavba byla slavnostně zahájena 2. října 2018.

Stavba 1107 Smiřice – Jaroměř km 105,980 - 113,370 je projektována v kategorii D 2ý,5/120 a měří 7,150 km. 17. října 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA. V červnu 2003 Transconsult zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 15. prosince 2005 bylo vydáno územní rozhodnutí a 20. ledna 2006 bylo nabylo pravní moci.
V prosinci 2007 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení. 3. ledna 2012 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 112,570 - 113,200, MÚK Jaroměř-sever, most SO 205 a další objekty. 21. prosince 2012 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
14. prosince 2015 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k EIA.
9. února 2015 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km 105,980-112,570, MÚK Jaroměř-jih, 4 dálniční mosty a další objekty. Ústní projednání se uskutečnilo 10. března 2015. 3. prosince 2017 bylo vydáno stavební povolení, ale byl proti němu podán rozklad, který byl 5. dubna 2018 zamítnut.
V květnu 2017 zpracovala "Společnost Pragoprojekt\Viapont\Alfa - D11 1107" projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Jaroměř-jih a Jaroměř-sever), 1 okružní křižovatka, 5 dálničních mostů, 3 nadjezdy, železniční most, úprava železniční trati (263 m), přeložky silnic I/33 (349 m) v kategorii S 22,5/80, III/2858 (724 m), III/29915 (546 m), úpravy silnic I/33 (342 m), I/37 (211 m) a II/285 (284 m), 1 místní komunikace (537 m), 11 polních cest (11933 m), 4 protihlukové stěny (6558 m) a demolice železničního mostu. Celkový objem výkopů je 821 842 m3 a násypů 894 595 m3. Povrch vozovky je asfaltový.
Stavba navazuje na předchozí úsek 1106 u Černožic za nadjezdem polní cesty. Odtud pokračuje levostranným obloukem (R=2100) s přechodnicemi do prostoru mezi Semonice a Rožnov, trasa je zde vedena v zářezu. Následuje MÚK Jaroměř-jih se silnicí III/2858 (osmičkovitá). Za křižovatkou trasa pokračuje mírným pravostranným obloukem (R=3800) do prostoru západně za bývalou cihelnu, kde je navržena protihluková stěna, estakádou (296 m, 7 polí) překračuje Dolecký a Jezbinský potok a těsně míjí nevyužívanou ČOV. Navazujícím levostranným obloukem (R=3800) prochází ve vzdálenosti cca 160 m podél zástavby "Exnerovská" u silnice II/285 Jaroměř - Velichovky, kde je navržena protihluková stěna a pokračuje severním směrem na Brod. Odtud trasa pokračuje západním obchvatem Jaroměře. Severozápadně od Hořenic je plánována MÚK Jaroměř-sever (trubkovitá) s plánovanou přeložkou silnice I/33, na které bude dálnice končit až do uvedení následujícího úseku.
Stavbu bude provádět "Společnost D11 1107 Smiřice - Jaroměř" ve složení Porr a Porr Bau GmbH. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 2,413 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 547 milionů Kč, z toho je 261 milionů z OPD. Realizace výstavby je plánována v období 25. dubna 2018 až září 2022. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 15. května 2018.

Dálnice D35 Jičín - Hradec Králové - Olomouc - Lipník

Stavba Dálnice D35 Časy - Ostrov km 142,800 - 157,500 je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 14,700 km. 18. prosince 2006 vydalo MŽP ČR souhlasné stanovisko k procesu EIA. V řijnu 2007 Transconstult zpracoval investiční záměr. Proběhlo geodetického zaměření stavby. V srpnu 2009 "Sdružení Pragoprojekt/Valbek - R35 úsek 6 Sedlice - Ostrov", konkrétně Valbek, zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí.
18. května 2010 bylo zahájeno územní řízení na provizorní připojení na I/17, dne 19. října 2010 se uskutečnilo veřejné ústní projednání, ve kterém obec Stradouň vyjádřila, že zřejmě změní své vyjádření a podané námitky ke stavbě, na čež bylo územní řízení přerušeno do 10. prosince 2010. 11. ledna 2011 bylo vydáno územní rozhodnutí.
30. listopadu 2010 bylo vydáno územní rozhodnutí. 27. května 2015 bylo zveřejněno oznámení o záhájení prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
22. září 2009 bylo zveřejněno Oznámení EIA na velkou oboustrannou odpočívku Dolní Roveň, ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.
V červenci 2014 zpracovalo "Sdružení VASA" ve složení Valbek a Satra dokumentaci pro stavební povolení, v dubnu 2017 odevzdalo zadávací dokumentaci stavby.
10. února 2017 vydalo MŽP závazné stanovisko k EIA.
17. března 2017 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na dálniční mosty SO 206, 209, 211 a 217. 25. července 2017 bylo vydáno stavební povolení na tuto část.
13. dubna 2017 bylo zveřejněno oznámení o zahájení stavebního řízení na hlavní trasu, 12 dálničních mostů, nadjezd a další objekty, ústní jednání se uskutečnilo 16. května 2017.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Dašice a Ostrov), 2 okružní křižovatky, 16 dálničních mostů, 3 nadjezdy, nadjezd III/32259 přes I/17, 2 mosty na přístupových cestách, napojení na I/17 (706 m), velká odpočívka Dolní Roveň, provizorní napojení na I/17 (794 m), 2 úpravy silnice I/17 (178 + 115 m), přeložky silnic II/322 (1116 m), III/32259 (148 m), III/32269 (522 m), III/32271 (459 m) a III/32273 (343 m), 1 místní komunikace (210 m), 14 polních cest (21 244 m), 5 protihlukových stěn (5491 m) a oplocení (25 199 m).
Stavba začíná za MÚK Časy. Odtud pokračuje po západním okraji ptačí oblasti Komárova, které se výhýbá, k MÚK Dašice se silnicí II/322 (deltovitá) v prostoru mezi Komárovem a Dašicemi. Prochází mezi Prachovicemi, Platěnicemi a Dolní Rovní. Se silnicí III/3225 byla navržena MÚK Roveň (deltovitá), která byla vypuštěna z důvodů nedostatečné vzdálenosti mezi křižovatkami. Trasa pokračuje zemědělskou krajinou jižně od Dolní Rovně. V km 150,5 je navržena velká oboustrannná odpočívka Dolní Roveň, následně se trasa stáčí na jihovýchod. Dálnice pokračuje mostem přes údolí Loučné (452 m, 15 polí o rozpětí 22 + 3 x 30 + 46 + 9 x 30 + 22 m), za kterým následuje vysoký náspem a most přes železniční stanici Uhersko (176 m, 50 + 72 + 50 m), který je navržen jako monolitický komorový nosník s vyloženými prefabrokovaný konzolami. Na levé i pravé straně kolejiště budou rovnoběžně s kolejemi postaveny skruže a na nich realizována vahadla, které následně budou na pilířích otočena do definitivní polohy. Dálnice pokračuje po náspu k MÚK Ostrov na silnici I/17 (trubkovitá) v prostoru severozápadně od Ostrova, stavba končí oproti předcházející studiím až provizorním sjezdem na silnici I/17 za Ostrovem.
Stavbu provádí "Společnost EUROVIA + Metrostav + SWIETELSKY, D35 Časy - Ostrov" ve složení Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky stavební. Náklady na stavbu jsou plánovány na 4,676 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,330 miliardy Kč, z toho je 1105 milionů Kč z OPD. Realizace je předpokládána v období prosinec 2018 až březen 2022. Stavba byla slavnostně zahájena 4. prosince 2018.

Dálnice D46 Vyškov - Olomouc

Stavba D46 MÚK Olšany je projektována v kategorii R 22,5/100. V květnu 2013 zpracoval Pragoprojekt dokumentaci pro územní rozhodnutí. 18. října 2013 bylo zahájeno územní řízení a 9. ledna 2014 se uskutečnilo veřejné projednání. 17. ledna 2014 bylo vydáno územní rozhodnutí. V listopadu 2014 Pragoprojekt dokončil dokumentaci pro stavební povolení. 14. ledna 2016 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Olšany, rozšíření mostu přes Blata, nadjezd (36 m), úprava D46, přeložka silnice III/5707 (172 m), účelová komunikace (21 m), úprava chodníku (210 m), protihluková stěna (163 m), opěrná zeď (65 m) a demolice nadjezdu.
V rámci stavby jsou navrženy odbočovací a připojovací pruhy šířky 3,5 m. S ohledem na šířkové uspořádání je nutná demolice nadjezdu silnice III/5707 a výstavba nového nadjezdu o 1 poli délky 35,68 m. Nosnou konstrukci tvoří 5 T-nosníků, která je levnější a jednodušší na údržbu než původně uvažovaná ocelová konstrukce se spřaženou žb. deskou.
Obě vratné větve zůstávají přibližně v dnešní poloze. Přímé větve jsou směrově upraveny kvůli návrhové rychlosti 50 km/h. Most přes potok Blata bude zbourán a postaven nový rozšířený vpravo o 4,9 až 7,9 m kvůli připojení přímé větve Olšany – Olomouc. V 0. etapě byl vybudován přejezd SDP v km 32,0. V 1. etapě byl snesen nadjezd během úplné uzavírky silnice. Ve 2. etapě byla realizována levá polovina křižovatky a nový nadjezd. Ve 3. etapě bude provedena levá polovina křižovatky.
Náklady na stavbu jsou odhadovány na 142 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 75 milionů Kč. Realizace je plánována v období 9. května 2018 až listopad 2019.

Dálnice D48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín - státní hranice ČR/Polsko

Stavba Rybí - MÚK Rychaltice je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 11,326 km bez úseku MÚK Příbor-západ (km 27,330-28,970), který je součástí stavby "Silnice I/58 Příbor - obchvat". V prosinci 1997 HBH Projekt zpracoval studii rekonstrukce na úseku Nový Jičín - Rychaltice na rychlostní silnici. Dokumentace EIA byla zveřejněna 14. prosince 2001. 4. února 2004 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V červnu 2006 Dopravoprojekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 2. července 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Součástí územního řízení nebyla MÚK Příbor-východ.
V březnu 2008 Dopravoprojekt Ostrava zpracoval dodatek k dokumentaci pro územní rozhodnutí na MÚK Příbor-východ. 23. července 2008 byly doplněny podklady pro územní řízení na MÚK Příbor-východ. 2. září 2008 se uskutečnilo veřejné projednání a 18. září 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V březnu 2008 sdružení "Silnice R 48 Rybí - MÚK Rychaltice" ve složení Dopravoprojekt Ostrava a SHB Brno zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení a zadávací dokumentaci stavby.
1. dubna 2010 bylo vydáno stavební povolení na část km 22,150 - 22,750 a km 25,800 - 27,450.
17. prosince 2010 bylo vydáno stavební povolení na část 2 km 21,898 - 22,150, km 22,750 - 25,800 a 32,600 - 34,875.
5. dubna 2011 bylo vydáno stavební povolení na část km 28,902 - 30,150, 30,190 - 30,350, 30,900 - 32,100 a 32,300 - 32,600, MÚK Příbor-východ, 6 mostů na trase a další objekty.
1. září 2011 bylo vydáno stavební povolení na část km 30,150 - 30,190, 30,350 - 30,900 a 32,100 - 32,300 a další objekty.
V květnu 2016 zpracovalo sdružení "R48 – Morava" ve složení SHP Brno, Dopravoprojekt Ostrava, Viapont, PK Ossendorf a G-Consult projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Jedná se o přestavbu dnešní silnice I/48, která kvůli nevhodným parametrům nevyhovuje parametrům rychlostní silnice, dojde k přestavbě z kategorie S 15,0/100 (Rybí - MÚK Příbor-sever) a S 16,5/100 (MÚK Příbor-sever - Rychaltice) na novou kategorii R 25,5/120.
Součástí stavby je MÚK Příbor-východ, 16 mostů na trase, nadjezd, 2 mosty na doprovodné silnici, 4 mosty na přeložkách, podchod, 4x doprovodné silnice (7656 m), oprava silnice III/46433 (3341 m) a místní komunikace (265 m), připojení místní komunikace (142 m), přeložka polní cesty (2390 m), 3 opěrné (409 m), 10 zárubních stěn (2865 m) a 12 protihlukových stěn (5858 m) a demolice 5 rodinných domů, 3 opěrné (420 m) a 7 zárubních zdí (2900 m) a 12 protihlukových stěn. Zrušeny budou MÚK Libhošť (III/46433), Borovec (III/4822), Příbor-sever (I/58) a Hájov (III/4806). Povrch vozovky je cementobetonový.
Stavba začíná před estakádou u Libhoště (6 polí, 257 m). Odtud je vedena jížně kolem Libhoště. Stávající odpočívka Libhošť zůstane zachována, pokud vlastník vybuduje nové parkovací plochy. Trasa v km 27,450-28,902 včetně MÚK Příbor-západ je součástí stavby "Silnice I/58 Příbor - obchvat". Zároveň po zprovoznění stavby "I/58 Příbor - Skotnice" bude tato křižovatka sloužit i pro sjezd na Ostravu. Současná MÚK Příbor-sever se stávající silnicí I/58 bude zrušena. Původně měla MÚK Příbor-východ umožňovat nájezd a sjezd od Frýdku-Místku, ale na základě požadavků vznesených dotčenými obcemi, byla přepracována na všesměrovou typu trubkovitá. Trasa za nadjezdem opouští původní trasu I/48 a nahrazuje současný směrový oblouk obloukem o větším poloměru. Před Rychalticemi je navržen nový most přes biokoridor pro průchod velkých savců. Stavba končí před mostem přes Odřejovici a silnici II/486 v Rychalticích, který je postaven v kategorii S 22,5/100.
Stavbu provadí "Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice". Náklady na stavbu jsou plánovány na 2,633 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 777 milionů Kč, z toho je 342 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 19. května 2017 až květen 2021. Stavba byla slavnostně zahájena 29. června 2017.

Stavba Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 7,045 km. V roce 2002 DS-Projekce zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí. 26. února 2003 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko. V červnu 2004 Moravia Consult zpracoval dokumentaci pro stavební povolení.
6. ledna 2003 bylo zahájeno územní řízení. Na stavbu již bylo 26. května 2003 vydáno územní rozhodnutí, ale vlivem chyby při jeho doručování bylo zrušeno. 5. června 2006 bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Následně bylo územní řízení přerušeno. Po doplnění podkladů, od 10. listopadu 2006 pokračovalo územní řízení. 30. listopadu 2006 obdržel stavební úřad stanovisko MV ČR, ve kterém požadovalo výstavbu v kategorii R 25,5 dle nové normy namísto R 22,5. 8. prosince 2006 ŘSD doložilo novou dokumentaci v kategorii R 25,5. 1. října 2007 bylo vydáno nové územní rozhodnutí, proti kterému byla podána odvolání. 4. února 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje zamítl odvolání. 26. března 2009 Krajský soud v Ostravě zrušil napadené rozhodnutí a vrátil věc k dalšímu projednání. Následně 4. listopadu 2009 Krajský úřád zamítl odvolání. 29. února 2012 Krajský soud v Ostravě územní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 24. května 2012 bylo zveřejněno seznámení s poklady o odvolání, ke kterým se mohli účastníci vyjádřit. 15. června 2012 byla odvolání zamítnuta.
30. prosince 2008 bylo vydáno stavební povolení na 6 mostů na trase a provizorní sjezd.
9. června 2009 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu km 14,800 – 15,200, 18,400 – 19,280, 19,300 – 19,720, 19,920 – 20,440 a 20,500 – 21,100, tunel a PHS, ale byly proti němu podány rozklady. 6. dubna 2011 byly rozklady zamítnuty.
23. července 2010 bylo vydáno stavební povolení na SO 303 Středovou kanalizaci a SO 252 Zárubní zeď.
27. května 2010 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu 2. část (km 14,800 - 15,200, 18,400 - 19,280, 19,300 - 19,720, 19,920 - 20,440 a 20,500 - 21,100), tunel a další objekty.
19. července 2010 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu km 15,200 - 18,000, most a další objekty.
21. prosince 2010 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu III. část km 18,000 - 18,400 a 20,300 - 20,540, Severní rampa, most na hlavní trase a opěrné zdi.
10. června 2011 bylo vydáno stavební povolení na část km 19,720 - 19,920 a Jižní rampu.
17. dubna 2012 bylo vydáno povolení na změnu stavby před dokončením na SO 101 a SO 202 Most přes potok Košice, která se týkala ve vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů pro jižní a severní odpočívku.
3. července 2012 bylo na tuto část vydáno stavební povolení na část ZÚ - 14,800 a 19,200 - 19,300, následně byl podán rozklad. 7. listopadu 2012 byl rozklad zamítnut.
26. srpna 2013 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část 13,900-14,050, protihlukovou stěnu a středovou kanalizaci. Kvůli žalobám proti rozhodnutí o vyvlastnění bylo řízení přerušeno do doby pravomocných rozhodnutí soudu, která byla doložena 3. června a 11. září 2016. 18. září 2015 bylo řízení přerušeno kvůli chybějícím závazným stanoviskám. Po doplnění podkladů se ústní jednání uskutečnilo 4. ledna 2017.
23. června 2016 bylo zveřejněno Oznámení EIA na část km 37,320 - 37,560 a připojovací pruh. Ze závěrů zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr nebude dále posuzován.

Součástí stavby je MÚK Rychaltice, tunel Lysůvky kategorie T 10,0/120 (160 m), 8 mostů na trase, nadjezd, 4 na přeložkách a 2 lávky pro pěší, podchod, doprovodná komunikace v kategorii S 7,5/60 (3089 m), úpravy III/4846, 2 místních komunikací, 1 lesní a 1 polní cesty a 8 protihlukových stěn (2515 m). Povrch vozovky bude cementobetonový.
Stavba začíná za mostem přes Ondřejovici a silnici II/486, který je postaven v kategorii R 22,5/120. V km 14,180 – 14,265 je přechod z kategorie R 22,5/120 na kategorii R 25,5/120. Stávající MÚK Rychaltice bude posunuta z obce východním směrem. Trasa pokračuje v trase současné silnice I/48 do km 37,5. V tomto úseku bude postavena doprovodná silnice. Před Chlebovicemi se odklání a severně míjí Chlebovice a Zelinkovice. Trasa prochází Lysůvkami hloubeným tunelem (km 20,040 – 20,200). Tunel je navržen jako hloubený, technologii milánských stěn s prefabrikátovými stěnami, na zemní skruži betonovaným stropem s následným vytěžením zeminy vně tunelu. Stavba končí provizorním napojením před MÚK Lysůvky se stávající silnicí I/48 před čerpacími stanicemi.
Stavbu projektuje SHB Brno a provádí sdružení ve složení Skanska DS, Metrostav a Eurovia CS. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,448 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 32 milionů Kč. Realizace je plánována v období 8. října 2009 až prosinec 2018.
Stavba byla slavnostně zahájena 2. prosince 2009. 25. září 2011 byla zprovozněna doprovodná komunikaci a tím uvolněno těleso k výstavbě. 4. března 2012 byla zprovozněna jižní větev MÚK Rychaltice. 13. prosince 2012 byla stavba slavnostně zprovozněna, v plném profilu byl zprovozněn úsek Rychaltice - tunel Lysůvky (mimo) délky 5,890 km a pravý jízdní pás tunel Lysůvky (včetně) - KÚ délky 0,902 km. 30. června 2013 byl zprovozněn levý jízdní pás v úseku tunel Lysůvky (včetně) - KÚ délky 902 m. Připojovací pruh PJP na MÚK Rychaltice byl zprovozněn 4. srpna 2018. Zbývající část v MÚK Rychaltice délky 253 m byla s vyjímkou cca 24 m zpevněné krajnice LJP u problematického pozemku dokončena na konci listopadu 2018.

Stavba D48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa (ZÚ - km 4,250) je projektována v kategorii R 25,5/120 a měří 4,250 km, do které byla přiřezena stavba R56 Frýdek-Místek, připojení na R48.
Součástí stavby jsou 2 MÚK, okružní křižovatka na I/56, 6 dálničních mostů, 4 nadjezdy, úprava ulice Příborská (I/48; 700 m), přeložka silnice III/4848 (715 m), úprava silnice III/4848 (162 m), 9 místních komunikací (2562 m), 4 účelové komunikace (639 m), polní cesta (324 m), 2 chodníky (265 m), 2 opěrné zdi (116 m), 22 protihlukových stěn (4905 m) a demolice 69 objektů (66 provedeno). Povrch vozovky je cementobetonový. Celkový objem výkopů je 566 933 m3 a násypů 422 707 m3.
Stavba začíná za provizorním napojením úseku Rychaltice - Frýdek-Místek. V zářezu trasa pokračuje k MÚK Frýdek-Místek-západ se stávající silnicí I/48 a dálnicí D 56. Tato křižovatka je rozložena do dvou částí. Se stávající silnicí I/48 (rozštěpná) je umožněn sjezd a nájezd od centra a s dálnicí D 56 (rozštěpná) je umožněn sjezd a nájezd ve směru do Českého Těšína. Silnici I/48 kříží v místě dnešních čerpacích stanic. Přes údolí Olešné a přeložku silnice III/4848 je navržen most (221 m; 33,5 + 3x48,5 + 33,5 m), jehož nosná konstrukce je navržena jako ocelový nosník se spřaženou žb deskou. Po náspu trasa pokračuje k napojení dálnice D 56 na MÚK FM-západ. Po náspu se stavba dostává k mostu přes stávající silnici III/4848 a následně vede v zářezu po okraji Místku k MÚK Frýdek-Místek-jih se silnicí I/56 (prstencovitá). V křižovatce je navržen další velký most (268 m; 27 + 31 + 32 + 3x29 + 32 + 31 + 27 m). Následuje MÚK Frýdek-Místek-jih se silnicí I/56 (prstencovitá). Stavba končí za mostem přes Ostravici (253 m; 30 + 45 + 48 + 54 + 42 + 33 m), jehož nosná konstrukce je navržena jako ocelový nosník se spřaženou žb deskou.
Stavbu provádí "Společnost F-M, obchvat - I. etapa" ve složení Alpine Bau CZ, Berger Bohemia, Habau CZ a Berger Bau SE nákladem 1,827 miliardy Kč. Náklady na stavbu jsou 2,761 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 579 milionů Kč, z toho je 329 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období duben 2018 až leden 2023. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 22. května 2018.

Dálnice D49 Hulín - Zlín - státní hranice ČR/Slovensko

Stavba D49 4901 Hulín - Fryšták km 0,877 - 17,300 je projektována v kategorii R 24,5/120 a měří 16,423 km. V prosinci 2000 Viapont zpracoval studii. Dokumentace EIA byla zveřejněna 24. dubna 2001, dne 29. října 2001 se uskutečnilo veřejné projednání. 6. prosince 2001 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
V srpnu 2003 Viapont zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí. 15. listopadu 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí. V prosinci 2005 "Sdružení Viapont/Pragoprojekt" zpracovalo dokumentaci pro stavební povolení.
17. ledna 2008 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Přivaděče Holešov. 25. července 2008 bylo vydáno stavební povolení na část "Přivaděč Holešov", proti kterému byly podány rozklady. 3. března 2010 bylo stavební povolení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 23. března 2010 bylo zveřejněno Oznámení pokračování stavebního řízení na tuto část, byl odstraněn nedostatek v žádosti o stavební povolení. 2. srpna 2010 bylo stavební řízení na tuto část přerušeno do doby předložení pravomocného rozhodnutí ve věci vyjímky ze základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. 7. května 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení na přivaděč, 11. června 2014 se uskutečnilo ústní projednání. Po doplnění potřebných podkladů se další stavební řízení uskutečnilo 5. listopadu 2014. Následně bylo řízení přerušeno.
3. července 2008 bylo zveřejněno Oznamení o zahájení stavebního řízení na část km 5,4 - 10,9. 30. prosince 2008 bylo vydáno stavební povolení na část km 5,4 - 10,9, ale byly proti němu podány rozdklady. 3. května 2010 byly rozklady zamítnuty. 14. prosince 2011 Městský soud v Praze rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 4. dubna 2014 bylo rozhodnutí rozkladem zrušeno a věc vrácena k novému projednání. 30. dubna 2014 bylo řízení přerušeno do 30. září 2014 za účelem získání výjimek MŽP. 16. října 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení na tuto část, ústní projednání se uskutečnilo 19. listopadu 2014. Následně bylo řízení přerušeno.
23. prosince 2009 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení na část km ZÚ - 5,4. 9. srpna 2010 bylo stavební řízení přerušeno do doby předložení pravomocného rozhodnutí ve věci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. 24. října 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení, ústní projednání se uskutečnilo 3. prosince 2014, následně bylo stavební řízení přerušeno.
3. listopadu 2014 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebnío řízení na část km 10,9 - 17,3, ústní projednání se uskutečnilo 10. prosince 2014, následně bylo řízení přerušeno.
28. dubna 2017 bylo vydáno vyrozumění o pokračování v řízení a vyrozumění o spojení všech 4 výše uvedených stavebních řízení do společného řízení.
6. ledna 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložku a nadjezd silnice II/438. 11. ledna 2012 byla prodloužena platnost stavebního povolení, proti kterému bylo podáno odvolání. 20. června 2012 Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Následně bylo stavební řízení přerušeno do 31. prosince 2012 k doplnění podkladů. 7. ledna 2013 bylo stavební řízení zastaveno.
8. řijna 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložky silnic III/4907, III/xxx, 4 polní cesty a nadjezd.
18. října 2010 bylo vydáno stavební povolení na přeložku silnice III/4322, polní cestu, 2 nadjezdy a další objekty. 22. listopadu 2012 bylo stavební povolení prodlouženo.
10. ledna 2011 bylo vydáno stavební povolení na 4 nadjezdy, 2 místní komunikace, 6 polních cest a 2 příjezdy k ORL.
18. ledna 2012 bylo zastaveno stavební řízení na 3 nadjezdy, most na III/49016, přeložky silnic II/432, III/49016, místní komunikaci, 6 polních cest a další.
Dále byly vydána stavební povolení na některé přeložky inženýrských sítí.
Součástí stavby jsou 2 MÚK (Třebětice a Holešov), 16 mostů na trase, 9 nadjezdů, 2 mosty na přivaděči, most na III/49016, 2 mosty na polních cestách, přivaděč Holešov (1037 m), přeložky silnic II/432 (1360 m), II/438 (758 m), III/4322 (620 m), III/4907 (109 m), III/43824 (403 m), III/49016 (740 m) a III/XXX Zahnašovice - Martinice (1569 m), provizorní přeložka II/490 (360 m), okružní křižovatka, provizorní napojení, 4 úpravy místních komunikací (587 m), 1 účelová komunikace (199 m), chodník (139 m), 16 polních cest (8483 m) a 9 protihlukových stěn (5379 m). Povrch vozovky bude cementobetonový. Celkový objem výkopů je 965 000 m3 a násypů 2 705 000 m3.
Stavba začíná za MÚK Hulín s dálnicemi D1 a D55. Odtud vede zemědělskými pozemky a následuje pravostranný oblouk kolem Pravčic. Prochází mezi obcemi Količín a Třebětice. Silnici II/432 a železniční trať překonává mostem, který je součástí MÚK Třebětice (deltovitá). Trasa levostranným obloukem pokračuje kolem Alexovic a Zahnašovic. V prostoru mezi Zahnašovicemi a Martinicemi je plánována MÚK Holešov s přivaděčem Holešov (trubkovitá). Následným pravostranným obloukem prochází mezi obcemi Žeranovice a Horní Lapač. Trasa je dále vedena přes zemědělské pozemky k Fryštáku. Levostranným obloukem (R=1500) přechází mostem přes Fryštácký potok (76 m). Trasa pokračuje mostem přes Dolní Ves u Fryštáku (9 polí, 297 m), na kterém jsou umístěny oboustranně protihlukové stěny. Stavba končí za mostem v km 17,300 a pokračuje provizorním napojením v trase stavby 4902.1 na silnici II/490. Do km 17,535 je navržen čtyřpruh, neboť je zde přejezd SDP. Dále až do km 17,900 bude vybudováno zemní těleso včetně vozovky na pravé polovině. V km 17,82 je napojena provizorní rampa, která ústí do provizorní okružní křižovatky s provizorní přeložkou silnice II/490 západně od dnešní trasy.
Stavbu realizuje "Sdružení Hulín - Fryšták" ve složení Skanska, Eurovia CS, Metrostav, Strabag a Porr. Celkové náklady na stavbu jsou plánovány 8,433 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 1,590 miliardy Kč. Realizace se předpokládá v období 30. září 2008 až 15. září 2022. Stavba byla slavnostně zahájena 30. září 2008, stavební práce na hlavní trase se ještě nerozeběhli. Probíhají práce na přeložkách IS (hotovy z 90 %) a některých polních cestách. Byla dokončena přeložka silnice III/4332 s nadjezdem, dále nadjezd polní cesty u Pravčic.

Dálnice D55 Olomouc - Přerov - Hulín - Uherské Hradiště - Břeclav

Stavba D55 5505 Otrokovice, obchvat JV je projektována v kategorii R 25,5/100 a měří 3,140 km. V říjnu 1997 Silniční projekt zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí a říjnu 1999 aktualizaci napojení na stávající silnici I/55. Dokumentace EIA byla zveřejněna 20. září 2001, trasa byla navržena v kategorii R 24,5/100 a měřila 2,640 km, neboť stavba končila před MÚK Napajedla. 5. listopadu 2002 se uskutečnilo veřejné projednání a 2. prosince 2002 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
Na základě požadavků obce Napajedla bylo vedení trasy v průchodu kolem Napajedel upraveno v roce 2002-3, což se dotklo i této stavby. 23. února 2004 bylo vydáno územní rozhodnutí na část trasy. 3. dubna 2008 byla platnost územního rozhodnutí prodloužena do 3. srpna 2013.
V srpnu 2004 Silniční projekt zpracoval aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí. 20. ledna 2005 bylo zveřejněno Oznámení EIA na změnu stavby. 13. července 2005 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko.
26. června 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu umístění stavby.
6. září 2010 bylo vydáno změna územního rozhodnutí týkající se silnic III. tříd a 19. ledna 2011 bylo zamítnuto proti němu odvolání.
V září 2007 Silniční projekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a v dubnu 2009, v lednu 2010, v září 2013 a v dubnu 2014 zpracoval její aktualizace.
V září 2008 zpracoval FAST VÚT v Brně aktualizaci dokumentace pro stavební povolení týkající se změny tvaru MÚK Napajedla. 5. listopadu 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na změnu části MÚK Napajedla.
22. prosince 2016 bylo vydáno závazné stanovisko k vlivům stavby na životní prostředí.
V říjnu 2017 zpracovala "Společnost AFSA" ve složení AF-CityPlan a Satra projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
5. února 2018 bylo zveřejněno Oznámení o zahájení stavebního řízení. Ústní jednání se uskutečnilo 8. března 2018. 12. března 2018 bylo stavební řízení přerušeno do doby ukončení řízení o předběžné otázce držby pozemků. 27. dubna 2018 bylo zveřejněno Oznámení o pokračování stavebního řízení a seznámení s podklady. 24. května 2018 bylo vydáno stavební povolení.
Součástí stavby je MÚK Napajedla-sever, dálniční most, 2 nadjezdy, most na větvi křižovatky, služební sjezd, přeložky silnic III/49724 (S 9,5/50, 590 m), 2x III/4973 (S 7,5/60, 540+540 m) a III/4974-4975 (385 m), připojení I/55 (298 m), úprava místní komunikace (37 m), 1 obslužná (113 m) a 1 přístupová komunikace (38 m), 3 polní cesty (x + 1154 m, chodník (862 m), provizorní napojení (153 m), 1 opěrné stěna (314 m) a 3 protihlukové stěny (1819 m). Celkový objem výkopů je 114 311 m3 a násypů 320 713 m3. Maximální stoupání je 1,00 %.
Stavba začíná za MÚK Otrokovice se silnicí I/49. Pravostranným obloukem pokračuje kolem Kvítkovic. Prochází kolem hřbitova, kříží silnice III. třídy Kvítkovice - Napajedla a Kvítkovice - Pohořelice. Zde je navrženo umístění SSÚD Napajedla (samostatná stavba). Následuje MÚK Napajedla - sever s přeložkou silnice III/49724, která je situována poblíž křížení čerpací stanice ÖMV. Stavba končí provizorním napojením na stávající silnici I/55 před mostem přes řeku Moravu.
Stavbu provádí EUROVIA CS. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 819 milionů Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 255 milionů Kč, z toho je 143 milionů Kč z OPD. Realizace je plánována v období 18. září 2018 až září 2021. 4. října 2018 byla stavba slavnostně zahájena.

Dálnice D56 Ostrava - Frýdek-Místek

Stavba D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 je projektována v kategorii R 25,5/80 a měří 2,184 km. Stavba je realizována v rámci stavby "dálnice D 48 Frýdek-Místek, obchvat, I. etapa. V květnu 2003 byl schválen investiční záměr. V červenci 2003 zpracoval Transconsult dokumentaci pro územní rozhodnutí. V červnu 2004 MŽP ČR na stavbu vydalo souhlasné stanovisko. 6. září 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V březnu 2007 Pragoprojekt zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a zadávací dokumentaci stavby. 5. února 2010 bylo vydáno stavební povolení.
V červnu 2016 zpracovalo sdružení "R48 - Morava" ve složení Dopravoprojekt Ostrava, SHP, SHB, PK Ossendorf, Viapont a G-Consult projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí stavby je MÚK Sviadnov, okružní křižovatka, 3 mosty na trase 2 nadjezdy, 2 mosty na příjezdových komunikacích, úprava podchodu, úprava ulice Příborská (II/648; 210 m), přeložky silnic II/473 (324 m) a III/4848 (236 m), přeložka ulice Kvapilova (209 m), 1 místní komunikace (798 m), 2 příjezdy (151 m), 3 polní cesty (572 m), 1 chodník s cyklostezskou (192 m), chodníky (95 m), 1 opěrná stěna (194 m), 4 protihlukové stěny (1350 m) a demolice mostu 473-002. Povrch vozovky je cementobetonový. Celkový objem výkopů je 157 523 m3 a násypů 309 003 m3.
Stavba začíná na nově navržené MÚK Frýdek-Místek-sever (rozštěpná) před MÚK se silnicí II/473. Trasa se odklání západně a pokračuje v koridoru podél VVN. Následuje estakáda přes Olešnou a silnice II/473 a I/48 (L=263 m, P=251 m; L: 18,8 + 29,8 + 5x36,7 + 27,8 m, P: 20,2 + 30,2 + 37,3 + 2x29,2 + 2x37,3 + 28,2 m). Následují násep a most přes ulici Kvapilovu, za kterým začínají větve rozštěpné MÚK Frýdek-Místek s dálnicí D 48 u Olešné, kde stavba končí.
Stavbu provádí "Společnost F-M, obchvat - I. etapa" ve složení Alpine Bau CZ, Berger Bohemia, Habau CZ a Berger Bau SE nákladem 798 milionů Kč. Náklady na stavbu včetně I. etapy obchvatu Frýdku-Místku jsou plánovány na 2,761 miliardy Kč. Pro rok 2019 je na stavbu vyčleněno 579 milionů Kč, z toho je 329 milionů Kč z OPDII. Realizace je plánována v období duben 2018 až leden 2023.


autor © Lenny 2002 – 2019
Poslední změny na stránce 1. ledna 2019